STRUČNA PREDAVANjA NA „FARMI USORAC“

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske organizovala je danas na "Farmi Usorac" u Prnjavoru predavanja za oko 50 većih proizvođača mlijeka u Republici Srpskoj.

Teme koje su predstavljene proizvođačima bile su: Ishrana muznih krava i balansiranje obroka, Reprodukcija u govedarstvu i Standardi dobre poljoprivredne prakse.

Cilj predavanja je da se najznačajniji proizvođači mlijeka savremenim tehnologijama i značaju pravilne ishrane mliječnih grla, sa problemima u reprodukciji i sa Standardima dobre poljoprivredne prakse koji se primjenjuju u EU.

     

 

Dani polja strnih žita

U okviru redovnih aktivnosti, Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoporivredi Republike Srpske, PJ Bijeljina, je bila suorganizator manifestacije «Dani polja strnih žita» na području opštine Ugljevik koju su zajednički organizovali opština i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Manifestacija je održana 26.06.2012. godine na kojoj je učešće uzelo  40-ak poljoprivrednih proizvođača. Pri ovom događaju, predstavljen je makroogled ozime pšenice sa 8 odabranih sorata NS instituta, na parceli poljoprivrednog proizvođača Milana Tomića, dok je o pojedinim sortama govorio Prof. dr Novo Pržulj. Inače, cjelokupan tok proizvodnje je bio pod nadzorom  Agencije u Bijeljini.
U narednom periodu, kada bude obavljena žetva, dobijeni rezultati će biti dostupni na uvid javnosti.

 


     
 U Bratuncu je od 29.06. do 01.07.2012. godine održan Sedmi međunarodni sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma „Dani maline 2012.“. Na sajmu je učestvovalo oko 70 izlagača iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije. Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske  PJ Bijeljina  aktivno je  učestvovala na ovoj manifestaciji. Na štandu agencije promovisan je rad agencije i web portal podjelom pisanih materijala i emitovanjem prezentacije o agenciji.  Posjeta poljoprivrednih proizvođača i drugih saradnika štandu agencije bila je zadovoljavajuća, ostvareni su i novi kontakti  što će doprinijeti  boljem i kvalitetnijem radu savjetodavaca PJ Bijeljina.Prinosi sortnog ogleda strnih žita 2011/12

Dana 04.07.2012. godine izvršena je žetva makro ogleda strnih žita Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske u Dušanovu (Gradiška). U sortimentu svih gajenih biljaka zastupljen je veliki broj selekcionerskih firmi. Rezultati sa ovog ogleda govore da se uz primjenu svih agrotehničkih mjera mogu postići značajni prinosi po hektaru. Pod agrotehničkim mjerama se naročito podrazumjeva zaštita usjeva od korova, te zaštita žita od bolesti i to u dva navrata, zaštita od bolesti lista i zaštita od bolesti klasa. Ove mjere treba obaviti u saradnji sa stručnjacima kako bi se izbjegle štete i ekonomski gubici usljed nestručne primjene istih. Pored zaštite treba napomenuti i sjetvu orginalnog i deklarisanog sjemena, te đubrenje koje se vrši na osnovu rezultata analize zemljišta.

Tabelarni prikaz prinosa na ogledu: 

OGLED Prinos na ogledu kg/ha (13%) Prosječna  vlaga u žetvi %
Min. Max. Prosječan
Ječam 5.703,4 8.082,8 7.058,4 14,3
Pšenica 6.613,3 8.042,1 7.333,4 10,2
Tritikale 6.463,7 7.888,3 7.232,3 10,5


Pregled sortimenta zasijanih površina biće objavljen u narednom periodu kako bi poljoprivredni proizvođači za predstojeću jesenju sjetvu imali uvid u sorte koje su se najbolje pokazale u ogledima Agencije.

Prinosi strnih žita po sortama  

Agrotehnika sortnog ogleda strnih žita 2011/2012
 

Kalkulacija proizvodnje pšenice
 

     


Obrazac-Izjava o skladištenju merkantilne pšenice rod 2012. godina i dopis opštinama 

Poljoprivredni proizvođači zainteresovani za drugi dio regresa za merkantilnu pšenicu,rod 2012. godina, od 100 KM/ha, do 30.07.2012. godine, treba da dostave opštinskim odjeljenjima za poljoprivredu dokaze o ostvarenom prinosu pšenice.Za prvi dio regresa,150 KM/ha, isplaćeno je 524.000 KM.Obrazac-izjava

Dopis opštinamaNevrijeme koje je, 25. jula popodne zahvatilo dio Semberije (pojas oko Drine atari sela Popovi, Amajlije), praćeno jakim vjetrom, izazvalo je na pojedinim dijelovima značajnije polijeganje (padanje), izvaljivanje biljaka kukuruza. Na nekim parcelama usjevi su upotpunosti povaljani te bi i njihovo korišćenje za eventualno spravljanje silaže bilo otežano. U većini slučajeva više su stradali bolji usjevi.

                   

Izložba stoke „Ilindanski sabor“ Ljeskove Vode

U organizaciji UPP Ljeskove Vode, Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS, područna jedinica Doboj i Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu RS, 05.08.2012. godine u Ljeskovim Vodama kod Doboja je održana VI izložba stoke simentalske rase.

Materijalnom podrškom SO Doboj trajno je uređen sajamski prostor izgradnjom modernih nadstrešnica sa vezovima i pratećim sadržajima koji omogućavaju ovaj vid aktivnosti. 

Prethodnom selekcijom goveda od strane saradnika dvije Agencije izložbi je prisustvovalo preko 70 grla u kategoriji krave, junice i tovni materijal koje je ocjenjivala komisija sastavljena od saradnika stočara ove dvije Agencije. Za šampionku sajma izabrana je krava vlasništvo MC Compani Skugrić kod Modriče, prvo mjesto u kategoriji krava krava vlasništvo Dragana Pantića iz Stanova, a u kategoriji junica u vlasništvu Janjić Rajka iz Osječana. Nagrađene su i tri kolekcije junica i nagrade za bikove. Kuriozitet sajma je bik težak 1054 kg vlasništvo Đalić Nebojše iz Majevca koji je osvojio i prvo mjesto u toj kategoriji.

Nagrade je uručio načelnik SO Doboj Obren Petrović.


U sklopu ove manifestacije - sajma održan je i okrugli sto na temu stanje i pravci razvoja govedarstva na opštini Doboj u organizaciji Agencije gdje se razgovaralo o mjerama podrške ovom sektoru od strane lokalne zajednice.

Pokrovitelj ove manifestacije je SO Doboj i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS uz nagradni fond za pobjednike i učesnike koji su podržali Institut Zemun Polje, NS Institut Novi Sad, Pionir, Singenta, Sano i d.o.o. Poljokuća iz Doboja. Manifestaciju su propratila i sredstva informisanja.
             


U organizaciji Udruženja Hug-Ž „Neretva“ iz Kalinovika, Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Trebinje i opštine Kalinovik održan je jednodnevni seminar za žene. Seminar je održan 30.08.2012 u prostorijama SO Kalinovik i prisustvovalo je 35 žena.
Na početku seminara koji je otvorila g-đa Bosiljka Cerovina presjednik Udruženja Hug-Ž „Neretva“ predstavnici agencije upoznali su polaznike sa radom agencije, podsticajnim mjerama MPŠiV RS i programom „mapiranja preduzetničkih potencijala Udruženja i žena u ruralnim zajednicama u RS sa posebnim osvrtom na njihove obrazovne potrebe“,a konsultant za projekat IFAD prestavio je novi projekat.
Glavna tema seminara je bila Plantažni uzgoj Aronije koju je prezentovao doc.dr Mirko Kulina sa Poljoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo. Pošto je riječ o manje poznatoj voćnoj vrsti kod nas, prijedlog je da se postavi nekoliko manjih ogleda koje bi pratili radnici Agencija i Fakulteta. Na kraju seminara urađena je anketa koja će pokazati za koje obuke su žene zainteresovane kao i ocjena ovog seminara.PJ Trebinje

Najranija berba grožđa u Istočnohercegovačkom vinogorju

Usljed dugotrajne suše koja se ne pamti na ovim prostorima u toku je jedna od najranijih berbi grožđa u zadnjih trideset godina. Berba je počela 28.08 2012. i samo je berba 2003. god.počela istog datuma. Prinosi ove godine će biti umanjeni od 20-40% što zavisi od sorti i od lokacija vinograda, ali kvalitet grožđa je izvanredan, tako da će se i ova godina pamtiti po kvalitetu.
Na najvećim plantažama u Trebinju „Premium vinogradi „ DO na površini od 145ha očekuje se rod oko 900-1000 t visokokvalitetnog grožđa koje se plasira u lokalne vinarije, a omogućena je prodaja i za fizička lica.
U vinogradima Popovo polje AD na površini od 60 ha u toku je berba i ovdje su prinosi umanjeni za oko 20% , ali je kvalitet odličan. I na plantažama vinarije Vukoje na površini od 20 ha berba je u toku. Pored autohtonih sorti vinove loze, kao što su vranac i žilavka zastupljene su sorte merlo, šardone, sovinjon, pino, kaberne, muskat i dr.
Prinosi će po riječima g-dina Zorana Vukoje biti umanjeni za 30-40% od planiranih, ali će kvalitet grožđa biti izvanredan.


Prodajne cijene u „Premium vinogradi„ DO.


Vranac              1,10KM

Kaberne, Merlo 1,13KM
Žilavka            1,15KM
Smederevka       0,70KM                                                                                                                          Područna jedinica Trebinje


     Obuka za zaposlene u Agenciji „Iskustva zemalja iz okruženja u razvoju ženskog preduzetništva “

Gender Centar i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske izradili su Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu. Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine usvojen je dana 15.12.2011. na 3. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, kao privremena posebna mjera u okviru Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske 2009-2015. godine.
U okviru Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu Agencija je nosilac programa/mjere pod nazivom Programi obuke seoskih žena u lokalnim inicijativama razvoja koji je vezan za specifični cilj 3.7.1 Strateškog plana ruralnog razvoja. Pored toga što je nosilac programa, Agencija je i partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i lokalnim organima vlasti u realizaciji određenih programa/mjera.

U skladu sa Akcionim planom, Agencija je u saradnji sa Gender Centrom RS izradila program „Žene, oslonac razvoja ruralnih sredina“. Ciljna grupa ovog programa su žene u ruralnim zajednicama u Republici Srpskoj, a neposredni korisnici ovog programa su članovi njihovih porodica i šira društvena zajednica. Glavni cilj programa jeste poboljšanje socio – ekonomskih uslova života na selu, što je u skladu sa Strateškim planom ruralnog razvoja Republike Srpske 2009.-2015. godina i Akcionim planom za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine. Realizacija ovog programa je započela 01.08.2012. uz finansijsku podršku FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine).

Prije početka realizacije programa, zaposleni u Agenciji su prošli obuku na temu „Iskustva zemalja iz okruženja u razvoju ženskog preduzetništva “, koja je održana u periodu 06.-07.09.2012. u Gradišci. Tom prilikom predstavljena su iskustva savjetodavnih službi nekih zemalja iz okruženja u razvoju ženskog preduzetništva.

Teme koje su predstavljene na obuci:

I Uvodna riječ i osvrt na program „Žene, oslonac razvoja ruralnih sredina“, Dragoljub Malinović, direktor     Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS
II Diverzifikacija ruralne ekonomije u funkciji održivosti ruralnih područja s posebnim naglaskom na ulogu žena i njihov doprinos opstanku i razvoju sela, mr Gordana Rokvić, Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci
III Uloga žena u ruralnom prostoru i turizmu-iskustva HZPSS, Anđelka Pejaković, pomoćnica ravnateljice Poljoprivredne savjetodavne službe Republike Hrvatske,
IV Uloga žena u ruralnom prostoru i turizmu-iskustva HZPSS, mr.sc. Mijo Gašparović, viši stručni savjetnik za selo i ruralni razvoj, Poljoprivredna savjetodavna služba Republike Hrvatske
V Programi koje podržava Sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Boban Orelj, Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine
VI Iskustva i podrška Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, animiranju žena na selu i razvoju ženskog predzuzetništva, Predrag Popov, Poljoprivrdna savetodavna služba AP Vojvodine
VII „Ruža Srema“, Prva ženska zadruga AP Vojvodine, Slavica Rodić, direktorica zadruge

Po završetku obuke, učesnici su naglasili važnost uloge poljoprivrednih savjetodavnih službi u podršci ženama na selu u njihovim preduzetničkim inicijativama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.U Bratuncu je 12.09. 2012. godine, u organizaciji projekta IFAD, organizovan okrugli sto na temu «Stanje i perspektive proizvodnje maline u Republici Srpskoj i BiH». Ovom skupu stolu prisustvolali su predstavnici projekta, ministarstva poljoprivrede RS, udruženja, proozvođača (maline i sadnog materijala), te savjetodavnih službi iz RS-a (Bijeljina, Bratunac), fakulteta, opština (Bratunac, Srebrenica i Milići) i dr.

Cilj organizovanja skupa je bio analiziranje stanja i problema u oblasti proizvodnje, otkupa i prodaje ove voćne vrste. Nakon upoznavanja sa aktuelnim problemima i detaljne diskusije konstatovano je da je potrebno izmijeniti sortiment (umjesto dosadašne proizvodnje zasnovane na sorti vilamet u narednom periodu uvesti, pored ostalih i sorte polka, polana). Pored ovog dat je značaj i kvalitetu sadnog materijala, posebno prisustvu pojedinih patogena (Phytophtora sp.).

Pored ovog, istaknuto je da je jedan od značajnih problema u proizvodnji i nedostatak sistema za navodnjavanje (poseban osvrt na 2012. godinu). S toga je istaknuto da se gdje god za to postoje mogućnosti, novi zasadi podižu u sistemu za navodnjavanje. Istaknuto je da za to postoji i podrška resornog ministarstva.

Pored svih problema, kao najveći je istaknut onaj koji se odnosi na organizaciju otkupa, cijenu i prodaju gotovog propizvoda. Pri tome su navedeni problemi na relaciji proizvođač-organizator otkupa – hladnjača. Ovde je istaknuta uloga udruženja malinara kao jednog od značajnih subjekata u cjelokupnim aktivnostima koje se odnose na malinarstvo ovog kraja ali i šire. Jedan od prihvatljivijih prijedloga je bio taj da se, slično organizaciji otkupa mlijeka, organizuje i otkup maline po manjim otkupnim stanicama (veći broj manjih hladnjača) kako bi se na neki način izbjegao monopol pojedinih otkupljivača a time i uticalo na otkupnu cijenu, koja je, kako je istaknuto, pod direktnim uticajem otkupljivača a koja se vrlo često ne zna kako na početku tako i u toku sezone branja.

Na kraju, učesnici su se složili da i u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju obuci proizvođača, upravo zbog toga što se uvođenjem novih sorata mijenja i način gajenja, zaštite i sl.


P.J. BijeljinaU toku manifestacije, XI međunarodni poljoprivredni sajam «Interagro 2012» koji se održava u Bijeljini u periodu od 19 do 22. septembra 2012.godine, Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina organizuje, u okviru Dana zadrugarstva, povrtarstva i ratarstva 21. 09. 2012 predavanja iz oblasti zadrugarstva

Predavanjima će biti oubhvaćene dvije teme i to prema sledećem rasporedu:

- 11,00 –12,30 časova: «Zadrugarstvo u svijetu i kod nas», prof. dr Miladin Ševarlić, Poljoprivredni fakultet, Beograd-Zemun
-
- 12,30-13,30 časova: «Program razvoja zadrugarstva u Republici Srpskoj», Zadružni savez RS

- 13,30-14,00: Diskusija


                                                                                                                                       
                                                                                                                                        P.J. Bijeljina


                                   Održana III regionalna izložba stoke simental pasmine u Modriči

U organizaciji SO Modriča i UPP Modrička Polja uz suorganizaciju Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu u petak 14.09.2012 godine u Modriči je održana III Regionalna izložba stoke simental pasmine.

Izloženo je oko 50 grla iz Modriče, Šamca i Vukosavlja uz prisustvo velikog broja farmera i komercijalnih firmi koje se bave podrškom sektoru stočarstva.

Komisija za ocjenu grla sastavljena od radnika obe Agencije i stručnjaka iz Češke je odabrala najbolja grla u konkurenciji junice, kolekcija junica i krave.

Najbolja kolekcija priplodnog podmlatka je bila izložena od farmera iz Modriče Stević Jove, u kategoriji junica prvo mjesto osvojila je grlo sa farme Omerović Almase iz Vukosavlja.

Prvo mjesto u kategoriji krava je krava sa farme MC Compani iz Modriče a šampionka sajma je grlo sa farme Zilić Zuhrudina iz Tarevaca kod Modriče.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PJ. Doboj


U toku održavanja XI međunarodnog poljoprivrednog sajma „Interagro 2012“ u Bijeljini je 21.09.2012. godine organizovan okrugli sto iz oblasti zadrugarstva. Organizator okruglog stola bila je Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ. Bijeljina u saradnji sa Zadružnim savezom Republike Srpske. Tom prilikom prezentovane su dvije teme:

1. „ Zadrugarstvo u svijetu i kod nas“ prezentovao je prof. dr Miladin Ševarlić sa Poljoprivrednog fakulteta u           Beogradu i
2. „ Program razvoja zadrugarstva u Republici Srpskoj“ predstavnici Zadružnog saveza RS.

Nakon prezentacija i diskusije zaključeno je da zadrugarstvu u Republici Srpskoj treba posvetiti veći značaj i povećati intenzitet savjetodavnog rada u toj oblasti. Potrebno je pojačati saradnju između Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS i Zadružnog saveza RS u cilju boljeg shvatanja i primjene principa zadrugarstva kod nas. 
 

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina je kod poljoprivrednih proizvođača u proizvodnoj 2011/12-toj godini postavila i izvela pet demo ogleda sa različitim varijantama đubrenja. Ogledi su provedeni u saradnji sa fabrikom mineralnih đubriva Petrokemija Kutina. Rađeni su na tri ratarske kulture: pšenici, soji i kukuruzu . Ogledi su obuhvatali tri različite varijante đubrenja i kontrolu.

Na oglednom polju soje kod poljoprivrednog proizvođača Dragiše Sakića iz Popova kod Bijeljine 25.09.2012. godine organizovani su „Dani polja“. Tom prilikom obavljeno je kombajniranje soje i vaganje prinosa sa ciljem da se poljoprivrednim proizvođačima odmah na licu mjesta prezentuju prinosi zavisno od varijante đubrenja . Prinosi soje u ogledu kretali su se od 3.4 do 3.8 t/ha pri čemu je potrebno naglasiti da je tokom vegatacije obavljeno jedno navodnjavanje usjeva.


 
 

 

48. REGIONALNA POLjOPRIVREDNA IZLOŽBA U ROGATICI

ODRŽAĆE SE 13.10.2012. GODINE

     
       Na poljoprivrednoj izložbi pokazaće se najbolja grla goveda (junice i krave), ovaca (dvizice, ovce i ovnovi) i konja, kao i krompir, skorup - kajmak i tradicionalni domaći proizvodi.

       Cilj izložbe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje na Gornje - drinskoj i Sarajevsko - romanijskoj regiji i promocija poljoprivrednih gazdinstava - stočara i ratara. Nagrađivanjem najboljih odaju se priznanja proizvođačima za njihova dostignuća.

       Za izložbu je obezbijeđen fond nagrada u iznosu od 13.600 KM. 


                                                                                                                         
                                                                                                              ORGANIZACIONI ODBORPrilog:


 

 

 

26. i 27.09.2012. godine održan je prvi međunarodni sajam poljoprivrede i turizma u Palama, u poslovnom centru „Stanišić“.

Organizator Sajma bio je NVO „Novi biznis“ agencija za razvoj i zapošljavanje Pale, suorganizator PKRS – područna privredna komora Istočno Sarajevo a medijski pokrovitelj Televizija OSM i SRNA. Obezbjeđeno je i prisustvo nedlažnih državnih organa, privrednih komora, acsocijacija i međunarodnih organizacija.

Sajam su otvorili ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić, visoki predstavnik EU za Bih Valentin Incko kao i načelnik opštine Slobodan Savić.

Na preko 20 štandova izloženo je voće i proizvodi od voća, med i proizvodi od meda, proizvodi privatnih prehrambenih pogona (pekarskih, mliječnih i mesnih) i razni proizvodi kućne radinosti.

Prvog dana sajma održan je i okrugli sto na temu „Ruralni razvoj“.

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac je takođe uzela učešće na sajmu gdje su predstavnici iste upoznali brojne poljoprivredne proizvođače i predstavnike UPP i ZZ sa svojim radom i mogućnostima daljne saradnje.

Drugog dana sajma uručena su priznanja izlagačima i zahvalnice za učešće.

                                                                                                                                          PJ Sokolac

U Trebinju je 28.09.2012. godine organizovan okrugli sto iz oblasti zadrugarstva. Organizator okruglog stola bila je Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi P.J. Trebinje u saradnji sa Zadružnim savezom Republike Srpske. Tom prilikom prezentovane su dvije teme:

1. Strategija savjetodavsta u Republici Srpskoj

2. Program razvoja zadrugarstva u Republici Srpskoj

Učešće u raspravi uzeli su lokalni referenti za poljoprivredu iz hercegovačkih opština, sektretar Zadružnog saveza, predstavnici zadruga i udruženja, a domaćin skupa je bio rukovodilav P.J. Trebinje kao i direktor Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.


Nakon prezentacija i diskusije zaključeno je da zadrugarstvu u Republici Srpskoj treba posvetiti veći značaj i povećati intenzitet savjetodavnog rada u toj oblasti. Potrebno je pojačati saradnju između Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS i Zadružnog saveza RS u cilju boljeg shvatanja i primjene principa zadrugarstva kod nas.

                                                                                                                                                   PJ.Trebinje

 
 

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi će dana 02. oktobra 2012. godine s početkom u 11:00 sati u Gradišci organizovati svečano otvaranje područne jedinice Gradiška.

Kancelarije područne jedinice Gradiška se nalaze u ulici Kozarskih brigada 36a, a ova područna jedinica će pokrivati područje opština Gradiška, Srbac, Laktaši i Prnjavor. Poljoprivredni proizvođači sa područja ovih opština će na navedenoj adresi moći da dobiju kvalitetne informacije i savjete kako bi unaprijedili proizvodnju na svojim gazdinstvima i povećali dobit od poljoprivredne djelatnosti.


Program:

11:00 – Svečano otvaranje

• Pozdravna riječ, Dragoljub Malinović, direktor Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi
• Pozdravna riječ, Radmila Čojo, pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
• Pozdravna riječ, Nikola Kragulj, načelnik opštine Gradiška
• Pozdravna riječ, Vladimir Usorac, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske
• Aktivnosti Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u proteklom periodu, Dragoljub Malinović, direktor Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi

12:00 – Koktel

   

                                            ODRŽANA 48. POLjOPRIVREDNA IZLOŽBA U ROGATICI

13. oktobra u Rogatici održana je 48. tradicionalna poljoprivredna izložba.
Veče pred 48. regionalnu poljoprivrednu izložbu u Rogatici je održano stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače na kom su učestvovali stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada profesor doktor Novo Pržulj koji je govorio na temu „Novosadski sortiment ozimih i jarih strnih žita za područje Republike Srpske“ i doktor Đuro Karagić o „Značaju krmnog bilja u ishrani domaćih životinja“. Na ovom skupu predsjednica Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva Slađana Ujić govorila je o ulozi žena u ruralnom razvoju, a Sekcija domaće radinosti pri ovom Udruženju priredila je mini modnu reviju ručnih radova koje su uradile članice „Snopa“, uglavnom od vune.
Inače, na izložbi su predstavljene sve kategorije goveda (17 izlagača), ovaca (33 izlagača) i konja. Pored stoke, na izložbi je predstavljen i sjemenski (2 proizvođača) i jelovni krompir (20 proizvođača), skorup-kajmak (19 izlagača). Izloženi su i tradicionalni domaći proizvodi od mlijeka, voća, meda i kućne radinosti.
Od 82 izlagača, nagrađeno je 63.
Izložbu je organizovala opština Rogatica pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-e.
Izložbu je otvorio načelnik opštine Radomir Jovičić, a pratio je veći broj znatiželjnika iz opština Sarajevsko-romanijske i Gornjedrinske regije.

                                                                                                                               
                                                                                                                                         PJ Sokolac

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS u saradnji sa opštinom Novi Grad je dana 22.10.2012. godine organizovala edukativno predavanje na temu „ORGANSKO POVRTARSTVO“.

Cilj obuke je jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim područjima. Predavanje je održano za oko 30 žena.

Predavači su bili: Prof.dr Branka Lazić (Osnove organske proizvodnje i biobaštovanstva), Branko Čičić (Promocija i plasman organskih proizvoda) i Vladimir Kačavenda (Repromaterijali za organsku proizvodnju povrća). Seminar je podržan iz sredstava Figap programa.


 
 

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Poljoprivrednom zadrugom „Gornji Ribnik“ iz Ribnika je dana 22.10.2012. godine organizovala edukativno predavanje na teme „Tehnologija uzgoja jagode “, „Sadnja voća“ i „Zaštita jagoda i jagodastog voća“ u osnovnoj školi „Rastoka“ u Rastoci. Predavanje je prisustvovalo petnaestak proizvođača.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme zemljište za sadnju jagoda i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji jagodastog voća.

Zainteresovani poljoprivrednici su izrazili želju da već uskoro počnu sa sadnjom oglednih parcela jagode u Rastoci.


Predavanje na temu „Vođenje računovodstvenih podataka na farmama“ je održala dipl.ecc. Nedeljka Rokvić ispred ARDP projekta u okviru Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 
 

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, PJ Gradiška je bila suorganizator učešća poljoprivrednih proizvođača i agronoma sa područja svog djelovanja na „YARA BALKAN CONFERENCE 2012“, u Bijeljini 30.10.2012.godine. Na konferenciji su učesnici upoznati sa najnovijim trendovima u proizvodnji i primjeni mineralnih đubriva, sa posebnim naglaskom na zaštitu životne sredine.

Konferencija je imala sledeće teme:

1. „Zaštita životne sredine, fabrike/tvornice i njihov uticaj na životnu sredinu“, (smanjenje emisije CO2 i NOX u proizvodnji mineralnih đubriva po Yara standardima),
2. „Nitrate campaign“, prednosti nitratnog oblika azota u ishrani biljaka, N-đubriva sa sumporom i uloga sumpora u ishrani biljaka,
3. „Povećanje efikasnosti upotrebe N-đubriva, smanjenje emisije oksida N (NOX) pomoću uređaja za precizno farmerstvo N-Sensor i N-Tester“,
4. „Carbon footprint“ smanjenje emisije ugljenika (CO2) u poljorivredi i prerađivačkoj industriji, 
5. „Water scarcity“, projekat borbe protiv suše i nestašice vode, povećanje efikasnosti ishrane biljaka u izazovima poljoprivrede uzrokovanih klimatskim promjenama ,
6. „Folijarna đubriva, folijarni tretmani fosforom, mezo i mikroelementima“,
7. „Megalab system“ , precizna ishrana biljaka uz pomoć, analize zemljišta, lista, drugih biljnih dijelova i precizne preporuke,
8. „Trendovi u poljoprivredi Balkana“,
9. „Yara IT-tools“, pogled u skoru budućnost, koje digitalne tehnologije će omogućiti farmerima da postignu preciznu ishranu biljaka (upotreba smarthphone tehnologije, interneta i sl. u preciznom farmerstvu).

Na osnovu dogovora sa organizatorima skupa, Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, PJ Gradiška poziva sva zainteresovana udruženja poljoprivrednika ili organizovane grupe proizvođača koji pokazuju interesovanje za navedene teme da se obrate u prostorije Agencije radi dogovora oko organizacije predavanja na gore navedene teme u njihovim sredinama.


Područna jedinica Gradiška


     Održane obuke „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“ u Bratuncu i u Loparama


06.11.2012. u Bratuncu i 07.11.2012. u Loparama u okviru programa „Žene, oslonac razvoja ruralnih sredina“ koji provodi Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS uz finansijsku podršku programa FIGAP
(finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH) održane su druge obuke za jačanje preduzetničkih kapaciteta žena u ruralnim zajednicama. Predavanje je održano za 34 žene.


Rukovodilac PJ Bijeljina je pozdravio sve prisutne i predstavio rad Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Stručne teme koje su prezentovane su:

1. Tehnologija prerade povrća, kiseli i kuvani program i
2. Tehnologija prerade voća đem, kompot, slatko.

Predavač je bio Prof.dr Branislav Zlatković.

U diskusiji, prisutne žene su se izjasnile da su obuke ovakve vrste jako korisne i poučne.


PJ Bijeljina


 

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske je bila suorganizator Upravi za zaštitu zdravlja bilja učešća proizvođača krompira i agronoma vezanih za proizvodnju ove kulture, na tematskom seminaru “Izvoz krompira u zemlje EU” u Tesliću, 07.novembra.2012.godine.

Teme seminara osvjetlile su ovu problematiku na sasvim novi način. Uz briljantno izlaganje gospodina Ralf Lopiana, eksperta Svjetske banke, te uvodnu riječ direktora Radenka Radovića iz Uprave za zaštitu zdravlja bilja i završni rezime direktora Dragoljuba Malinovića iz Agencije, sve vrijeme smo imali aktivnu diskusiju učesnika.

Seminar se najviše bavio upravo temama vezanim za promet ovom za Evropu možda najvažnijom kulturom, gdje je predavač prenjeo samo djelić svog bogatog iskustva, dajući veliki naglasak na evoluciju tih procesa u Evropskoj uniji.
Neke od obrađenih problematika su:
1.Principi EU sa Režimom zdravlja bilja,
2.Zahtjevi EU za uvoz krompira,
3.Implementacija EU Council Directive 93/85/EEC za kontrolu prstenaste truleži krompira,
4.Implementacija EU Council Directive 98/57/EZ za kontrolu smeđe truleži krompira,
5.Implementacija EU Council Directive 2007/33/EC za kontrolu cistolikih nematoda,
6.Implementacija EU Council Directive 69/464/EEC za kontrolu raka krompira,
7.Preduzete aktivnosti u našoj državi u vezi sa monitoringom karantinskih štetnih organizama na krompiru.

Na kraju seminara provedena je vrlo aktivna diskusija na temu: “Izvoz krompira –Kako uspjeti”.

Na osnovu aktivnog učešća u navedenim procesima, Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske organizovaće u narednom periodu okupljanja proizvođača i svih zainteresovanih za ovu problematiku na tematskim okruglim stolovima.

PJ Gradiška

          Održana i treća obuka „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“ u Trnovu


13.11.2012. u Trnovu u okviru programa „Žene, oslonac razvoja ruralnih sredina“ koji provodi Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS uz finansijsku podršku programa FIGAP ( finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH) održana je i treća obuka za jačanje preduzetničkih kapaciteta žena u ruralnim zajednicama. Obuci je prisustvovalo 17 žena.

Stručnu temu „Plantažni uzgoj borovnice“ održala je dipl.ing.polj. Slobodanka Popović.


PJ Sokolac

 
 

Posjeta Savjetodavne službe Crne Gore

Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje bila je domaćin Savjetodavnoj služba u biljnoj proizvodnji Crne Gore. Savjetodavci iz područnih centara Podgorice, Cetinja, Bara, Bijelog Polja i Nikšića boravili su u Trebinju od 14.11 do 16.11.2012 godine sa ciljem obilaska vinskih podruma koji se nalaze na Vinskoj cesti Hercegovine.

Prvog dana po dolasku i upoznavanjem sa radom naše Agencije obišli smo vinograde plantaža Vukoje u Zasad polju gdje su zastupljene sorte: vranac, kabernet, šardone, merlot i Carske vinograde u Lastvi gdje je posađena čuvena žilavka. Nakon obilaska vinograda i vinogradareve kuće obišli smo i vinariju Vukoje i degustirali na daleko čuvena vina ovog podruma.

Drugog dana obišli smo Vinariju manastira Tvrdoš, vinariju Anđelić i vinariju Petijević upzoznali se sa njihovim radom, kapacitetima i planovima za naredni period i degustirali njihova čuvena vina.


Sa kolegama iz Crne gore izmijenili smo iskustva iz dosadašnjeg rada u oblasti savjetodavstva, agrarne politike, podsticajnih sredstava za poljoprivredu, raznih projekata , a posebno pilot projekta IPARD koji je u toku.


PJ Trebinje

 
 
 

 

10 SAVJETODAVACA AGENCIJE ZA PEUŽANjE STRUČNIH USLUGA U POLjOPRIVREDI PROŠLO OBUKU I DOBILO CERTIFIKATE ZA EDUKATORE NA TEMU„NITRATNA DIREKTIVA 91/676/EEZ“.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, od 14.-16. novembra u Banja Luci provodena je obuka, testiranje i dodjela certifikata za edukatore na temu „Nitratna direktiva 91/676/EEZ“.


Nitratna direktiva predstavlja temelj za daljnje aktivnosti koje su vezane za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz sektora poljoprivrede. Treba napomenuti da EU 45 % od ukupnih budžetskih sredstava usmjerava za razvoj i usklađivanje poljoprivredne proizvodnje.


Tematski Nitratna direktiva se bavi smanjenjem postojećeg i sprečavanjem budućeg zagađenja voda nitratima koji su porijeklom iz poljoprivrednih izvora. Razvojem poljoprivrede povećava se zagađenje podzemnih voda, kroz veću i nepravilnu upotrebu đubriva, te njihovo neadekvatno skladištenje. Cilj direktive je zakonodavstveno rješavanje ekološki prihvatljivih standarda i njihova kompletna implementacija na zajedničkom Evropskom prostoru.


Deset savjetodavaca Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi aktivno je učestvovalo u radu obuke i poslije testiranja dobilo zvanične certifikate za trenere oblasti koja predstavlja osnov za kompletan dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj način Agencija je dobila još jedan novi kvalitet za potpunije obavljanje svoje prije svega savjetodavne funkcije.


Aktivnosti Agencije u narednom periodu ići će u pravcu edukacije poljoprivrednih proizvođača i podizanja njihovog nivoa znanja iz ove oblasti, sa ciljem što boljeg iskorištenja eventualnog predpristupnog perioda EU. Takođe proizvođači će biti upoznati sa dobrim i lošim iskustvima susjednih zemalja u implementaciji ove direktive.


Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi


 
 

TAIEX radionica: Radionica na uspostavljanju poljoprivrednih savjetodavnih sistema, 28 novembar 2012, Sarajevo


Mvteio BiH u saradnji sa TAIEX kancelarijom u Briselu (European Commission) organizovalo je radionicu na temu „Radionica na uspostavljanju poljoprivrednih savjetodavnih sistema,” koja se održala 28.11.2012 godine u Sarajevu.

Cilj navedene radionice je bio da se poljoprivredni savjetodavci iz Republike Srpske, Federacije i Brčko distrikta upoznaju sa poljoprivrednim savjetodavnim sistemima u razvijenim zemljama. Eksperti iz zemalja Njemačke, Danske, Italije i Slovenije su prenijeli iskustva iz svojih zemalja. Vidjelo se da je savjetodavna služba u razvijenim zemljama nosilac razvoja poljoprivrede i da poljoprivredni proizvođači bez eksperata iz oblasti poljoprivrede ne mogu da podignu proizvodnju na zavidan nivo, a bez jakih poljoprivrednih proizvođača nema ni povećana BDP-a države.

Posebno su bile obrađene sljedeće teme:

1.Poljoprivredni savjetodavni nadzor u zemljama EU,
2.Uloga naučno-istraživačkih institucija i bliska povezanost sa savjetodavnim službama u poljoprivredi,
3.Uloga savjetodavne službe u povlačenju sredstava iz predpristupnih fondova – IPARD i
4.Modeli finansiranja savjetodavnih službi.


Radionici su prisustvovali predstavnici Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, Mvteio BiH, kantonalnih i entitetskih ministarstava poljoprivrede i odjeljenja za poljoprivredu Brčko Distrikta BiH.

                  STRUČNA PODRŠKA U POBOLjŠANjU MLjEKARSKE PROIZVODNjE U REPUBLICI SRPSKOJ


Dobra saradnja Republike Srpske i Izraela još jednom je urodila plodom kao vid podrške poljoprivrednom sektoru. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Poljoprivredna savjetodavna služba RS su domaćini renomiranim Izraelskim ekspertima iz oblasti mljekarstva Dr. Sharony Davidu i Kaimu Mosheu. Velike zasluge za ovu organizaciju i dolazak stručnjaka pripadaju Predstavništvu Republike Srpske u Izraelu i pomoćniku šefa ovog Predstavništva Aleksandru Nikoliću.

Eksperti iz Izraela će boraviti u Republici Srpskoj od 09 - 21.12.2012. godine. U tom periodu će sa stručnjacima iz Savjetodavne službe posjetiti veliki broj farmi muznih krava i davati stručne savjete, a takođe će i održati stručna predavanja za proizvođače mlijeka u opštinama Kozarska Dubica, Gradiška i Prnjavor. Predviđene su i posjete Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Veterinarskom institutu "Dr. Vaso Butozan" i Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci gdje je planirano da održe i predavanja za studenete. 

10.12.2012. u motelu Taxi bar je održan i svečani doček na kom su prisustvovali imeđu ostalog i ambasador Izraela u BiH David Cohen, šef Predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arie Livne, savjetnik ministra za poljoprivredu Dr. Miljan Erbez, načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović,  direktor Veterinarskog instituta Drago Nedić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih prozvođača RS Vladimir Usorac i poljoprivredni savjetodavci.

S obzirom da je Izrael svjetski lider u proizvodnji mlijeka i da im je državni prosjek 11 700 litara po kravi u toku jedne laktacije, Republika Srpska će imati višestruku korist, a poljoprivredni savjetodavci veliki transfer znanja i iskustva iz ove višednevne posjete.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske-Agencija za agrarna plaćanja, ponudilo je svim poslovnim bankama u Republici Srpskoj, na potpis,Sporazum o davanju pozajmice poljoprivrednim proizvođačima za isplatu novčanih podsticaja Ministarstva, za 2012. i 2013. godinu.

Predloženi Sporazum podrazumijeva da korisnici podsticajnih sredstava mogu sa poslovnom bankom da zaključe Ugovor o pozajmici, na osnovu Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske-Agencije za agrarna plaćanja o odobravanju novčanih podsticaja za 2012. ili 2013. godinu.

Ministarstvo, odnosno, Agencija za agrarna plaćanja, zainteresovanim bankama dostavljaće podatke o korisnicima i odobrenim sredstvima, na osnovu čega će banke, sa zainteresovanim poljoprivrednicima, zaključiti Ugovor o pozajmici i izvršiti isplatu podsticajnih sredstava odobrenih od Ministarstva, s tim što će banke, na svom računu, zadržati određeni procenat od isplate, do konačne isplate od strane Ministarstva poljoprivrede-Agencije za agrarna plaćanja. Tada će da se napravi obračun pripadajuće kamate i korisniku podsticaja, isplati ostatak od zadržanog iznosa.

Sporazum o davanju pozajmice, za sada, potpisan je sa Unikredit bankom a.d. Banjaluka i zainteresovani korisnici mogu da se jave u ovu banku.Ministarstvo ovih dana očekuje odgovore i od ostalih banaka.

 

                               ODRŽAN SEMINAR „ODRŽIVA UPOTREBA PESTICIDA“ U ROGATICI

Dana 25.01.2013. u Rogatici u 11 časova u sali SO Rogatica, održan je seminar „Održiva upotreba pesticida“. Seminar je organizovan od strane Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja u saradnji sa projektom IPA 2008 „Podrška Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja“, projektom FARMA (USAID i SIDA) i savjetodavnom službom PJ Sokolac.

Seminar je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima, a imao je za cilj unaprijediti znanje iz oblasti integralne zaštite bilja i pravilne upotrebe pesticida te upoznati sa sadržajem i obavezama propisanim Pravilnikom o dužnostima korisnika fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“ broj 101/12).

Predavači su bili Vojislav Trkulja, direktor Instituta za poljoprivredu Banja Luka i Siniša Mitrić, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka.

Seminaru je prisustvovalo 58 poljoprivrednih proizvođača.                                                                             ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U OPŠTINI JEZERO


Dana 30.01.2013. godine, predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi - područna jedinica Banja Luka su održali stručna predavanja za poljoprivrednike sa područja opštine Jezero.

Teme koje su prezentovane poljoprivrednicima su bile slijedeće:

1. Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu,
2. Zimska rezidba voćaka,
3. Podizanje novih zasada šljive i 
4. Sistem uzgoja krava - tele.

Nakon prezentovanih stručnih tema, stručnjaci savjetodavne službe su prepustili poljoprivrednim proizvođačima da postave niz pitanja, a savjetodavci su odgovarali.

Na kraju je poljoprivrednim proizvođačima podijeljena stručna literatura (leci i brošure) i dogovorena je praktična primjena sa usmenog dijela na terenu.

                                                                                                                                Područna jedinica Banja Luka

 

                         PREDAVANjE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE KOJI SU U SISTEMU KRAVA-TELE

U organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe MPŠiV RS odjeljenje Trebinje, dana 01.02.2013. godine održano je predavanje za stočare pod nazivom „Razvoj sistema uzgoja tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele u RS“.

Predavanju je prisustvovalo 30 poljoprivrednih proizvođača iz Istočne Hercegovine, predstavnici zadruga kao i predstavnici grada Trebinja.

Predavanje je održao savjetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Miljan Erbez i tom prilikom istakao da će biti otvoren repro-centar za tovne rase goveda koji će imati funkciju jačanja cijelog matičnog stada. Taj centar će biti otvoren na području Hercegovine i u sklopu je projekta koji će raditi u saradnji sa Češkom.

Ukupna grant sredstva koja će biti izdvojena su u visini 1,56 miliona KM i u okviru njega će biti uzgajane rase koje će služiti isključivo za proizvodnju mesa.
Područna jedinica Trebinje

 
 

                                                                POSJETA „FARMI TRIVIĆ“ U ČELINCU

Dana 05.02.2013. predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe Republike Srpske su posjetili „Farmu Trivić“ u Crnom Vrhu, opština Čelinac i tom prilikom razgovarali o problematici na toj farmi.

Savjetodavci su uputili proizvođača mlijeka u projekat FADN (mreža računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava) i kroz projekat će mu pomoći da detaljno sagleda finansijsku situaciju na svojoj farmi kako bi u narednom periodu imao još profitabilniju proizvodnju.

Takođe, ovom proizvođaču su dati mnogi stručni savjeti iz ishrane mliječnih krava, reprodukcije i selekcije kako bi unaprijedio svoju proizvodnju i otklonio greške ubuduće.

                                                                                                                              Područna jedinica Banja Luka

 
 
 

                                                 OBUKA POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U BILEĆI

Poljoprivredna savjetodavna služba Trebinje u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača Bileća održala je jednodnevnu obuku . Obuka je održana u prostorijama Udruženja u mjestu Plana dana 06.02.2013. godine na teme:

1. Ishrana mliječnih krava
2. Projekat „Uzgoj tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele u RS „
3. Projekat FADN


Područna Jedinica Trebinje


U okviru redovnih aktivnosti, Poljoprivredna savjetodavna služba Republike Srpske, područna jedinica u Bijeljini je i ove godine započela aktivnosti na organizovanju zimskih škola i jednodnevnih obuka za poljoprivredne proizvođače.

S tim u vezi, početkom februara, u saradnji sa lokalnim zajednicama , započete su škole za ugajivače ovaca (opština Ugljevik, MZ Janjari) te proizvođače mlijeka, opština Osmaci. Pri tome, ciljne grupe su bile zainteresovani proizvođači koji se, uglavnom, bave ovim proizvodnjama.

Pri ovom, obrađene su teme koje se odnose na balansiranje obroka , ishranu i smještaj ovaca (Ugljevik), te proizvodnju kabaste stočne hrane (kukuruzna silaža, gajenje alternativnih vrsta –sudanska trava i krmni sirkovi ) u Osmacima.

Izvođači ovi obuka su bili uposleni radnici PSS-a Bijeljina i Sokolac. Dalje aktivnosti se nastavljaju u narednih nekoliko nedelja.

PJ Bijeljina

Dana 07.02.2013. Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovala je stručno predavanje za poljoprivredne prozvođače u Oštroj Luci.

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju s prednostima plasteničke proizvodnje i prednacrtom pravilnika o ostvarivanja novčanih podsticaja za 2013. godinu. Predavanju je prisustovalo 40 proizvođača.

Predavači su bili:

-Dipl. ing. polj. Aleksandar Petrović „Proizvodnja povrća u plastenicima“

-Dipl.ing polj. Radomir Matić „Plastenička proizvodnja Potkozarja i Lijevča polja“

-Dipl. ing. polj. Boris Jeličić „Prednacrt pravilnika o uslovima načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013 godini“


                                                    Stručna posjeta savjetodavaca i pripravnika cvjećarima opštine Gradiška

Dana, 11.02.2013. god. Savjetodavna služba obišla je proizvođače cvijeća u Dušanovu, Gornjima Karajzovcima i Vilusima. Cilj obilaska bio je uspostaviti kontakt s cvjećarima sa područja opštine, uvidjeti koje se kulture najviše uzgajaju i koje nas to vrste cvijeća očekuju na našim tržnicama dolaskom proljeća.

Posjetili smo porodicu Đakić iz Dušanova koja se bavi plasteničkom proizvodnjom cvijeća kao osnovnom proizvodnjom. Pored cvijeća Đakići se bave i plasteničkom proizvodnjom paprike. Cvjećarska proizvodnja obuhvata oko 30.000 biljaka, a najčešće vrste cvijeća koje se uzgajaju su: muškatle, dalija, kadife, verbene, crvena kadulja, petunija, maćuhice, belis, itd.

Porodica Vujičić iz G. Karajzovaca takođe se bavi plasteničkom i stakleničkom proizvodnjom cvijeća već dugi niz godina. Uzgajaju oko 15 vrsta, od kojih izdvajamo: pelagonije, surfinuje, maćuhice, lediće, kadife, karanfile, itd.
Pored cvjećarstva ova porodica se bavi i proizvodnjom povrća, naročito paprike.

U Vilusima smo posjetili Ljepojević Dušana, koji se takođe bavi plasteničkom i stakleničkom proizvodnjom cvijeća, a najviše uzgaja lavandu, ciklamu, lediće, djevojčice, kadife, itd.

Proizvođači ističu da se od ove vrste proizvodnje može pristojno živjeti, ali naglašavaju da su ulaganja velika, naročito u toku zime kada se mora obezvbjediti grijanje, i da se mora uložiti veliki trud i napor da bi se obezbjedila kvalitetna proizvodnja. Takođe ističu i da zbog uvoza često domaće proizvedeno cijeće pada ispod cijene.

Savjetodavci su svim proizvođačima posvetili maksimalnu pažnju i stručnim savjetima ukazali na eventualne greške u proizvodnji.

Predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe su dana 13.02.2013. godine u prostorijama službe u Banja Luci održali radni sastanak sa predstavnicima Evropske komisije za poljoprivredu i predstavnicima Italijanske asocijacije iz Mantove.

Dogovorena je realizacija projekta pod nazivom „Agridev+“ čija je vrijednost 250.000 eura i koji se finansira iz sredstava Evropskih fondova za razvoj poljoprivrede sa 70% i iz sredstava Italijanskog Caritasa sa 30% učešća.
Cilj projekta je jačanje Udruženja proizvođača mlijeka u Republici Srpskoj.

Savjetodavna služba će učestvovati u projektu kroz stručne obuke za proizvođače mlijeka (ishrana – analiza stočne hrane, balansiranje obroka) i pružanje potrebne logistike na terenu. Na kraju projekta predviđena je studijska posjeta poljoprivrednih proizvođača i savjetodavaca Mantovi da se uvjere kako i na koji način je organizovana njihova asocijacija poljoprivrednika.

Partneri projekta su: Poljoprivredna savjetodavna služba RS, Organizacija za istraživanje i ruralni razvoj Banja Luka, Udruženje Simental iz Bosanskog Petrovca, Udruženje Posavina iz Dervente, Poljoprivredna škola Banja Luka, Udruženje Grmečlije i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Prnjavor.

 
 

 
Dana 14.02.2013. godine, povodom Svetog Trifuna - zaštitnika vinogradara i vinara, u vinogorju na lokalitetu Petrovog polja na imanju Jova Runjevca koji je u FADN  sistemu vođenja knjigovodstva na farmi, danas je počelo orezivanje vinove loze.

Orezivanje i zalivanje čokota vinom u mladom vinogradu obavili su predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe RS - područna jedinica Trebinje.

Područna jedinica Trebinje 

 
 

                                                     OBUKA POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U GACKU

Poljoprivredna savjetodavna služba Područna jedinica Trebinje u saradnji sa OZZ „Gacko“ održala je jednodnevnu obuku za poljoprivredne proizvođače. Obuka je održana u sali opštine dana 15.02.2013. godine na teme:

1. Mreža računovodstvenih podataka FADN
2. Ishrana mliječnih krava
3. Projekat „Uzgoj tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele u RS „
4. Organska proizvodnja

Područna Jedinica Trebinje

 
 
 

Predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe su dana 15.02.2013. godine u prostorijama Doma kulture u Prnjavoru izložili „Prednacrt pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2013. godinu“. 

 
 

Dana 18.2.2013. Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, područna jedinica Gradiška u saradnji sa projektom FARMA (USAID) organizovala je stručna predavanja za proizvođače mlijeka.

Teme predavanja su bile:

„Ishrana muznih krava i oboljenja koja se javljaju usljed nepravilne ishrane“
„Spremanje stočne hrane i ocjena njenog kvaliteta“

Pored ovih tema proizvođači su bili u prilici da se upoznaju s IPARD programom i vođenjem knjigovodstva na farmama.

 
 
 

Dana 19.2.2013. u prostorijama PSS Gradiška Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u saradnji s Poljoprivrednim institutom Banja Luka, organizovala je predavanje za poljoprivredne apotekare i savjetodavce s područja opština Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju s trenutnim aktivnostima Instituta i njihovim proizvodima.


Teme predavanja su bile:

„Sortiment krmnog bilja, kukuruza, strnih žita i krompira“
„Rasadnička proizvodnja sorti i hibrida povrća Poljoprivrednog instituta u 2013 godini“
„Proizvodnja sadnica voćaka“
„Mogućnost analize zemljišta, analiza ostataka pesticida u hrani, determinacija prouzrokovača biljnh bolesti“

U otvorenoj diskusiji izvršeno je međusobno povezivanje Poljoprivredne savjetodavne službe, Poljoprivrednog instituta i savjetodavaca sa terena četiri opštine.
Poljoprivredna  savjetodavna služba RS u Bijeljini, je dana 19. 02. 2013. godine, u saradnji sa Zadružnim savezom Republike  Srpske i Udruženjem ponjpoprivrednih proizvođača «Agromajevica» Lopare organizovala jednodnevni seminar iz oblasti zadrugarstva.

Pri ovom, obrađene su aktuelne teme  koje se odnose na zadrugarstvo i to: »Značaj zadrugarstva» i «Program razvoja zadrugarstva u RS».

Osnovni cilj ove obuke je bio pupoznavanje sa zadružnim sektorom te davanje smjernica za osnivanje nave zedruge na ovom području za šta postoji interes kako proizvođača tako i lokalne zajednice, udruženja i savjetodavne službe.

 
 

Održavanje jednodnevnog seminara u Koprivnoj na temu ,,Uzgoj jabuke kruške i šljive“ i Prednacrta pravilnika o načinu ostvarivanja podsticaja za 2013 godinu, koje su održali dipl.inž. Egić Danijel, dipl. inž. Saša Galić-pripravnik, i dipl. inž. Boris Jeličić.

Nakon toga je uslijedila pokazna vježba zimske rezidbe voća.U sklopu redovnih aktivnosti Poljoprivredna savjetodavna služba PJ Sokolac održala je tri jednodnevne obuke u Čajniču (18.02.), Višegradu i Rogatici (19.02.) na teme;

1. Mreža računovodstvenih podataka na farmi (FADN)
2. Prednosti udruživanja farmera u zadruge
3. Zasnivanje voćnjaka i
4. Značaj silaže u ishrani goveda.

Predavanja su bila vrlo posjećena, a poljoprivredni proizvođači su maksimalno bili uključeni u diskusiju.

PJ Sokolac


 

Poljoprivredna savjetodavna služba Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Udruženjem proizvođača rakije sa četinarskom aromom iz Ribnika je dana 19.02.2013. godine organizovala stručna predavanja u Ribniku iz sledećih tema:

„Tehnologija uzgoja šljive “,

„Prednacrt pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja u poljoprivredi 2013“ i

„Ishrana zasada šljive“.

Predavanju je prisustvovalo petnaestak proizvođača voća i dvadeset učenika Srednje poljoprivredne škole iz Ribnika.

Zainteresovani poljoprivrednici su izrazili želju da se uskoro organizuje praktična obuka iz zimske rezidbe šljive.

 
 
 

Dana 20.02.2013. Poljoprivredna savjetodavna služba, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede bila je domaćin organizacionom odboru „Udruženja voćara RS“ povodom organizovanja  „Prvog savjetovanja voćara Republike Srpske“.

Organizacioni odbor je upoznao prisutne voćare i savjetodavce o svim dosadašnjim aktivnostima na organizovanju ovog značajnog skupa koji se održava 01.03. i 02.03.2013. godine u sali Kulturnog centra Gradiška sa početkom u 10.00 časova. 

Predstavnici savjetodavne službe su aktivno učestovali u radu ovog skupa.

 

Dana 26.2.2013. Poljoprivredna stručna služba Republike Srpske, područna jedinica Gradiška organizovala je radni sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa proizvođačima rasada povrća i cvijeća, predstavnicima Opštinskih odjeljenja za poljoprivredu i predstavnicima udruženja proizvođača rasada povrća i cvijeća.

Prisustvovali su učesnici iz sledećih opština: Gradiška, Laktaši, Prnjavor, Srbac, Prijedor, Novi Grad i Kozarska Dubica.

Načelnica odjeljenja za biljnu proizvodnju, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivede ,gospođa Radmila Pašić u direktnom razgovoru je predstavila uslove upisa u Registar proizvođača rasada povrća i cvijeća.


U otvorenoj diskusiji sa aktivnim učešćem stručnjaka iz naše Stručne službe učesnici su dobili mnoštvo korisnih informacija.

 
 

U sklopu redovnh aktivnosti Poljoprivredna savjetodavna služba P.J Bijeljina, održala je tri jednodnevne obuke u Osmacima (19.02.2013), Roćević (23.02.2013) i Bjeloševac (23.02.2013).

Teme su bile sledeće:

1. Kondicija i konstitucija goveda
2. Vođenje matične evidencije
3. Pravilna primjena pesticida
4. Prednosti PDV-a na poljoprivrivrednom gazdinstvu
5. Tritikale.

Pored ovih tema, sa poljoprivrednim proizvođačima smo se doticali cijena oko repro materijala i oko Agrarne politke.

P.J. Bijeljina
Dana 25.02.2013. godine, predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi - područna jedinica Banja Luka i područna jedinica Prijedor su održali stručna predavanja za poljoprivrednike u Krupi na Uni i u Donjim Agićima.

Teme prezentovane poljoprivrednicima su bile slijedeće:

1. Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu,
2. Zimska rezidba i zaštita voćaka,
3. Higijena muže i mlijeka.

Nakon prezentovanja stručnih tema, poljoprivredni proizvođači su stručnjacima savjetodavne službe postavili niz pitanja, a savjetodavci su odgovarali.

Predavanja u Donjim Agićima su bila organizovana u saradnji sa PZ Agrojapra u njihovoj sali za predavanja i uz njihovu organizacionu pomoć. Odziv i zainteresovanost poljoprivrednika za predstavljene teme su bili izuzetno dobri.

Na kraju je poljoprivrednim proizvođačima podijeljena stručna literatura (leci i brošure) a dogovorena je i praktična primjena rezidbe voća na terenu.

Područna jedinica Banja Luka


Dana 26.02.2013. godine, predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi - područna jedinica Banja Luka su održali stručna predavanja za poljoprivrednike u MZ Karanovac.

Teme prezentovane poljoprivrednicima su bile slijedeće:

1. Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu,
2. Tehnologija proizvodnje kukuruza,
3. Spremanje kabaste stočne hrane - silaže.

Nakon prezentovanja stručnih tema, poljoprivredni proizvođači su stručnjacima savjetodavne službe postavili niz pitanja, a savjetodavci su odgovarali.
Na kraju je poljoprivrednim proizvođačima podijeljena stručna literatura (leci i brošure) a dogovorena je i praktična primjena rezidbe voća na terenu.

Područna jedinica Banja Luka

 
 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba PJ Sokolac i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS sa delegacijom Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede IFAD, posjetili su opštine Rudo i Novo Goražde.

U Rudom je održan sastanak sa načelnikom opštine i predstavnikom UPP – a malinara. Domaćini su upoznali delegaciju IFAD – a o aktivnostima UPP – a i planovima opštine da za potrebe svojih proizvođača otkupi hladnjaču u Uvcu.

U Novom Goraždu je predsjednik UPP – a goste upoznao sa radom UPP – a , nakon čega su posjetili fabriku za izradu briketa u vlasništvu UPP – a.

PSS PJ Sokolac

Dana 27.02.2013. u Rogatici je održano stručno predavanje u organizaciji opštine Rogatica i Poljoprivredne savjetodavne službe PJ Sokolac.

Teme predavanja su bile:

1. Tehnologija gajenja strnih žita
2. Tehnologija gajenja krmnog bilja i
3. Tehnologija gajenja kukuruza.

Predavači su bili sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i to Novo Pržulj, Dragan Milić i Dušan Milosavljević.

Predavanju je prisustvovalo 55 poljoprivrednih proizvođača.

PSS PJ Sokolac

 
 
 

Dana 28.02.2013. godine, predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi - područna jedinica Banja Luka su održali stručna predavanja za poljoprivrednike u agrocentru „Obodnik“ u opštini Kotor Varoš.

Predavanje je bilo održano uz pomoć poljoprivredne stručne službe opštine Kotor Varoš. U agrocentru postoje kapaciteti za organizovanje stručnih predavanja,sušara za voće i drugi proizvodni kapaciteti.

 Teme prezentovane poljoprivrednicima su bile sledeće:

 1. Prednacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu,
 2. Proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima,
 3. Zimska zaštita voća. 

Nakon prezentovanja stručnih tema, poljoprivredni proizvođači su stručnjacima savjetodavne službe postavili niz pitanja, a savjetodavci su odgovarali.

Na kraju je poljoprivrednim proizvođačima podijeljena stručna literatura (leci i brošure) .

 

                                                                                                                                Područna jedinica Banja Luka

 
 
 
 

Dana 28.02.2013. godine u Opštini Nevesinje u okviru svojih redovnih aktivnosti Poljoprivredna savjetodavna služba PJ Trebinje počela je sa izvođenjem zimske škole mljekarstva.  

Pored stručnih tema predviđenih u sklopu zimske škole poljoprivredni proizvođači  su upoznati i sa projektom koji će se provoditi u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom pod nazivom „Razvoj sistema uzgoja tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele u RS“.

Drugi dan zimske škole mljekarstva zakazan je 06.03.2013. godine u saradnji sa projektom FARMA a predavač će biti Prof. dr Dragutin Matarugić.

 
 

PSS PJ Sokolac u saradnji sa UPP „Zavičaj“ iz Višegrada 28.02.2013. obavila je praktičnu obuku rezidbe voća na zahtjev članova udruženja.

Obuka je izvršena u voćnjaku Babić Miodraga u mjestu Dobrunska rijeka.

PSS PJ Sokolac 

Dana 01.03.2013. godine predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe – područna Jedinica Bijeljina, održali su stručna predavanja za poljoprivrednike u MZ Pukiš opština Lopare.

Tom prilikom poljoprivrednim proizvođačima prezentovane su sledeće teme:

1. Spremanje silaže
2. Pravilna primjena pesticida
3. Prednosti primjene PDV-a na poljoprivrednom gazdinstvu

Po završetku predavanja poljoprivredni proizvođači su razgovarali sa savjetodavcima te je za naredni period dogovoreno organizovanje još dva predavanja na području opštine Lopare.

 
 

U organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe i projekta FARMA u okviru zimske škole za mljekarstvo dana 07.03.2013. godine održana je obuka za poljoprivredne proizvođače u Nevesinju.

Teme prezentovane poljoprivrednicima su bile sledeće:

1) Reprodukcija u govedarstvu
2) Bolesti goveda

Predavač je bio Prof. Dr Dragutin Matarugić.

Područna Jedinica Trebinje

 
 

Dana 5.3.2013. godine predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi – područna jedinica Prijedor, održali su stručna predavanja za poljoprivrednike u MZ Kozarac, Opština Prijedor.

Teme prezentovane poljoprivrednicima bile su :

 • Reprodukcija u govedarstvu i higijena papaka kod stoke - Prof.dr. Dragutin Matarugić.
 • Higijena mlijeka i 
 • Prednacrt Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja za 2013 godinu -Dipl.inž. Boris Jeličić.

Nakon prezentovanja stručnih tema, poljoprivredni proizvođači su stručnjacima savjetodavne službe postavili niz pitanja, a savjetodavci su odgovarali.

Područna jedinica PrijedorU toku su aktivnosti koje se odnose na jednodnevne obuke za poljoprivredne proizvođače, PSS RS PJ Bijeljina je, u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu Opštine Zvornik tokom 07. marta t.g. održala jednodnevnu obuku na kojoj je bilo obrađeno nekoliko tema, koje su, istovremeno, predložene od strane suorganizatora, prema ukazanoj potrebi zainteresovanih proizvođačaa kako slijedi:

1. Uvođenje mreže računovodstvenih podataka i knjigovodstava na farmi
2. Značaj sistema PDV-a za proizvođače,
3. Gajenje kukuruza za proizvodnju silaže,

Nakon prezentacija, interaktivno, se razvila diskusija o ovim ali i drugim značajnijim problemima u oblasti poljoprivredne proiozvodnje.

Pri tome, aktuelizovan je problem kvaliteta mlijeka (sa osvrtom na prisustvo aflatoksina) , potom mogućnosti analize kvaliteta mineralnih đubriva kao i drugih problema u oblasti agrotehnike ratarskih i vrsta za proizvodnju stočne hrane.

PJ Bijeljina
                               OBUKA EDUKATORA: NITRATNA DIREKTIVA PREDUSLOV ZA EU FONDOVE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Poljoprivredna savjetodavna služba u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom organizovaće dvije obuke edukatora na temu „Nitratna direktiva 91/676/EEZ“. Obuka će se realizovati od 11.-13. marta u Gradišci i od 14.-15. marta u Doboju.

„Nitratna direktiva“ je naziv za Direktivu Europske unije br. 91/676/EEZ, koja se bavi zaštitom voda od zagađenja nitratima porijeklom iz poljoprivrednih izvora. Poštivanje „Nitratne direktive“ jedan je od ključnih preduslova za apliciranje na EU fondove. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz Hrvatske i Slovenije ostao je uskraćen za sredstva iz predpristupnih fondova EU, upravo iz razloga jer nisu mogli dokumentovati da poštuju pravila koja su definisana „Nitratnom direktivom“.

USAID/Sida FARMA projekat osigurao je predavače iz Slovenije, a očekuje se da će kroz obuku u Gradišci proći oko 35 polaznika, dok će u Doboju biti oko 25 polaznika iz Ministarstva poljoprivrede poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i opština u sjevernom dijelu RS.

Svečana dodjela certifikata edukatorima koji uspješno polože test planirana je u na kraju svake obuke. Spisak certifikovanih edukatora će biti objavljen na stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS (www.vladars.net), Poljoprivredne savjetodavne službe (www.pssrs.net) i USAID/Sida FARMA projekta (www.bosniafarma.ba).

Analize pokazuju da sa razvojem poljoprivrede povećava zagađenje podzemnih voda, kroz veću upotrebu đubriva i neadekvatno upravljanje stajnjakom. Kroz ovaj seminar edukatori će se upoznati sa zahtjevima za rukovođenje i manipulaciju stajnjakom na farmama muznih grla, kao i sa potrebnim uslovima za odlagalište stajnjaka, pravilima za vođenje evidencije i dobrom poljoprivrednom praksom u primjeni mineralnih đubriva.
                                               ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA O PČELARSTVU U ROGATICI

Na zahjtev Udruženja pčelara opštine Rogatica, Poljoprivredna savjetotodavna služba PJ Sokolac i opština Rogatica organizovali su predavanje Razvoj i unapređenje pčelarstva.

Predavanje je održano 10.03.2013. u 17 časova u sali SO Rogatica. Predavač je bio prof. Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke, koji je kroz veoma interesantno i zanimljivo predavanje uspio da dva sata privuče pažnju zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača izlažući teoretski i praktično na košnicama niz pod tema kao što su: proljećni radovi na pčelinjaku, proizvodnja vještačkih rojeva, ekonomski trend savremenog pčelarstva, prihranjivanje društava čvrstom hranom, proširivanje legla u voćnoj paši, ekonomska računica zamjene saća u košnici, sprečavanje mogućeg rojenja, kako doći do visokih prinosa, pojačavanje produktivnih društava itd.


Predavanju je prisustvovao 41 poljoprivredni proizvođač.


PSS PJ Sokolac

 
 

                                                       ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U HAN PIJESKU

13.03.2013. u prostorijama SO Han Pijesak u organizaciji opštine Han Pijesak i Poljoprivredne savjetodavne službe MPŠiV PJ Sokolac, održano je stručno predavanje o ratarskoj proizvodnji iznad 800 m nadmorske visine.

Predavači su bili stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, prof.dr Novo Pržulj koji je govorio o tehnologiji proizvodnje strnih žita (ječam i ovas) i dr Đura Karagić o tehnologiji proizvodnje krmnog bilja.

PJ Sokolac

 
 
 

Dana 08.03.2013. godine, predstavnici Savjetodavne službe u poljoprivredi-područna jedinica Banja Luka su održali stručna predavanja za poljoprivrednike u MZ Bistrica.

Teme prezentovane poljoprivrednicima su bile sledeće:

1. Silaža i siliranje
2. Zasnivanje vještačkih travnjaka

Nakon prezentovanja stručnih tema, poljoprivredni proizvođači su stručnjacima savjetodavne službe postavili niz pitanja, a savjetodavci su odgovorali.

Na kraju je poljoprivrednim proizvođačima podijeljena stručna literatura (leci i brošure).

Područna jedinica Banja Luka

 
 

U Organizaciji savjetodavne službe RS, područni centar Doboj i odeljenja za privredu SO Modriča održano je stručno predavanje za voćare regije Doboj.

Uz podršku projekta „FARMA“, angažovanjem predavača Doc.dr.Adnana Maličevića sa Poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva, koji je obradio teme savremene tehnike gajenja koštićavog i jabučastog voća.

Nakon predavanja na plantažama „Krušik“ u Skugriću je održana praktična demonstracija rezidbe voća i poljoprivredne mašine pod nazivom  „Lovac na mraz“, koja je kupljena za potrebe plantaža  i  kao prva na ovom prostoru demonstrirana kao jedno od riješenja  u zaštiti voćaka od proljetnog mraza.

Krušik je nakon prezentacije  predstavio svoje kapacitete u hladnjači, kazanu za najsavremeniju destilaciju alkoholnih pića, te savremenom podrumu za odležavanje rakija i prostora za degustaciju.

Plantaže Krušika raspolažu sa 15 ha savremenih plantaža kruške vilijamovke, 5 ha jabuke i 2,5 ha šljive i služi kao dobar primjer okruženju u promociji novih ideja u oblasti savremenog voćarstva.

Područna jedinica Doboj

 
 
 

 

Dana 14.03.2013. godine u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe PJ Trebinje, IFADA i projekta FARMA u Berkovićima je održan seminar za proivođače jagode na temu „Intezivna proizvodnja jagode“.

Predavač je bio Prof. Adnan Maličević sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.


Pj Trebinje
 

U okviru redovnih aktivnosti Savjetodavne službe MPŠiV-a Republike Srpske, Područna jedinica u Bijeljini je organizovala i realizovala školu za proizvođače mlijeka i mesa u oblasti ovčarske proizvodnje u suorganizaciji opštine Ugljevik i USAID FARMA, u MZ Janjari, ciljna grupa uzgajivači ovaca.

Pri ovom, obrađene su teme koje se odnose na ishranu, smještaj, bolesti i dr. što se odnosi na savremeni način gajenja ove vrste životinja. Istovremeno, u realizaciji ovog programa, aktivno ućešće su uzele i kolege Savjetodavne službe MPŠiV RS iz Područne jedinice Sokolac.

Podjela Certifikata za iste je obavljena 19.03.2013. godine u prostorijama Kulturnog centra MZ Janjari uz prisustvo predstavnika Opštine Ugljevik.

PJ Bijeljina

 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad je dana 20.03.2013. godine organizovala stručno predavanje na teme „Ishrana voćaka “, „Zimska rezidba voća“ i „Zimska zaštita voća“ u prostorijama Agencije za privredni razvoj u Mrkonjić Gradu.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme voćnjake za novu proizvodnu godinu i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća.

Predavanje je održano za oko 40 proizvođača.


Za voćare sa područja opštine Mrkonjić Grad Poljoprivredna savjetodavna služba je organizovala u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj i praktičnu obuku u Podbrdu kojoj je prisustvovalo tridesetak proizvođača.

Na praktičnoj obuci voćarima su prikazani pravilni zahvati u zimskoj rezidbi voćaka na kruškama, jabukama i šljivama koje su preovlađujuće voćne vrste u proizvodnji u ovom kraju.

Ispred Poljoprivredne savjetodavne službe predavanja su održali dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl.inž. Biljana Arambašić.

PJ Banja Luka

 
 
 

U okviru zimske škole za mljekarstvo dana 21.03.2013. godine Poljoprivredna savjetodavna služba održala je četvrtu obuku za proizvođače mlijeka u Nevesinju.

Prezentovane su teme:
1. Pravilnik o podsticajima za 2013. godinu
2. Predpristupni fondovi EU
3. Nitratna direktiva
4. Normativi objekata za smještaj muznih grla

Područna Jedinica Trebinje

 
 
 

ČELINAC, Stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održali su danas u Čelincu predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja ove opštine o nizu tema, među kojima o zimskoj rezidbi i zaštiti voća, te proizvodnji merkantilnog kukuruza i kukuruzne silaže.


Teme predavanja, koje je održano u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti opštine Čelinac, bile su i proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru, kao i Pravilnik o poljoprivrednim podsticajima opštine Čelinac i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini.

Proizvođačima je posebno ukazano na značaj zimske rezidbe voća, pravovremenog obavljanja pomotehničkih zahvata povijanja grana, rovašenja i drugih mjera u okviru zelene rezidbe, koje domaći voćari često zaboravljaju, kao i prve primjene fungicida protiv čađave krastavosti jabuke i kruške.

Veoma je važno da ove bolesti budu suzbijene na početku vegetacije da bi se spriječile sekundarne zaraze.

Kada je riječ o proizvodnji kukuruzne silaže, poljoprivrednim proizvođačima je naglašen značaj pravilne obrade silaže radi istiskivanja kiseonika, koji bi mogao uzrokovati rast nepoželjnih kvasaca, štetnih bakterija i plijesni koje proizvode toksične otrove, među kojima je i gljivica /aspergillus flavus/ koja dovodi do pojave aflatoksina u kravljem mlijeku.

Predstavnici Poljoprivredne savjetodavne službe istakli su da je ove godine utvrđena premija za litar mlijeka ekstra klase od 0,30 KM, a za litar mlijeka bez klase 0,10 KM, te da visina podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju iznosi 30 odsto od nabavljene mašine ili priključnog oruđa, a za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Srpskoj 40 odsto od investicije.

Poseban akcenat resorno ministarstvo stavilo je na investicije u sisteme za navodnjavanje gdje je visina podsticajnih sredstava 40 odsto za lica starija od 35 godina, dok je za mlađe od 35 godina 50 odsto od investicije.

Među stručnjacima Poljoprivredne savjetodavne službe koji su održali predavanja bili su Mile Lalović, Milovan Ćućić, Miroslav Bojić, Radomir Matić i ispred opštine Milkica Maličević.

PJ BANjA LUKA

 
 
 

Tokom februara i marta mjeseca, Savjetodavna služba MPŠiV-a RS, PJ Bijeljina je u okviru redovnih aktivnosti, organizovala školu za proizvođače mlijeka u opštini Osmaci.

Pri tome, punu teničku podršku pružili su administrativna služba Opštine Osmaci te USAID FARMA Tuzla. Tokom petodnevne obuke, proizvođači su upoznati sa savremenim trendovima u oblasti mljekarske proizvodnje (ishrana, reprodukcija, smještaj, važnije bolesti i dr).

Posebna pažnja je posvećena kvalitetu mlijeka kao i faktorima koji su odlučujući za dobijanje što kvalitetnijeg proizvoda što je u direktnoj vezi sa određenim mjerama agrarne politike MPŠiV-a RS (podsticaji...).

Na kraju ovih predavanja, polaznicima i aktivnim učesnicima uručeni su sertifikati o pohađanju ove škole, a proizvođači su pozvani na dalju saradnju sa ciljem daljeg unapređenja ove proizvodnje.

Pri tome, biće uvažene njihove sugestije i prijedlozi za dalje organizovanje istih ili sličnih obuka.

PJ Bijeljina


Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske PJ Gradiška održala je predavanja za poljoprivredne proizvođače u Cerovljanima kod Gradiške na teme:

„Nitratna direktiva“,
„Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013.godini“ kao i
„FADN projektu“.


Cilj predavanja bio je upoznati proizvođače sa pravilima koja su definisana Nitratnom direktivom, Pravilnikom o ostvarivanju novčanih podsticaja za 2013.godinu kao i informacijama oko vođenja knjigovodstva na farmama .

Predavanja su održali: dipl.ing. Nenad Babić, dipl.ing Nada Vidović i dipl.ing. Radomir Matić.
Savjetodavna služba Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske, Područna jedinica u Bijeljini, je 26. 03. 2013. godine, u suorganizaciji UŽ"Maja" Kravica, opštine Bratunac i stručnu podršku USAID FARMA, realizovala jednodnevi seminar iz oblasti povrtarske proizvodnje na temu: Organska proizvodnja povrća na otvorenom i u zaštićenom prostoru".

Ističemo da je ista organizovana na inicijativu zainteresovanih uzgajivača povrća u zaštićenom prostoru ovoga kraja, a neposredno nakon nekoliko predavanja koja su se odnosila na ovu problematiku, koje su realizovali članovi Savjetodavne službe PJ Bijeljina.

Pored ove teme, učesnicima seminara predstavljen je Pravilnik o uslovoma i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivredi koji je u nadležnosti resornog ministarstva.

Istovremeno, učesnici su upoznati sa prednostima i nedostatcima uključivanja u sistem PDV-a kao i drugim segmentima agrarne politike (knjigovodstva na farmi , regulative i sl. kao informacije tokom diskusije i slobodnog razgovora).

PJ Savjetotavne službe, Bijeljina

                                                              STRUČNO PREDAVANjE U ROGATICI

27.03.2013. Poljoprivredna savjetodavna služba PJ Sokolac u saradnji sa SO Rogatica, UNDP projektom i Zavod za zaštitu bilja u BiH, održala je jednodnevnu obuku „Proizvodnja krompira u BiH – EU perspektive“. Obrađene su sledeće teme:

1.  Zahtjevi za izvoz krompira u zemlje EU – Radenko Radović, direktor Uprave za zaštitu bilja BiH
2.  Trendovi upravljanja krompirom poslije berbe – Snežana Akulović, savjetnica direktora UZZB BiH
3. Istraživanja na razvoju proizvodnje krompira – Romke Wustman, stručnjak za proizvodnju krompira Univerzitetsko istraživačkog centra Wageningen.

Istog dana i Ambasador Kraljevine Holandije u BiH Jurriaan Kraak, posjetio je opštinu Rogatica, gdje je obišao objekte za skladištenje krompira čiju je izgradnju finansirala Vlada Holandije.

Objekti su danas na raspolaganju UPP „Solanum produkt“, u svakodnevnoj su upotrebi i u potpunosti služe svojoj namjeni.


PJ Sokolac 
 
 

Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske PJ Gradiška organizovala je u selu Dubrave stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti tehnologija ishrane stoke, EU regulativa i Republičkog zakonodavstva.

Teme predavanja su bile:

1. Savremena ishrana muznih krava
2. Nitratna direktiva
3. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini
4. Mreža računovodstvenih podataka poljoprivrednih domaćinstava (FADN)

Proizvođači iz navedenog mjesta bave se stočarskom i ratarskom proizvodnjom od kojih preovladava proizvodnja mlijeka i tov junadi.
Savjetodavci su odgovorili na sva pitanja od strane proizvođača i u direktnom razgovoru dogovorili naredne vidove saradnje.

Na osnovu izvršene ankete trenutno 1/3 proizvođača koristi savjetodavne usluge naših savjetodavaca, s tim što za naredni period za ovaj vid saradnje pokazuje interesovanje čak 80% anketiranih. Podjednako interesovanje vlada za teme iz oblasti tehnologija proizvodnje i zakonodavstva (Republičkog i EU), a najmanje za savjete vezane za tržište i marketing. Objašnjenje za ovo vjerovatno leži u činjenici da se radi o strukturi gazdinstava koja imaju riješen plasman svojih proizvoda.

U tehnikama stručnog rada 2/3 proizvođača je kao najbolji metod ocjenilo stručna predavanja s tim da je jedan dio pokazao manje interesovanje za stručne obilaske i pokazne terenske obuke.

Proizvođači uglavnom ne iskazuju interesovanje za stručne ekskurzije ili savjete date telefonom. Podloga za ovakav stav vjerovatno leži u činjenici da stočarska proizvodnja ostavlja jako malo slobodnog vremena tako da proizvođači iz ovog segmenta po našem mišljenju mogu da prihvate jedino dobro planirane, kratke, ciljane i za njih vrlo edukativne aktivnosti.

PJ Gradiška

 
 
 

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka i PJ Gradiška su u petak, 29. marta, u okviru uobičajenih aktivnosti obišli voćnjake u Potkozarju.

Zbog izuzetno duge zime i loših vremenskih uslova u voćnjacima još nije došlo do izraženog kretanja vegetacije tako da voćari koji nisu završili sa zimskom rezidbom voćaka još uvijek rade na ovoj važnoj pomološkoj mjeri i privode je kraju.

Zajedno sa voćarima savjetodavci su obišli rezače, provjerili kvalitet rada, i naveli najčešće greške koje se dešavaju u rezidbi.

Nakon toga savjetodavci su obišli voćnjake i hladnjaču preduzeća Agroimpeks u Trebovljanima. Tehnolog u hladnjači Vita Palačković je provela savjetodavce kroz halu za sortiranje jabuke i izložila koji su problemi u čuvanju jabuke.

Zbog prošlogodišnjih problema sa mrazom i sušom u uzgoju voća došlo je do slabijeg kvaliteta plodova koji se teže čuvaju.

Nepovoljan odnos, kao i nedostatak makro i mikroelemenata u plodovima dovodi do poteškoća pri čuvanju, kao i povećanja intenziteta fizioloških bolesti pri skladištenju.

 
 
 

U toku redovnih aktivnosti koje se odnose na realizaciju predvođenog plana aktivnosti Savjetodavne službe Republike Srpske, resornog ministarstva, PJ Bijeljina, je u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu opštine Lopare, dana 29.03.2013. godine organizovala jednodnevnu obuku za poljoprivredne proizvođače na kojoj su bile obrađene sledeće teme:

1.Mreža računovodstvenih podataka na gazdinstvu (FADN),
2.Pravilnik o podsticajima u 2013. godini,
3.Gajenje/agrotehnika soje u RS,

Pored ovoga, u diskusiji su dotaknuta i druga pitanja koja se odnose na zakonske regulative iz oblasti poljoprivrede i sl.

PJ Bijeljina


                                                   ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE U ČAJNIČU

U Čajniču, u sali Kulturnog centra, 02.04.2013. održano je stručno predavanje u organizaciji savjetodavne službe PJ Sokolac i selekcijske službe PJ Pale.

Slaviša Pandurević je prezentovao „Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela“, Svjetlana Mičić, „Selekciju u govedarstvu i ovčarstvu“ i Jelena Vlačić, „Kozarstvo“.

Na predavanju je prisustvovalo 24 poljoprivredna proizvođača. Pitanja je bilo mnogo, a uglavnom su se odnosila na Pravilnik.

PJ Sokolac

 

 
 

Dana 02.04.2013 godine, održana su predavanja za poljoprivredne proizvođače u selu Hambarine, Opština Prijedor.

Teme predavanja bile su Higijena muže kao i postupak sa mlijekom nakon muže, Nitratna direktiva i Pravilnik o načinu ostvarivanja podsticaja za 2013. godinu.

Nakon prezentovanja stručnih tema stvorena je atmosfera interakcije u kojoj su slušaoci i predavači diskutovali o izloženim i brojnim drugim pitanjima vezanim za poljoprivredu.

Najveći broj pitanja odnosio se na Pravilnik o načnu ostvarivanja podsticaja za 2013 godinu, kao i za isplatu zaostalih premija.


PJ Prijedor

 
 

Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Gradiška organizovala je u selu Kočićevo, opština Gradiška stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti tehnologija ishrane stoke, EU regulativa, Republičkog zakonodavstva i temu vezanu za ratarsku oblast.

Pored mještana sela Kočićeva u ovo predavanje bila su uključena još dva sela i to Donji Karajzovci i Trošelji.


Teme predavanja bile su:

1. Tov junadi
2. Nitratna direktiva
3. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za
    razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini
4. Suzbijanje korova, štetnih insekata i prouzrokoača biljnih bolesti u
    strnim žitima.

Proizvođači iz navedenog mjesta bave se stočarskom, ratarskom i povrtarskom proizvodnjom kao vodećim proizvodnjama, dok je proizvodnja voća, rasada i mlijeka prisutna u manjem obimu.
Savjetodavci su odgovorili na sva pitanja od strane proizvođača i u direktnom razgovoru dogovorili naredne vidove saradnje.

Na osnovu izvršene ankete, trenutno 1/3 proizvođača koristi savjetodavne usluge naših savjetodavaca, s tim što za naredni period za ovaj vid saradnje pokazuje interesovanje čak 100% anketiranih.

Podjednako interesovanje vlada za teme iz oblasti tehnologija proizvodnje i Republičkog zakonodavstva, dok se najmanje interesovanja odnosi na EU regulativu.

Na osnovu anketiranih proizvođača došli smo do saznanja da su im savjeti vezani za tržište i marketing potrebni, što jasno ukazuje na problem plasmana proizvedene robe.

Proizvođači najveći značaj u tehnikama rada savjetodavaca pridaju stručnim predavanjima i stručnim obilascima, s tim što takođe prihvataju i ostale metode rada.

Predavanja su održali: dipl.ing. Miroslav Bojić, dipl.ing. Nenad Babić, dipl.ing. Nada Vidović i dipl.ing. Nenad Erceg.Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske PJ Trebinje u saradnji sa Selekcijskom službom PJ Pale održala je predavanja za poljoprivredne proizvođače u Kalinoviku na teme:

1. Pravilnik o podsticajima za 2013. godinu
2. Predpristupni fondovi EU
3. Razvoj sistema uzgoja tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele u RS
4. Kozarstvo

Na predavanju je prisustvovalo 25 poljoprivrednih proizvođača.

Pitanja je bilo mnogo, a uglavnom su se odnosila na Pravilnik i Razvoj sistema uzgoja tovnih rasa goveda u sistemu krava-tele.

PJ Trebinje

 
 

                                   ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE ZA POLjOPRIVREDNIKE U HAN PIJESKU

 05.04.2013. Savjetodavna služba PJ Sokolac i Selekcijska služba PJ Pale Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održale su stručno predavanje za poljoprivrednike (uglavnom članovi UPP) u Han Pijesku na teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela – predavač Slaviša Pandurević i

2. Uzgoj u sistemu krava-tele – predavač Svjetlana Mičić.

Takođe je sa 25 prisutnih poljoprivrednih proizvođača sprovedena i anketa o unapređenju savjetodavnog rada. Analizom anketa zaključeno je da se 80% bavi proizvodnjom mlijeka, 12 % tovom, dok su ostale proizvodnje malo zastupljene.

Usluge savjetodavne službe su im 100% potrebne, a iste već koristi oko 70%. Savjeti su im  najviše potrebni iz tehnologije proizvodnje, zatim tržišta i republičkog zakonodavstva. Od obuka koje pružaju savjetodavci najviše im odgovaraju praktične, zatim stručna predavanja i stručni obilasci gazdinstava.

PJ Sokolac Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Bijeljina je 4. i 5. aprila ove godine, u saradnji sa UŽ "Priroda" iz Bratunca, realizovala dvije radionice na temu "Ženski agrobiznis" koje su održane u Vlasenici i Bratuncu.

Cilj ovih radionica je bio da se ovim programom stvore pretpostavke za samozapošljavanje žena u oblasti poljoprivrede kao i mogućnost sticanja dodatnog dohotka na vlastitim imanjima.

Tokom ovih radionica obrađene su značajnije teme iz oblasti agrarne ekonomije kao što su : kalkulacije na farmi, mogućnosti uvođena knjigovodstvene evidencije na farmi te agrobiznis u ruralnim (seoskim) sredinama.

Moderator ovog programa je bila Radinka Mićić, dipl. ing. polj. za agroekonomiju.

PJ BijeljinaODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U NOVOM GORAŽDU I VIŠEGRADU

U Novom Goraždu je 08.04.2013. u organizaciji Savjetodavne službe PJ Sokolac i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, održano stručno predavanje na teme:

 1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela 2013, Slaviša Pandurević,
 2. Smještaj muznih grla, Jelena Vlačić i
 3. Prihrana, zaštita i njega voća, Marko Govedarica.

Sa poljoprivrednim proizvođačima je urađena i anketa radi unapređenja savjetodavnog rada gdje je zaključeno da se od prisutnih proizvođača 80% bavi mljekarstvom, savjetodavne usluge su im i te kako potrebne a svi ih već i koriste. Najviše su im potrebni  savjeti iz tehnologije proizvodnje i tržišta.

U Višegradu je 09.04.2013. u organizaciji UPP „Zavičaj“, Savjetodavne službe PJ Sokolac i suorganizaciji Projekta USAID Farma, takođe održano stručno predavanje na teme:

 1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela 2013, Slaviša Pandurević,
 2. Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, Omer Kurtović.

 PJ Sokolac

 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka, u saradnji sa poljoprivrednom zadrugom „Gornji Ribnik“ iz Ribnika je u utorak, 09. aprila održala predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Ribnik na sledeće teme:

-Kalemljenje voća,
-Savremeni aspekti u proizvodnji maline, 
-Higijena muže i
-Ishrana muznih krava.

Predavanjima su prisustvovali i proizvođači šljiva iz udruženja „Savka“ pa je nakon predavanja izvršena i pokazna zimska rezidba kao obavezna pomotehnička mjera.

Poljoprivrednim proizvođačima je pri proizvodnji voćnih kalemova posebna pažnja ukazana na kvalitet proizvodnje i mogućnost kalemljenja autohtonih sorti voća, a ukazano im je i na najčešće greške koje se dešavaju pri proizvodnji maline po kojoj je poznat ovaj kraj.

Predavanja su bila održana uz veliki odziv poljoprivrednika, kao i đaka Srednje poljoprivredne škole iz Ribnika.
Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske PJ Gradiška organizovala je u saradnji sa Odeljeljem za poljoprivredu opština Srbac stručna predavanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti povrtlarstva i Republikčkog zakonodavstva.

Teme predavanja bile su:

1. Zaštita povrća od štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti
2. Evidencije biljne proizvodnje
3. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini
4. Mreža računovodstvenih podataka (FADN)

Okupljeni proizvođači iz navedenog mjesta bave se povrtlarskom proizvodnjom kao vodećom proizvodnjom.
Savjetodavci su odgovorili na sva pitanja od strane proizvođača i u direktnom razgovoru dogovorili naredne vidove saradnje i lider domaćinstva koja će biti redovnije posjećivana od strane poljoprivredne savjetodavne službe.

Na osnovu izvršene ankete trenutno 30% proizvođača koristi savjetodavne usluge naših savjetodavaca, s tim što za naredni period za ovaj vid saradnje pokazuje interesovanje čak 85% anketiranih.

57 % proizvođača pokazuje interesovanje za tehnologiju proizvodnje, dok 15% proizvođača pokazuje interesovanje za Republičko zakonodavstvo, 10% za EU regulativu i 18% za tržište i marketing.

Proizvođači kao najbolji metod obuke ocjenjuju stručna predavanja s tim da je za proizvođače izuzetno interesantna rubrika – pokazne terenske obuke.

Predavanja su održali: dipl.ing. Radomir Matić, dipl.ing. Aleksandar Petrović i dipl.ing. Nada Vidović.

 

Na osnovu novog pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini, koji je stupio na snagu 16. marta, biće isplaćivane premije za dvije klase mlijeka umjesto za četiri, kako je bila praksa prošle godine.

"Podsticaji za E klasu mlijeka do 400.000 somatskih ćelija i do 80.000 mikroorganizama iznose 30 feninga po litru, a za ostalo mlijeko 10 feninga po litru", rekao je danas u Novom Gradu Boris Jeličić, predstavnik Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Predstavljajući odredbe pravilnika poljoprivrednicima, on je naveo da će za voćarsku proizvodnju podsticaji biti isplaćivani, umjesto za 0,5 hektara za minimalno jedan hektar voćnjaka, i u Hercegovini umjesto 0,3 hektara, za 0,5 hektara.

Kada je u pitanju plastenička proizvodnja, Jeličić kaže da se pravo na podsticaj ostvaruje za minimalno 100 metara kvadratnih staklenika i 300 metara kvadratnih plastenika.

Prema njegovim riječima, ove godine poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podsticaj u iznosu od 30 odsto za kupovinu maksimalno dvije mašine.

Saša Galić, predstavnik Poljoprivredne savjetodavne službe, održao je predavanje o agrotehnici uzgoja aronije.
Prezentaciju i predavanje organizovao je opštinski Odsjek za poljoprivredu.

 
 

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka su u srijedu, 10. aprila, u okviru uobičajenih aktivnosti obišli voćnjake u selima Potkozarje i Verići.

Zbog loših vremenskih uslova u voćnjacima još nije došlo do izraženog kretanja vegetacije i tek su prva tretiranja voćaka vršena prošle sedmice što je u odnosu na prosjek poslednjih godina kašnjenje od 10-12 dana. Niske temperature i velika količina padavina za ovaj period godine otežavaju kretanje vegetacije, kao i sam ulazak voćara u zasade.

Trenutno je došlo do otvaranja cvjetova kod kajsije i ranijih sorti šljiva (npr. Džanarika), a na pojedinim južnijim ekspozicijama i kod breskve. Po pojavi toplijeg vremena ovo može dovesti do toga da vegetacija na ostalim voćkama „bukne“ i da se sve fenofaze razvoja dešavaju ubrzano i povezano, samim tim praveći voćarima probleme u zaštiti.

Takođe može doći i do problema u oprašivanju i oplodnji zbog nemogućnosti pčela da lete po kišnom vremenu.

Za naredni period je prognozirano poboljšanje vremenskih prilika tek sredinom sledeće sedmice.

                               Kajsija u Verićima 10.04.2013.

 
                               Kruška (Junska ljepotica) u Verićima 10.04.2013.

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka, u saradnji sa udruženjem „Brđanka“ iz Kneževa i odjeljenjem za privredu i finansije opštine Kneževo je u četvrtak, 11. aprila održala predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Kneževo na sljedeće teme:

- Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2013. godinu,
- Održavanje zemljišta u voćnjacima, i
- Zimska rezidba i zaštita voća.

Nakon ovih izlaganja pojašnjenja iz oblasti stočartva i nedoumice oko upisa u registre i vođenja matične evidencije, kao i popunjavanje potrebnih formulara je pokušao da razjasni Dragan Gavranović iz Selekcijske službe u stočarstvu.

Predavanjima su prisustvovali i proizvođači voća iz udruženja „Brđanka“ pa je nakon predavanja izvršena i pokazna zimska rezidba na voćnjaku u Malićima.

Predavanja su bila održana uz veliki odziv poljoprivrednika, kao i đaka Srednje poljoprivredne škole iz Kneževa.Obavještenje za proizvođače strnih žita

Poželjno je da proizvođači strnih žita prije preduzimanja bilo kakvih agrotehničkih mjera izvrše kontrolne preglede samih usjeva.Treba napomenuti da je prethodna jesen bila idealna za sjetvu i nicanje, tako da su usjevi u dobroj kondiciji dočekali zimu.

Kišovito i hladno proljeće, nisu dozvolili proizvođačima da obave planiranu prvu prihranu na vrijeme. Ovo je razlog da se usjevi nalaze u različitim fazama razvoja, stanja kondicije, koje su uslovljene mnogim elementima, prije svega tipom zemljišta, osnovnim đubrenjem, rokom sjetve itd..

Ovakvi klimatski uslovi pomjerili su takođe i redovnu tehnološku mjeru suzbijanja zimskih korova. Trenutno se usjevi nalaze u fazi završnog bokorenja, a kako će naredni dani prema prognozama biti topliji doći će do brzog prorastanja i prelaska u fazu vlatanja.

Proizvođači koji nisu uspjeli da urade prvu prihranu, obavezno je trebaju završiti prije suzbijanja zimskih korova, sa 100-150 kg/ha jediničnim azotnim đubrivom KAN.

Izbor preparata za suzbijanje korova izvršiti prema:

-najzastupljenijim korovskim vrstama,
-razvojnoj fazi strnih žitarica,
-klimatskim uslovima u momentu primjene.

U svakom slučaju nabavku preparata vršiti prema rezultatima kontrolnog stanja usjeva. Osobine pojedinih preparata za suzbijanje zimskih korova date su u tabeli.


Oprez: “Đubrivo je lako dodati, a nemoguće oduzeti“.


Tabela herbicida za tretiranje korova PSSRS PJ GRADIŠKA

Radomir Matić,dipl.ing agronomije

Dana 11.04.2013. godine, Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, područna jedinica Trebinje, održala je petu jednodnevnu obuku proizvođača mlijeka u okviru zimske škole za mljekarstvo u Nevesinju. ‚ Obuci je prisustvovalo 60 proizvođača a teme obuke su bile:

1. FADN – prosto knjigovodstvo na farmi
2. Normativi objekata za muzna grla po standardima EU
3. Njega prirodnih livada i pašnjaka
4. Travno-djetelinske smjese
5. Vođenje matične evidencije

Na kraju uspješno završene škole podijeljeno je 45 certifikata proizvođačima koji su prisustvovali na četiri ili pet obuka. 

U KALINOVIKU ODRŽANA OBUKA ZA SAKUPLjAČE LjEKOVITOG BILjA

 

 11.04.2013. god. u organizaciji Udruženja Hug-Ž „Neretva“ iz Kalinovika, Poljoprivredne savjetodavne službe područne jedinice Trebinje i opštine Kalinovik održana je jednodnevna obuka za sakupljače ljekovitog bilja. Seminar je održan u prostorijama SO Kalinovik u prisustvu 33 sakupljača ljekovitog bilja.

Teme obuke bile su:

 1. Pravilnik o podsticajima za 2013. Godinu,
 2. Sakupljanje ljekovitog bilja,  jestivih gljiva i šumskih plodova.

 Područna Jedinica Trebinje

 

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka su u petak, 12. aprila, u okviru uobičajenih aktivnosti obišli zasad aronije porodice Mihajlović u Čelinačkoj opštini, kao i uglednog proizvođača mlijeka i ratara Gojka Savičića na Opsječkom.

Trenutno je došlo do butonizacije cvjetova aronije. Pri toplijem vremenu ovo može dovesti do toga da se svi cvjetovi otvore u isto vrijeme. Kao što je poznato to može dovesti i do problema u oprašivanju i oplodnji zbog nemogućnosti pčela da lete po kišnom vremenu iako je aronija samooplodna biljka.

Za naredni period je prognozirano poboljšanje vremenskih prilika sredinom sledeće sedmice.

Savjetodavci su proizvođaču Savičiću dali savjete iz oblasti ishrane muznih krava, zoohigijenskih uslova i sastavljanja koncetratnih smjesa za junice i muzne krave.

 
 

 

 

 

                                                       ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA ORANjA U ČAJNIČU

U subotu 13.04.2013. selo Miljeno kod Čajniča bilo je domaćin praktične obuke koju je za traktoriste sa ovog prostora organizovala savjetodavna služba PJ Sokolac u saradnji sa UPP iz Čajniča i farmom muznih krava „Mašić“.

Tema obuke, koju je održao Dragan Motika, dugogodišnji traktorista sa Borika bila je:

PRIPREMA TRAKTORA I PODEŠAVANjE PLUGOVA ZA ORANjE.

Nakon obuke traktoristi su svoje umijeće pokazali na parceli od 8 ha koju su uzorali na mobu a za potrebe farme „Mašić“ i na kojoj će biti zasijan silažni kukuruz.

Inače farma „Mašić“ gradi najmoderniju štalu muznih krava u ovoj regiji u kojoj očekuje da do jeseni useli 100 muznih krava visokog genetskog potencijala.

PJ Sokolac

 
 
 

Osim proizvodnje na otvorenom neophodno je razvijati i plasteničku proizvodnju, koja angažuje kompletno domaćinstvo, rečeno je danas na predavanju za poljoprivrednike u Mrkonjić Gradu.

„Povrće je specifično i ne može dugo da stoji i zato se mora proizvoditi tamo gdje stanovništvo živi. Da bi imali dovoljno povrća oni, osim proizvodnje na otvorenom, moraju razvijati i plasteničku proizvodnju“, rekao je Radomir Matić iz poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Predavanje o plasteničkoj proizvodnji, kao i prezentacija Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela i Pravilnika o komercijalnim i nekomercijalnim gazdinstvima održano je u organizaciji Agencije za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad.

Predstavnik poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede Mile Lalović pojasnio je da Pravilnik za podsticaje za ovu godinu i dalje ima standardnu šemu raspodjele sredstava kao i posljednjih nekoliko godina.

„Ove godine novina je što je isforsirano uređenje poljoprivrednog zemljišta, prije svega se misli na navodnjavanje“, dodao je Lalović. Srna

PJ Banja LukaMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske uradiće u narednom periodu program obuke rada na terenu za lica koji su bila zaposlena u bivšim agencijama za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, te za uzgoj i selekciju u stočarstvu, izjavio je danas pomoćnik ministra poljoprivrede Srpske Zoran Kovačević.

On je rekao novinarima, nakon radno-konsultativnog sastanka sa službenicima ovog ministarstva koji rade na terenu kao savjetodavci, da je program obuke neophodan jer su zaposleni u ovim nekadašnjim agencijama imali različit nivo obučenosti.

Kovačević je podsjetio da su te dvije agencije prestale da postoje kao upravne organizacije pred Novu godinu, a da su svi njihovi zaposleni, sada direktno uposleni u ovom ministarstvu.

On je naglasio da je cilj današnjeg sastanka, čijem je jednom dijelu prisustvovao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, bio i da se okupe službenici koji rade na terenu radi upoznavanja o tekućim aktivnostima, kao što su proljećna sjetva, podjela regresiranog goriva, problemi sa kvalitetom stočne hrane i slično.

Kovačević je dodao da će savjetodavnim radom na terenu biti obuhvaćena komercijalna gazdinstva, a da pri tome neće biti zapostavljena ni nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva.

 

                                             Radni sastanak sa voćarskom zadrugom „Dubičko Potkozarje“


Savjetodavci poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka i Prijedor su dana 18.04.2013. godine učestvovali na konsultativno-radnom sastanku koji je inicirala novoosnovana voćarska zadruga „Dubičko Potkozarje“ u Kozarskoj Dubici.

Voćarsku zadrugu „Dubičko Potkozarje“ su osnovala 22 zadrugara i ona je otvorena za nove zadrugare. Predsjednik upravnog odbora zadruge dipl. inž. Duško Tepić je naveo da voćari uključeni u ovu zadrugu posjeduju oko 60 hektara voćnjaka u punom rodu sa tendencijom povećanja površina na 150 - 200 hektara u narednom periodu. Vrijednost osnovnih sredstava koja zadrugari unose u zadrugu procijenjena je na oko 2 milona KM i oni već posjeduju skladišni kapacitet od oko 300 tona.

Doprinos ovom sastanku su dali i predstavnik opštine Kozarska Dubica, načelnik za poljoprivredu Aleksandar Nikoletić; predstavnik projekta FARMA Rada Svitlica i predsjednik Zadružnog saveza Republike Srpske g. Rajko Kulaga. Obraćajući se prisutnima gospodin Nikoletić je obećao punu podršku lokalne zajednice ovoj zadruzi, a gđa. Rada Svitlica je održala predavanje o principima organizovanja zadruga i ulogama zadrugarstva.

Zadruga „Dubičko Potkozarje“ je od strane Zadružnog saveza Republike Srpske pozvana da im se pridruži i da svoj maksimalni doprinos razvoju zadrugarstva u Republici Srpskoj.

Cilj sastanka je bio da zadrugari što kvalitetnije usvoje i iskoriste znanja koja posjeduju stručnjaci iz ovih institucija, kao i da im se predstave mogućnosti ostvarivanja prava na podsticaje koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje poljoprivrednim zadrugama. Savjetodavci poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske su stavili na raspolaganje usluge i stručna znanja koja posjeduju.

Proizvođači su iznijeli primjedbe na pravilnike i zakone u ovoj oblasti, a imali su i određena pitanja i nedoumice oko finansijskog poslovanja zadruge i induvidualnih zadrugara uključenih u nju.

Jedan od mogućih problema sa kojim će se zadrugari susresti pri plasmanu svojih proizvoda je i trenutno nepostojanje preferencijalnog trgovinskog ugovora sa Ruskom federacijom (koji nije obnovljen 3 godine), i u vezi s tim su izrazili namjeru da stupe u kontakt sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koje je nadležno za ovu problematiku.                          U ROGATICI ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE I PRAKTIČNA OBUKA ZA VOĆARE

17.04.2013. Savjetodavna služba PJ Sokolac pri MPŠiV RS, u saradnji sa opštinom Rogatica održala je stručno predavanje i praktičnu obuku za rogatičke voćare.

U teoretskom dijelu prezentovane su teme Pravilnik o ostvarivanju novčanih podsticaja za voćarsku proizvodnju i zasnivanje i održavanje voćnjaka, a u praktičnom, rezidba na voćnjaku porodice Džida u Plješevici.  Predavač teoretskog i praktičnog dijela obuke bio je Marko Govedarica iz Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

Inače, Rogatičko podneblje, izuzetno je pogodno za voćarstvo. Površine koje su trenutno pod voćnjacima su nedovoljne i ovdje bi egzistenciju mogao potražiti jedan broj nezaposlenih koji imaju vlastita imanja.

PJ Sokolac


 

                              ODRŽAN SEMINAR ZA PROIZVOĐAČE POVRĆA U TREBINjU I LjUBINjU

Dana 19.04.2013. godine u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe PJ Trebinje i projekta FARMA u Trebinju i Ljubinju je održan seminar za proizvođače povrća na temu „Modeli proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru“, predavanje je održao prof. Omer Kurtović.

PJ Trebinje

 
 

                           U PALAMA ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE I PRAKTIČNA OBUKA ZA VOĆARE

18.04.2013. Savjetodavna služba PJ Sokolac pri MPŠiV RS, u saradnji sa Agencijom za razvoj i zapošljavanje „Novi biznis“ (direktor Petar Marinković) održala je stručno predavanje i praktičnu obuku za Paljanske voćare.

U teoretskom dijelu prezentovane su teme Pravilnik o ostvarivanju novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela i zasnivanje i održavanje voćnjaka, a u praktičnom, rezidba na voćnjaku porodice Savić u Palama. 

PJ Sokolac

                                         ODRŽANA OBUKA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U FOČI

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske PJ Trebinje u saradnji sa Selekcijskom službom PJ Pale održala je obuku za poljoprivredne proizvođače u Foči na teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela
2. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava
3. Smještaj i držanje goveda

Na obuci je prisustvovalo 30 poljoprivrednih proizvođača a najviše pitanja se odnosilo na Pravilnik o podsticajima i razvrstavanje gazdinstava.

PJ Trebinje

 

Posjeta savjetodavaca Poljoprivredne savjetodavne službe MPŠiV RS, PJ Banjaluka 23.04.2013. rejonu Potkozarja
Obilaskom terena 23.04.2013. u rejonu Potkozarja utvrđeno je da se šljiva trenutno nalazi u fenofazi „cvjetanja“ i „precvjetavanja“, u zavisnosti od lokaliteta i položaja, kad ju je potrebno zaštiti od određenih bolesti i štetočina. Šljivu kao i druge voćne vrste napadaju štetni organizmi, a među najznačajnijim su: (pored virusa šarke šljive) monilioze (Monilinia laxa i Monilinia fructigena), rogač šljive (Taphrina pruni), plamenjača šljive (Polystigma rubrum) i rđa šljive (Tranzschelia pruni-spinosae). Pored bolesti tu su i štetočine: šljivine ose (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta), šljivin smotavac (Grapholita funebrana), lisne vaši (Aphididae)...

                               
                               Bijele kokice šljive

                                                                         
                                                                        Lisne vaši (Aphididae)

 
                              Precvjetavanje šljive

Do sada su u zasadima šljive odrađeni tretmani u fenofazi „bubrenja pupoljaka“ za suzbijanje prezimljavajućih oblika štetnih organizama (prouzrokovača biljnih bolesti, zimskih jaja insekata i grinja), tretmani za suzbijanje prouzrokovača monilioza u fenofazi „bijelih kokica“ i tokom fenofaze „cvjetanja“ primjenom odgovarajućih preparata (fungicida), a sada u fenofazi „precvjetavanja“ potrebno je odraditi tretman protiv prouzrokovača bolesti (rđe i plamenjače šljive) kao i štetočina (šljivine ose).

Od preparata za suzbijanje bolesti se mogu koristiti fungicidi iz grupe ditiokarbamata: mankozeb, dithane, captan uz kombinaciju insekticida na bazi aktivne materije: dimetoata, deltametrina, hlorpirofosa, cipermetrina... 12-14 dana kasnije potrebno je ponoviti prskanje navedenim preparatima.


NAPOMENA: Strogo se treba pridržavati uputstava proizvođača hemijskih sredstava o pravilnoj primjeni kako ne bi došlo do neželjenih efekata (zagađenja čovjekove okoline, trovanja ljudi i toplokrvnih životinja i dr.).

 

                                               ODRŽAN SEMINAR ZA PROIZVOĐAČE MALINE U FOČI

Dana 23.04.2013. godine u Foči u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe PJ Trebinje, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata MPŠiV, Udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Foče, Opštine Foča i projekta FARMA održan je seminar za proizvođače maline.

Teme:

1. Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčanih podsticaja za 2013. Godinu
2. Tehnologija proizvodnje maline

PJ Trebinje

 

Na bazi saznanja kroz aktivnosti sa voćarima Opštine Teslić o potrebi daljeg osposobljavanja voćara, Savjetodavna Služba RS Područna jedinica Doboj u saradnji sa SO Teslić i projektom „Farma“ održali su dvodnevno savjetovanje o savremenoj voćarskoj proizvodnji.

Predavanja su održana 11.04.2013. i 23.04.2013. godine, a predavači su bili, stručni saradnik za voćarstvo Aleksandar Popović i gostujući predavač Doc.dr. Adnan Maličević.

Odziv voćara je bio veliki i voćari su imali prilike da kroz predavanja i pitanja predavačima dođu do rješenja, kako bi osigurali sigurnu i rentabilnu proizvodnju.

Savjetodavna služba će kroz svoj dalji rad davati podršku voćarima kroz redovne obilaske i treninge grupa voćara kako bi obezbjedila potrebe njihovog znanja da u uz minimalnu podršku saradnika voćara mogu voditi proizvodnju.

Vrijedno je pomenuti da opština kroz razne aktivnosti podržava ovaj sektor i vodi ga kao strateško opredeljenje opštine posebno kada je u pitanju jagodičasto i bobičasto voće.

 

                                                       ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE U ROGATICI

U organizaciji Savjetodavne službe PJ Sokolac , Selekcijske službe PJ Pale pri MPŠiV RS i opštine Rogatica, 24.04.2013. održano je stručno predavanje na teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela i
2. Smještaj muznih krava

Predavanju su prisustvovala 32 poljoprivredna proizvođača. Urađena je i anketa radi unapređenja savjetodavnog rada gdje je zaključeno da se poljoprivrednici uglavnom bave mljekarstvom, tovom i ratarstvom.

Savjetodavne usluge su im potrebne i već ih koriste u većini, a savjeti su im najviše potrebni iz tehnologije proizvodnje i tržišta. Najviše im odgovaraju praktične obuke, ogledi i stručna predavanja.

PJ Sokolac

 

Dana 24.04.2013. godine, Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, područna jedinica Gradiška obišla je proizvođače voća u Podgradcima i Sovjaku.

Voćari su zadovoljni trenutnim vremenskim prilikama koje pogoduju cvjetanju voća. Na ovom lokakalitetu šljiva je u završnoj fazi cvijetanja, kruška u punom cvatu, breskva je završila fazu cvijetanja, dok je kod jabuke trenutno otvoreno 50 % cvijetova.

Zbog visoke temperature i niske vlažnosti vazduha manji je pritisak prouzrokovača bolesti sušenja cvijetova, grančica, grana i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) na koštičavim voćnim vrstama, tako da će ovog proljeća biti smanjen broj tretmana na ovo oboljenje. U fazi precvjetavanja može se očekivati pojačan let voćnih osa, s toga je u okviru redovne zaštite potrebno uključiti insekticid.

Prisustvo pčela na voćkama je u velikoj mjeri, šaljemo apel voćarima da obrate pažnju na izbor insekticida a isto tako na momenat njihove primjene. Takođe trebaju na vrijeme obavijestiti pčelare o tekućim tretmanima. Primjećeno je prisustvo potkornjaka na jabukama sorte Greni Smit i breskvama tako da proizvođače upozoravamo da izvrše pregled svog nasada na eventualnno prisustvo ove štetočine.

Prilikom obilaska naši savjetodavci su upoznali voćare s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje, Pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava i Obrascem br. 3 iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije o sredstvima za zaštitu bilja. Isto tako proizvođači su upoznati s obnovom upisa poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata RS.

 
 

                                                          
                                                                  Obavještenje za voćare


U drugoj polovini aprila 2013. godine savjetodavci Savjetodavne službe ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su u okviru redovnih aktivnosti obišli proizvođače voća u Potkozarskoj regiji.

Voćari su zadovoljni trenutnim vremenskim prilikama koje pogoduju cvjetanju voća. Na ovom području, u zavisnosti od lokaliteta i položaja, šljiva je u završnoj fazi cvetanja, kruška u punom cvatu, breskva je završila fazu cvjetanja, dok je kod jabuke trenutno otvoreno 50 % cvetova, a kod dunje tek počinje otvaranje cvijetnih pupoljaka. Zbog visoke temperature i niske vlažnosti vazduha manji je pritisak prouzrokovača bolesti sušenja cvjetova, grančica, grana i mrke truleži plodova (Monilinia laxa) na koštičavim voćnim vrstama, tako da će ovog proljeća biti smanjen broj tretmana na ovo obolenje.

Šljivu kao i druge voćne vrste napadaju štetni organizmi, a među najznačajnijim su (pored virusa šarke šljive) monilioze (Monilinia laxa i Monilinia fructigena), rogač šljive (Taphrina pruni), plamenjača šljive (Polystigma rubrum) i rđa šljive (Tranzschelia pruni-spinosae). Pored bolesti tu su i štetočine : šljivine ose (Hoplocampa flava, Hoplocampa minuta), šljivin smotavac (Grapholita funebrana), lisne vaši (Aphididae)...

Do sada su u zasadima šljive odrađeni tretmani u fenofazi bubrenja pupoljaka za suzbijanje prezimljavajućih oblika štetnih organizama (prouzrokovača biljnih bolesti, zimskih jaja insekata i grinja), tretmani za suzbijanje prouzrokovača monilioza u fenofazi bijelih kokica i tokom fenofaze cvjetanja primjenom odgovarajućih preparata (fungicida), a sada u fenofazi precvjetavanja potrebno je odraditi tretman protiv prouzrokovača bolesti (rđe i plamenjače šljive) kao i štetočina (šljivine ose) u zavisnosti od prognoze njihovog pojavljivanja.
Od preparata za suzbijanje bolesti se mogu koristiti fungicidi iz grupe ditiokarbamata: mankozeb, dithane, captan uz kombinaciju insekticida na bazi aktivne materije: dimetoata, deltametrina, hlorpirofosa, cipermetrina... 12-14 dana kasnije potrebno je ponoviti prskanje navedenim preparatima.

U fazi precvjetavanja može se očekivati pojačan let voćnih osa stoga je u okviru redovne zaštite potrebno uključiti insekticid. Prisustvo pčela na voćkama je značajno i zbog toga šaljemo apel voćarima da obrate pažnju na izbor insekticida a isto tako i na momenat njihove primjene. Takođe trebaju na vrijeme obavijestiti pčelare o tekućim tretmanima. Primjećeno je prisustvo potkornjaka na jabukama sorte Greni Smit i breskvama tako da proizvođače upozoravamo da izvrše pregled svog nasada na eventualnno prisustvo ove štetočine.

NAPOMENA: Strogo se treba pridržavati uputstava proizvođača hemijskih sredstava o pravilnoj primjeni kako ne bi došlo do neželjenih efekata (zagađenja čovjekove okoline, trovanja ljudi i toplokrvnih životinja i dr.).

                                                Zasad jabuke u Podgradcima 24.04.2013.


                              Zasad jabuke u Sovijaku 24.04.2013.

                              Puni cvat jabuke u Podgradcima 24.04.2013.

                              Bijele kokice šljive u Piskavici 18.04.2013. 

                                                                        Lisne vaši (Aphididae)

                              Precvjetavanje šljive u Dragočaju 24.04.2013.

                              Kajsija u Verićima 10.04.2013.

                              Kruška (Junska ljepotica) u Verićima 10.04.2013.


Prilikom obilaska naši savjetodavci su upoznali voćare s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje, Pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava i Obrascem br. 3 iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije o sredstvima za zaštitu bilja.                                   POSTUPAK ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REGRESIRANI DIZEL

Podsticajna sredstva za regresiranje dizel gorivo za izvođenje proljećnih radova i održavanje postojećih višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda u 2013. definisana su pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (član 22a).

Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja po hektaru zasada, u periodu od 17. aprila do 01. jula tekuće godine za proljećne radove izvrše kupovinu do 35 litara po hektaru - za voćnjake i vinograde. Na sajtu ministarstva objevljen je spisak korisnika regresiranog dizel goriva sa količinama na koje ostvaruju pravo (link).

Ovim pravilnikom utvrđuje se regres u iznosu od 0,60 KM/litru i količine se odobravaju za površine koje su registrovane kao obradive u registru poljoprivrednih gazdinstava.

Regresirani dizel može se kupiti na benzinskim stanicama ovlaštenih distributera čiji je spisak objavljen na sajtu ministarstva (link). Maloprodajna cijena je podložna promjenama, ali visina regresa ostaje fiksna.

Korisnik prilikom kupovine dizel goriva mora da priloži protokolisan i ovjeren obrazac Zahtjeva koji se izdaje isključivo u nadležnim odjeljenjima administratvne službe opština i gradova. Uz zahtjev korisnik obavezno prilaže i neovjerenu kopiju lične karte. Korisnici plaćaju regresirano dizel gorivo odmah – prilikom kupovine, po maloprodajnoj cijeni koja je umanjena za iznos regresa u visini 0,60 KM/l.

Korisnik može vršiti kupovinu u više navrata i obavezan je da prilikom svake kupovine na poleđini fiskalnog računa napiše registarski broj svog poljoprivrednog gazdinstva i potpis. Prodavac je obavezan uz zahtjev arhivirati sve potpisane fiskalne račune, a zahtjevi i fiskalni računi se ne dostavljaju Agenciji za agrarna plaćanja prije 02.07.2013., bez obzira da li su neki korisnici u međuvremenu iskoristili ukupnu raspoloživu količinu regresiranog dizela.
Krajnji rok za kupovinu regresiranog goriva je 01.07.2013.


 


                                         STANjE STRNIH ŽITA U LIJEVČE POLjU NA DAN 29.04.2013.godine

Obilaskom parcela strnih žita u Lijevče polju 29.04.2013.godine, savjetodavci PSS MPŠiV RS konstatuju sledeće stanje usjeva:

-ozimi ječam i raž                  -faza klasanja
-tritikale                               -faza početka klasanja
-pšenica                                 -faza kraj vlatanja
-jara zob i ječam                      -faza prva 2-3 lista

Izgled i kondicija usjeva zavise od primjenjenih agrotehničkih mjera u proteklom periodu. Primjetno je da kod proizvođača koji su primjenili agrotehničke mjere preporučene od naših savjetodavaca, vezane za prihranu i suzbijanje korova u strnim žitima, usjevi izgledaju dobro, tako da se na njima može očekivati da u narednom periodu uz preventivne mjere suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti i napada štetnih insekata mogu očekivati maksimalan prinos.

Kod proizvođača koji nisu bili u mogućnosti da primjene optimalne agrotehničke mjere, usjevi su dosta neujednačeni u smislu porasta, stepena ishranjenosti, ranijeg napada prouzrokovača biljnih bolesti, tako da u narednom periodu treba dosta oprezno izvršiti prihranu (opasnost od prebrzog aktiviranja velike količine hraniva u slučaju eventualnog kišnog perioda što može dovesti do polijeganja usjeva).

Na usjevima je primjećeno prisustvo štetnih insekata, tako da proizvođače upozoravamo da izvrše pregled svojih parcela i da se o narednim agrotehničkim mjerama posavjetuju sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 
                                     


Predmet: Informacija o stanju i prvoj procjeni ostvarivanja prinosa strnih žita

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj je u 2012. godini zasijano 41.985 ha za proizvodnju merkantilne pšenice i 253 ha sa sjemenskom pšenicom. Poljoprivredni institut RS i Poljoprivredna savjetodavna služba RS su napravili pregled stanja na terenu. U zavisnosti od toga da li se radi o ravničarskom ili brdskom terenu, ozima pšenica se nalazi na početku ili kraju faze vlatanja, odnosno porasta u stablo. U ovoj fazi pšenica intenzivno raste te je potrebno da na raspolaganju ima dovoljne količine hraniva i vode kao i dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. U fazi vlatanja u lisnom rukavcu može se jasno vidjeti formirani klas dužine oko 1,5 cm sa formiranim klasićima.

Imajući u vidu kišovit i nešto hladniji mart mjesec kao i prvu dekadu aprila mjeseca na terenu je došlo do zaostajanja biljaka u porastu za oko 10% te se može očekivati i nešto niža stabljika kod većine sorti. Na nekim parcelama u dolini rijeka i gdje je područje bilo plavljeno došlo je do propadanja zasijanih površina pod pšenicom. Uglavnom, informacije sa terena govore da u onim uslovima gdje nije došlo do propadanja biljaka od prekomjernog ležanja vode imamo sasvim zadovoljavajuće sklopove, odnosno broj biljaka po metru kvadratnom. Ova komponetna je jedan od glavnih nosilaca prinosa i sudeći po broju vlati po metru kvadratnom na onim parcelama gdje je ispoštovana potrebna tehnologija proizvodnje može se očekivati prinos od 4 do 4,5 t/ha. Trenutno zdravstveno stanje većine sorti ozime pšenice je zadovoljavajuće, bez značajnijih simptoma uzročnika važnijih bolesti koji se javljaju na pšenici. Međutim, to svakako ne znači da ih neće biti.

Prema informacijama Poljoprivredne savjetodavne službe, na terenu je zabilježen porast interesovanja za ovu proizvodnju kao i kupovine zaštitnih sredstava, u prvom redu herbicida, što će sigurno doprinijeti ostvarenju većeg i kvalitetnijeg prinosa. Ukoliko temperature vazduha budu oko 30 stepeni duži period, na nekim zemljištima pogotovo onim sa manje organske materije koja su sklona stvaranju pokorice, može doći do bržeg prolaska faze vlatanja i početka ranijeg klasanja pšenice, što se može odraziti smanjenjem očekivanog prinosa. Optimalno vrijeme klasanja većine sorti pšenice u našim uslovima proizvodnje u višegodišnjem prosjeku je oko 15. maja, tako da je onda faza vlatanja trajala zavisno od terena od 30 do 40 dana. U normalnim prosječnim uslovima isto toliko ostaje i za oplodnju, formiranje i nalijevanje zrna, gdje se onda očekuju prinosi oko 5 t/ha. Bržim prolaskom ovih faza, kao i njihovim kraćim trajanjem smanjuje se očekivani prinos ozime pšenice.

Imajući u vidu zasijane površine, kao i slučaj da je dio površina u manjem procentu uništen, zatim očekivani prosječan prinos sa sadašnjim stanjem usjeva može se očekivati ukupna proizvodnja od 164.000 t merkantilne pšenice.


Površine zasijane ozimim strnim žitima po područnim jednicima i ukupno u Republici Srpskoj
(Tabela)


Od zasijanih ozimih usjeva po područnim jedinicama najviše su zastupljeni pšenica sa oko 80%, zatim slijede ječam, raž i tritikale.
        Dr Dragan Mandić                                                                                           Dr Dragan Zarić

 

 

                                                                  STANjE POVRTARSKIH KULTURA

Loši klimatski uslovi kroz čitav mart i prvu dekadu aprila odložili su radove u povrtnjacima. Velika količina padavina dodatno je otežala kvalitetnu pripremu zemljišta. Povrtari su zbog ovakvih vremenskih prilika propustili optimalne rokove za sjetvu i sadnju. Često smo na terenu bili svjedoci rasađivanja preraslih presadnica povrća, a kod kultura koje se proizvode direktnom sjetvom sjemena(luk,mrkva,peršun...)odustajanje samih gazdinstava od proizvodnje.

Posledica zakašnjelih agrotehničkih mjera ogledaće se prije svega u manjoj ponudi i lošijem kvalitetu proizvoda,koncentrisanom dospjevanju kultura što će svesti ponudu na uži vremenski period,manjoj tržišnoj,a većoj cjeni koštanja finalnog proizvoda itd. Na ovako oslabljenim biljkama za očekivati je pojačan napad štetnih insekata i prouzrokovača biljnih bolesti,što će stvoriti dodatni problem,povećati cijenu proizvodnje,a negativno uticati na sam kvalitet proizvoda.Takođe opšte je poznato da povrtarske kulture koje nisu proizvedene u optimalnim rokovima uz korištenje pravilnih agrotehničkih mjera,ne daju kvalitetan proizvod koji se može duže čuvati.

Napominjemo da drugu i treću dekadu aprila karakteriše beskišni period,tako da se već krajem aprila,posijano odnosno presađeno povrće moralo navodnjavati.Ova mjera je na zemljištima sa proljetnom osnovnom obradom dovela do stvaranja pokorice i sporijeg nicanja. Upozoravamo povrtare da u slučaju dužih beskišnih perioda,prilikom navodnjavanja prokvase čitavu zonu u kojoj se prostire korjenov sistem.

Zakašnjeli rokovi mogu se ublažiti dobrom agrotehnikom i kvalitetnom stručnom pomoći, koju povrtari mogu u svakom slučaju dobiti od savjetodavaca Poljoprivredne savjetodavne službe, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 

                                                                        STANjE NASADA JAGODA

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Cppske, područna jedinica Gradiška obišli su proizvođače jagoda na području Lijevča polja. Kod proizvođača koji uzgajaju jagodu na otvorenom, jagoda je u zavisnosti od sorte u fazi završnog cvjetanja i masovnog formiranja plodova dok je kod proizvodnje u niskim tunelima počela berba.

Pošto je proteklih dana bilo padavina, postoje povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti lista i ploda.

Kako se u narednom periodu i dalje očekuju nestabilni vremenski uslovi upozoravamo proizvođače da izvrše kontrolne preglede i primjene sve mjere zaštite usjeva jagode. Kod upotrebe sredstava za zaštitu bilja voditi računa o registraciji preparata za date namjene i karencama za svaki preparat.

Savjete vezane za agrotehničke mjere proizvođači mogu dobiti u kancelarijama područnih jedinica Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Prilikom obilaska naši savjetodavci su upoznali proizvođače s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje,

Pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava i Obrascem br. 3 iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije o sredstvima za zaštitu bilja. Isto tako proizvođači su upoznati s obnovom upisa poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata RS.

 
 

U organizaciji Savjetodavne sluzbe PJ Sokolac i Selekcijske sluzbe PJ Pale pri MPSiV PS, 13.05.2013. godine na Palama je odrzano strucno predavanje na teme:

1. Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja novcanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela
2. Smjestaj i ishrana muznih krava
3. Sistem uzgoja krava-tele

Predavanjima je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača koji su se najviše interesovali za pravilnik i redovnost isplate podsticaja.

PJ SokolacDana 15.05.2013. godine Savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede šumarstva RS i vodoprivrede, Područna jedinica Gradiška obišla je proizvođače jabuka na području opštine Gradiške. Plodovi su veličine 8-14 mm zavisno od sorte i trenutno se nalaze u fazi intenzivnog porasta.

Voćare savjetujemo da izvrše kontrolne preglede zasada jabuke. Primjećeno je prisustvo prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphera leucotricha) pa preporučujemo voćarima da prilikom redovne zaštite voćaka od prouzrokovača čađavosti lista i krastavosti plodova (Venturie inaequalis) koriste preparate za suzbijanje prouzrokovača pepelnice.Pored hemijske mjere preporučujemo mehaničko uklanjanje zaraženih mladara kako bi se spriječila mogućnost sekundarne zaraze.

Pošto je većina zasada preopterećena plodovima,savjetujemo voćarima da primjene hemijsko proređivanje plodova preparatima koji se nalaze na Listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja u Republici Srpskoj, zavisno od krupnoće centralnog ploda.

Prilikom obilaska naši savjetodavci su upoznali proizvođače s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje, Pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava i Obrascem br. 3 iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije o sredstvima za zaštitu bilja. Isto tako proizvođači su upoznati s obnovom upisa poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata RS.

 

Dana 14.05.2013.godine u Višegradu je u organizaciji PSS PJ Sokolac, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, UP „Zavičaj“ i PZ „Višegrad“ održana jednodnevna praktična obuka za povrtlare na temu „Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru“ .

Proizvođači su se najviše interesovali za program zaštite, a ukazano im je i na greške koje se najčešće dešavaju u proizvodnji, kao i na značaj izbora kvalitetnog sadnog materijala.

PJ Sokolac                                                     UPOZORENjE PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA

Na području Lijevče polja savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske konstantovali su značajnu štetu na usjevu kukuruza.

Biljke su pregrižene u prizemnom dijelu stabljike, poslije čega se suše, što za posljedicu ima smanjenje sklopa, a time i planiranog prinosa. Determinacijom je ustanovljeno da štete prave gusjenice podgrizajuće sovice (Agrotis segetum), koje se preko dana nalaze u plitkom površinskom sloju ispod grudvica zemlje, a sa prvim sumrakom izlaze na površinu zemljišta gdje se intenzivno hrane tek izniklim biljkama kukuruza. Štetočina je boje zemlje, sjajna, duga do 5 cm, a na dodir se skupi u krug. Masovnija pojava i pojačana ishrana štetočine javlja se u suvljim proljećima, a naročito na parcelama sa lošijom dopunskom pripremom zemljišta.

Slična pojava je uočena i na području Semberije. Međutim, intenzitet napada nije jak. U dosadšnjem periodu proizvođači su se pojedinačno žalili na oštećenja, što je služba evidentirala, dala preporuku za hemijsko suzbijanje ili pak presijavanje cijele ili dijela oštećenje parcele što su proizvođači i prihvatili. Na pjoedinim parcelama je uočen nešto jači napad buvača, te je za preporuku zaštita uz istovremenu primjenu post-em herbicida. Obzirom na sporadičnost pojave ove štetočine nije bilo javnih upozorenja.

Upozoravamo proizvođače da izvrše kontrolne preglede svojih parcela, te da u slučaju prisustva štetočine primjene mjere hemijskog suzbijanja preparatima za ovu namjenu sa Liste registrovanih sredstava za zaštitu bilja Republike Srpske. Preporuka je da se tretman obavi u večernjim satima kada štetočina radi ishrane napušta sklonište.

 
 
 

                                                                           Prvi otkosi krme

Na području Lijevča polja počelo je košenje prvih krmnih kultura za ishranu stoke, prije svega muznih krava. Radi se o krmnim graškovima i grahoricama, tačnije o njihovim ozimim formama.

U zadnjih nekoliko godina prisutno je veliko interesovanje za sjetvu upravo ovih biljnih vrsta jer su to kulture koje se koriste prve u proljeće. Prošla godina je bila naročito teška kada je kukuruz u pitanju kako za proizvodnju zrna, tako i za spravljanje silaže, što je uslovilo da farmeri koji se bave proizvodnjom mlijeka, u ovom periodu ostaju bez zaliha hrane, te su ovi otkosi krme od izuzetnog značaja za njih.

Moramo naglasiti da ove kulture generalno još nisu u fazi pune tehnološke zrelosti za skidanje i spremanje. Radi se dakle o graškovima koji su u fazi cvjetanja, a optimalno vrijeme za skidanje istih je kada se formiraju prve mahune. Dva su razloga za nešto ranije skidanje. Prvi je već navedeni nedostatak hrane na farmama, a drugi je što bi u slučaju odugovlačenja, moglo doći do značajnijeg polijeganja, a time i do smanjenja prinosa i kvaliteta. Ranijim košenjem ovih kultura dobija se visok procenat proteina i relativno dobar sadržaj suve materije i parcele se oslobađaju za sjetvu narednih kultura. Jedini nedostatak ranije košnje je manji prinos,koji se kompenzira boljim kvalitetom i većim stepenom probavljivosti prilikom ishrane mliječnih krava.

Najprikladniji način za spremanje ovih kultura je spravljanje sjenaže i to u rolo bale zamotane u foliju. Bitno je da se postigne optimalna vlažnost, odnosno da masa nakon skidanja provene jedno vrijeme uz prevrtanje i dođe na okvirnu vlažnost od 50-60 %.

Pored ozimih varijanti ovih kultura postoje i proljetne koje su fazi punog porasta i njihovo skidanje se očekuje za dvadesetak dana.

Za sva pitanja vezana za problematiku pripreme sjenaže, poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti savjetodavcima Poljoprivredno savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 
 
 

                                                             POČELA BERBA JAGODA U BERKOVIĆIMA

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Cppske, Područna jedinica Trebinje, obišli su proizvođače jagoda na području opštine Berkovići. Ovih dana počela je berba jagode sorte Clery i u svim zasadima nisu primijećeni prouzrokovači bolesti niti štetočine koji bi mogli umanjiti planirani rod. Očekivani prinos je od 600 – 700 g po jednom živiću.

Kvalitet plodova je jako dobar i sve proizvedene količine plasiraju se na veletržnici u Čapljini po cijeni od 2,50 do 3,00 KM/kg. Prilikom obilaska savjetodavci su upoznali proizvođače s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje i pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava.

Proizvođači su upoznati s obnovom upisa poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata RS.

Područna jedinica Trebinje

 
 

                                                    OBILAZAK STOČARA NA ZUPCIMA KOD TREBINjA

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Cppske, Područna jedinica Trebinje, obišli su lider farmera Sava Kisjelicu u selu Zupci kod Trebinja, koji uzgaja 150 ovaca plotkinja, 75 koza i 20 goveda.

Za sva grla koja su u fazi laktacije urađena je proba na mastitis i konstatovano je da su sva testirana grla negativna na mastitis. Farmeru su date stručne preporuke o preventivi i zdravstvenoj zaštiti stoke, reprodukciji, rekonstrukciji objekata, nabavci potrebne opreme i spremanju kabaste stočne hrane jer je sada sezona kosidbe prirodnih i vještačkih livada. Savjetodavci su u istom selu obišli još dvojicu mladih stočara kojima su isto tako dati potrebni stručni savjeti i preporuke.

Savjetodavna služba će kroz svoj dalji rad davati podršku svim poljoprivrednim proizvođačima, prvenstveno mladima kroz redovne obilaske i treninge kako bi stekli dovoljno znanja i vještina da uz minimum ulaganja u proizvodnju ostvare dobar finansijski efekat.

Područna Jedinica Trebinje

 
 

Stručnjaci Savjetodavne službe MPŠV-a PJ Bijeljina su posjetili gazdinstvo Darka Miloševića iz Tutnjevca (Ugljevik) na kome se odvija intenzivna voćarska proizvodnja (šljiva, jabuka). Tokom obilaska voćnih zasada, istaknut je problem monilije (Monilia laxa, M. fructigena), bakterioze (Pseudomanas syringe) i drugih gljivičnih bolesti (Diaporthe sp.i sl.) te načini suzbijanja istih.

Istovremeno, ukazano je na značaj praćenja leta pojedinih štetnih insekata (korišćenje feromonskih klopki - smotavci, savojači i dr.) u cilju pravovremene upotrebe zaštitnih sredstava.

Inače, cjelokupna proizvodnja organizovana po standardu «EUROGAP»-a te se kao takva prodaje na ruskom i EU tržištu.

Pored ovog, razgovarano je o mjerama agrarne politike (pravilnici i sl).

PJ Bijeljina

 

                          INFORMACIJA O POJAVI ŠTETOČINA NA LIVADAMA OPŠTINE ROGATICA

Na poziv poljoprivrednog referenta opštine Rogatica, u Kramer selu (zaseok Lokva) na imanju poljoprivrednika Kapo Ilijasa, savjetodavna služba PJ Sokolac je 21.maja izašla na teren i konstatovala masovnu pojavu gusjenica na livadi površine oko 1 ha. Uočeno je da je mlada trava potpuno izgrižena i da se gusjenice frontalno šire i oštećuju nezaraženi dio travnjaka. Takođe je utvrđeno da na okolnim livadama nema pojave istih.
Ovo je jedna od karakteristika napada štetočina, gdje se jasno uočavaju oaze oštećenog travnjaka u odnosu na zeleni dio.

Na osnovu pregleda gusjenica na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, utvrđeno je da se radi o vrsti - lukov listojed (Galeruca tanaceti) koja ima jednu generaciju godišnje i prezimljava jaja pri osnovi stabljika ili ispod grudvica zemlje. Larve se pile rano u proljeće i njihov razvoj traje upravo do ovog vremena sad, negdje do kraja maja ili čak malo ranije. U jesen, nakon ljetnje dijapauze, u septembru se pojavi novi imago koji će položiti jaja. Njihovom povećanom broju ove godine je vjerovatno doprinijela blaga zima pa je veći broj jaja u zemljištu preživio, što ne znači da će biti isto sledeće godine jer se ova vrsta rijetko javlja u povećanoj brojnosti. U ovo vrijeme, larve će preći u stadijum lutke, znači neće se još dugo hraniti jer su već odrasle, vrlo brzo će se povući na ulutkavanje, tako da što su pojele, pojele su.

A kad je u pitanju njihovo suzbijanje, nema registrovanog preparata koji bi se mogao koristiti na livadama (možda piretroidi, ali se oni ne koriste na livadama zbog duge karence), a s obzirom da je u pitanju stočna hrana, postoji veliki rizik od trovanja stoke, pa i pčela itd.. Stoga, se sada ne preporučuje upotreba bilo kakavih hemijskih sredstava. Možda u jesen, kad se pojavi imago, pa prije polaganja jaja da se uradi tretiranje, ali samo ako se na tim livadama, u to vrijeme i poslije toga neće ispasati stoka, i naravno, da se ispoštuje karenca.

PJ SokolacUSAID/Sida FARMA projekat i kompanija „Prirodno bilje“ organizovali su 21.05.2012. u Bistrici i Verićima pored Banja Luke skup pod nazivom „PERSPEKTIVE I PARTNERSTVA U UZGOJU LjEKOVITOG BILjA“.

Cilj ovog skupa bio je da se naglase mogućnosti razvoja sektora ljekovitog bilja kroz njegov uzgoj i viši stepen prerade, što će rezultirati daljim zapošljavanjem ruralnog stanovništva, primarno žena.

Posljednje procjene USAID/Sida FARMA projekta govore da se u BiH postepeno povećavaju površine pod uzgojem ljekovitog bilja, te da je oko 600 hektara zasijano različitim vrstama, od čega je najviše zastupljena kamilica. Proizvodnja i uzgoj ljekobilja otvaraju mogućnosti za partnerstva kao nijedna druga grana poljoprivrede; veliki broj nezaposlenog ruralnog stanovništva je u mogućnosti ostvariti prihode kroz sakupljanje samoniklog bilja ili kooperantske odnose sa proizvođačima. Da ova proizvodnja ima perspektivu pokazuje i vanjskotrgovinski bilans koji je iz godine u godinu pozitivan; u prošloj godini izvezeno je ljekovitog bilja i šumskih plodova u vrijednosti od 22 miliona KM.

Skupu su se nakon direktora kompanije Prirodno bilje, gosp. Nedeljka Kusturića, koji je ujedno bio i domaćin, obratili i njegova ekselencija Bosse Hedberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH, te Dragana Zec ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe MPŠiV su dali doprinos održavanju ovog skupa.
Pored demonstracije berbe i sušenja kamilice, bili su upriličeni i poslovni susreti između kompanija aktivnih u ovom sektoru i brojnih udruženja žena iz RS i FBiH, u cilju ostvarivanja nove saradnje i kooperacije vezane za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja i začina.

 
 
 
 

                                          POSJETA 80. POLjOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

Kao dio aktivnosti u okviru realizacije „Poboljšanje uslova života na selu“, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri MPŠiV RS, je 22. i 23. maja 2013. godine za 50 poljoprivrednih proizvođača sa područja sarajevsko-romanijske, gornjedrinske i hercegovačke regije, organizovala posjetu 80. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama proizvodnje iz svih grana poljoprivrede, razmjene iskustva, uspostave kontakte, a sve u cilju podizanja nivoa poljoprivredne proizvodnje na veći nivo i približavanje evropskim standardima.

PJ SokolacSavjetodavna služba MPŠV-a RS
PJ Bijeljina


                                                             Plamenjača krompira i paradjza

U proteklih nokoliko dana područje Republike Spske, a i šire, praćeno je učestalim padavinama manjeg ili većeg intenziteta Ovakvi uslovi vlažnosti praćeni povoljnim temperaturnim uslovima te jačim rosama pružaju povoljne uslove za pojavu prvih simptoma plamenjače (Phytophtora infestans) na usjevima krompira koji su, u ravničarskim područjima u fazi početka cvijetanja, posebno na usjevima koji su ranije zasađeni i namijenjeni ranoj proizvodnji.

S toga je za preporuku zaštita od ove a i drugih bolesti (Alternaria solani) kako kontaktnim tako i sistemičnim preparatima. Istovremeno, za preporuku je i zaštita od krompirove zlatice i eventualno lisnih vaši. Ovu zaštitu ponoviti za 7-10 dana.

Pored ovog, obratiti pažnju na paradajz jer se na njemu prvi simptomi javljaju 15-ak dana posele pojave na krompiru. Zaštita kao kod krompira pri čemu je prozvođačima na raspolaganju široka paleta preparata svih hemijskih kompanija.

PJ Bijeljina


                                                  MANIFESTACIJA „DANI JAGODA“ SLATINA 2013

U organizaciji Odsjeka za poljoprivredu opštine Laktaši, a pod pokroviteljstvom opštine Laktaši, održana je 26.05.2013. godine u Slatini, tradicionalna manifestacija „Dan jagode“ Slatina 2013.

Izuzetno dobro organizovana, sa 74 izlagača, manifestacija je pored samih proizvođača okupila i terenske stručnjake, predstavnike Poljoprivrednog instituta, predstavnike proizvođača repromaterijala, potencijalne buduće organizatore proizvodnje, predstavnike PSS MPŠiV RS, te veliki broj posjetilaca.

U aktivnim kontaktima naših savjetodavaca sa učesnicima manifestacije iskristalisala se konkretna problematika i oblasti u kojima PSS MPŠiV RS u narednom periodu može uzeti aktivno učešće. To se prije svega odnosi na:

1. Formiranje baze podataka svih proizvođača
2. Snimanje tehnološkog nivoa proizvodnje (način, rokovi, sortiment, zaštita...)
3. Zajedno sa drugim relevantnim institucijama (Poljoprivredni institut, Poljoprivredni fakultet i dr) raditi na     podizanju tehnološkog nivoa proizvodnje
4. Upoznavanje proizvođača sa zakonskom legislativom i evidencijama proizvodnje
5. Upoznavanje proizvođača sa prednostima organizovanog nastupa (zadruge)

Pošto se radi o radno intenzivnoj kulturi sezonskog karaktera koja zapošljava sve članove domaćinstva, uz dobru analizu osnovnih ekonomskih pokazatelja proizvodnje i plasmana, proizvodnja jagode pored glavne može zauzeti i mjesto dopunske proizvodnje na poljoprivrednim imanjima.

 
 
 

                                                                  Izvještaj o FADN terenskoj posjeti

Osoblje Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata (Nedeljka Rokvić, FADN koordinator i Milijana Vukomanović, volonter) i Poljoprivredne savjetodavne službe (područna jedinica Banja Luka: Miroslav Bojić, viši stručni saradnik za stočarstvo i Dario Grahovac, pripravnik) zajedno sa kolegama iz područne jedinice Prijedor: Boris Jeličić, viši stručni saradnik za stočarstvo i Danijel Egić, viši stručni saradnik za ruralni razvoj koji rade na FADN aktivnostima, posjetili su juče dva poljoprivredna proizvođača koji su u FADN uzorku na području regije Prijedor.

Radi se o dva reprezentativna proizvođača iz oblasti proizvodnje mlijeka (Nataša Karajica) i voćarske proizvodnje (Stanko Mršić) koji uredno vode podatke za potrebe FADN sistema. Tom prilikom proizvođači su istakli da nemaju problema u vođenju evidencije o proizvodnji, pošto su to činili i prije uključivanja u FADN, za vlastite potrebe, ali ono na šta su se požalili jeste visoka cijena hrane koju sami ne mogu proizvesti i koju moraju da kupe, kada je u pitanju stočarska proizvodnja i visoki troškovi koji se javljaju prilikom podnošenja naloga za tretiranje zaštitnim sredstvima, kada je u pitanju voćarska proizvodnja.

Pored toga, još jedan značajan problem koji je konstatovan kod proizvođača voća jeste prisustvo drvenara, koji je načinio štetu na voćkama i stim u vezi, apel datog proizvođača, koji je i predsjednik udruženja voćara Prijedor, za savjet i pomoć u spriječavanju širenja istog, kako kod njega, tako i kod drugih voćara koji se suočavaju sa ovim problemom.

                                                       ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U SOKOCU

30.05.2013. u organizaciji selekcijske i savjetodavne službe pri MPŠiV RS, u sali SO Sokolac održana su stručna predavanja na teme: 

- Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013-toj godini i

- Sistem uzgoja krava-tele.

Predavanju je prisustvovalo 30 poljoprivrednih proizvođača koji su nakon predavanja postavljali pitanja uglavnom vezana za problematiku isplate novčanih podsticaja za mlijeko.

PJ Sokolac


 
 

                                                           POSJETA PROIZVOĐAČA POVRĆA BIJELjINI

U okviru projekta „Poboljšanje uslova života na selu“, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri MPŠiV RS je 3. i 4. juna 2013. godine za 20 proizvođača povrća sa područja sarajevsko-romanijske, gornjedrinske i hercegovačke regije organizovala posjetu Bijeljini.

Ovom prilikom oni su imali priliku da razmjene iskustva, uspostave kontakte i upoznaju sa tehnologijama proizvodnje.

Organizovan je obilazak poljoprivrednih proizvođača koji imaju više kultura u proizvodnji te koji pored plasteničke imaju proizvodnju i na otvorenom polju, a u okviru ove posjete za poljoprivredne proizvođače održano je i predavanje na Poljoprivrednom fakultetu u Bijeljini.


PJ Trebinje

 
 

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka i Prijedor su u utorak, 04.06.2013. primili u posjetu delegaciju iz Crne Gore. Delegacija je sastavljena od savjetodavca Savjetodavnih službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i radnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, kao i žena iz ruralnih područja koje se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda i seoskim turizmom.

U organizaciji ovog studijskog putovanja je učestvovao i Gender centar-Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske. Nakon sastanka sa v.d. direktora Dragoljubom Malinovićem posjetili smo u opštini Oštra Luka dvije članice udruženja „Matica“ koje se bave organskom proizvodnjom povrća u plastenicima i na otvorenom.

Nakon obilaska i prenesenih iskustava u proizvodnji povrća posjetili smo i Poljoprivrednu zadrugu „Agrojapra“ u Donjim Agićima. Gošće je primila direktorica zadruge Nada Nešković-Railić i povela u obilazak mini uljare-pogona za proizvodnju hladno cijeđenih ulja. Nakon toga su prikazani i poljoprivredna apoteka, pekara i ostali objekti u vlasništvu zadruge. Milovan Antonić, prvi direktor i jedan od idejnih pokretača ponovnog početka i obnove rada zadruge je proveo gošće kroz mini muzej i objasnio istoriju osnivanja i ponovnog pokretanja ove zadruge u dolini Japre.

Po povratku gošće su posjetile turističke znamenitosti Banjaluke i nakon toga u organizaciji Gender centra nastavile prijatno druženje uz večeru.   


 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba RS, područna jedinica Prijedor u saradnji sa opštinskim odjeljenjem za poljoprivredu u opštini Novi Grad, organizovala je jednodnevnu posjetu proizvođačima voća na teritoriji te opštine.

Zajedno smo posjetili nekoliko voćnjaka, a u razgovoru sa predsjednikom udruženja voćara gospodinom Milanom Kneževićem dotakli smo se aktuelnih pitanja. Voćari i njihov predsjednik ističu da većih problema sa potkornjakom/drvenarom nemaju kao što je ustanovljeno u drugim opštinama.

Oprašivanje jabučastog i koštičavog voća u ovoj godini je zadovoljavajuće pa očekuju dobar prinos. Zajednički zaključak je, da je kvalitetan sadni materijal presudan za podizanje dobrog voćnjaka i postizanje visokih prinosa, jer je upoređivanjem sadnica kupljenih iz različitih rasadnika utvrđen i njihov neravnomjeran rast, razvoj i plodonošenje.

Osim toga savjetodavci su preporučili i određene mjere i hemijska sredstva za tretiranje zasada u ovoj fazi razvoja. Planirano je da se izvede i pokazna vježba zelene rezidbe u toku ovog mjeseca.

 
 

                                                       Žilogriz uništava zasade višnje u Hercegovini

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede RS, područna Jedinica Trebinje obišla je zasade voća u opštinama Berkovići, Ljubinje i Trebinje i konstatovala veliki napad opasnog štetočine poznatog pod nazivom “žilogriz” (lat. Capnodis tenebrionis).

Ova štetočina napada koštičavo voće kao što su višnja, trešnja i kajsija. Štete nanose larve koje grizu prvo nježne žilice, zatim korijen i potom se ubušuju u stablo, tako da se biljke brzo suše i propadaju.

Najveće štete su zabilježene u opštini Trebinje na plantažama “Agrokopa” gdje je potpuno uništen zasad višnje sorte Maraske na površini 20ha, tako da ove godine neće ni biti berbe. Štete su evidentirane i u voćnjacima u opštinama Ljubinje i Berkovići, a nekoliko manjih plantaža je potpuno uništeno.

Poljoprivredna savjetodavna služba MPŠiV RS, područna Jedinica Trebinje predlaže da se formira komisija koja bi detaljno obišla teren i utvrdila mjere kojima bi se ova štetočina stavila pod kontrolu, jer postoji bojazan da se štetočina proširi i na ostalo koštičavo voće.

PJ Trebinje

 
 

                                                             ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U TRNOVU

11.06.2013. u organizaciji selekcijske i savjetodavne službe pri MPŠiV RS, u sali SO Trnovo održana su stručna predavanja na teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela 2013 i

2. Smještaj i ishrana muznih krava.

Predavanju je prisustvovalo 15 poljoprivrednih proizvođača koji su nakon predavanja postavljali pitanja uglavnom vezana za problematiku isplate novčanih podsticaja.

PJ Sokolac

 
 

                                     MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS
                                                                    Poljoprivredna savjetodavna služba


Dana 18.06.2013. i 20.06.2013. godine Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organozovala je Dane polja strnih žita na oglednom polju u Aleksandrovcu (Lijevče polje) i u Novom Selu – Bijeljina (Semberija) gdje je predstavljeno 37 različitih sorti ječma, pšenice, tritikalea i raži. Na ovim ogledima učešće su uzeli Poljoprivredni institut Republike Srpske, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, BC institut iz Zagreba i Poljoprivredni institut iz Osijeka, te 4 distributera i zastupnika sjemenskog materijala na prostoru Republike Srpske.

Na ovim makroogledima izvršena je zaštita usjeva od korova – jesenji i proljećni tretman, zaštita od biljnih bolesti i štetočina u različitim fenofazama razvoja usjeva, zatim ogled sa različitim varijantama đubrenja na pšenici u saradnji sa Petrokemijom iz Kutine.

Manifestaciji je prisustvovalo oko 150 poljoprivrednih proizvođača u Lijevču i oko 100 proizvođača u Semberiji među kojima su se našli i predstavnici navedenih instituta i distributera, opštinskih odjeljenja za poljoprivredu, poljoprivredni proizvođači, savjetodavci kao i mnogi drugi.

Osim ovog makroogleda, predstavljeni su i rezultati na jednom demoogledu na parcelama Planinskog dobra u Nevesinju.

Precizni rezultati će biti dostupni poljoprivrednim proizvođačima nakon žetve kada se urade detaljne analize hektolitra, apsolutne mase i prinosa navedenih sorti iz ovih ogleda.


Rezultati žetve ozimog ječma 2013. 
 
 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba RS, područna jedinica Prijedor, u saradnji sa Poljoprivrednim institututom Republike Srpske - zavodom za agrohemiju, učestvovala je u uzimanju uzoraka zemljišta na području opštine Prijedor.

Radi se o  projektu kojeg finansira  USAID/sida FARMA , a obuhvata postupak uzimanja uzoraka zemljišta sa deset lokaliteta na teritoriji opština  Prijedor, Laktaši i Gradiška u svrhu kontrole plodnosti zemljišta. Analizom zemljišta na parametre plodnosti, poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju.

Ova mjera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu na kod nas zastupljeno đubrenje bez prethodnih analiza zemljišta. Investicija u analizu zemljišta se višestruko isplati jer se adekvatnom primenom đubriva mogu postići uštede u novcu, povećanje prinosa i veći profit.

 
 

Obilaskom usjeva kukuruza na području Lijevča polja i Potkozarja, ustanovljena je pojava buhača, koji ako se pojavi u većem napadu izaziva ekonomski značajne štete.

Determinacijom štetočine utvrđeno je da se radi o vrstama Phyllotreta ssp. i Chaetocnema pullicaria. Štetočina je veličine 1,5-3 mm, sjajne crne ili tamnozelene boje. Kod vrste Phyllotreta ssp. na rubu sa svake strane nalaze se žute uzdužne pruge. Prezimljava u šumama i šumarcima u blizini žita. Nakon ozimih i jarih žita prelazi na kukuruz i pričinjava velike štete. Odrasli čine štete izgrizajući list i čineći rupičasta oštećenja, oko kojih list požuti, a zatim nekrotira. Buhač je i prenosilac bakterije Erwinia stewartii koja inače prezimljava u tijelu odraslog insekta i ukoliko se zaražen insekat nađe na usjevu može da izazove značajnu štetu.

Usjev kukuruza se nalazi u fazi 8-12 listova i u dosta dobrom je stanju, osim na područjima gdje se zadržavala voda usled proljetnih kiša.

Preporuka je da se prati širenje buhača na biljkama i u slučaju jačeg napada da se izvrši hemijsko tretiranje određenim insekticidima koji su registrovani za suzbijanje ove štetočine.

 
 

26. jun 2013.

U okviru projekta „Kontrola ishrane voćaka kroz hemijsku analizu zemljišta i lista na području Bosne i Hercegovine“ stručni tim Poljoprivrednog instituta iz Banjaluke u pratnji predstavnika Projekta razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA), koji finansiraju ovaj projekat i predstavnika Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, posjetili su voćare na području opštine Gradiška.

Osnovni zadatak današnje posjete bio je upoznavanje proizvođača sa ciljevima projekta i uzimanje uzoraka zemljišta za analizu, koja će biti izvršena u Zavodu za agroekologiju Poljoprivrednog instituta u Banjaluci. Akcenat je stavljen i na samu tehniku pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta, koji voćari treba da savladaju kako bi mogli ubuduće kontrolisati plodnost zemljišta u svom voćnjaku.

Namjera je stručnjaka da se kroz ovaj projekat promoviše značaj ishrane biljaka kao agrotehničke mjere, koja je jako važna za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda i postizanje visokih prinosa koji u našim zasadima, uprkos visokim ulaganjima u agrotehniku, kod većine voćara izostaju.

Ukupno 10 proizvođača na području opština Gradiška, Laktaši i Prijedor, odabrani su od strane donatora, kao direktni učesnici u ovom projektu kod kojih će, u tekućoj vegetaciji, biti uzeti uzorci i urađene hemijske analize zemljišta i folijarne analize lista. Na ovaj način pokriven je sjeverni dio Bosne i Hercegovine u kome je voćarstvo jedna od vodećih poljoprivrednih grana.

Nakon urađenih analiza, proizvođači će imati priliku da prisustvuju stručnim predavanjima na kojima će im biti predstavljeni rezultati sprovedenih analiza i ukazano na najčešće probleme i greške koje se javljaju usled neadekvatne ishrane voćaka.

PJ Banja Luka

 
 

Na manifestaciji «Dani maline» 2013., u periodu 28.-30 juni, koja se tradicionalno, već osmam godina, održava u Bratuncu pored brojnih učesnika, svoje učešće, kao dio redovnih aktivnosti, uzela je i Poljoprivredna savjetodavna služba MPŠV-a RS, PJ Bijeljina.

Na izložbenom prostoru posjetioci su upoznati sa savremenim tehnologijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje ( kako u neposrednom kontaktu sa savjetodavcima tako i pregledom pristupačnih pisanih materijala-leci).

Pored ovog, u saradnji sa kolegama iz Regionalne savjetodavne službe Bratunac, Poljoprivredna savjetodavna služba MPŠV-a RS, PJ Bijeljina i PJ Doboj, organizovale su jednodnevni seminar 29. 06. 2013. godine na kom su obrađene teme za koje su, u ovom momentu, značajne kako proizvođače tako i stručnjake:

1.Aflatoksini- Dr Dragiša Marković, PJ Doboj
2. Ishrana voćaka- Stevan Mesarević, dipl.inž polj.

PJ Bijeljina                                      Potpisan Protokol o stručno-tehničkoj saradnji dva Ministarstva


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić, zajedno sa saradnicima, sastao se danas sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Goranom Kneževićem.

Ministri Mirjanić i Knežević potpisali su: „PROTOKOL O STRUČNO-TEHNIČKOJ SARADNjI U OBLASTI POLjOPRIVREDE, PREHRAMBENE INDUSTRIJE, RURALNOG RAZVOJA, VETERINARSTVA, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE“.

Između ostalog saradnja će da bude ostvarena u sljedećim pravcima:

1. Kreiranje i provođenjee procedura u platnom sistemu između Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske i Uprave za agrarna plaćanja Srbije.
2. U oblasti proizvodnje sjemenskog i sadnog biljnog materijala u cilju uspostavljanja čvršće saradnje između poljoprivrednog instituta Republike Srpske sa srodnim institucijama u Republici Srbiji.
3. U oblastima savjetodavnog rada u poljoprivredi, zadrugarstva, zakonodavno-pravne regulative, prilagođavanje evropskim standardima i primjene sistema novčane podrške za razvoj poljoprivrede i seoskih područja.
4. Izradi Plana hitnih mjera kod pojave zaraznih bolesti u saradnji dva Ministarstva.
5. Izradi Plana biosigurnosnih mjera koje bi dovele do prestanka vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja, u saradnji dva Ministarstva.
6. Saradnji dva Ministarstva oko procedure kategorizacije i unapređenja objekata kandidovanih za izvoz i održavanje simulacijskih vježbi u njima.
7. Jačanju tržišnih veza između dvije Republike u drvoprerađivačkoj industriji
8. U pripremi Sporazuma između Republičke direkcije za vode Srbije i JU „Vode Srpske“ o integralnom upravljanju vodama na donjem toku rijeke Drine, od brane HE Zvornik do ušća u rijeku Savu, čime će se riješiti pitanje nanosa i izgradnje objekata za zaštitu od poplava.

Formirano je i zajedničko koordinaciono tijelo za poljoprivredno zemljište i vodoprivredu čiji je zadatak da utvrdi oblast saradnje i listu institucija, organizacija i pojedinaca koji će učestvovati u radu istog, uz postojanje mogućnosti uključivanja i stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kompanija, projektantskih kuća i slično.
                                                    FAO očekuje rekordnu proizvodnju žitarica u 2013.


RIM, Proizvodnja žitarica u svijetu će ove godine dostići novi rekord, uz rast od oko sedam odsto u odnosu na 2012, saopštila je Agencija UN za hranu i poljoprivredu (FAO).

Rast proizvodnje na 2.479 miliona tona žitarica popuniće globalne zalihe i trebalo bi da garantuje cjenovnu stabilnost u 2013/14, navodi FAO, a prenosi agencija Frans pres.

Agencija prognozira da će proizvodnja žita porasti za 6,8 odsto na 704 miliona tona, a proizvodnja pirinča za 1,9 odsto na 500 miliona tona.

Ukupna proizvodnja zrna, izuzimajući žito i pirinač, porašće za 9,7 odsto na godišnjem nivou na 1.275 miliona tona.

U izvještaju se navodi da će uvoz zemalja sa niskim prihodima i nedostatkom hrane biti uvećan za pet odsto u odnosu na 2012, a najveći rast uvoza očekuje se u Egiptu, Indoneziji i Nigeriji.

FAO napominje da će za 34 zemlje, od kojih je 27 u Africi, ipak biti potrebna inostrana pomoć u hrani. U Siriji je sa deficitom hrane suočeno četiri miliona stanovnika, budući da je građanski rat ugrozio proizvodnju žita i uzgoj stoke.

Agencija upozorava da bi sličan razvoj događaja mogao pogoditi i Egipat. U Centralnoafričkoj Republici i Demokratskoj Republici Kongo intenziviranje sukoba stavlja 8,4 miliona ljudi u opasnost od nedostatka hrane, zaključuje FAO. Tanjug

                                                             Posjeta malinjacima u Javoranima

Savjetodavci Poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka su u utorak 16.07.2013. posjetili proizvodni zasad maline domaćina Cvišić Rajka u Javoranima, opština Kneževo. Gospodin Cvišić je inače u sistemu FADN knjigovodstva u kojem mu pomažemo oko vođenja knjigovodstvenih podataka i planiranja proizvodnje.

Na zasadu je trenutno u toku intenzivna berba maline, sorta Meeker i prinos je na nivou planiranog za ovu godinu. Zbog problema sa sušom prošle godine nije došlo do zadovoljavajućeg razvoja izdanaka i samim tim je smanjen i rodni potencijal za ovu godinu i do 30%. Imajući u vidu promjenu klimatskih uslova i nesigurnost proizvodnje bez navodnjavanja gospodin Cvišić je za ovu sezonu postavio sistem za navodnjavanje na čitav zasad i već ove godine je dobio odličan prirast izdanaka što obećava veoma dobar rod sledeće godine.

Pri pregledu zasada nije utvrđen napad štetnika ni bolesti i zasad je generalno u odličnom stanju. Proizvođaču su dati savjeti o poželjnim načinima pakovanja i marketinga proizvoda i kvalitetu i higijeni berbe.

Domaćin posjeduje 0,4 hektara zasada pod sortom Meeker (sađena u jesen 2011) i još 0,2 hektara pod sortom Polka (sađena prošle jeseni) koja dospijeva za prvu berbu u drugoj polovini avgusta. Ovim širenjem proizvodnog asortimana dobija se duži period berbe i veća mogućnost prodaje maline u svježem stanju. U ovom selu već ima nekoliko malinara koji namjeravaju da šire proizvodnju zbog povoljnih uslova sredine, ali jedan od problema sa kojim se susreću je udaljenost tržišta za prodaju svježe maline i nedostatak otkupljivača/hladnjačara u blizini.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je u sklopu Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela potpomoglo i oko povrata novčanih sredstava za podizanje novih zasada maline, kao i sistema za navodnjavanje na njima.

Ispred Poljoprivredne savjetodavne službe zasad su obišli dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl.inž. Biljana Arambašić.

 
 

                                                             Ljetna rezidba u Mrkonjić Gradu

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad je dana 19.07.2013. godine organizovala praktično edukativno predavanje na teme „Ljetna rezidba voća“ i „Zaštita voća i identifikacija štetnih organizama “ u mjesnoj zajednici Medna u Mrkonjić Gradu.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije urade ljetnu rezidbu koja je obavezna pomotehnička mjera i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanju je prisustvovalo 15 proizvođača.
Na praktičnoj obuci voćarima su prikazani pravilni zahvati u ljetnoj rezidbi voćaka na šljivama, jabukama i kruškama koje su preovlađujuće voćne vrste u proizvodnji u ovom kraju.

Savjetodavci su obišli četiri voćnjaka na ovom području i u svakom uradili pokaznu vježbu i ukazali na razlike u kvalitetu rada pojedinih domaćina i na najčešće greške koje oni prave. Inače, ove godine je šljiva kao vodeća voćna vrsta izuzetno dobro rodila i nije zabilježen povećan napad štetnika ni biljnih bolesti, osim plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i pojedinačnih stabala napadnutih drvenarom (Xyleborus dispar). Domaćinima su dati i savjeti o zaštiti i ishrani voćaka.

Ispred Poljoprivredne savjetodavne službe predavanja su održali dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl.inž. Saša Galić.

 
 

U periodu od 17. do 19. jula, u okviru projekta „Poboljšanje ishrane voćaka kroz hemijsku analizu zemljišta i lista u voćarskim regionima Bosne i Hercegovine“ na terenu je provedena aktivnost uzimanja uzoraka lista za folijarnu analizu. Ovaj projekat finansiran je od strane Projekta razvoja tržišne poljoprivrede - FARMA. Uzorci su uzeti kod 10 poljoprivrednih proizvođača – voćara koji su uključeni u ovaj projekat, a njihovi zasadi smješteni su na teritoriji opština Prijedor, Gradiška i Laktaši.

Kod istih domaćina u junu mjesecu uzeti su i uzorci zemljišta na kojima su urađene hemijske analize radi kontrole plodnosti zemljišta. Sve analize biće izvršene u Zavodu za agroekologiju Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, koji koordinira ovim projektom. Planirano je da se u septembru održi zajednički skup svih učesnika i predavanje na temu ishrane voćaka, kome će moći da prisustvuju drugi zainteresovani proizvođači koji se bave voćarstvom. Na ovom predavanju, stručni tim u sastavu prof. dr Dragoja Radanović, dr Tihomir Predić i mr Nada Zavišić, predočiće rezultate urađenih analiza na osnovu kojih će se voćarima ukazati na eventualne greške u primjeni đubriva i dati preporuke o pravilnoj ishrani voćaka. Osnovni cilj projekta je podići svijest proizvođača o značaju ove agrotehničke mjere, pravilnoj aplikaciji đubriva i redovnoj kontroli plodnosti zemljišta.

PRAVILAN POSTUPAK UZORKOVANjA LISTA ZA FOLIJARNU ANALIZU

Uzorci listova za analizu uzimaju se sa stabala koja se već nalaze u stadiju plodonošenja, i obično se uzorkovanje vrši na granama koje nose plodove. Za jedan prosječan uzorak uzima se 3-4 lista po stablu, odnosno ukupno 30 – 50 listova po jednoj tabli ili voćnjaku. Treba voditi računa da se listovi uzimaju sa onih stabala koja prema fiziološkoj kondiciji odražavaju prosječno stanje te table ili voćnjaka. Obično se uzima list koji je pozicioniran u donjem dijelu vršne trećine rodnog nosača, odnosno grane.

 
 

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske Područna jedinica Bijeljina je 18.07.2013.god. prisustvovala manifestaciji i dala svoje učešće u promociji ženskog zadrugarstva.

Prisustvom na manifestaciji ,kao i pdršci dosadašnjem  radu savjetodavna služba je kroz svoj program rada osposobljavala članice Udruženja žena“Moja Kravica“ u osposobljavanju u sticanju znanja i vještina u raznim oblastima poljoprivredne proizvodnje ,vođenja knjigovodstva na polj.gazdinstvu i mjerama agrarne politike i uticali na viši nivo znanja u pomenutim oblastima.

Cilj njihovog zalaganja je rezultizao i osnivanju  prve zadruge čije su članice žene a koja dobila naziv OPZ,,Žena,,Bratunac.


 

                                                                      Izvještaj za 24.07.2013.


Dana 24.07.2013. savjetodavci Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede , područna jedinica Gradiška obišli su proizvođače voća na opštini Gradiška. Voćari su zadovoljni trenutnim stanjem zasada.

Jabuka je u fazi intenzivnog porasta ploda. Kruška, breskva i šljiva zavisno od sorte se nalazi u fazi intenzivnog porasta ploda i fazi dozrijevanja. Kada je riječ o kruški voćari su obrali Junsku ljepoticu dok se sada očekuje berba Butire.

Prilikom obilaska voćnjaka naši savjetodavci su dali sledeće preporuke:

1. izvršiti pregled zasada na prisustvo Kruškine buve (Psylla pyri) i uraditi zaštitu u skladu s razvojnom fazom štetnika.
2. prilikom izbora pesticida kod sorti voća kod kojih se očekuje uskoro berba preporuka je da se koriste pesticidi koji imaju kraću karencu.
3. izvršiti zelenu rezidbu voća koja utiče na bolju osvjetljenost krošnje, samim tim na bolju obojenost plodova i bolji kvalitet.
4. Izvršiti navodnjavanje na parcelama gdje postoje tehnički uslovi za ovu mjeru.

Prilikom obilaska naši savjetodavci su upoznali proizvođače s primjerima Dobre poljoprivredne prakse, načinu vođenja Knjiga biljne proizvodnje, Pravilnom primjenom fitofarmaceutskih sredstava i Obrascem br. 3 iz Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije o sredstvima za zaštitu bilja.


                                               Prva poljoprivredna izložba u opštini Oštra Luka

Poljoprivredna savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Prijedor, na poziv službe za poljoprivredu opštine Oštra Luka, dana 30.07.2013. godine održala je predavanja i pokaznu vježbu na temu ,,Savremeni pristup uzgoja kupine i maline’’.

Predavanje je održano na imanju Stanar Dušana koji pod zasadom kupine i maline ima ukupno 2 ha. Prisutni poljoprivredni proizvođači su se aktivno uključili u razgovor sa nizom pitanja, vezanih za ovu vrstu voćarske proizvodnje.

Predavanje je održao savjetodavac dipl.inž. Egić Danijel. Opšina Oštra Luka na svojoj teritoriji nastoji da poveća površine pod ovim voćarskim kulturama, pa je i ovo predavanje organizovano u tu svrhu.

Nakon toga savjetodavci su prisustvovali otvaranju prvog sajma poljoprivrede u ovoj opštini.

 
 

                U NEVESINjU ODRŽAN DEVETI SAJAM PREHRAMBENIH PROIZVODA I RUČNIH RADINOSTI


U okviru „Nevesinjske olimpijade“ u subotu 17.08. na platou Gradske pijace je održan deveti sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti, na kojem su se probali tradicionalni proizvodi: sir iz mijeha, kajmak, med, rakija šljivovica i drugi specijaliteti karakteristični za ovaj kraj.
Posjetiocima i tročlanoj komisiji na ovogodišnjem sajmu predstavilo se oko 40 izlagača iz Nevesinja, Gacka i Sokoca.
Stručni žiri, čiji je predsjednik bio prof. dr Ranko Popović sa Biotehnološkog fakulteta u Podgorici, i članovi Igor Tomašević i Božidar Vučurević iz Poljoprivredne savjetodavne službe PJ Trebinje, prilikom dodjele nagrada odlučili su da obuhvate što veći broj izlagača.

Pj Trebinje

 
 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je do sada 15 miliona KM subvencija predviđenih za ovu godinu, dok će u narednim danima ta cifra dostići 18 miliona, izjavio je resorni ministar Stevo Mirjanić.Mirjanić je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Republike Srpske rekao da je Ministarstvo isplatilo i sva dugovanja korisnicima podsticaja za prošlu godinu u iznosu od 49 miliona KM, dok su premije za mlijeko, kao najveća stavka u ukupnom iznosu podsticaja, isplaćene zaključno sa junom. Predstavljajući informaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima Ministarstva od 15. marta do 15. avgusta, Mirjanić je naveo da je uveden regres za plavi dizel za proljetnu sjetvu u iznosu od sedam miliona KM, od čega je do sada iskorišćeno tri miliona, te da je obezbijeđena i premija za otkupljenu pšenicu od 1,5 miliona KM.

On je dodao da će nabavka 3.000 steonih junica u iznosu od 12 miliona KM obezbijediti dugoročne efekte u povećanju obima i vrijednosti govedarske proizvodnje u naredne četiri godine, pri čemu bi ukupna novostvorena vrijednost iz proizvedenog mlijeka i podmlatka iznosila 117 miliona KM. "Uskoro će početi realizacija Programa izgradnje fabrike za proizvodnju sjemena, kako bi se smanjila uvozna zavisnost Republike Srpske od oko 80 miliona KM", rekao je Mirjanić. U informaciji se navodi i da je počela realizacija ulaganja u sistem za navodnjavanje u vrijednosti 25 miliona KM, čime će biti omogućeno navodnjavanje 800 hektara, kao i realizacija otklanjanja rizičnih tačaka na hidromelioracionim sistemima, u vrijednosti 55 miliona evra.

Pravna regulativa u ovom periodu podrazumijevala je donošenje Zakona o šumama, Zakona o lovstvu, Zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla, te Odluke o regresiranju dizel goriva za proljetne radove, a pripremljena je i odluka o regresiranju dizela za jesenje radove, te izmjene i dopune Zakona o stočarstvu i Zakona o poljoprivrednim zadrugama. Govoreći o seoskim gazdinstvima, Mirjanić je rekao da je Ministarstvo pripremilo Pravilnik o razvrstavanju registrovanih gazdinstava kojim će ona biti definisana kao komercijalna i nekomercijalna. "Kod modela finansiranja primarne proizvodnje i prehrambene industrije, razrađeno je korištenje posebne kreditne linije Investiciono-razvojne banke /IRB/ kao revolving sredstava po kamatnoj stopi od četiri odsto za otkup sirovina od domaćih proizvođača", naveo je Mirjanić.

On je rekao da je drugi stub kreditna linija IRB-a za dugoročne i kratkoročne plasmane u poljoprivredi sa povoljnijim kamatama od komercijalnih banaka, a treći stub podsticajna sredstva Ministarstva za finansiranje tekućih potreba. Mirjanić je naveo da je Ministarstvo u dobroj mjeri preorijentisano sa kolosijeka administrativnog organa u organ koji se aktivno bavi analizom stanja i preduzimanjem razvojnih mjera u poljoprivredi, te da je preduzelo i niz mjera edukacije svog osoblja za ozbiljnije bavljenje razvojnim pitanjima i osoblja koje se bavi savjetodavnim poslom na terenu.

On je ukazao i na inicijativu Ministarstva za revitalizaciju jednog broja kapaciteta iz oblasti prehrambene industrije, među kojima su bijeljinska Šećerana, banjalučka mljekara i "Levita" u Gradišci. Resorni ministar je najavio da će do kraja godine početi i Program agrarnog i ruralnog razvoja za period od 2014-2020. godine kojim će biti regulisan i sistem podsticaja.Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je da su mu udruženja proizvođača javila da su prihvatila otkupnu cijenu pšenice sa premijom od 0,38 KM.

Mirjanić je rekao da je uvođenje premije bilo dobar potez, podsjetivši da je u početku bilo nerazumijevanja za Vladin prijedlog. "Sugestija Ministarstva da otkupna cijena bude 0,33 KM je, takođe, pravi potez, bez obzira što smo naišli na kritike da se miješamo u određivanje cijena", rekao je Mirjanić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske. On je dodao da je naklonjeniji primarnim proizvođačima, jer su u složenijim proizvodnim okolnostima i njihove proizvodne mogućnosti su manje. Iz Ministarstva je početkom avgusta saopšteno da bi mlinari i pekari u Srpskoj trebalo da postignu dogovor o otkupnoj cijeni pšenice i cijeni brašna, da bi domaća pšenica bila otkupljena po 33 feninga po kilogramu, što pokriva troškove proizvodnje.

Obezbjeđenjem stimulacije od 0,05 KM po kilogramu za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu standardnog kvaliteta roda 2013. godine, obezbijeđena je dodatna podrška proizvođačima u iznosu od 200 KM po hektaru, navedeno je u saopštenju Ministarstva od 2. avgusta. "Ukupan podsticaj za proizvodnju pšenice u Republici Srpskoj, uključujući regresirano mineralno đubrivo i dizel gorivo, iznosi prosječno 300 KM po hektaru, i to je maksimum podrške koji se mogao odobriti iz ovogodišnjeg budžeta poreskih obveznika", ističe se u saopštenju. U Republici Srpskoj ove godine pšenica je požnjevena na oko 40.000 hektara, uz prosječan prinos od oko četiri tone po hektaru. Procjenjuje se da je nakon završetka žetve, od ukupnog ovogodišnjeg roda, oko 25.000 tona uskladišteno u silosima, u svrhu prodaje na tržištu. U Republiku Srpsku svake godine uveze se oko 100.000 tona merkantilne pšenice.


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić, rekao je da će zbog posljednjih suša proizvodnja kukuruza u Srpskoj biti značajno umnjena, u pojedinim područjima i do 50 odsto i više, zbog čega će predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Instituta za zaštitu zdravlja „Vaso Butozan“, Veterinarske komore i predstavnici proizvođača, dati uputstva za spremanje, uzorkovanje i ispitivanje stočne hrane i kontrolu svih proizvođača mlijeka koji uvoze veće količine stočne hrane sa velikim procentom kukuruza.
Predstavljajući Informaciju o uticaju suše na stanje u agrarnom sektoru, koju je razmatrala Vlada, ministar Mirjanić rekao je da će, u ovoj godini, proizvodnja kasnih usjeva biti manja i manjeg kvaliteta, posebno stočne hrane, dok će sa druge strane suša imati negativne efekte na prerađivačku industriju.
On je podsjetio da je kukuruz bio zasijan na oko 160.000 hektara sa obećavajućom proizvodnjom od 800.000 do 900.000 tona.
„Kod voća su moguće i dugoročnije štete zbog oštećenja rodnih grančica i pupoljaka“, rekao je Mirjanić.Informacija o preduzetim aktivnostima Ministarstva u periodu 15.03-15.08.2013. 

 

                                          U GACKU ODRŽANA 39. REGIONALNA STOČNA IZLOŽBA


25.08.2013. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Opštine Gacko i Zemljoradničke zadruge u Gacku je održana 39. regionalna stočna izložba u sledećim kategorijama:

1. Bikovi vlastiti uzgoj dobi od 1 do 2 godine,
2. Bikovi vlastiti uzgoj dobi preko 2 godine,
3. Telad muška starosti 3 do 6 mjeseci,
4. Telad muška starosti 6 do 12 mjeseci,
5. Telad ženska starosti od 3 do 6 mjeseci,
6. Telad ženska starosti od 6 do 12 mjeseci,
7. Junice dobi od 12 do 18 mjeseci,
8. Steone junice,
9. Krave dobi do 10 godina,
10. Krave i junice plemenitih rasa iz vlastitog uzgoja,
11. Ovce za priplod (stado od 10 ovaca),
12. Jagnjad za priplod (stado od 10 jagnjadi),
13. Ovnovi za priplod,
14. Kobile za priplod,
15. Pastuvi,
16. Nerasti,
17. Nazimice,
18. Krmače,

Dvije stručne komisije su imale zadatak da ocijene i odaberu najbolja grla i da najboljim odgajivačima uruče diplome i novčane nagrade, a u sklopu ove manifestacije održana je i tradicionalna „Gatačaka korida“. Kvalitet ovogodišnje izložbe je bolji nego prethodnih godina, u nekim kategorijama je konkurencija bila i oštrija, tako da se može reći da je ova izložba u potpunosti uspjela.


PJ Trebinje

 
 

                  ODRŽAN DRUGI MEĐUNARODNI SAJAM POLjOPRIVREDE I TURIZMA NA PALAMA

24., 25., i 26.09.2013. godine na Palama je održan drugi međunarodni sajam poljoprivrede i turizma „Pale2013.“ Organizator sajma je NVO „Novi biznis“ Pale i Područna privredna komora Istočno Sarajevo. Sajam je otvorila pomoćnik ministra trgovine i turizma RS Aleksandra Trifković.

Na preko 30 štandova izlagano je voće i proizvodi od voća, med i proizvodi od meda, proizvodi privatnih prehrambenih pogona (pekare, mljekare i prerada mesa), zatim prvi put oprema za farme, poljoprivredna mehanizacija i sadni materijal.

MPŠiV, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, je učestvovalo na sajmu, gdje su se brojni poljoprivredni proizvođači, predstavnici UPP-a i ZZ-a upoznali sa radom Resora i mogućnostima za dalju saradnju.

PJ Sokolac

 
 
 

                                                              „VOĆE FEST“ U KOZARSKOJ DUBICI

Predstavnici Resora za svjetodavstvo u poljoprivredi, prisustvovali su ispred Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske privredno-turističkoj manifestaciji „Voće fest“ koja je po četvrti put organizovana u Kozarskoj Dubici.

Manifestacija je organizovana pod pokroviteljstvom opštine Kozarska Dubica, u organizaciji Turističke organizacije i Odsjeka za poljoprivredu. I ove godine održana je izložba voća na kojoj je dvadesetak proizvođača voća izložilo svoje proizvode među kojima su se našli plodovi jabuke, kruške, pčelarski proizvodi i različiti proizvodi dobijeni preradom voća: džemovi, voćne rakije, likeri i drugo. Na izložbi su svoje proizvode predstavili zadrugari Poljoprivredno-voćarske zadruge „Dubičko potkozarje“, kao i veliki gigant u voćarskoj proizvodnji iz Kozarske Dubice firma „Unaplod“. Na izložbi su se mogli vidjeti i novi inovativni proizvodi firme „Eko-bel“. Grickalice „Kabuki“ su proizvod na bazi kikirikija koji se trenutno uslužno proizvodi za jednu tursku kompaniju. Uskoro će se ovi proizvodi naći i na domaćem tržištu. Pored toga firma „Eko-bel“ se bavi otkupom i sušenjem voća i začinskog bilja.

Proizvođači voća istakli su da je trenutno najveći problem sa kojim se susreću, plasman njihovih proizvoda na tržište, jer otkupljivača nema, a i oni koji su prisutni nude izuzetno niske cijene i nepovoljne uslove plaćanja, na koje su oni prinuđeni da pristaju, pogotovo oni koji nemaju mogućnost skladištenja. Nesumljivo je ovogodišnji prinos, koji je prevazišao očekivanja voćara, na tržištu stvorio veliku ponudu, koja višestruko prevazilazi potrebe domaćeg tržišta, dok je prošlogodišnji izvoz za Rusiju, ove godine stao (zbog ulaska Rusije u WTO). Upravo zbog ovakvih problema, manifestacije kao ova mogu doprinijeti razvoju privredne djelatnosti, otvarajući i promovišući mogućnosti prerade i finalizacije gotovih proizvoda koji mogu osvajati nova tržišta.

Učesnici izložbe bili su i đaci Srednje poljoprivredne škole - Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“ iz Kozarske Dubice, koji su na svom štandu predstavili tradicionalne voćne poslastice iz domaće radinosti. Manifestaciju je pratio kulturni program, uz nastupe lokalnih kulturno-umjetničkih društava i tamburaškog orkestra, sva izložena hrana, voće i povrće biće donirana kuhinji dječijeg vrtića „Pčelica“ iz Kozarske Dubice.

Pj Banja Luka


Dana 10.09.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠV RS, područna jedinica Bijeljina organizovala je „Dan polja kukuruza“ na oglednom polju u Novom Selu – Bijeljina. Posjetiocima je predstavljen 81 hibrid kukuruza FAO grupe zrenja od 400 do 700.

Prikazani hibridi su  selekcija 12 selekcijskih kuća koje su svojim sortimentom prisutni na području Republike Srpske. U ogledu su učestvovali i predstavnici preparata za zaštitu bilja Singenta i Golić čijim herbicidima je obavljena zaštita od korova.

Manifestaciji je prisustvovalo oko 200 poljoprivrednih proizvođača sa šireg područja djelovanja PJ Bijeljina. Prisutni su bili i predstavnici instituta i distributera, opštinskih odjeljenja za poljoprivredu  i medijske kuće.   

PJ Bijeljina

 
 

                      Održan XII Međunarodni poljoprivredni Sajam „INTERAGRO 2013.“ u Bijeljini

U periodu od 18.-21.09.2013.godine u prostorijama Agrotržnog centra u Bijeljini, održan je XII međunarodni poljoprivredni Sajam „INTERAGRO 2013.“ na kome su uzeli učešće 120 izlagača.

Zbog učešća izlagača iz okolnih zemalja, iz EU, Srbije, Austrije, Poljske i Češke, Sajam je dobio karakter međunarodnog Sajma. Sa stanovišta ponude bio je izložbeno-prodajnog karaktera.

U okviru sajamskih dana održana je i izložba kvalitetno-priplodne stoke, koja je po broju izloženih grla do sada najveća održana izložba u BiH.

Na Sajmu su održana predavanja iz oblasti: ratarstva, stočarstva i poljoprivredne mehanizacije.

Pokrovitelj Međunarodnog Sajma poljoprivrede bila je Vlada RS, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, čiji je Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Bijeljina, dao poseban doprinos.  

                 ODRŽANA 49. REGIONALNA POLjOPRIVREDNA IZLOŽBA I SAJAM STOKE U ROGATICI

U Rogatici je u subotu 05.10.2013. održana 49. Regionalna poljoprivredna izložba i sajam stoke na kojoj su učestvovali poljoprivrednici iz 13 opština sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.

Najboljim izlagačima dodijeljene su i vrijedne novčane nagrade. Prva nagrada za proizvodnju sjemenskog krompira visokorodnih sorti dodijeljena je rogatičkoj firmi “Solanum produkt”.

Za proizvodnju merkantilnog krompira na površini većoj od jednog hektara prvu nagradu dobio je Dragomir Džida iz Rogatice.

Novčane nagrade dobilo je i troje od ukupno 18 izlagača skorup-kajmaka.
Nagrade su dodijeljene i uzgajivačima stoke. Prve nagrade u govedarstvu dodijeljene su Rastku Kusmuku sa Pala za junicu rase “holštajn” i Dragomiru Džidi za kravu simentalku.

Nagrade su dobili i uzgajivači čije su junice simentalske rase, starije od godinu dana, najbolje ocijenjene.
Najbolje ovce sjeničke rase vlasništvo su Slavka Purkovića i Dragana Džide. Najbolje ovce dvizice imao je Vojko Petrović. Priznanja su dobila i preduzeće “Planina” iz Han Pijeska i Planinsko dobro sa Borika kod Rogatice.

MPŠiV, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, je učestvovalo na Izložbi , gdje su se brojni poljoprivredni proizvođači, predstavnici UPP-a i ZZ-a upoznali sa radom Resora i mogućnostima za dalju saradnju.
Pokrovitelj ove manifestacije bila je opština Rogatica, uz podršku Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

PJ Sokolac
Dana 10.10.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška organizovala je predavanja u sklopu Programa „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“. Program provodi Ministarstvo poljoprivrede¸, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa FIGAP programom.

Predavanja je održala mr Svjetlana Zeljković sa Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka, koja su bila namijenjena ženama koje se bave proizvodnjom cvijeća.

Teme:
1.Proizvodnja sezonskog cvijeća u zaštićenom prostoru, 

2.Najznačajnije bolesti cvijeća.

Nakon izlaganja mr Svjetlane Zeljković u otvorenoj diskusiji razgovaralo se o zakonskoj legislativi iz oblasti cvijećarstva kao i problemima vazanim za formiranje udruženja proizvođača iz ove oblasti.

Na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe predavanja iz oblasti: „Tehnologija proizvodnje“, „Tržište i marketing“ , „Načini dezinfekcije supstrata“, „Zaštita cvijeća“ kao i „Republičko zakonodavstvo“.


 

                               ODRŽANA RADIONICA ZA SAKUPLjAČE LjEKOVITOG BILjA U BILEĆI

Dana 14.10.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Trebinje organizovala je predavanja u sklopu Programa „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“. Program provodi Ministarstvo poljoprivrede¸, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa FIGAP programom.
Šef Područne Jedinice Borislav Milivojević predstavio je Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, nakon toga Olga Vidačić je predstavila Program „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“.
Predavanja na teme:
1.Pravilno sakupljanje samoniklog ljekovitog, aromatičnog bilja, šumskih plodova i gljiva;
2.Otkup, prerada i promet šumskih plodova i uzgoj gljiva održala je dipl.ing. polj. Slobodanka Popović.

Nakon izlaganja Slobodanke Popović u otvorenoj diskusiji razgovaralo se o organizovanju otkupa i prerade ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva.
Na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe predavanja iz oblasti: „Tehnologija proizvodnje“, „Tržište i marketing“, „Otkup ljekovitog bilja i gljiva“ „Izrada biznis planova“ i „Plantažni uzgoj ljekovitog bilja“.

Područna Jedinica Trebinje


 

                                          ODRŽAN TREĆI SAJAM „ŽENE NA SELU REPUBLIKE SRPSKE“

Po pozivu organizacionog odbora predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac 15.10.2013. učestvovali su na Sajmu „Žene na selu Republike Srpske“ koji je održan u Restoranu „Kula“ Istočna Ilidža.
Sajam je održan u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu. Organizatori manifestacije su: Mreža Progres – mreža za poboljšanje položaja žena na selu RS u partnerstvu sa „ACED“ – Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke i Opštinom Istočna Ilidža, a pod pokroviteljstvom Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS, uz finansijsku podršku „UN WOMEN“.
Sajam „Žene na selu RS“ promoviše vidljivost ženskog doprinosa porodici i zajednici, odnosno ukupnom ruralnom razvoju.
Na Sajmu su se predstavila udrženja žena sa sela, udruženja čije su korisnice žene sa sela, ženske zadruge i zadrugarke, turističke organizacije prepoznatljive u razvoju seoskog turizma i žene sa sela sa svojim proizvodima, uslugama, znanjima i vještinama.

PJ Sokolac


               „ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO I ORGANIZOVANjE U OKVIRU AGROBIZNISA“ U KOTOR VAROŠU


Dana 16.10.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banjaluka je organizovao predavanja u sklopu Programa „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“. Predavanje je održano u saradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom službom opštine Kotor Varoš.
Program provodi Ministarstvo poljoprivrede¸, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.
Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kao i program „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“ je predstavio VSS za ruralni razvoj Milovan Ćućić.

Održana su predavanja na teme:
1. „Osnovni principi proizvodnje povrća u zaštićenim prostorima“ - doc. dr Vida Todorović sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci,

2. „Pravilno sakupljanje samoniklog ljekovitog, aromatičnog bilja i šumskih plodova“ - dipl.ing. polj. Milovan Ćućić .

Po izlaganju se razgovaralo o ekonomičnosti plasteničke proizvodnje i plasmanu povrća na domaćem tržištu, kao i organizovanju otkupa i prerade ljekovitog bilja i šumskih plodova, pogotovo u odnosu na već postojeći kapacitet u Agroindustrijskom centru u Obodniku koji ima sušaru a u planu je i nabavka hladnjače .
Na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe predavanja iz oblasti : „Pčelarstvo“, „Tržište i marketing voća i povrća“, „Sušare za ljekobilje i voće“ i „ Plantažni uzgoj i otkup ljekovitog bilja i gljiva“.

Područna jedinica Banjaluka

 
 
 
 

                                                            ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U ČAJNIČU


U Čajniču, u sali Kulturnog centra, 18.10.2013. održano je stručno predavanje u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS , PJ Sokolac za poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojom ovaca i koza.

Teme predavanja su bile:

1. Bolesti ovaca i koza koje ugrožavaju zdravlje stada - predavač Svjetlana Mičić
2. Njega papaka, odrožavanje, kupiranje, mastitis test - predavač Jelena Vlačić

Na predavanjima prisustvovao 21 poljoprivredni proizvođač koji se nalaze u uzgojno-selekcijskom programu, a najveći broj pitanja se odnosio na šepavost ovaca, koji je ujedno i najveći problem sa kojim se susreću.
Savjetodavci su u direktnom razgovoru dogovorili naredne vidove saradnje (izgradnja dezbarijera i bazena za kupanje ovaca).

PJ Sokolac

 
 

     ODRŽAN SASTANAK I STRUČNO PREDAVANjE SA OPŠTINSKIM REFERENTIMA ZA POLjOPRIVREDU

22.10. 2013. godine u Palama je održan sastanak i stručno predavanje sa referentima za poljoprivredu iz opština na području djelovanja Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac.

Dnevni red sastanka bio je:

1. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalnih gazdinstava (prezentacija).

2. Unapređenje komunikacije između Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac i Opština – opštinkih referenata za poljoprivredu u cilju bolje razmjene informacija vezanih za ostvarivanje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela i ostalih aktivnosti.

3. Razmatranje uputstva vezano za upis u registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke .

PJ Sokolac


                        Održana obuka za žene „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“


Dana 23.10.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška organizovala je predavanja u okviru Programa „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“. Program provodi Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.

Teme predavanja bile su:
1. Organska proizvodnja sira – prof.dr Anka Popović Vranješ sa Poljoprivrednog fakulteta Novi Sad
2. Higijena muže i postupak sa mlijekom – dipl.ing. Milka Vukosav, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška

Nakon izlaganja u otvorenoj diskusiji razgovaralo se o tehnologiji proizvodnje sira i drugih mliječnih proizvoda, tehnologiji čuvanja sira, kao i o mogućnostima brendiranja sira koji je karakterističan za područje Lijevča polja, te ostvarivanje novčanih posticaja u cilju proširenja proizvodnje sira i drugih mliječnih proizvoda.

Na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe praktična predavanja na farmi gdje bi im se praktično prikazao postupak proizvodnje tvrdih sireva.

                  Održana obuka za žene „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“


25.10.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac organizovala je u Han Pijesku predavanja u okviru Programa „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“. Program provodi Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.

Teme i predavači predavanja bile su:

1. Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa – Tanja Borovčanin
2. Potencijali brdsko planinskog područja u proizvodnji mlijeka i autohtonih mliječnih proizvoda – Tanja Borovčanin
3. Uticaj ishrane muznih grla na kvalitet mlijeka – Danilo Kujačić i
4. Tehnologija proizvodnje skorupa-kajmaka – Prof.dr Snežana Jovanović

Predavanje je imalo interaktvini karakter, dakle odvijalo se kroz pitanja i otvorenu diskusiju sa polaznicima edukacije. Predavanja su bila posjećena i utisak je predavača da su polaznici edukacije pažljivo pratili izlaganja obzirom da su odgovarali na postavljena pitanja, sami postavljali pitanja i iznosili svoja razmišljanja na temu o kojoj se diskutovalo. U prvom dijelu se detaljno raspravljalo o tehnologji skorupa-kajmaka tokom izlaganja materijala od strane predavača. Iznešeni su istorija, značaj i sastav skorupa-kajmaka, higijenske norme u proizvodnji, te tehnologija, faza po faza. U drugom dijelu je bilo više riječi o plasmanu, problemima u proizvodnji, te marketingu i Udruženju proizvođača kao osnovi za dalju proizvodnju i promociju skorupa-kajmaka. Evidentna je bila zainteresovanost proizvođača za proizvodnju i plasman skorupa-kajmaka.

Na osnovu izvršene ankete zaključeno je da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti izvrši zaštita proizvodnje skorupa-kajmaka tj. brendiranje.

PJ Sokolac

 
 
 

                               ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE I PRAKTIČNA OBUKA U ROGATICI

31.10.2013.godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac oragnizovala je stručna predavanja u opštini Rogatica i praktičnu obuku na farmama ovaca kod Slavka Purkovića i Fikreta Puhala.

Teme stručnih predavanja su bile :

-Bolesti ovaca i koza koje ugrožavaju zdravlje stada - predavač Svjetlana Mičić
- Njega papaka ,odrožavanje,kupiranje i mastitis test – predavač Jelena Vlačić

Nakon predavanja izvršena je praktična obuka na terenu, preventiva protiv širenja zarazne šepavosti ovaca, korekcija papaka i dezinfekcija papaka prolaskom kroz dezbarijeru. Najbolja preventiva je izgradnja dezbarijera na ulasku u objekte da životinje stalno preleze preko dezificijensa i gajenje ovaca u higijenskim objektima i suvim pašnjacima.

Zdravstvena zaštita ovaca se mora stalno sprovoditi, kako u torovima, tako i na pašnjacima, uz uredno vođenje matičnog knjigovodstva, kao preduslova za realizaciju postavljenih ciljeva, za suzbijanje i iskorijenjivanje ove bolesti. Obuku je medijski podržala RTRS i prilog će biti emitovan 03.10.2013. u poljoprivrednoj emisiji SNOP .

PJ Sokolac


 
 

                    OBAVJEŠTENjE POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA

 Danas 01.11.2013. godine, u Republici Srpskoj počinje nova registracija porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Nova registracija poljoprivrednih gazdinstava i upis korisnika podsticajnih sredstava u Republici Srpskoj je besplatan proces i moći će da se obavi u poslovnicama APIF-a, širom Republike Srpske. Rok za upis u registar je kraj 2013. godine, kada će biti završeno i razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske poziva sve poljoprivredne proizvođače, upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da obnove registraciju gazdinstava jer će se, na osnovu završenog razvrstavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, krajem 2013. godine, kreirati posebne mjere za komercijalna i nekomercijalna gazdinstva u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2014. godinu.

U okviru procesa obnove registracije uvodi se i novi Registar korisnika podsticajnih sredstava, koji će pored svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava obuhvatiti i sve one korisnike podsticaja iz Agrarnog budžeta koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo stoga poziva sve jedinice lokalne samouprave (mjesne zajednice, opštine i gradove), udruženja građana, lokalne akcione grupe i dr. da izvrše upis u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

Komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo je gazdinstvo koje je tržišno orijentisano i koje je dostiglo minimalni ukupni obim proizvodnje. Nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo je gazdinstvo koje nije tržišno orijentisano i koje nije dostiglo minimalni ukupni obim proizvodnje.

Ukupan obim proizvodnje je zbir svih pojedinačnih obima proizvodnje poljoprivrednog gazdinstva, za sve vidove biljne i stočarske proizvodnje.

Minimalan ukupan obim proizvodnje na osnovu kojeg porodično poljoprivredno gazdinstvo stiče status komercijalnog gazdinstva je tri proizvodne jedinice, koeficijenti za svaku vrstu proizvodnje objavljeni su u novom Pravilniku o razvrstavanju PPG na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva, koji je dostupan na našoj WEB stranici (ispod u prilogu).

Za sve nejasnoće obratite se najbližoj kancelariji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (savjetodavci).  


Prilog:

Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva 

Uputstvo za upis u registar korisnika podsticajnih sredstava i registar poljoprivrednih gazdinstava 

               DESETI SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILjA U BOSNI I HERCEGOVINI ODRŽAN U SARAJEVU

U periodu od 05. do 07. novembra održan je „X Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini“ u Sarajevu. Organizator simpozijuma Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini ugostilo je kolege sa više naučno-istraživačkih institucija iz BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske bilo je jedan od pokrovitelja održavanja ovog simpozijuma.

Na simpozijumu je u okviru šest sekcija prezentovano preko 50 naučno-stručnih radova kroz usmene prezentacije i poster sekciju. Stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, među brojnim radovima, su prezentovali rezultate monitoringa prisustva aflatoksina u uzorcima kukuruza na području Republike Srpske, te objavili analizu šteta od drvenara (Xyleborus dispar) nastalih u voćnjacima na području Potkozarja. U ovim istraživanjima službenici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi dali su svoj doprinos prikupljanjem uzoraka i podataka na terenu. Kao posebno značajan i inovativan istakao se rad entomologa Branimira Nježića sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banjaluke pod nazivom „Kontrola šljivine osice entomopatogenim nematodama“. Ovim istraživanjem je po prvi put ustanovljena mogućnost biološke kontrole ovog štetnika šljive.

Kolege iz Poljoprivrednog zavoda unsko-sanskog kantona upozorili su na širenje štetnika kestenove ose šiškarice (Drocosmus kuriphilus), koja nanosi značajne štete na ovoj voćnoj vrsti. Posebno su ugrožene opštine Kostajnica, Novi Grad i Velika Kladuša, gdje je populacija pitomog kestena uveliko zastupljena u šumskoj zajednici, a koje graniče sa Hrvatskom, odakle se štetnik invazivno širi prema teritoriji Bosne i Hercegovine.


 
 

                             Održana stručna predavanja u opštinama Rudo i u Istočnom Starom Gradu

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivrede PJ Sokolac, u Rudom su 11.11.2013. a u Istočnom Starom Gradu 13.11.2013. godine održana stručna predavanja.

Teme predavanja u Rudom bile su:

• Ishrana i smještaj muznih krava – predavač Svjetlana Mičić
• Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka – predavač Jelena Vlačić, dok su u Istočnom Starom Gradu bile:
• Higijena muže i postupak sa mlijekom – predavač Tanja Borovčanin
• Pravilnik o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka – predavač Tanja Borovčanin
• Aflatoksin i njegova štetna dejstva – predavač Danilo Kujačić


U Rudom poljoprivredni proizvođači predaju mlijeko mljekari “Padjeni”, a u I.S.Gradu “Milkosu” tako da se najveći broj pitanja odnosio na kvalitet mlijeka, klase mlijeka i higijenu. Takođe su se interesovali za vještačko osjemenjavanje, kvalitet sjemena i utvrđivanje estrusa.

PJ Sokolac
    Održan sastanak predstavnika MPŠiV sa polj.proizvođačima i opštinskim referentima za poljoprivredu

Dana 15.11.2013 godine, održan je sastanak u Prijedoru u organizaciji PJ Prijedor, na kome su pored referenata opštinskih službi za poljoprivredu, predstavnika udruženja kao i poljoprivrednih proizvođača, prisustvovali pomoćnik ministra za poljporivredu šumarstvo i vodoprivredu, doc. dr. Boris Pašalić, savjetnik ministra poljoprivrede doc. dr. Gordana Rokvić i načelnik odjeljenja za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju, gospodin Vladislav Trifković.

Uvodnu riječ imao je pomoćnik ministra poljoprivrede, nakon čega je predstavnik Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor, dipl. inž. Danijel Egić, predstavio područnu jedinicu zajedno sa dosadašnjim radom i budućim ciljevima.

Nakon toga uz međusobnu interakciju svih prisutnih, odgovoreno je na niz pitanja koja su se najviše odnosila na aktuelnu preregistraciju poljoprivrednih gazdinstava i drugih tema vezanih za agrarnu politiku.

Sastanak je ocjenjen kao veoma uspješan i zaključeno je da će se ovakvi i slični tematski sastanci održavati kad god se za tim ukaže potreba.

 
 

                            U BERKOVIĆIMA ODRŽAN SEMINAR ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje, odjeljenja za privredu opštine Berkovići i Zavoda za zapošljavanje, u Berkovićima je dana 18.11.2013. godine sa početkom u 11 časova održan seminar za poljoprivredne proizvođače.

Teme seminara bile su:

1. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna – predavač Borislav Milivojević;

2. Projekat samozapošljavanja u poljoprivredi – predavač Olga Vidačić

Seminaru je prisustvovalo 38 proizvođača, predstavnici udruženja i APIF-a. Poljoprivredni proizvođači su upoznati sa realizacijom projekta samozapošljavanja u poljoprivredi i sa upisom u novi Registar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

PJ Trebinje  

                                           ODRŽANA OBUKA „ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO I ORGANIZOVANjE
                                                         U OKVIRU AGROBIZNISA“ U MRKONjIĆ GRADUDana 18.11.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banjaluka je organizovao stručna predavanja u sklopu Programa „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“.
Program provodi Ministarstvo poljoprivrede¸, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.
VSS za ruralni razvoj Milovan Ćućić je predstavio Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kao i program „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“.

Prof. dr Mile Dardić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci je održao predavanje na temu „Organska proizvodnja povrća“.
Predavanje je održano u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad u okviru manifestacije „Aranđelovdanski vašar“ u sklopu koje se održavaju i 8. Festival domaće rakije, 7. Etno festival „Jabuka“ i 7. Dani meda.

Na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjem te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe predavanja iz oblasti : „Voćarstvo“, „Proizvodnja organske hrane“ i „ Proizvodnja povrća“.

Područna jedinica Banjaluka

 
 
 

Produžen rok za kupovinu dizel goriva.Smanjena površina za regres od 250 KM/ha sa 2 na 1.5 ha.RS bi do kraja                                                                   2014.mogla da iskorijeni svinjsku kugu 


Uvažavajući činjenicu da se poljoprivredni proizvođači nalaze u teškoj finansijskoj situaciji zbog sporijeg priliva gotovog novca od ciklusa žetve/berbe, a u cilju omogućavanja uslova za jesenju, osnovnu, obradu što većih obradivih površina, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske produžilo je rok za prodaju regresiranog dizel goriva do 15. decembra tekuće godine.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, koji će uskoro stupiti na snagu, biće smanjena i minimalna sjetvena površina pod merkantilnom pšenicom u proizvodnoj 2013/2014 godini, sa 2 ha na 1,5 ha, kao dodatna mjera stimulacije za proizvođače pšenice, na osnovu čega će veći broj proizvođača steći preduslove za ostvarivanje prava na podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice u 2014. godini.

U vezi sa zahtjevom Udruženja poljoprivrednih proizvođača za prestankom vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Republici Srpskoj, odnosno,BiH, pomoćnica ministra za resor veterinarstva Radmila Čojo rekla je da bi Republika Srpska i BiH, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, do kraja 2014. godine, mogle da zatraže od EU status zemlje u kojoj je iskorjenjena svinjska kuga, uz dalju primjenu vakcinacije na malim farmama.

„Uslov je da do kraja 2014. godine ne bude novih žarišta klasične svinjske kuge, jer bi se tako navršilo tačno dvije godine od poslednjeg slučaja svinjske kuge. Taj status će omogućiti da velike farme prestanu sa vakcinacijom i uđu u program povećanog nadzora i primjene rigoroznih mjera“ rekla je pomoćnica ministra za resor veterinarstva Radmila Čojo.

Moguće je uspostaviti kanalisani sistem proizvodnje koji obuhvata certifikovane farme visoke biosigurnosti bez vakcinacije protiv klasične kuge svinja, uz striktni nadzor prometa, klanja i prerade svinja, istakla je Čojo. Ona je dodala da bi se, u tom slučaju, primjenila rigorozna kontrola izolovanih sistema uzgoja svinja visokog nivoa biosigurnosti. Mjere povećanog nadzora će obezbjediti da farme budu potpuno izolovane od spoljne sredine i mogućih rizika svinjske kuge. “ Vakcinisanje svinja na manjim farmama će se pritom nastaviti. Želja države je da vakcinacija svinja prestane u potpunosti, što prije, ali trenutno to nije realno“,naglasila je Čojo.

Prestanak vakcinacije od svinjske kuge trebalo bi da se odvija postepeno, jer većina domaćih uzgajivača svinja nema zadovoljavajuće uslove biosigurnosti za njihovo gajenje, a za rigoroznu kontrolu obilježavanja i kretanja životinja , potrebni su veliki finansijski i ljudski resursi.

„Problem za kontrolu predstavlja i veliki broj držalaca životinja u Republici Srpskoj sa manje od deset svinja, a samo je 1% farmi koje predstavljaju komercijalne i porodične farme sa visokim nivom biosigurnosti“, zaključila je Čojo.

 

                                       ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE U OPZ „ŽENA“ BRATUNAC

Dana, 15.11.2013. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Bijeljina, organizovano je stručno predavanje u okviru Programa Žensko preduzetništvo i organizovanje u okvirima agrobiznisa.

Program provodi MPŠVRS u saradnji sa Gender Centrom Vlade RS, uz podršku sredstava iz FIGAP programa.
Teme i predavači su bili:

1. Podrška Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovanju ženskog preduzetništva- Radinka Mićić
2. Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa- Sanja Ninković
3. Postupanje sa sirovinom u periodu između berbe i prerade- Doc.dr sc. Ramzija Cvrk
4. Proizvodne operacije u peradi voća i povrća -Doc.dr sc. Ramzija Cvrk
5. Postupanje sa sirovinom nakon proizvodnje -Doc.dr sc. Ramzija Cvrk.

Na osnovu izvršene ankete zaključeno je da su učesnice zadovoljne održanim predavanjem.

PJ Bijeljina

 ODRŽANA OBUKA „ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO I ORGANIZOVANjE U OKVIRU AGROBIZNISA’’ U OMARSKOJ


Dana 19.11.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Prijedor je organizovao stručna predavanja u Omarskoj u sklopu Programa „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa’’.

Program provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa. VSS za ruralni razvoj Danijel Egić je predstavio Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kao i program „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama’’.

Prof. dr. Vida Todorović sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci je održala predavanje na temu „Proizvodnja rasada u zatvorenom prostoru’’ i ,,Proizvodnja povrća na otvorenom’’. Odziv je bio zadovoljavajući, a na osnovu izvršene ankete zaključili smo da su proizvođači zadovoljni održanim predavanjem.


Područna jedinica Prijedor

 
 

              U GACKU POČELA OBUKA POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA ZA VJEŠTAČKO OSJEMENjAVANjE

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i projekta FARMA u Gacku je dana 25.11.2013. godine počela petodnevna obuka poljoprivrednih proizvođača za vještačko osjemenjavanje. Obuci prisustvuju proizvođači iz opština Trebinje, Ljubinje, Bileća, Berkovići, Gacko i Nevesinje. Program obuke obuhvata tri dana teoretske i dva dana praktične obuke nakon čega će polaznici biti obučeni za primjenu vještačkog osjemenjavanja i dobiti certifikate.

Teme prvog dana obuke bile su:

1. Značaj vještačkog osjemenjavanja;
2. Proces proizvodnje sjemena;
3. Reproduktivni organi krava;
4. Fiziologija i patologija estrusa – predavač Dr Milenko Ilić, direktor Veterinarsko-stočarskog Instituta Banja Luka
5. Ishrana i plodnost goveda – predavač Dr Dragutin Matarugić, profesor Poljoprivrednog Fakulteta Banja Luka


PJ Trebinje
                                                   ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE U ROGATICI

27.11.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac organizovala je u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti Opštine Rogatica stručno predavanje na temu:
KROMPIROVE CISTOLIKE NEMATODE (Globodera)

Predavač je bio profesor sa Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke, Branimir Nježić.
U prvom dijelu predavanja profesor je ukazao na problematiku certifikacije proizvodnje krompira, detaljno razradio i opisao šta su to nematode, kako mogu dospjeti u zaraženom sjemenskom materijalu, koje su posljedice od eventualne zaraze dok se u drugom dijelu predavanja komentarisalo o preventivi i mjerama koje treba preduzeti da se ova bolest krompira ne pojavi na našim prostorima.

PJ Sokolac

 

                                                                Održano stručno predavanje u Han Pijesku

11.12.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac u saradnji sa odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti Opštine Han Pijesak organizovala je predavanje na kojem je predstavljena organizacija Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, dosadašnji rad i planovi za 2014. godinu.

Nakon toga tumačen je Pravilnik o registraciji poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva. Predavanje se odvijalo interaktivno, postavljeno je dosta pitanja a i mnoge nedoumice o pomenutom Pravilniku su razjašnjene.

PJ Sokolac

 
 

                       Održana obuka za žene „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“


Dana 11.12.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška organizovao je predavanja u Slatini u okviru Programa „Jačanje preduzetničkih potencijala žena u ruralnim zajednicama“. Program provodi Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske i uz finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.

Uvodnu riječ i predstavljanje programa „Žensko preduzetništvo i organizovanje u okviru agrobiznisa“ ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi održao je rukovodioc PJ Gradiška Dragoljub Malinović.
Predavanja na temu: „Mogućnost zapošljavanja žena na selu“ održala je prof.dr Marija Knežević sa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka.

Na osnovu anketiranja zaključili smo da su žene zadovoljne održanim predavanjima te su izrazili želju da se u nekim od narednih aktivnosti održe predavanja vezane za turizam, pčelarastvo, tržište i plasman proizvoda.


 
 

U uređenje vodoprivrednih objekata na području opštine Srbac naredne godine biće uloženo više od 3,5 miliona KM, najavio je u Srpcu ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. On je pohvalio opštinsko rukovodstvo koje se opredijelilo da poljoprivreda bude strateška razvojna grana u ovoj lokalnoj zajednici. „Ministarstvo na čijem sam čelu planira da uloži značajna sredstva u hidromelioracioni sistem od Kozarske Dubice preko Gradiške i Srpca i drugih opština u slivu rijeke Save“, rekao je Mirjanić, koji se u Srpcu sastao na rukovodstvom opštine.

Mirjanić je precizirao da je naredne godine u Srpcu planirana rekonstrukcija nasipa pored Save i Vrbasa, rekonstrukcija obodnih kanala, osposobljavanje postojećih i nabavka novih crpnih pumpi na Ini i u Bajincima, a u šta će ukupno biti uloženo od 3,5 do četiri miliona KM. On je naglasio da opštine moraju preuzeti obavezu čišćenja 1.600 kilometara obodnih kanala, a država održavanje 52 agregata u 24 crpne pumpe u nekoliko opština Republike Srpske, koje su postavljene za odbranu oko 200 kilometara podignutih nasipa pored Save i Vrbasa.Prema njegovim riječima, riječ je o osposobljavanju hidromelioracionog sistema Republike Srpske koji je u funkciji odbrane zemljišnih, privrednih i drugih dobara, ukupne vrijednosti oko 100 milijardi KM.

Ministar Mirjanić osvrnuo se i na loše stanje organizovanosti poljoprivrednih zadruga, „koje ne daju ono što treba ni poljoprivredi, ni ekonomiji“.„Mali broj zemljoradničkih zadruga može dobiti prolaznu ocjenu, a za većinu mogu reći da bi bilo bolje da ih nema, jer rade za interese pojedinaca, a ne po modelu modernog evropskog zadrugarstva“, rekao je Mirjanić. Mirjanić je predložio opštinskom rukovodstvu da počne sa osnivanjem zadruga po modelu međunarodnog zadružnog pokreta, jer su one od posebnog interesa za poljoprivredne proizvođače.Na sastanku sa načelnikom opštine Srbac Dragom Ćirićem i njegovim saradnicima, Mirjanić je informisan o problemima dodjele zemljišta na koncesije i u zakup, odbrani od poplava, stanju ruralnog razvoja opštine i potrebi izgradnje kapitalnih objekata u oblasti vodoprivrede.Mirjanić je naveo da je sa načelnikom opštine razgovarao i o ugovorima o koncesijama, gdje postoje određene poteškoće u primjeni zakona i ugovora, o zakupu zemljišta i rješavanju sporova, te da je dogovoreno da se u narednih dvije do tri sedmice riješe određena pitanja, dok će neka od njih sačekati dok se riješe sudski sporovi.„Mislim da će u dogledno vrijeme biti stavljena tačka na sporove i slične stvari koje su se dešavale u prošlosti“, dodao je Mirjanić.

Načelnik opštine Srbac Drago Ćirić izjavio je Srni da je izuzetno zadovoljan posjetom ministra i ohrabren podrškom za razvoj poljoprivrede, kao strateške grane u ovoj opštini.„Sastanku je prisustvovao i predstavnik preduzeća `Mladegs-pak` iz Prnjavora Srđan Vrhovac, koji je najavio pokretanje fabrike kečapa u Srpcu, nekoliko sušara za voće, zasada paradajza na oko 150 hektara i drugog povrća na još 150 hektara, a vrijednost ovih projekata je oko sedam miliona KM“, dodao je Ćirić. On je izrazio nadu da će od ministarstva dobiti saglasnost da se 300 hektara državne zemlje dodijeli u zakup toj firmi.U opštinskom Odjeljenju za poljoprivredu navode da je nakon davanja 1.332 hektara državnog zemljišta na koncesije od Vlade Srpske, opštini Srbac ostalo 900 hektara na 29 lokacija, koje će se srbačkim poljoprivrednim gazdinstvima dodijeliti u zakup nakon raspisivanja javnog oglasa.

Dan poslije posjete opštini Srbac, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić sastao se sa načelnikom opštine Kozarska Dubica Milom Zlojutrom. Oni su definisali su sadržaj i dinamiku aktivnosti u vezi sa davanjem u zakup 900 hektara državnog zemljišta na području ove opštine poljoprivrednim proizvođačima iz Kozarske Dubice."Razgovarali smo o pitanjima zemljišne politike, a prije svega o aktivnostima koje treba zajedno da provedu opština i Ministarstvo da se državno zemljište da u zakup poljoprivrednim proizvođačima", rekao je Mirjanić novinarima. On je naveo da je riječ o oko 900 hektara zemljišta koje će biti dodijeljeno uz punu saglasnost resornog ministarstva. Mirjanić je dodao da je na sastanku definisan plan aktivnosti prema kojem će kompletna procedura oko davanja u zakup državnog zemljišta, koja uključuje donošenje skupštinskih odluka i raspisivanje javnog oglasa, biti završena do marta naredne godine, kada će poljoprivrednicima biti dostupno dodijeljeno zemljište.

On je potvrdio da je tema radnog sastanka u Kozarskoj Dubici bilo i poljoprivredno zemljište koje je obraslo šibljem i drvenastim biljem, ističući da je stav Ministarstva da to zemljište bude ustupljeno zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima, koji bi taj teren očistili i priveli namjeni, uz odgovarajuće stimulacije. Govoreći o subvencijama u poljoprivrednoj proizvodnji, Mirjanić je ponovio da su veoma značajne subvencije koje daje opština Kozarska Dubica, ali i one koje se dodjeljuju na nivou Republike. "Samo u ovoj godini, do sada, po osnovu subvencija za podsticanje razvoja poljoprivrede, opština Kozarska Dubica povukla je oko 4,5 milona KM, a u prošloj godini oko 2,5 miliona KM", precizirao je Mirjanić i dodao da je područje te opštine vodeće u proizvodnji mlijeka. Mirjanić je naveo da su na sastanku sa rukovodstvom opštine Kozarska Dubica definisani svi vodoprivredni problemi na području opštine. "Očekujemo da će naredna godina biti u znaku realizacije mjera na održavanju vodoprivrednih objekata, a trebaće uložiti oko 10 miliona evra za sanaciju obodnog kanala dugog 14 kilometara, sanaciju još jednog broja kanala, tri crpne pumpe i sanaciju agregata i vodoprivrednih objekata", precizirao je Mirjanić.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro rekao je da su na sastanku sa ministrom Mirjanićem obrađene sve teme koje traže zajednički pristup Ministarstva i opštine, a prije svih aktivnosti na dodjeli poljoprivrednog zemljišta u zakup poljoprivrednicima. "Mislim da ćemo u martu završiti taj posao na zadovoljstvo dubičkih poljoprivrednika", rekao je Zlojutro i dodao da nije riječ o jednostavnom poslu, već problemu starom 20 godina, koji traži "pošten i pravedan pristup". Zlojutro je dodao da je sa ministrom Mirjanićem usaglašen program stumulacija u poljoprivredi za narednu godinu. On je izrazio očekivanje da će naredne godine na području opštine Kozarska Dubica biti izvršeni radovi na sanaciji vodoprivrednih objekata, budući da je riječ o hitnim aktivnostima.

                                 ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE MALINE U VIŠEGRADU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, UP „Zavičaj“ i odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, organizovana je i realizovana zimska škola za proizvođače maline u opštini Višegrad po sljedećem programu:

Datum

Teme

Predavači

Broj prisutnih

09.12.

Predstavljanje Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi

Tanja Borovčanin, PJ Sokolac

25

Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna

Pedološka analiza zemljišta

Marko Govedarica, PJ Sokolac

Meliorativno đubrenje i kalcifikacija

Priprema zemljišta za podizanje zasada

13.12.

Savremena agrotehnika u voćnjaku

Aleksandar Popović, PJ Doboj

20

Bolesti i štetočine u malinjaku

Integralna zaštita

Ishrana i navodnjavanje

17.12.

Savremena tehnologija

Adnan Maličević, Poljoprivredno prehrambeni fakultet, Sarajevo (preko Projekta Farma)

20

Berba i pakovanje voća

Skladištenje voća

Sertifikacija u voćarstvu

Dodjela diplomaObzirom da je opština Višegrad donirala nekoliko hiljada sadnica malina 15-storici poljoprivrednika, predloženo je da PJ Sokolac organizuje zimsku školu, pošto se radi o poljoprivrednicima početnicima u proizvodnji maline, kao što je i učenjeno. Kroz obuke i razgovor sa prisutnim poljoprivrednicima, oni su zainteresovani i za proširenje proizvodnje maline što je i opravdano u smislu riješenog tržišta maline. U okruženju opštine Višegrad (Rudo i Novo Goražde) postoji par hladnjača koje se bave organizovanim otkupom maline.

Pj Sokolac
                                                   Održana obuka za Udruženje žena “Snop” iz Rogatice

24.12.2013. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac organizovala je u Rogatici obuku po pozivu UŽ “Snop”.

Organizacija obuke išla je preko Usaid/Sida Farma projekta iz Sarajeva.

Predavač Omer Kurtović je na osnovu predstavljene problematike u proizvodnji povrća u plastenicima od strane predsjednice UŽ “Snop” Slađane Ujić i na osnovu izvršene analize zemljišta iz plastenika, ukupno njih 26, studiozno i detaljno kroz sve faze proizvodnje u plastenicima obrazložio do kojih se sve problema u plasteničkoj proizvodnji može doći i kako ih prevazići.

Predavač je govorio i o pakovanju, plasmanu, zaštiti povrća od bolesti i štetočina, navodnjavanju kao i o sortimentu svih vrsta povrća i jagode.


PJ Sokolac
                                                        ODRŽANA OBUKA ZA ŽENE U BRATUNCU

Dana 26.12.2013.god. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Bijeljina u saradnji sa udruženjem ,,Priroda,,iz Bratunca i ,,Farma,,projektom , održana su predavanja na temu:

1.Tehnologija proizvodnje dvogodišnje maline, Mr Adnan Maličević,

2.Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna i procedure upisa ,Radinka Mićić dipl .agroekonomista.

Pj BijeljinaVlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, do kraja budžetske godine, isplatiće budžetom predviđene podsticaje od 60 miliona maraka. Ovim će za subvencije u 2013. godini biti isplaćeno sve što je planirano, a sa prenesenim obavezama iz 2012. godine, za subvencije u agraru, biće isplaćeno oko 109 miliona KM.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, do kraja decembra 2013. godine, na ime subvencija u poljoprivredi, isplatilo je 78 miliona maraka. Isplate se odnose na dugovanja iz 2012. godine i tekuće subvencije u 2013. godini.

Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj ne završava se 31. decembra 2013. godine, već će biti nastavljena i tokom 2014. godine.

Ministarstvo poziva poljoprivredna gazdinstva da izvrše obnovu registracije po novom sistemu, najkasnije do kraja februara 2014. godine, jer je to uslov za korišćenje podsticajnih sredstava za 2014. godinu.

Za obračun svih zahtjeva za podsticaje koji se odnose na 2013. godinu, važeća je baza podataka iz starog sistema, zaključno sa stanjem od 31. oktobra 2013. godine.

 

                                          ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE MALINE U RUDOM

23.01.2014.godine MPŠiV RS, odnosno, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac u saradnji sa Projektom razvoja tržišne poljoprivrede – FARMA, opštinom Rudo i PZ “Uvac” organizovala je u Rudom stručna predavanja u okviru Zimske škole za malinarstvo.

Inače zimska škola se odvijala u dva dana, tako da su 22.01.2014. predavanja održali predavači iz kompanije “Sirogojno” gdje su proizvođači slušali teme o zimskom prskanju voća, malinarstvu u svijetu, problemima proizvodnje maline u Srbiji, suši i navodnjavanju, značaju analize zemljišta i pravilnog đubrenja i higijenskim mjerama u berbi i transportu maline i voća uopšte.

Drugog dana (23.01.2014.) malinarima su prezentovane teme:

Primjena agrotehničkih mjera u cilju povećanja prinosa maline,
Sertifikacija proizvodnje maline – GlobalGap,
Berba i pakovanje maline,
Zaštita maline od bolesti i insekata i
Sortiment maline.

Predavanje se odvijalo kroz pitanja i otvorenu diskusiju sa polaznicima škole. Pošto se radi o iskusnim proizvođačima maline pitanja su bila direktna i svrsishodna.


Predavač je na kraju naglasio da ovakvo vrijeme koje nije karakteristično za ovaj period, još uvijek nije problematično za malinu.

Sa predstavnicima PZ “Uvac” dogovoreno je da se preko Projekta Farma i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, u proljeće zasnuje ogled maline na 0.5 ha, tako što bi Projekat Farma obezbijedio sadnice maline (oko 500 komada) i to jednogodišnje nove sorte, a Resor bi pratio ogled sa stručne strane.

Predavanju su prisustvovala 53 malinara kojima su na kraju podijeljeni sertifikati o završenoj zimskoj školi i stručne brošure.

PJ Sokolac
                                                                                     INVAZIVNE KOROVSKE VRSTE
                                                                       
                                                                      U REPUBLICI SRPSKOJ


Invazivne strane (alohtone) biljke su namjerno ili nenamjerno unesene na područja izvan njihovog prirodnog staništa (izvorni areal) gdje su se duže ili kraće vrijeme prilagođavale na nove ekološke uslove, prošle period naturalizacije i stekle izuzetnu sposobnost brzog razmnožavanja te veliku brojnost i pokrovnost. Obično su prvo nađene na ruderalnim staništima sa kojih su ušle u agrofitocenoze (koje su upravo centri njihovog širenja) u kojima potiskuju autohtonu floru i predstavljaju veliki problem u kontroli korova. Radi se o veoma agresivnim vrstama koje zbog ne preduzimanja adekvatnih mjera prouzrokuju ogromne štete u poljoprivrednoj proizvodnji (smanjenje prinosa, utiču na smanjenje kvaliteta poljoprivrednih proizvoda), negativno utiču na zdravlje ljudi (alergene biljke) i domaćih životinja (otrovne biljke). Invazivne vrste su na globalnom nivou druga najveća prijetnja ugrožavanja biodiverziteta, odmah poslije direktnog uništavanja prirodnih staništa.

Problem širenja i uticaja invazivnih vrsta danas se pokušava riješiti putem institucija na globalnom, europskom, državnom i entitetskom nivou. Evropska strategija za invazivne vrste usvojena je 2003. godine kao rezultat saradnje između Vijeća Evrope (Council of Europe) i Svjetske unije za zaštitu prirode (World Conservation Union – IUCN). Ona se, u originalnom ili modifikovanom obliku, preuzima kao nacionalna strategija mnogih zemalja. Zajednički cilj je smanjiti ugrožavanje prirodnih ekosistemima, domaćih (autohtonih) vrsta i podizanje svijesti o invazivnim vrstama, prevenciji, načinima njihovog širenja i mjerama kontrole. Evropska organizacija za zaštitu biljaka (EPPO) razvila je strategiju saradnje širom Evrope sa svrhom zaštite od invazivnih vrsta.

Prof. dr Zlatan Kovačević
Doc. dr Siniša Mitrić
Mr Biljana Kelečević


                                          PREGLED INVAZIVNIH KOROVSKIH VRSTA U REPUBLICI SRPSKOJ

                     

     Abutilon theoprasti                   Ailanthus altissima               Amaranthus retroflexus           Ambrosia artemisifolia


                        

      Amorpha fruticosa                    Asclepias syriaca                   Datura stramonium                   Erigeron annuus


                

     Erigeron canadensis               Helianthus tuberosus            Reynoutria japonica Houtt           Solidago canadensis
    Xanthium strumarium

                                               
                                                       EFIKASNOST HERBICIDA ZA SUZBIJANjE KOROVA

Efikasnost herbicida za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima i lucerki 
Efikasnost herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu 
Efikasnost herbicida za suzbijanje korova u usjevu soje
Efikasnost herbicida za suzbijanje korova u strnim žitima 

U Republici Srpskoj trenutno se navodnjava samo jedan odsto poljoprivrednog zemljišta ili 3.000 do 4.000 hektara, a cilj je obezbijediti navodnjavanje na 72.000 hektara, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mihajlo Stevanović. On je istakao da je ovih 72.000 hektara zemljište na kome je moguće organizovati navodnjavanje, te da bi se time dostiglo 15 odsto poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju. Nakon rasprave o razvoju sistema za navodnjavanje u Srpskoj, koju je u Banjaluci organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevanović je rekao da je jedno od najvažnijih pitanja kako obezbijediti vodu korisnicima sistema.

"Vidimo da iz podzemlja imamo sve manje vode, pa se moramo oslanjati na akumulacije u gornjim dijelovima i gravitaciono spuštati tu vodu do parcela", rekao je Stevanović novinarima. Prema njegovim riječima, idealni za to su vodotoci Vrbasa, Drine, Une i drugih rijeka.

Direktor Kancelarije za koordinaciju poljoprivrednih projekata u resornom ministarstvu Radenko Jevtić naveo je da je u toku izgradnja dva projekta navodnjavanja - u Pelagićevu i Novom Selu kod Bijeljine.
"Projekti treba da budu završeni do juna ove godine, a predviđeno je da dovedu vodu na parcele korisnika. Ova dva sistema samo su dio projekta izgradnje sistema za navodnjavanje na 5.000 hekatara, koji treba da bude realizovan do 2018. godine u cijeloj Srpskoj", naglasio je Jevtić. Ukupna vrijednost projekta, tvrdi Jevtić, iznosi 24 miliona dolara, a sredstva su obezbijeđena iz kreditne linije Svjetske banke, uz učešće Vlade Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Božo Knežević, specijalista za oblast upravljanja vodoprivrednim sistemima, pojasnio je da su sistemi za navodnjavanje posebno potrebni u južnim dijelovima Srpske, u kojima je tokom godine najviša temperatura i najveća količina isparavanja, te najmanje padavina.
 

                                                           Održano Drugo savjetovanje voćara u Gradišci

Dana 08.02.2014. u sali Kulturnog centra u Gradišci održano je Drugo savjetovanje voćara Republike Srpske. Organizator savjetovanja je Udruženje voćara Republike Srpske.

Savjetovanje su otvorili načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović i predsjednik Udruženja Dragoja Dojčinović, a okupljene je u ime Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS pozdravio pomoćnik ministra doc. dr Boris Pašalić. Okupljenima su se obratili i predstavnici Poljoprivrednog instituta RS, Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci i Privredne komore RS.

Na savjetovanju je bio prisutan veliki broj voćara koji su mogli da čuju predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti voćarstva.

Održana su predavanja na teme :

• KLASTERI U VOĆARSTVU - Prof. dr Miladin M. Ševarlić , Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

• ISKUSTVA SA SORTAMA JABUKE, ŠLjIVE I TREŠNjE U SRBIJI - Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

• ISKUSTVA SA NOVIM SORTMA ŠLjIVE I KLONOVIMA OBLAČINSKE VIŠNjE U HRVATSKOJ - Krunoslav Dugalić, Poljoprivredni Institut Osijek

• SISTEMI GAJENjA ŠLjIVE I TREŠNjE - STANjE I PERSPEKTIVE - Doc. dr Miljan Cvetković , Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci

• POJAVA I SUZBIJANjE GRINjA U VOĆARSTVU - Marko Injac

• BIOLOŠKI CIKLUS RAZVIĆA I SUZBIJANjA ŽILOGRIZA, MALOG POTKORNjAKA I DRVOTOČCA - Marko Injac

Takođe su se proizvođačima predstavili i sponzori savjetovanja. Nakon predavanja razvila se i dikusija na teme tržišta i ishrane voća, kao i aktivnosti u planiranju voćarske prizvodnje na području Republike Srpske.

 
 

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, PJ Banja Luka u saradnji sa mjesnom zajednicom Verići su dana 11.02.2014. godine organizovali edukativna predavanja na teme : „Zimska rezidba“, „Sadnja voća“ i „Zaštita voća i vinove loze“ u Verićima.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme zemljište za sadnju voćnjaka i rezidbu i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanje je održano za oko 20 proizvođača.

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi predavanja su održali dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl. inž. Boris Jeličić.
Za proizvođače sa područja Verića je planirano da se održi i jedan sastanak na kome bi se pojasnile sve nedoumice u vezi registracije komercijanih i nekomercijalnih gazdinstava, kao i novog Pravilnika o podsticajima MPŠiV RS.

PJ Banja Luka
Cilj razvrstavanja poljoprivrednih gazdinstava na komercijalne i nekomercijalna jeste razdvajanje tržišno orijentisane proizvodnje od proizvodnje za sopstvene potrebe, rečeno je Srni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

U Ministarstvu pojašnjavaju da bi neko gazdinstvo dobilo status komercijalnog mora imati najmanje tri proizvodne jedinice, vrijedne tri boda ili na primjer najmanje dva hektara zasijana kukuruzom, dvije krave i dva teleta.
S druge strane, u nekomercijalno gazinstvo spada ono gazdinstvo koje pod tri prizvodne jedinice podrazumijeva 0,2 hektara pšenice, 0,1 hektar šljive, jednu kravu i jednu krmaču.

Portparol Ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman naglasio je da će sva gazdinstva, i komercijalna i nekomercijalna, i dalje imati ista prava na podsticaje po jedinici proizvodnje, odnosno po hektaru, kilogramu, litru, kljunu i grlu.

"Prava na maksimalne podsticaje po jedinici proizvodnje moći će ostvariti isključivo korisnici koji ispunjavaju propisane minimalne količine proizvodnje", rekao je Kecman.
On je dodao da minimalne količine znače 2.000 kokica i pijetlova, četiri grla junadi, 60 tovljenika - svinja, 5.000 brojlera u turnusu, 50 košnica pčela, 1,5 hektar merkantilne pšenice 0,5 hektara uljane repice ili suncokreta, 0,5 hektara soje i slično.

Shodno ovome, ističe Kecman, moguća je situacija da neko komercijalno gazdinstvo, sa mješovitom strukturom proizvodnje, neće ispunjavati uslove za određene podsticaje, na primjer neće imati minimum 50 košnica pčela.
Isto tako, određena dominantno specijalizovana nekomercijalna gazdinstva moći će bez problema ostvarivati prava na podsticaje po jedinici proizvodnje za 1,5 hektara merkantilne pšenice.
"Sva gazdinstva će imati prava na podršku dugoročnom razvoju - podsticaje za kapitalna ulaganja u objekte, opremu i mehanizaciju, s tim da će komercijalna gazdinstva imati dvostruko veći procenat povrata uloženih sredstava u odnosu ne nekomercijalna gazdinstva", objasnio je Kecman.

Dodatne nove mjere koje će biti dostupne komercijalnim gazdinstvima jesu pravo na besplatnu pedološku hemijsku analizu plodnosti zemljišta i pristup kreditnim sredstvima iz namjenskih kreditnih linija Investiciono-razvojne banke i "Partner fonda".

Kecman ističe da je pitanje koje najviše zbunjuje nosioce poljoprivrednih gazdinstava u procesu registracije, pitanje obaveznog plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje.
On je naveo da su prema novom Zakonu o doprinosima, nosioci nekomercijalnih i komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava obavezni plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje, čak i ukoliko su prethodno zdravstveno osigurani po drugom osnovu /zaposleni, penzioneri/.

"Obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje odnosi se na nosioce komercijalnog gazdinstva starosti do 50 godina, kao i na nosioca starijeg od 50 godina života, pod uslovom da je na dan prijave na osiguranje navršio ili da do 65 godina života može navršiti najmanje 15 godina radnog staža", napomenuo je Kecman.

Prema sadašnjem načinu obračuna doprinosa, nosilac nekomercijalnog gazdinstva dužan je da plaća zdravstveno osiguranje u iznosu od 48 KM, dok nosilac komercijalnog gazdinstva plaća 48 KM za zdravstveno i 74 KM za penzijsko-invalidsko osiguranje ili ukupno 122 KM.
Međutim, Ministarstvo planira izmjenu načina utvrđivanja osnovice za doprinose, po kojoj bi nosioci nekomercijalnih gazdinstava za zdravstveno osiguranje plaćali 32 KM, a nosioci komercijalnih gazdinstava bi uz ove 32 KM, plaćali i 49 KM za penzijsko-invalidsko osiguranje ili ukupno 81 KM.

 

                                ODRŽAN SASTANAK SA PROIZVOĐAČIMA KROMPIRA U ROGATICI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Opštine Rogatica, predstavnici Odjeljenja za biljnu proizvodnju i fitosanitarnu oblast MPŠV RS i Poljoprivrednog instituta Banjaluka, 17.02.2014. održali su sastanak u Rogatici sa proizvođačima krompira.

Cilj sastanka bio je da se proizvođači krompira upoznaju sa obavezama koje proističu na osnovu Zakona o zaštiti zdravlja bilja i Pravilnika o fitosanitarnom registru i biljnim pasošima i istovremeno obuče za podnošenje zahtjeva za upis u navedeni registar.

Ministarstvo je u toku prošle godine objavilo Instrukciju i obavještenje za upis u fitosanitarni registar sa jasnim naznakama obaveza držaoca (vlasnika) bilja i vrstama bilja koje podliježu obavezama upisa u fitoregistar. Pojedini proizvođači, uvoznici i distributeri bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata nisu ozbiljno shvatili svoje obaveze propisane navedenim zakonskim propisima pa je odlučeno da se proizvođačima direktno na terenu prenesu instrukcije u vezi sa upisom u fitoregistar i značaj provođenja Programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru, koji se provodi tri poslednje godine.

Samo ona lica koja budu upisana u fitoregistar mogu se baviti proizvodnjom, preradom, uvozom ili distribucijom bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata, navedenih u listama V A i V B iz Pravilnika o listama bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata i određenog bilja koje nije uvršteno u ove liste, među kojim je i merkantilni krompir.

Imajući u vidu da u Bosnu i Hercegovinu dolazi FVO revizija za ocjenu kontrole zdravlja bilja u sektoru krompira, čime bi se stekli uslovi za izvoz krompira iz BiH u zemlje EU, odjeljenje za biljnu proizvodnju i fitosanitarnu oblast je prilagodilo svoje obaveze ovom događaju i u tom smislu pokrenulo inicijativu oko obuke proizvođača krompira u vezi sa upisom u fitoregistar i provođenje Programa posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru, koji su, pored ostalog, vrlo značajni uslovi za pozitivnu ocjenu FVO revizije kao i procjenu sveukupne kontrole zdravlja bilja u proizvodnji sjemenskog i merkantilnog krompira u BiH.

PJ Sokolac
                                                  ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U NEVESINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Humanitarnog udruženja žena i građana dana 20.02.2014. godine u Nevesinju je održana obuka na teme :

1. Žene oslonac razvoja ruralnih sredina, Olga Vidačić
2. Preregistracija poljoprivrednih gazdinstava, Borislav Milivojević
2. Značaj i uloga zadrugarstva , Borislav Milivojević
3. Plantažni uzgoj ljekovitog bilja, Igor Tomašević

Cilj predavanja je bio da se članovi udruženja informišu sa aktuelnim dešavanjima u oblasti agrara i steknu nova znanja iz oblasti tehnologije plantažnog uzgoja ljekovitog bilja. Predavanju je prisustvovalo 17 članova udruženja.

PJ Trebinje

 
 

                                                                ODRŽANA OBUKA NA PALAMA

24.02.2014. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri MPŠiV RS (konsultant Jelena Vlačić), u Palama je održano stručno predavanje za članove udruženja kozara „Jugoistok“. Na zahtjev kozara prezentovane su dvije teme i to Proizvodnja kozijeg sira – predavač Tanja Borovčanin i Vođenje matične evidencije u kozarstvu – predavač Svjetlana Mičić.

Svjetlana Mičić je održala i praktičnu obuku vođenja pomoćne matične evidencije kod koza.

Poslije održanih predavanja održana je i Skupština udruženja gdje su se nakon redovnih obavještenja o proteklom radu i planu rada udruženja, učlanili i novi kozari u isto.

PJ Sokolac

 
 

                                                       ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U FOČI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača dana 24.02.2014. godine u Foči održana je obuka na teme :

1. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava, Borislav Milivojević
2. Projekat samozapošljavanja, Borislav Milivojević
3. Vođenje pomoćne matične evidencije, Olga Vidačić

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa detaljima Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna i sa projektom samozapošljavanja koji je u fazi realizacije. Predavanju je prisustvovalo 35 proizvođača.

PJ Trebinje

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske trebalo bi da do kraja februara sačini Plan korišćenja sredstava za ovu godinu, da bi se završio Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede, najavio je pomoćnik ministra Zoran Kovačević.On je, nakon sastanka sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača i Privredne komore, rekao da bi Plan korišćenja mogao da se nađe na dnevnom redu sjednice Vlade u četvrtak, 27. februara.

"Postoji određeni broj prijedloga za tehničke korekcije ovih akata i dobar dio zahtjeva će biti uvažen", dodao je Kovačević.

On je podsjetio da će ovogodišnja podrška biti usmjerena na podršku tekućoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji i na kapitalne investicije u poljoprivrednim gazdinstvima i institucijama povezanim sa primarnom proizvodnjom.
Kovačević je naveo da se sugestije korisnika, kao i ranije, odnose na predviđanje fiksnih iznosa podsticaja po jedinici proizvoda, ali da to nije moguće, jer se u ovom trenutku ne može znati koliki će broj biti ostvaren do kraja godine.

On je dodao da je do sada isplaćeno 83 miliona KM iz prethodne godine i da bi preostalih 26 miliona trebalo da se isplati do kraja marta.

Govoreći o osiguranju poljoprivredne proizvodnje, Kovačević je naveo da je broj zahtjeva za sufinansiranje premije mali, jer proizvođači nisu naučili da osiguravaju proizvodnju, ali i zbog nedostatka njihovih sredstava.
Komentarišući primjedbe prerađivača na prekomjeran uvoz voća i povrća, Kovačević je rekao da je potrebno nastaviti praksu otkupa domaćih sirovina, pomognutog kreditnom linijom Investiciono-razvojne banke, s obzirom da su i domaći prerađivači apelovali na nastavak ugovora sa proizvođačima.

"Upravo kada se pojave nakupci koji nude nešto veću cijenu po jedinici proizvoda, poljoprivredni proizvođači koji imaju ugovor sa domaćim prerađivačima jednostavno zaborave na njih i prodaju nakupcima", upozorio je Kovačević, naglasivši da je Ministarstvo opredijeljeno za učvršćivanje veze primarnih proizvođača i prehrambene industrije.

Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković smatra da je problem nedostatak sredstava s obzirom na predviđeni budžet od 60 miliona KM, ali da se ova sredstva mogu dopuniti uvođenjem prelevmana za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
"Istina je da je taj problem na nivou BiH, ali imamo uvjeravanja ministra poljoprivrede da je resorno ministarstvo već pokrenulo određene inicijative i da se čekaju konkretni rezultati od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH", rekao je Marinković.

Prema njegovim riječima, prelevmani se ne kose ni sa jednim od sporazuma o spoljnoj trgovini, jer sve države potpisnice CEFTE i drugih sporazuma, imaju i sezonske carine i druge mehanizme, osim BiH.
Marinković smatra da bi budžet od 100 miliona KM mogao da "postavi na noge" svaku granu poljoprivredne proizvodnje.

On je dodao da bez direktne podrške primarnoj proizvodnji, ostale mjere nisu urodile posebenim rezultatima u prethodnom periodu, zbog čega će Savez insistirati na regulisanju ovog pitanja.
"Prema našim informacijama, jedino su voćarski i povrćarski prerađivački kapaciteti ispoštovali budžet, ali, s druge strane, mesoprerađivači su sva sredstva iskoristili za kupovinu uvoznog mesa", upozorio je Marinković.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić rekao je da je ovogodišnji budžet mali, ali da se raspoloživa sredstva moraju ravnomjerno raspodijeliti.
"Tražili smo da se podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u 2014. godini limitiraju, da jedan broj proizvođača ne bi dobio previše, a jedan broj nedovoljno", rekao je Bakajlić.

 

                                                       ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U NEVESINjU

Dana 24.02.2014. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i Odjelenja za poljoprivredu opštine Nevesinje održana je obuka za na teme :

1. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava, Borislav Milivojević
2. Projekat samozapošljavanja, Borislav Milivojević
3. Njega papaka, kupiranje, održavanje i mastitis test, Jelena Vlačić

Cilj predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa detaljima Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna i sa projektom samozapošljavanja koji je u fazi realizacije. Stručni konsultant Jelena Vlačić predstavila je projekat izgradnje bazena za kupanje ovaca . Projektom je predviđena izgradnja jednog bazena, ali zbog velikog interesovanja ostavljena je mogućnost rekonstrukcije postojećih bazena.

Predavanju je prisustvovalo 27 proizvođača.

PJ Trebinje

 
 

                                                 ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U BERKOVIĆIMA

Dana 26.02.2014. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Dabarsko polje“ održana je obuka za na teme :

1. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava, Borislav Milivojević
2. Projekat samozapošljavanja, Borislav Milivojević
3. Njega papaka, kupiranje, održavanje i mastitis test, Jelena Vlačić

Proizvođači su upoznati sa detaljima Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna. Stručni konsultant Jelena Vlačić predstavila je projekat izgradnje bazena za kupanje ovaca .

Projektom je predviđena izgradnja jednog bazena.Proizvođači su se dogovorili o lokaciji izgradnje, uz konstataciju da je potrebno izgraditi još 2-3 bazena na području opštine.

Predavanju je prisustvovalo 20 proizvođača.

PJ Trebinje

 
 

                                                       ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U GACKU

Dana 28.02.2014. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i OZZ Gacko održana je obuka za poljoprivredne proizvođače na teme :

1. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava, Borislav Milivojević
2. Projekat samozapošljavanja, Borislav Milivojević
3. Uzgojni program goveda u RS, Olga Vidačić

Proizvođači su upoznati sa detaljima Pravilnika o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna.

Na predavanjima je prisustvovalo 30 poljoprivredni hproizvođača a najveći broj pitanja se odnosio na prava i obaveze koja se stiču upisom u Registar.

PJ Trebinje

 

                     ODRŽANE JEDNODNEVNE OBUKE U VIŠEGRADU, ČAJNIČU, ROGATICI I SOKOCU

26.02.2014. u Višegradu i Čajniču u organizaciji Resora za pružanje strunih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i UPP „Zavičaj“ i UPP „Čajniče, a potom 27.02.2014. u Rogatici i Sokocu organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Odjeljena za privredu i društvene djelatnosti obadvije opštine održane su obuke na teme:

U Višegradu:
1. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva – predavač Tanja Borovčanin
2. Agrotehnika kukuruza – predavač Milanka Malović

U Čajniču:
1. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva – predavač Tanja Borovčanin
2. Program uzgoja goveda i ovaca – predavač Svjetlana Mičić

U Rogatici:
1. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva – predavač Tanja Borovčanin
2. Higijena muže i postupak sa mlijekom – predavač Tanja Borovčanin

U Sokocu:
1. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva – predavač Tanja Borovčanin
2. Program uzgoja goveda i ovaca – predavač Svjetlana Mičić.
Sa prisutnim poljoprivrednim proizvođačima dogovorene su i obuke za tumačenje Pravilnika o podsticajima za 2014. godinu za 10-tak dana.

PJ Sokolac


                                                        ODRŽANO ROMANIJSKO PRELO U ROGATICI

Treće po redu „Romanijsko prelo“ održano je u subotu, u nekadašnjoj područnoj školi u Podgaju, u organizaciji Udruženja žena „Snop“ iz Gučeva. U radnom dijelu manifestacije posvećenom položaju žena u seoskim sredinama, pored domaćina, učestvovali su: ataše za kulturu Ambasade Rusije u BiH Ana Ivljeva i drugi sekretar Ambasade Marija Penjašova, načelnik opštine Rogatica Tomislav Puhalac sa saradnicima, Dragan Roganović iz Asocijacije za razvoj ibarske doline „IDA“ u Kraljevu, zatim predstavnici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, Agencije za ravnopravnost polova BiH i predstavnici nevladinog sektora i lokalnih uprava komšijskih opština.

Drugi sekretar Ambasade Rusije u BiH Marija Penjašova govorila je o položaju žene u ruskom društvu, rekavši da je on još uvijek nezahvalan, čak možda i složeniji nego u BiH. „Naše žene pored svojih rade i skoro sve muške poslove.

Čak i one koje obavljaju administrative poslove ili koje su učiteljice ili doktorice, pored tih profesionalnih poslova kod svojih kuća obavezno siju bašte iz kojih obezbjeđuju povrće za svoja domaćinstva i spremanje zimnice” rekla je Penjašova.

Na temu položaja žene u seoskoj sredini vođena je višečasovna diskusija, i doneseni su zaključci koji mogu poslužiti kao putokazi u djelovanju kako vladinog tako nevladinog sektora.

Uslijedila je prezentacija starih zanata, tkanja, izrade filca i drugih ručnih radova, te izložba predmeta kućne radinosti.

Kulturno-zabavni dio „Romanijskog prela” započeo je „Molitvom gospodnjom” u izvođenjem crkvenog hora pri hramu Svete Trojice u Rogatici.

PJ Sokolac

                                                 Pašalić: Malinari će dobiti podsticaj Vlade Srpske

BRATUNAC, Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je da će resorno ministarstvo u ovoj godini finansijski podržati proizvođače jagodičastog voća na području opština Bratunac, Milići i Srebrenica.

Pašalić je danas u Bratuncu razgovarao sa predstavnicima ove opštine, kao i Milića, Srebrenice, Rudog, te udruženja bratunačkih malinara „Vilamet“ i „Miker“ kako bi usaglasili najefikasniji način buduće saradnje.
Voćarska proizvodnja biće podržana u skladu sa novim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, rečeno je na ovom sastanku.

„Ministarstvo će proizvođačima maline pružiti podršku za podizanje zasada i otkup tog voća, s obzirom da je u ovom regionu, od 2006. godine malinom zasađena površina od 300 hektara“, izjavio je Pašalić.
Predstavnici Ministarstva su, prema njegovim riječima, u ovoj godini obavili niz konsultacija sa predstavnicima proizvođača jagodičastog voća i uvažili većinu njihovih zahtjeva.

Govoreći o unapređenju te proizvodnje, predsjednik „Vilameta“ Ljubiša Alempić je ukazao na potrebu zajedničke podrške resornog ministarstva i lokalnih zajednica malinarima, posebno kada je riječ o otkupu voća.
Risto Pavlović iz Bratunca je, takođe, naglasio važnost ovogodišnje otkupne cijene maline i drugog jagodičastog voća.
„Zasadio sam malinu, kupinu, jagodu i borovnicu na površini od 70 ari. Kreditno sam se zadužio i očekujem da će biti prihvatljive cijene tog voća, odnosno da se malina neće otkupljivati po cijeni nižoj od tri marke“, rekao je Pavlović.

Načelnik bratunačke opštine Nedeljko Mlađenović najavio je da će tokom ove godine biti obezbijeđeni sistemi za navodnjavanje zasada jagodičastog voća u svim mjesnim zajednicama.

„Projektom je planirana izgradnja 12 bunara, rezervoara i cjevovoda za navodnjavanje, dok će pet lokaliteta koristiti vodu za navodnjavanje iz riječnih vodotoka“, rekao je Mlađenović.

On je istakao da će u tom projektu učestvovati UNDP i Japanska agencija za međunarodni razvoj /JICA/, koji će finansijski podržati projekte razvoja poljoprivrede u Bratuncu, Srebrenici i Milićima u naredne tri godine. SrnaU organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, 25.02.2014 godine organizovano je predavanje za proizvođače povrća sa prostora Lijevča polja,sela Kosijerovo, Mrčevci, Vakuf, Seferovci, Kukulje, Maglajani i Lilić.

Na ovom predavanju bilo je prisutno oko 80 poljoprivrednih proizvođača povrća koji su mogli da se upoznaju sa trenutno aktuelnim temama kao što su Razvrstavanje poljoprivrednih gazdinstava  i upis u Fitoregistar sa čim ih je upoznao Rukovodilac PJ Gradiška  Dragoljub Malinović,  dok je Radomir Matić govorio o Trendovima u proizvodnji Povrća i tehnologijama koje su zastupljene u zemljama Evropske Unije.

Prisutnima se obratio i predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske Branko Mastalo koji je svojim izlaganjem skrenuo pažnju proizvođačima kako je udruživanje jedan od veoma bitnih momenata u povrtlarskoj proizvodnji i plasmanu povrća kako na prostoru  Republike Srpske tako i  izvoza u Zemlje u okruženju.        

PJ Gradiška

 
 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske počelo je danas u Prijedoru ciklus seminara o temi „PDV u poljoprivredi“.

Putem seminara poljoprivrednici će se upoznati sa prednostima i manama ulaska u PDV sistem, postupkom registracije za PDV, pravima i procedurama za odbijanje poreza, kao i procedurama za odobrenje paušalne naknade.

„Ova aktivnost na terenu se realizuje putem Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, a predavače je obezbijedio USAID/Sida FARMA projekat“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Seminar će sutra biti održan u Modriči, dok će u Bijeljini biti održan u petak, 7. marta, u Banjaluci u utorak, 11. marta, u Gradišci 12. i u Foči 13. marta. Srna
Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, PJ Banja Luka u saradnji sa opštinom Kneževo su dana 06.03.2014. godine organizovali edukativna predavanja na teme : „Zimska rezidba“, „Sadnja voća“ i „Zaštita voća“ u Kneževu.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije odrade rezidbu voćaka i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanje je održano za oko 40 proizvođača i đaka Poljoprivredne škole.

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi predavanja su održali dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl. inž. Saša Dragičević.

                                                           ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U SOKOCU

06.03.2014. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u kancelariji PJ Sokolac, održana jednodnevna obuka na teme:

1. Zašto i kako osnovati Udruženje poljoprivrednih proizvođača , predavač Rada Svitlica (Projekat „Farma“)

2. Zaštita geografskog porijekla i ugleda hrane, predavač Tanja Borovčanin.

Obuka je održana na inicijativu žena sa područja opština Rogatica, Han Pijesak i Sokolac u svrhu osnivanja Udruženja proizvođača romanijskog skorupa – kajmaka i radi brendiranja istog.

Predočene su im sve neophodne komponente poslovnih udruženja a nakon toga i prednosti i obaveze prilikom procesa zaštite prehrambenih proizvoda.

PJ Sokolac

 
 

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske 05.03. 2014. u sali Mješovite škole u prijedoru održana je obuka poljoprivrednih proizvođača na temu PDV u poljoprivredi.

Predavač je bio dr Jozo Piljić iz uprave za indirektno oporezivanje regionalni ured Tuzla. Obuci je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizviđača, njih oko 40, i to iz svih opština koje pokriva PJ Prijedor.

Nakon predavanja poljoprivredni proizvođači se uključili sa velikim brojem pitanja, i uz međusobnu interakciju sa predavačem razjasnili nedoumice vezane za ovu temu.

Poljoprivredni proizvođači ovo predavanje ocjenili kao veoma dobro i kvalitetno.

 

BIJELjINA, Poljoprivredni proizvođači, koji se uključuju u sistem PDV-a, imaju brojne olakšice prilikom izgradnje objekata namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti, pri nabavci opreme i repromaterijala, rekao je danas u Bijeljini predstavnik Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH – Regionalni centar Tuzla Jozo Piljić.

Piljić, koji je predavač na današnjem seminaru „PDV u poljoprivredi“, koji se održava u Bijeljini, pozvao je vlasnike komercijalnih i nekomercijalnih gazdinstava da se uključe u sistem PDV-a.

„Ulaskom u sistem PDV-a, vlasnici komercijalnih gazdinstava ne plaćaju porez na izgradnju objekata, nabavku repromaterijala i poljoprivrednih mašina, a vlasnici nekomercijalnih gazdinstava imaju mogućnost korištenja paušalne naknade od pet odsto ukoliko se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili šumarstvom“, pojasnio je Piljić.

On je napomenuo da su poljoprivrednici koji imaju promet veći od 50.000 KM obavezni da uđu u sistem PDV-a.„Ako ostvaruju manji promet, poljoprivredni prozvođači mogu i dobrovoljno da budu korisnici paušalne naknade, a dovoljno je da obrađuju posjed, imaju katastarski prihod, odnosno da imaju poljoprivrednu površinu na kojoj ostvaruju ovaj prihod“, dodao je Piljić.

Stotinjak poljoprivrednika prisustvuje današnjem seminaru u Bijeljini koji organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Predavanja su do sada održana u Prijedoru, Modriči i Bijeljini, a planirano je da tokom marta budu održana i u Banjaluci, Gradišci i Foči.

Predavače je obezbijedio USAID/Sida Farma projekat, a projekat na terenu, u saradnji sa lokalnim upravama, realizuje Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske. Srna                                     ODRŽANA OBUKA ZA UDRUŽENjE ŽENA „SNOP“ IZ ROGATICE

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, PJ Bijeljina i Udruženja žena „Snop“ 07.03.2014. u sali SO Rogatica, održana je jednodnevna obuka za proizvođače povrća u plastenicima. Predavanje je održao Stevan Mesarović, dipl.ing.agr.

Predavač je studiozno prošao kroz sve faze tehnologije proizvodnje povrća u plastenicima, bazirajući se na paradajzu, paprici i krastavcu. Ukazao je i na sve probleme koji se mogu desiti u toj proizvodnji kao i kako ih riješiti.

Nakon iscrpnog predavanja, bilo je dosta pitanja a najviše o kvalitetu zemljišta, upotrebi đubriva i zaštitnih sredstava.

PJ Sokolac

 

                                              STRUČNA POSJETA OVČARSKIM FARMAMA U SOKOCU

11.03.2014. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac (Mirović Milivoje i Vlačić Jelena) su posjetili tri ovčarske farme na području opštine Sokolac.

Sva tri farmera imaju preko 100 grla, i uglavnom su križanci Virtemberga i križanci Sjeničke pramenke. Sarajevsko- Romanijska regija ima veliki potencijal za razvoj ovčarstva, i radi se na očuvanju domaćih autohtonih rasa, o čemu se i razgovaralo i farmeri su istakli da se na ovom kraju najbolje pokazala Sjenička pramenka koja ima najbolji kvalitet mesa.

Opšte poznato je da se ovčije i jagnjeće meso po proizvodnosti među proizvodima u ovčarstvu nalazi na prvom mjestu. Istaknuto je farmerima da uspjeh u reprodukciji i proizvodnji ovaca direktno zavisi od pravilnog izbora roditeljskih parova. Odabiranjem roditeljskih parova za priplod, bitno je da se genetička superiornost odabranih grla prenese na njihovo potomstvo.

Takođe se govorilo i o ishrani ovaca, ishrana je osnovni preduslov racionalnog iskorištavanja postojećih proizvodnih kapaciteta u ovčarstvu. Samo na taj način se mogu ostvariti odgovarajući proizvodni rezultati, uz očuvanje normalnog zdravstvenog stanja i reprodukcije.

PJ Sokolac


SOKOLAC, Pravo na podsticaj prošle godine ostvarilo je 18 članova Udruženja pčelara „Glasinac“ sa Sokoca, rekao je sekretar ovog udruženja Slaviša Knežević.

On kaže da su ovo pravo ostvarili pčelari koji imaju više od 50 košnica, te da je resorno ministarstvo izdvojilo četiri KM po košnici za podsticaj.

Prema njegovim riječima, podsticaji su dobijeni za 1.609 pčelinjih društava, jer je broj premiranih pčelinjih zajednica veći za 335 u odnosu na prethodnu godinu.

Knežević ističe da je u toku izrada baze podataka pčelara i pčelinjaka na teritoriji Republike Srpske u čemu Udruženje „Glasinac“ aktivno učestvuje.

On je napomenuo da je u saradnji sa međunarodnom humanitarnom organizacijom „Vorld vižn“ za članove ovog udruženja obezbijeđeno 120 matica po regresiranim cijenama, kao i da je nabavljena pčelarska oprema za pravljenje pogača.

Knežević je podsjetio da je prošle godine obezbijeđeno 1.500 kilograma pogača, te da je svaki član dobio po 15 kilograma.

Udruženje pčelara „Glasinac“ iz Sokoca ima 120 članova i 2.000 košnica. Godišnji nivo proizvodnje meda je 20 tona. Srna


 

 

                                                            U Dubaiju jedu marmeladu iz Bijeljine

BIJELjINA, Bijeljinski ,,Spektar drink“ odnedavno svoje proizvode, osim na evropsko i na tržište SAD-a i Australije, plasira i na tržište Bliskog istoka. Prva pošiljka marmelade, džemova i sokova otpremljena je za Dubai.

Đorđe Slavinjak, vlasnik i direktor „Spektar drinka“ u izjavi za poslovni portal „Capital“ kaže da su arapske zemlje sve više zainteresovane za prostor Balkana, kako za nove ivesticije, tako i za proizvode sa ovih prostora.
„Nije to ništa novo, jer se radi o uspostavljanju starih veza koje su nekada postojale između SFRJ i arapskog svijeta, a koje su prekinute u prethodnom periodu. Nadamo se da interesovanje arapskih zemalja za ovaj prostor i za naše proizvode nije privremeno, već da će imati trajni karakter i da je to nova šansa za našu privredu. Prve reakcije iz Dubaija na naše proizvode su pozitivne i nadam se da će se potražnja za našom robom povećavati, te da će uskoro uslijediti i nove narudžbine“, kaže Slavinjak.

On ističe da su kupcima u inostranstvu prvenstveno interesantne prerađevine od voća, pekmez, džemovi , kompoti , a takođe i voćni sokovi, prvenstveno oni koji su bez šećera i spadaju u kategoriju zdrave hrane. Upravo takvi su sokovi od aronije, kombinacija cvekla-mrkva, narandža-mrkva i drugi.

„Proteklu godinu smo završili sa pozitivnim poslovanjem i nekom malom dobiti, koja sama po sebi ne opravdava uloženi trud. Važno je da nas ne napušta optimizam da će doći vrijeme kada će se uloženo isplatiti. Neophodna nam je i podrška društvene zajednice, jer jedan prerađivački privredni subjekt, kao što je ,,Spektar drink“, sa osamdeset zaposlenih, za sebe veže i nekoliko stotina kooperanata, koji svoje proizvode imaju gdje prodati.

U prošloj godini smo otkupili oko 800 tona voća i 200 tona kupusa. Kooperante smo isplatili odmah po prijemu robe, a takvu poslovnu politiku ćemo primijeniti i ove godine“, objašnjava direktor „Spektar drinka“.

Govoreći o planovima za proizvodnju u ovoj godini, Slavinjak kaže da su oni na nivou prethodne godine.
„Ugovore sa kooperantima ćemo potpisivati narednih dana. Kod definisanja cijena primjenjujemo fleksibilnu skalu, koja pored planske cijene, zavisi i od tržišnih cijena u vrijeme otkupa. Inače, vodimo računa da su cijene korektne i da naši dobavljači ne idu ispod cijene koštanja proizvoda, čak i kada je ponuda velika, kao što je bio slučaj u prošloj godini. Kod nabavke sirovine, prednost dajemo domaćim dobavljačima, jer smo svjesni činjenice, da naš novac, koji ostaje u našem okruženju, ima šanse da opet dođe do nas. Sirovina otkupljena u prethodnoj godini je oko 90% sa prostora RS. Van naših granica nabavljamo sirovinu koje ovdje nema, a to je prvenstveno aronija, koju trošimo u velikim količinama, a nabavljamo je u Poljskoj. Inače, aronija je sve interesantnija i našim proizvođačima, pa se u zadnje vrijeme javljaju sve značajniji zasadi i na prostoru RS“.

Slavinjak kaže da su mnogi i u RS konačno shvatili da je zaštita domaće proizvodnje egzistancijalno pitanje društva.

„Međutim, EU nam ne dopušta da sprovodimo mjera zaštite domaće proizvodnje, pod izgovorom da su potpisani ugovori o slobodnom prometu roba. Njima to, svakako odgovara, jer je njima oduvijek i bio cilj da se njihova roba slobodno prodaje na našem prostoru.

Tako su svi administrativni pokušaji o ograničenju prometa roba koje nisu porijeklom iz BiH, proglašeni nelegitimnim, i morali su biti povučeni. Pitanje je, šta nam ostaje da činimo? Jedino je rješenje da apelujemo na potrošače da shvate važnost konzumiranja domaćeg proizvoda. Njegovom kupovinom obezbjeđujemo radna mjesta za nas, našu djecu, našu familiju i prijatelje. Time obezbjeđujemo penzije za naše roditelje i socijalnu zaštitu za sve građane RS. Ujedno, lično smatram, da je ovaj model jedino rješenje i za izlazak iz krize“, kaže Slavinjak.

Capital.ba
Resor za pružanje stručnih usluga, PJ Prijedor dana 07.03.2014. godine u saradnji sa organizacijom USAID i Farma projektom organizovao je tematsko predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Kozarska Dubica.

Teme predavanja su bile sljedeće:

1.Ishrana i reprodukcija u govedarstvu i
2.Izgradnja objekata za držanje stoke prema standardima EU.

Predavači su bili Prof.dr Dragutin Matarugić i dr Midhat Glavić.

Poljoprivredni proizvođači su istakli da je predavanje bilo veoma korisno i poučno, kao i da su se po prvi put upoznali sa nekim od propisa izgradnje objekata i držanja životinja na farmama. Predavanje je bilo medijski propraćeno od strane lokalne radio-televizije.

PJ Prijedor

 
 
 

Savjetodavac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, PJ Banja Luka u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad je dana 12.03.2014. godine izveo edukativna predavanja na teme : „Zimska rezidba voćaka“, „Zimska zaštita voćaka“ u Gerzovu, opština Mrkonjić Grad .

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije odrade rezidbu voćaka i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji i zaštiti voća. Predavanje je održano za oko 30 proizvođača.

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi predavanja je održao dipl.inž.polj. Milovan Ćućić.
Nakon završene prezentacije zainteresovani poljoprivredni proizvođači, njih oko 20, su prisustvovali i praktičnoj pokaznoj rezidbi na intenzivnom zasadu šljive u Gerzovu.
Isti dan je i u selu Kotor kod Mrkonjić Grada održana pokazna praktična rezidba na mladom zasadu kruške gde je proizvođačima skrenuta pažnja na najčešće greške koje se čine prilikom rezidbe, a prisutni su savjetodavcu postavljali pitanja iz svih oblasti voćarstva koje su ih interesovale.

PJ Banja Luka 

 
 
 
 

Dana 12.03.2014. godine u sali Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška održano je predavanje i obuka proizvođača o PDV – sistemu u poljoprivredi. Predavanje je održao dr Jozo Piljić i ukazao prisutnim proizvođačima na princip PDV sistema, mogućnostima i primjeni te povratu poreza na dodatnu vrijednost u poljoprivredi. Ovo predavanje bilo je od velike koristi za naše poljoprivredne proizvođače da steknu uvid i dobiju određene informacije u vezi PDV – a, njegove prednosti i mane i sami shvate funkcionisanje ovog sistema naplate i povrata poreza.

Predavanju je prisustvovalo oko 40 poljoprivrednih proizvođača sa prostora Lijevča polja, a organizovao ga je Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa FARMA projektom.

PJ Gradiška

                                                                     Aktuelni radovi u voćnjaku

Vegetacija ove sezone krenula je oko 20 dana ranije od prosjeka. Ovo je uticalo na to da su praktično sve operacije u zasadima krenule ranije, na breskvama i kajsijama obavljeno je već nekoliko hemijskih tretmana, na krušci su obavljeni prvi tretmani bakrom a na jabuci tretmani ili su obavljeni ili će biti izvršeni u narednih nekoliko dana. Voćari su u gužvi zbog nagomilanih poslova, rezidba u većini zasada nije završena, a slijede redovne agrotehničke mjere.

1. Uklanjanje napadnutih stabala od drvenara. Ako ovo nije urađeno do sada, poslednji je momenat da se stabla izvade i zapale. Pojava drvenara u potencijalno ugroženim parcelama može se očekivati već naredne sedmice.

2. Rezidba se može raditi tokom cijelog marta. Prednost dati vrstama koje ranije kreću sa vegetacijom (breskva – šljiva – kruška – jabuka).

3. Proljećna ishrana zasada. Đubrenje azotnim đubrivima obavlja se na težim zemljištima 20-25 dana prije cvjetanja, na lakšim 10-15 dana prije cvjetanja. Drugo rasipanje đubriva vrši se neposredno nakon cvjetanja, treće po potrebi 15 dana nakon drugog. S obzirom da ove sezone postoji realna opasnost od proljećnih mrazeva, treba povesti računa da se ne pretjeruje sa količinom đubriva u prvom đubrenju. Ukoliko u jesen nije izvršeno đubrenje NPK đubrivima, ono se može izvršiti sada, vodeći računa o normi. Najbolje da raspon primjene NPK i azotnih đubriva bude najmanje 10 dana. Po pravilu, ukoliko je propušteno zimsko đubrenje, najbolje ga je obaviti što je prije moguće u proljeće. NPK đubriva je potrebno zafrezati ili zatanjirati bočnim kopačicama ili tanjiračama.

4. Tretiranje korova treba obaviti praktično čim vrijeme dozvoljava rad u voćnjaku. U većini zasada korovi su već dobro razvijeni, pa nipošto ne treba odgađati tretman. Prvi tretman se kod jabučastih vrsta obavlja kombinacijom glifosat + MCPA, zavisno od vrsta prisutnih korova, kod koštičavih vrsta koriste se kontaktni herbicidi;

5. Mulčiranje voćnjaka, odmah nakon rezidbe. Ako u voćnjaku ima grana sa simptomima pseudomonasa ili erwinie, grane je najbolje iznijeti i zapaliti.

6. Dobro bi bilo da voćari pripreme neki vid zaštite od mraza. Većina naših voćara nema modernu opremu kao što su anti-frost sistemi, fros-busteri, vjetrenjače i sl. ali stare gume, piljevina i sl. mogu da posluže za loženje malih vatri u zasadu ukoliko dođe do pojave mraza. Treba redovno pratiti vremensku prognozu i stalno biti u kontaktu sa svojim savjetodavcem.

7. Priprema zasada za cvjetanje. S obzirom da je cvjetanje najosjetljivija faza u sezoni uzgoja, u cvjetanju voćnjak mora da bude u najboljim mogućim higijenskim uslovima, znači: uredno pokošen, sa čistim i okopanim rednim prostorom. Na zasadima sa slabijim potencijalom, dobro je dogovoriti sa pčelarima uslugu oprašivanja voćnjaka. U jabuci i šljivi idu 3 košnice/ha, a u krušci 6-8 košnica/ha.

Dipl. inž. polj. Mirko Jokić
PJ Prijedor

                                                                          Aktuelna zaštita voća

Dolaskom toplijih dana došlo je do kretanja vegetacije na skoro svim voćnim vrstama.
U zavisnosti od sortimenta jabuka se nalazi u fazi bubrenja pupoljaka do pojave mišijih ušiju, što je pravi momenat za primjenu bakarnih preparata, u dozama koje preporučuju proizvođači. S obzirom da se za vikend najavljuju i padavine, potrebno je da se tretman uradi prije kiše.

      

B početak bubrenja pupova                     C bubrenje pupova, vrhovi zelenih listića   C3 početak pojave mišjih ušiju
                                                              približno 5 mm iznad ljuski pupova Takođe je potrebno na zasadima gdje je bilo pepelnice (Podosphaera leucotricha) uraditi tretman sa preparatima na bazi dinocapa (Karathane Gold 350 EC) ili u narednom periodu nekim od sumpornih preparata ( kada su temperature iznad 14 º C).

U zasadima gdje su prisutna jaja grinja, takođe treba uraditi tretman sa nekim od akaricida.
S obzirom na prošlogodišnje probleme i štete od drvenara (X. dispar), takođe je potreban monitoring i praćenje leta ovog insekta (pomoću lovnih klopki) i pravovremeno djelovanje sa nekim od insekticida iz grupe organofosfata, u povećanim dozama.

  
Slika 2. Lovne klopke sa alkoholom za praćenje leta drvenara


Kada je kruška u pitanju, neki od proizvođača su već uradili prvi tretman sa bakrom, a oni koji to nisu učinili, krajnje je vrijeme za tretman!

U većini zasada kruške, kruškina buva je već aktivna pa je potrebno uraditi tretman u cilju suzbijanja ovog insekta. Pregledom zasada treba utvrditi da li je došlo do piljenja jaja, prisustva larvi ili imaga, pa u zavisnosti od toga šta je prisutno u zasadu primjeniti odgovarajuće insekticide.
Kod koštičavog voća (šliva, trešnja), takođe je potrebno ovih dana uraditi tretman samo sa bakrom ili kombinaciji sa mineralnim uljem.
Breskva je već u fazi roze balona, tako da u narednom periodu nakon otvaranja jednog dijela cvjetova (10-15 %) potrebno je uraditi tretman sa nekim od preparata na bazi ciprodinila (npr. Chorus).

Dipl.inž.polj. Bojana Šukalo
PJ Gradiška

                                                                         Aktuelnosti u ratarstvu

Mart mjesec je i ove, kao i prethodnih godina, u znaku početka poljskih radova. Jedna od značajnijih aktivnosti je prihrana ozimih strnih žita, koja je, trenutno obavljena na oko jedne polovine od ukupno zasijanih površina. Treba napomenuti da je ova agrotehnička mjera započeta još u februaru ali zbog učestalih kišnih dana ona je nastavljena i tokom marta.

Preporuka proizvođačima je da ovu agrotenhničku mjeru provedu u dva navrata tj, da jedan dio predviđene količine mineralnih djubriva upotrebe sada (oko 2/3), a preostalu količinu upotrebe za 20-30 dana u fazi intenzivnog porasta (vlatanje). Ukupne količine đubriva bi trebalo odrediti na osnovi analize sadržaja tkzv. mineralizujućeg azota (količina koja trenutno biljci stoji na raspolaganju). Međutim, u praksi, najčešće se koriste dosadašnja iskustva te se upotrebljavaju orijentacione količine azotnih đubriva, npr. 250 – 300 pa čak i više kg/ha KAN-a 27/% ili drugih vrsta azotnih đubriva.

Koje će azotno đubrivo upotrijebiti zavisi, prvenstveno od kiselosti zemljišta (opet treba hemijska analiza). Tako na kiselim zemljištima (PH ispod 5) upotrebljavati KAN 27%, na umjereno kiselim (PH 5-6) može upotrebljavati AN 33%, dok se na slabo kiselim i neutralnim zemljištima može upotrebljavati UREA 46%.

Pored ove aktivnosti, u narednom periodu slijedi i zaštita od korova. Pri izboru preparata, proizvođači treba da obrate pažnju na fazu porasta ozime strnine, vrstu i fazu porasta korova te da u saradnji sa stručnim licima izaberu adekvatan herbicid.

Od posebnog značaja, za preporuku je i zaštita od bolesti. U ovom momentu ona se odnosi na zaštitu lista (prva zaštita). Ovo tim prije što su klimatski uslovi u toku ove zime bili povoljni za prezimljavanje tj. održavanje inokuluma u zemljištu.

Istovremeno, usjevi su imali povoljne uslove za klijanje i nicanje (posebno oni u ranijim rokovima sjetve), bokorenje (posebno ječmovi), biljke, praktično, nisu imale klasičan period mirovanja što sa svoje strane doprinosi mikroklimatu koji je pogodan za razvoj biljnih bolesti (npr. pepelnica, lisne pjegavosti i sl). Drugi tretman bi trebalo obaviti u fazi klasanja i početka cvijetanja (najčešći tretman u poslednjih nekoliko godina).
Istovremeno za preporuku je i zaštita od insekata što je uobičajena praksa.

Dr Dragan Zarić
PJ Bijeljina

                                       ODRŽANO PREDAVANjE NA TEMU PDV U POLjOPRIVREDI U FOČI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i PJ Sokolac 13.03.2014 godine u sali Skupštine opštine Foča održana je obuka poljoprivrednih proizvođača na temu PDV u poljoprivredi. Predavač je bio dr Jozo Piljić iz Uprave za indirektno oporezivanje regionalni ured Tuzla koji je ukazao prisutnim proizvođačima na princip PDV sistema, mogućnostima i primjeni te povratu poreza na dodatnu vrijednost u poljoprivredi.

Ovo predavanje bilo je od velike koristi za naše poljoprivredne proizvođače da steknu uvid i dobiju određene informacije u vezi PDV – a, njegove prednosti i mane i sami shvate funkcionisanje ovog sistema naplate i povrata poreza.

Nakon predavanja poljoprivredni proizvođači su postavili veliki broj pitanja i sa predavačem razjasnili nedoumice vezane za temu.


PJ Trebinje

 
 

                                           ODRŽANA TEORETSKA I PRAKTIČNA OBUKA U ROGATICI

Dana 13.03.2014. godine u organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi održana su stručna predavanja u opštini Rogatica za farmere iz Sokoca, Foče, Višegrada, Istočnog Starog Grada i Pala, kao i dvije praktične obuke na farmi „Planinsko dobro“ Borike. Predavanja i praktične obuke imali su za cilj da unaprijede znanje farmera o pripremi grla za regionalnu izložbu stoke koja se održava na teritoriji opštine Rogatica. Tako su u okviru teoretskih predavanja predstavljene sljedeće teme:

1. Stočarske smotre i izložbe
2. Metodologija i tehnike ocjenjivanja stoke na stočarskim izložbama
3. Kontrola nasljednosti i odabir priplodnjaka

Farmerima je objašnjeno kako grla treba da budu pripremljena za izložbu i takmičenje, zatim su upoznati koje su dobre i loše karakteristike grla po svom eksterijeru (spoljašnjem izgledu). U okviru praktične obuke savjetodavci su farmerima demonstrirali orezivanje papaka kod krava i linearno ocjenjivanje eksterijera u govedarstvu.

Tanja Borovčanin
Područna jedinica Sokolac                                            ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA SADNjE MALINE U PALAMA

Dana 15.03.2014. godine u organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi a po pozivu poljoprivrednog proizvođača Forcan Milomira iz Prače, opština Pale savjetodavac Kusmuk Streto održao je praktičnu obuku na temu:

-Priprema zemljišta za sadnju maline i đubrenje
-Zasnivanje zasada maline

Cilj obuke je da poljoprivredni proizvođač bude upoznat sa osnovnim pravilima obrade i đubrenja zemljišta, jer to je jedan od osnovnih preduslova za uspješnu proizvodnju, zatim se praktično pristupilo pravilnoj sadnji maline kako u pogledu optimalne sadnje, razmaka redova i razmaka sadnica unutar reda.

Na parceli od 1000 m^2 zasađena je sorta Vilamet.

Tanja Borovčanin
PJ Sokolac

 
 

                                                                        UPOZORENjE VOĆARIMA


Na području Potkozarja (Prijedor, Kozarska Dubica) na klopkama za praćenje leta drvenara (Xyleborus dispar), službenici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi uočili su visok potencijal ove štetočine! Savjetujemo svim voćarima da obrate pažnju na aktivnost drvenara u njihovim voćnjacima, naročito u zasadima gdje je štetočina bila prisutna prošle godine, da bi na vrijeme mogli da izvedu tretmane u dogovoru sa svojim savjetodavcima !!!                          ODRŽANA TEORIJSKA I PRAKTIČNA PREDAVANjA VOĆARIMA IZ PRNjAVORA

Dana 14.03.2014 godine u Domu kulture u Prnjavoru održano je predavanje voćarima od strane predstavnika Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška. Voćari su imali priliku da se upoznaju sa proljetnom prihranom i načinima zaštite od mraza dipl. ing. Mirko Jokić, uzoju šljive dipl. ing. Bojana Šukalo, dok je dipl.ing Aleksandar Popović prezentovao rezidbu šljive.

Takođe najavljen im je novi pravilnik o podsticajima, te razgovarano o registraciji gazdinstava, razvrstavanju gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna.

Nakon teorijskih predavanja, slijedila je i demonstracija rezidbe.

Na voćnjaku Željka Kalabe održana je pokazna vježba rezidbe jabuke i šljive, a nakon toga kod Vojke Lepira i rezidba kruške.

U toku rezidbe su postavljana pitanja iz oblasti voćarstva, na koja su stručnjaci dali adekvatne odgovore i ukazali proizvođačima na dosadašnje greške.

PJ Gradiška

                ODRŽANE OBUKE ZA PČELARE U SOKOCU, ROGATICI I ISTOČNOM STAROM GRADU

U organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Udruženja pčelara iz Rogatice, Sokoca i Istočnog Starog Grada, dana 15.03.2014. održane su tri obuke za pčelare sa područja navedenih opština. U Sokocu i Rogatici obuku je održao prof. dr Goran Mirjanić, a u Istočnom Starom Gradu doc. dr Nebojša Nedić.

Oni su na predavanjima govorili o tehnologiji pčelarenja odnosno ulozi pčele u procesu oprašivanja u prirodi, vještačkom razdvajanju društava, prevenciji pčelinjih bolesti, a poseban naglasak dat je na zakonsku regulativu koja se odnosi na upotrebu antibiotika ali i na značaj saradnje pčelara i poljoprivrednih proizvođača prilikom upotrebe insekticida i pesticida u voćarstvu i ratarstvu.

Takođe, bilo je riječi i o mnogim drugim primjerima dobre pčelarske prakse čijom primjenom se može računati na uspješan put ka Evropskoj uniji.


Ovom prilikom, prof. dr. Goran Mirjanić je naglasio da domaćinstvu koje ima 100-150 košnica odnosno koje poveća obim proizvodnje kao i asortiman gotovih pčelinjih proizvoda pčelarstvo može da bude osnovna djelatnost.


Tanja Borovčanin
Područna jedinica Sokolac


Preporuka za suzbijanje drvenara:

1. U mirovanju vegetacije tretirati 8-10 x jačom dozom piretroida;
2. Po ulovu prvih jedinki u klopke ili na potencijalno ugroženim parcelama na kojima je prvi tretman propušten, izvršiti tretman piretroidima ili organofosfatima (dupla doza) uz dodatak okvašivača zbog perzistentnosti;
3. Tretman ponavljati svakih 5-10 dana, zavisno od vremenskih uslova, sve dok traje let drvenara;

Cilj tretmana je nanjeti na koru film insekticida. Kada insekt krene da se ubušuje, on gricne ovaj film i ugine. Obavezan je svakodnevni obilazak parcele i pregled na ubušenja drvenara.

Ako se primjeti ubušivanje treba hitno reagovati i obaviti tretman. U ovom slučaju, cilj je nanijeti insekticid na tijelo jedinki koje se ubušuju i zbog toga je ovo jako teško pogoditi. Zato je bolje raditi preventivno.

Naosjetljivija faza je početak leta, koji obično traje relativno kratko (1-3 sedmice). Prošle godine zbog visokih temperatura glavni napad desio se u svega nekoliko dana. Let traje u periodu od otvaranja pupoljaka do početka rasta mladara. Kada voćke dobiju turgor i krene intenzivan rast mladara, može se smatrati da je problem prevaziđen.

Suština je da se bitka dobija u naredne dvije sedmice i da sada treba skoncentrisati pažnju da se spriječi potencijalna šteta.

dipl. inž. Mirko Jokić
MPŠiV PJ Prijedor

                                                  SAVREMENA FARMA ZA TOV JUNADI NA SOKOCU

Dana 18.03.2014. godine savjetodavci MPŠiV RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi posjetili su imanje Danka Karadžića u seu Sokolovići opština Sokolac, koji se bavi tovom junadi. Poljoprivredni proizvođač Danko Karadžić je prisutnima pokazao savremeni objekat otvorenog tipa za tov junadi koji je u završnoj fazi izrade, a savjetodavci su dali savjete o izboru rasa koji imaju dobar tovni potencijal i čija je proizvodnja rentabilna.

Takođe, poljoprivredni proizvođač se bavi proizvodnjom merkantilnog krompira i za ovu godinu je planirao sjetvu na površini od oko 6 ha.

Tanja Borovčanin
PJ SOKOLAC

 

                                         ODRŽANA TEORIJSKA PREDAVANjA U ROGATICI I SOKOCU


U sklopu saradnje MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Poljoprivrednog instituta RS, a s ciljem prenošenja znanja i davanja savjeta poljoprivradnim proizvođačima iz oblasti agrotehnike i sortimenta gajenih biljaka u Rogatici i Sokocu je dana 18.03.2014. godine održano predavanje na sljedeće teme:

• Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela;
• Sortiment strnog žita Poljoprivrednog instituta RS;
• Proizvodnja voluminozne krme na oranicama i aktuelni sortiment krmnog bilja Poljoprivrednog instituta RS.

Područna jedinica Sokolac

 
 

                                                        Obuka o standardu dobre poljoprivredne prakse

U periodu od 18.-20. marta 2014. godine MPŠiV, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je u saradnji sa USAID/Sida FARMA projektom organizovao je trodnevno predavanje za poljoprivredne stručne službe na temu Standard dobre poljoprivredne prakse na farmi.

U okviru obuke učesnicima su predstavljeni standardi Evropske Unije koji imaju za cilj očuvanje životne sredine, voda, zdravlja ljudi, dobrobiti životinja i očuvanje dobrih poljoprivrednih uslova. Predavač na ovoj trodnevnoj obuci bio je dr. sc. Stane Klemenčić iz Kmetijsko gozdarskog zavoda Maribor, a učesnici ove obuke će u narednom periodu prenositi novostečena znanja poljoprivrednim proizvođačima.


                                                                STRUČNA POSJETA OPŠTINI ŠIPOVO

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je 20.03.2014 godine organizovao stručnu posjetu opštini Šipovo.

Prvo je posjećen poljoprivredni proizvođač Neđo Muždek iz sela Čuklić, opština Šipovo, koji se duži niz godina bavi intenzivnim uzgojem Romanovske rase ovaca. Posjeduje stado preko pedeset čistokrvnih i tridesetak meleza Romanovske i Kupreške pramenke. Prema riječima uzgajivača ovca je vrlo rentabilna, jagnji se dva puta godišnje od dvoje do pet jagnjadi po jagnjenju. Ukrštanje sa Kupreškom pramenkom, povećava plodnost, dobija se prosječno petero jagnjadi u dva jagnjenja godišnje. Jedan od problema sa kojim se susreće uzgajivač, kao i većina uzgajivača u regionu jeste, nabavka kvalitetnog priplodnog materijala. Teško je nabaviti čistokrvna muška priplodna grla sa pedigreom. Nabavkom kvalitetnih priplodnjaka povećala bi se plodnost sa pet, na sedam pa i više jagnjadi godišnje. Proizvođaču su date smjernice kako da izvrši obilježavanje grla, izvrši upis u registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke, izradi pomoćnu matičnu evidenciju a sve u cilju ostvarivanja prava na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca.

Nakon toga je organizovan radni sastanak sa rukovodstvom novoosnovane poljoprivredne zadruge „Agro centar“ Šipovo. Dogovoreno je da zadruga u skladu sa potrebama kooperanata u budućnosti sarađuje sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Banja Luka.

Održan je Okrugli sto sa proizvođačima mlijeka iz Šipova i Kupresa RS, na temu PDV u poljoprivredi, kao i problematika proizvođača mlijeka sa teritorije opština Kupres RS i Šipovo. Na Okruglom stolu učestvovalo je 13 proizvođača.

PJ Banja Luka


                                                                   Otvorena stočna pijaca u Foči


Dana 22.03.2014 godine MPŠiV, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Jedinica za kordinaciju poljoprivrednih projekata svečano je u Foči otvorila savremenu stočnu pijacu.

Pijaca obuhvata površinu od oko 4000 m² sa boksovima za krupnu i sitnu stoku te stočnim vagama i pomoćnim objektima za veterinarsku uslugu.

Projekat je finansiran iz sredstava Međunarodnog fonda za poljoprivredu IFAD preko Jedinice za koordinaciju poljoprivrdnih projekata Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a vrijednost projekta je 165.000KM, od čega opština učestvuje sa 30% sredstava.

U narednom periodu je planirano proširenje objekta te izgradnja bazena za kupanje ovaca i nabavka mobilnih stojnica za orezivanje papaka.


PJ Trebinje

 
 
 

                                                                Stručno predavanje iz ovčarstva

Dana 21.03.2014. Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor organozovalo je stručno predavanje iz oblasti ovčarstva.

Predavanja na temu ishrana i reprodukcija ovaca održano je sa ciljem unapređenja znanja poljoprivrednih proizvođača, s posebnim osvrtom na intenziviranje ove grane stočarstva.


PJ Prijedor

 
 

                                               ODRŽANA TEORETSKA I PRAKTIČNA OBUKA NA PALAMA

Dana 24.03.2014 godine u organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i NVO "Novi biznis" Agencije za razvoj i zapošljavanje Pale, održana je teoretska obuka na teme:

1. Predstavljanje Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,
2. Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela,
3. Zasnivanje i njega voćnjaka.

Nakon teoretske obuke na obližnjem voćnjaku održana je i praktična obuka orezivanja voća.

PJ Sokolac


                                                                    PREDUZETNIŠTVO ZA ŽENE


Dana 21.03.2014 godine u organizaciji MPŠiV i Udruženja žena opštine Gradiška, kao i Gender centra i Privredne komore RS, održana je radionica na sledeće teme:

1. Ekonomsko osnaživanje žena
2. Ravnopravnost polova
3. Biznis plan

Pored navedenih tema, pojašnjene su mjere o podsticajima iz Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Predavanju je prisustvovalo oko 60 žena sa prostora Lijevča polja i Potkozarja.

PJ Gradiška

 
 

                                              STRUČNO PREDAVANjE O ZAŠTITI JABUČASTOG VOĆA


Dana 25.03.2014. godine, MPŠiV, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je u saradnji sa odjeljenjem za poljoprivredu Opštine Srbac organizovao stručno predavanje na temu „Zaštita jabučastog voća“.

Na ovom predavanju prisustvovalo je preko 20 proizvođača voća sa područja opštine Srbac, koji su tom prilikom mogli da čuju sve potrebne savjete i informacije kada je u pitanju prizvodnja jabuke i kruške te zaštita od bolesti i štetočina koje se javljaju u ovo doba godine na navedenim zasadima.

PJ Gradiška

 
 

TREBINjE, Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić danas je u Trebinju otvorio Treći međunarodni simpozijum i 19. naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske na kome prisustvuju naučni radnici iz BiH i inostranstva, a za koji je prijavljeno 210 radova iz 18 zemalja svijeta.

Komić je istakao da je održavanje ovakvih skupova izuzetno značajno kako za nauku i istraživanje tako i za pojedinačne oblasti, napominjući da je simpozijum posvećen razvoju poljoprivrede i njenom unapređenju.

„Poljoprivreda je naša razvojna šansa i strateški pravac i ovaj skup treba da doprinose njenom jačanju da bi bila još bolja, konkurentnija i više prisutna“, rekao je Komić i poručio da će Ministarstvo nauke i tehnologije i ubuduće podržavati ovakve simpozijume.

On je dodao da se samo na ovakav način može obezbijediti transfer znanja, nove ideje i da doprinos još većem razvoju poljoprivrede, te naglasio i da nauka daje svoj doprinos posebno kada je riječ o novim sortama.

Predsjednik organizacionog odbora Simpozijuma agronoma Siniša Mitrić istakao je da će na 19. naučno-stručnom savjetovanju agronoma Republike Srpske, koje se u Trebinju održava šesti put, naučni radnici razmjenjivati radove i ideje iz oblasti stočarstva, agrarne ekonomije, ruralnog razvoja, zaštite biljaka, povrtarstva, voćarstva i iz poljoprivrednih oblasti.

Mitrić je rekao da konkretna stručna predavanja mogu u znatnoj mjeri doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje, te da ukupna proizvodnja varira iz godine u godinu, pa da je trend povećanja ili smanjenja nemoguće pratiti.

„Evidentno je da se sve veći broj poljoprivrednih proizvođača odlučuje da unaprijedi proizvodnju, a veliki broj je i onih koji počinju da se bave poljoprivredom jer je to, možda, jedina proizvodnja gdje se sa malim ulaganjima mogu postići neki finansijski efekti za razliku od nekih drugih grana“, naglasio je Mitrić.

Otvaranju simpozijuma prisustvovao je i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić, te predstavnici lokalne vlasti.

Na simpozijumu učestvuju naučni radnici iz svih zemalja bivše Jugoslavije, te iz Bugarske, Albanije, Rumunije, Poljske, Italije, Njemačke, Vijetnama, Irana i drugih zemalja svijeta. Srna

 

                                            PRVO STRUČNO SAVJETOVANjE PROIZVOĐAČA MLIJEKA RS

U periodu 28.- 29. 03. 2014. Godine, na Borikama kod Rogatice, održano je Prvo stručno savjetovanje proizvođača mlijeka Republike Srpske. Savjetovanje je organizovano od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, u saradnji sa Udruženjem mljekara i govedara RS i firmi Alttech i Patent. Na ovom skupu učešće je uzelo oko 30 najvećih proizvođača mlijeka iz RS.

Nove tehnologije u proizvodnji mlijeka prezentovali su Prof. dr Darko Grbeša sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba i Prof. dr Danijela Kirovski sa Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda, kao i Bronislava Folnova iz Češke Republike, Mihajlo Radivojević iz Novog Sada i Ivica Matanić iz Zagreba. U radu skupa su učestvovali i pomoćnici ministra dr Boris Pašalić i Radmila Čojo, kao i saradnici MPŠiV Mladen Stojanović i Vladimir Bulatović. Stručni rad je prezentovao i Mr Dragan Kasagić sa Veterinarskog instituta Dr Vaso Butozan.

Na skupu je razgovarano o zdravlju muznih krava, smještaju na farmi, dostignućima u ishrani životinja, preventivi u očuvanju zdravlja životinja, a izneseni su prijedlozi i iskustava kako što bolje organizovati mljekarstvo koje je vrlo važan segment poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj.

Skupu je prisustvovalo i 10 savjetodavaca iz Resora za pružanje stručnih usluga, pri MPŠiV RS, koji će prezentovane tehnologije i zaključke sa skupa kontinuirano prenositi proizvođačima mlijeka u Republici Srpskoj.

I organizatori i učesnici skupa su izrazili želju da ova savjetovanja i predavanja postanu tradicionalna izražavajući potrebu da se proizvođači mlijeka neprestalno obrazuju i upućuju na savremene metode u mljekarstvu.


Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS

                            Zajedničko predavanje za udruženja pčelara Prijedora i Kostajnice

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor u saradnji sa odjeljenjem za poljoprivredu Opštine Kostajnica organizovalo je zajednički sastanak udruženja pčelara iz Prijedora ,,Prva pčela,, i udruženja pčelara ,,Kesten,, iz Kostajnice.

Domaćin sastanka je bilo udruženje iz Kostajnice. Predavanje o atuelnim radovima u pčelinjaku održao je Rajko Radivojac, predsjednik udruženja „Prva Pčela“, kao i autor više knjiga i publikacija iz oblasti pčelarstva.

U formalnom i neformalnom razgovoru sa prisutnim pčelarima radnici Resora su se dotakli i drugih aktuelnih tema u oblasti poljoprivrede kao što su nedavno objavljeni Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela kao i novosti u vezi Pravilnika o razvrstavanju PPG na komercijalna i nekomercijalna gazdinstva.

PJ Prijedor

 
 

                                                                     Obuka za prozvođače mlijeka

Dana 25.03.2014. godine Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj, i projekt „Farma“ organizovali su stručno predavanje iz oblasti proizvodnje mlijeka.

Pored teoretskih predavanja održana je i praktična obuka poljoprivrednih proizvođača. Praktične obuke su održane na farmama a u svrhu unapređenja znanja s posebnim osvrtom na greške kod pripreme stočne hrane za muzna grla.

Predavanju je prisustvovalo trideset poljoprivrednih proizvođača sa područja Posavine.

PJ Doboj

 
 

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pod pokroviteljstvom Češke razvojne agencije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održana su predavanja o unapređenju zakonske legislative u oblasti stočarske proizvodnje i modernim pristupima u selekciji domaćih životinja, sa akcentom na uzgoj tovnih pasmina goveda.

Predavanja su održali stručnjaci sa Fakulteta za agrobiologiju, hranu i prirodne resurse Češkog Poljoprivrednog Univerziteta u Pragu i češke firme Natural, koja se bavi selekcijom i proizvodnjom sjemena u govedarstvu.

Češki predstavnici sugerisali su da se u zakonske okvire Srpske ugrade određene legislative koje propisuje Evropska Unija. Na taj način će se omogućiti brža i pravovremena organizaciju uzgajivača, koji će biti sposobni da povuku više sredstava iz predpristupnih fondova za poljoprivredu.

Posebno su važne legislative koje definišu prava i obaveze udruženja uzgajivača, a koja bi trebala da se osnivaju po pravilnicima u okviru Zakona o stočarstvu.

Zaključeno je i da se sve naše autohtone pasmine domaćih životinja, između ostalog pramenka i njeni sojevi kao i gatačko goveče, uvrsti u Zakon o stočarstvu RS što je dobra osnova za povlačenje dodatnih sredstava iz fondova EU.

U pripremama novog Zakona o stočarstvu Ministarstvo je već uključilo i dodavanje spomenutih legislativa.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je 27. i 28.03.2014 godine organizovao stručnu posjetu opštinama Kupres RS i Šipovo.

Razgovarano je o aktivnostima i problematici proizvođača sa Kupreške teritorije. Otkup mlijeka već sedam godina vrši Mlijekoprodukt Kozarska Dubica, preko PZ Poljo Podrašnica iz Mrkonjić Grada. Poljoprivrednici su izrazili želju da im se održe predavanja na temu: Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2014. godini.

U Šipovu je organizovana posjeta novoosnovanim poljoprivrednim gazdinstvima koji su se odlučili za uzgoj ovaca.
Braća Turkić iz sela Vagan, opština Šipovo su odlučili da ubuduće uzgajaju Romanovsku ovcu. Trenutno imaju osam grla, a u skorijoj budućnosti planiraju da nabave još dvadeset. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi će pružiti savjetodavnu pomoć prilikom nabavljanja, a i umatičavanja i vođenja pomoćne matične evidencije.

Mašinski tehničar Pero Ilić je napustio posao u gradu i vratio se u selo Vodicu opština Šipovo, oformio je stado od 70 ovaca i odlučio da se u budućnosti intenzivno bavi ovčarstvom. Planira da nabavi poljoprivrednu mehanizaciju i da stado u što bližoj budućnosti proširi na preko sto grla.

PJ Banja Luka

                                                            ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U FOČI

Dana 02.04.2014.u organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Udruženja poljoprivrednih proizvođača Foča održano je predavanje na teme :

1. Pravilnik o uslovima i načina ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela ,
2. Vođenje knjigovodstva na farmama - FADN,
3. Zarazna šepavost kod ovaca,
4. Higijena muže i postupak sa mlijekom,
5. Uzorkovanje mlijeka,

S obzirom da je otkup mlijeka u opštini Foča u početnoj fazi i da većina farmera ima mlijeko koje nije u klasi dogovoreno je da u narednom periodu savjetodavci obiđu sve proizvođače, urade mastitis test i daju stručne preporuke kako bi se poboljšao kvalitet mlijeka.

Svim proizvođačima mlijeka su podijeljeni priručnici „Dobra higijenska praksa u proizvodnji mlijeka“.Predavanjima je prisustvovalo oko 36,farmera sa područja opštine Foča.

PJ Trebinje

 
 

                                   Stručna posjeta proizvođačima voća sa područja opštine Teslić

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je dana 01.04.2014. godine obavilo stručnu posjetu proizvođačima voća sa područja opštine Teslić koji se ujedno prate i u okviru FADN sistema.

Pri tome su proizvođači voća upozoreni na pojačan let drvenara i rutave bube, a savjetovano im je da svakodnevno obilaze parcele i pregledaju stabla na ubušenja drvenara i oštećenja cvjetova od strane rutave bube.


PJ Doboj
                                                       ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U BILEĆI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača Bileća 03.04.2014. godine održana je obuka na teme:

1. Nacrt pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela,
2. Vođenje knjigovodstva na farmama - FADN,
3. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu.

Predavanju je prisustvao 31 proizvođač , nakon čega su postavljena mnogobrojna pitanja koja su se uglavnom odnosila na Pravilnik i vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu.

PJ Trebinje

 
 
 

                       Saradnja područne jedinice Prijedor i poljoprivredne škole iz Prijedora

Dana 03.04.2014. Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluča u poljoprivredi iz područne jedinice Prijedor, posjetili su gazdinstvo Poljoprivredne škole iz Prijedora.

Gazdinstvo u svom sastavu ima dva plastenika površine 250 m2 i manjeg zasada jabuke. Ovo je ujedno bio i prvi sastanak čiji je cilj bio uspostavljanje bliže saradnje Resora sa obrazovnim ustanovama u ovoj regiji.


Predstavnici Resora i Poljoprivredne škole na sastanku su se složili o mogućnostima i modelima saradnje, koja će između ostalog značiti provjeru nekih tehnoloških novina uz aktivno učešće učenika ove škole.

PJ Prijedor

 
 

                                          Znanje je neophodan faktor razvoja poljoprivrede

Intervju Borisa Pašalića pomoćnika ministra za resor pružanja stručnih usluga u poljoprivredi za internet portal PoljoprivrednikNizak nivo znanja je osnovni ograničavajući faktor razvoja poljoprivrede Republike Srpske. Proizvođači moraju da shvate da se rentabilnost njihove proizvodnje ne može zasnivati samo na podsticajima. Moraju uložiti dodatne napore kako bi unaprijedili svoju proizvodnju i bili konkurentni.
Neophodno je raditi na udruživanju proizvođača u zadruge i klastere. Naglašavam, znanje je neophodan faktor razvoja poljoprivrede. Kada sam ovo rekao na jednom sastanku sa proizvođačima, oni su rekli da njima ne treba znanje nego novac, nakon čega sam postavio pitanje šta vrijedi novac ako ne znamo kako na najbolji način da ga potrošimo u poljoprivrednoj proizvodnji. Znanje je ono što Ministarstvo može besplatno da ponudi našim proizvođačima kroz resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. – istakao je za portal www.poljoprivrednik.org pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prepoznalo je potrebu intenzivnijeg rada sa poljoprivrednim proizvođačima na terenu i formiralo, peti resor, za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Koji su osnovni zadaci?

Sama činjenica da je poljoprivredno savjetodavstvo dovedeno na nivo resora pri Ministarstvu, dovoljno govori o našoj opredeljenosti da intenziviramo direktnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima. Nizak nivo znanja je osnovni ograničavajući faktor razvoja poljoprivrede Republike Srpske. Svoju punu funkciju resor ostvaruje kroz implementaciju novih znanja i tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i kroz identifikovanje problema u poljoprivrednoj proizvodnji i njihovo rješavanje u saradnji sa naučno-istraživačkim i stručnim institucijama.
Osnovni zadatak resora je pružanje stručnih usluga poljoprivrednim proizvođačima, sa ciljem jačanja njihovog ekonomskog položaja i povećanja profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Resor svoje aktivnosti realizuje kroz tri glavne komponente: savjetodavni rad, kontrolni i izvještajno-prognozni rad i vođenje evidencija i registara.
U organizacionom smislu, resor se sastoji od centralne kancelarije i sedam područnih kancelarija i pokriva sve opštine Republike Srpske.

Kako ocjenjujete razvojni put poljoprivredne savjetodavne službe ?

Razvoj poljoprivredne savjetodavne službe RS je počeo 1999.godine, kao rezultat PHARE projekta, pri čemu je formirana Pilot savjetodavna služba (PSS). U maju 2002.godine, odlukom Vlade Republike Srpske, Pilot savjetodavna služba postaje dio Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a u januaru 2004. godine formirana je Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Kao rezultat prestanka funkcionisanja Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu, poslovi ovih upravnih organizacija su od januara 2013. godine objedinjeni u novi resor, odnosno resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Kako funkcionišu savjetodavne službe i kakva je njihova uloga na povećanju profitabilnosti u njihovoj osnovnoj proizvodnji, kao i podsticaji ostvarivanju dopunskog i dodatnog dohodka?

Način organizovanja poljoprivrednih savjetodavnih službi je pitanje države kojoj pripadaju. U većini slučajeva ove službe su formirane kao upravne organizacije sa ili bez pravnog subjektiviteta, kojima rukovodi direktor ili menadžer. Najčešće su teritorijalno organizovane kao regionalne savjetodavne službe.
U Republici Srpskoj je upravljanje savjetodavnom službom centralizovano sa nivoa resora pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno resorom upravlja pomoćnik ministra koji je odgovoran direktno ministru. Finansiranje savjetodavnih aktivnosti je, u našem slučaju, u potpunosti obezbjeđeno iz budžeta Republike Srpske, odnosno Ministarstva. Svakako, jačanje resora u materijalnom i kadrovskom smislu obezbjeđeno je i na osnovu različitih projekata, uglavnom međunarodnog karaktera.

Može li se reći da savjetodavne službe imaju ulogu vođenja projekta razvoja sela ?

Svakako, uloga savjetodavne službe je i podsticanje razvoja ruralnog područja i unapređenja kvaliteta života na selu. Ovo postižemo realizacijom velikog broja različitih aktivnosti usmjerenih prije svega na projektovanje poljoprivredne proizvodnje i pomoć poljoprivrednim gazdinstvima kod izrade poslovnih planova, uvođenje novih tehnologija proizvodnje, pomoć kod osnivanja poljoprivrednih udruženja, zadruga i klastera, zatim permanentno praćenje i usmjeravanje aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava kao osnovnih proizvodnih jedinica u poljoprivrednoj proizvodnji i kreiranje modela za njihovu tržišnu orjentaciju. Važna aktivnost savjetodavaca na terenu je i pružanje stručnih savjeta i uputstava za standardizaciju poljoprivrednih proizvoda namjenjenih tržištu, kao i organizovanje stručnih manifestacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje. Ne treba zaboraviti uzgojno selekcijski rad, vođenje registara i matične evidencije u stočarskoj proizvodnji. Sve nabrojane aktivnosti su, bez dileme, u funkciji razvoja sela.

Koji su najveći izazovi sa kojima se Vaš resor susreće?

Osnovni problem funkcionisanja resora jeste nedostatak materijalno-tehničkih resursa i loše izbalansirana kadrovska struktura, u smislu obrazovnog profila savjetodavaca.Trenutno smo u fazi nabavke osnovne opreme i alata koji su neophodni u svakodnevnim aktivnostima savjetodavaca. U kadrovskom smislu imamo veliki broj savjetodavaca jedne struke, a apsolutni nedostatak službenika nekih drugih obrazovnih profila.

Kakav je odnos sa privatnim savjetodavnim službama ?

Smatramo da je neophodno uspostaviti dobru saradnju sa privatnim savjetodavnim službama. Saradnja javne i privatnih savjetodavnih službi je predviđena i Strategijom razvoja savjetodavnih aktivnosti u poljoprivredi Republike Srpske. U tom smislu mi pripremamo sastanke sa ovim službama kako bi smo definisali modele saradnje. Naprosto, toliko nam nedostaje znanja u poljoprivredi da je svaki stručni savjet dobrodošao, bez obzira da li od strane privatnog ili državnog savjetodavca.

Kolike su mogućnosti ruralnih sredina za učešće u korištenju predpristupne pomoći Evropske Unije i koji projekti su u toku u okviru ovih sredstava u fazi implementacije?

Trudimo se da pripremimo proizvođače za nadolazeće projekte.Trenutno kroz resor realizujemo jedan IPA projekat iz komponente prekogranične saradnje, čiji je naziv WELLFOOD. Projekat je fokusiran na identifikaciju i promociju tipičnih proizvoda u ruralnom području. Od međunarodnoh projekata u toku je realizacija još nekoliko aktivnosti u koje smo uključeni (ARDP, FARMA), a od jeseni nas čeka Dunav Soja projekat. Pripremamo i jedan značajan projekat zajedno sa kancelarijom UNDP u Bosni i Hercegovini.

Koje su mogućnosti poljoprivrede u Republici Srpskoj, a koje još u potpunosti nisu prepoznate od strane naših poljoprivrednika?

Ne bih rekao da postoje neke grane poljoprivrede čije uvođenje bi značajnije unaprijedilo domaću poljoprivredu, a koje ovde već nisu prisutne. Riješenje ne treba tražiti u uvođenju novih proizvodnji već u unapređenju postojećih. Vrlo često naši proizvođači naivno ulaze u nepoznatu proizvodnju nadajući se dobroj zaradi (sjetimo se uzgoja puževa ili nojeva prije desetak godina ili aktuelnih tehnologija gajenja tartufa u simbiozi sa lijeskom i sl.). Takođe, samo u području Banjaluke u prošloj godini je zasnovano 20 ha aronije, pri čemu se ne vodi računa da kilogram smrznute aronije trenutno u EU ima cijenu manju od kilograma pšenice. Dakle, naša pažnja mora biti usmjerena ka intenziviranju postojeće proizvodnje. Ne treba zaboraviti da poljoprivreda nije samo grana privrede, već i naučna oblast. Svakodnevno imamo nove informacije u smislu novih hibrida, rasa i sorti, zatim novih tehnologija gajenja i sl. Upravo savjetodavne službe imaju zadatak da te novosti približe proizvođačima. Ministarstvo kontinuirano radi na obuci samih savjetodavaca. Naši zaposlenici su prisutni na naučno-stručnim skupovima u BiH i inostranstvu i trude se da informacije do kojih dođu prenesu našim proizvođačima.

Obzirom da ste najmlađi resor u Ministarstvu, možete li nam dati ocijenu svog dosadašnjeg rada i ciljeva za naredni period?

Od osnivanja do danas, resor je organizovao preko 300 jednodnevnih teoretskih i praktičnih obuka, kao i 4 petodnevne škole za poljoprivredne proizvođače. Organizovali smo Prvo stručno savjetovanje proizvođača mlijeka u RS. Svakodnevno su naši službenici prisutni na terenu i rade sa proizvođačima. Generalno, želimo da savjetodavci što više vremena provode sa proizvođačima. Pored vođenja evidencija i registara, značajnu aktivnost Resora predstavlja selekcijski rad u animalnoj proizvodnji, koji se obavlja na više od 400 farmi u Republici Srpskoj. Samo kontrolom proizvodnosti muznih grla obuhvaćene su 364 farme sa 5100 životinja. Mnogo smo uradili na usavršavanju samih savjetodavaca i to u zemljama okruženja, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Trenutno radimo na stvaranju uslova za uspostavljanje izvještajno-prognozne službe u poljoprivredi na nivou Ministarstva. Dosta radimo na plasiranju informacija proizvođačima putem medija. U narednom periodu akcenat će biti stavljen na rad sa tzv. „lider gazdinstvima“, pri čemu će svaki savjetodavac intenzivnije raditi sa jednim brojem ovih gazdinstava i njegov rad će, između ostalog, biti praćen i kroz povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje na tim farmama. Planirano je više obuka savjetodavaca, uglavnom u inostranstvu. Resor je pripremio Plan rada za 2014. godinu i on je dosta ambiciozan, ali smo uvjereni da ćemo ga ispuniti u potpunosti.

Šta je to što su poljoprivrednici prepoznali kao najveću pomoć od strane ministarstva?

Ministarstvo je opredjeljeno da sredstva iz agrarnog budžeta u ovoj godini uglavnom plasira u tekuću proizvodnju i dugoročne investicije.
Mislim da je većina poljoprivrednika prepoznala dobru namjeru Ministarstva da prilično skroman iznos koji nam ove godine stoji na raspolaganju, plasiramo na najbolji mogući način. Proizvođači moraju da shvate da se rentabilnost njihove proizvodnje ne može zasnivati samo na podsticajima i da moraju uložiti dodatne napore kako bi unaprijedili svoju proizvodnju i bili konkurentni. Neophodno je raditi na udruživanju proizvođača u zadruge i klastere. Još jednom naglašavam da je znanje neophodan faktor razvoja poljoprivrede. Kada sam ovo rekao na jednom sastanku sa proizvođačima, oni su rekli da njima ne treba znanje nego novac, nakon čega sam postavio pitanje šta vrijedi novac ako ne znamo kako na najbolji način da ga potrošimo u poljoprivrednoj proizvodnji.
Upravo je znanje ono što Ministarstvo može besplatno da ponudi našim proizvođačima kroz resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. U tom smislu ostaje otvoren poziv proizvođačima na saradnju. Resor ima kancelarije u Banjaluci, Bijeljini, Sokocu, Trebinju, Prijedoru, Gradišci i Doboju. Više informacija o nama može se dobiti na veb stranici resora: www.pssrs.net


                 PREZENTOVANI PRAVILNICI U TRNOVU, ISTOČNOM NOVOM SARAJEVU I HAN PIJESKU

U saradnji sa opštinskim odjeljenjima za privredu i društvene djelatnosti, radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, dana 02.04.2014.i 03.04.2014. u opštinama Trnovo, Istočno Novo Sarajevo, i opštini Han Pijesak prezentovali su Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

PJ Sokolac

 
 

                                           Neiskorišteni potencijali za povrtarsku proizvodnju

PETROVO, Za proizvodnju povrća u plastenicima na Ozrenu i u Dobojskom regionu postoje veliki potencijali koji nisu dovoljno iskorišćeni, zbog loše organizovanosti poljoprivrednika, rekao je danas rukovodilac resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi dobojske Područne jedinice Dragiša Marković.

Nakon predavanja o proizvodnji povrća u plastenicima u Petrovu Marković je izrazio očekivanje da će u opštini Petrovo Zemljoradnička zadruga „Jedinstvo Ozren“, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i lokalne zajednice, uspjeti da okupi poljoprivrednike i uključi ih u komercijalnu proizvodnju povrća u plastenicima.

Marković smatra da bi dostizanje prijeratne proizvodnje povrća na području opštine Petrovo omogućilo zapošljavanje značajnog broja radnika, jer je riječ o izuzetno profitabilnim kulturama, gdje se može odlično zaraditi ukoliko se može upravljati procesom proizvodnje, otkupa i prerade.

Viši stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Područne jedinice Bijeljina Dragan Zarić pozvao je proizvođače da povećaju površinu plastenika, a one, koji do sada nisu gajili povrće u zatvorenom prostoru, da se uključe u ovu proizvodnju. Srna                                                         ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U GACKU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i OZZ Gacko 04.04.2014. godine održana je jednodnevna obuka na teme :

1. Pravilnik o uslovima ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela,
2. Vođenje knjigovodstva na farmama - FADN,
3. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu ,

Predavanju je prisustvalo 20 poljoprivrednih proizvođača , nakon čega su postavljena mnogobrojna pitanja koja su se uglavnom odnosila na Pravilnik i vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu.

PJ Trebinje

 
 
 

                                               STRUČNA POSJETA OVČARSKOJ FARMI U ROGATICI

Dana 04.04.2014. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi posjetili su domaćinstvo Slavka Purkovića iz opštine Rogatica koji se bavi ovčarstvom i uzgojom goveda u sistemu krava–tele. Slavko Purković već duži niz godina osvaja prvu nagradu u ovčarstvu na Regionalnoj izložbi u Rogatici.

Ima reprezentativno stado, ali istakao je da ima namjeru da osvježi krv u svom stadu uvozom kvalitetno priplodnih ovnova. Savjetodavci su objasnili da je osvježavanje krvi jako bitno, primjenjuje se kod uvezenih visokoproduktivnih grla da se spriječi izrođavanje, uslijed pretjerane selekcije u jednom pravcu.

Oplemenjivanje postojećih populacija u cilju unapređivanja proizvodnje može se postići dosljednom primjenom selekcije u postojećoj populaciji i primjenom ukrštanja sa priplodnjacima plemenitih rasa uz planski odgajivačko- selekcijski rad. Takođe, razgovaralo se o osnivanju regionalnog Udruženja ovčara, u koje bi bile uključene opštine Sokolac, Rogatica, Čajniče i Foča.

Slavkovo domaćinstvo je od ove godine izabrano kao jedno od deset poljoprivrednika PJ Sokolac u Mreži računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj (FADN) i u tu svrhu i tom prilikom savjetodavci su prikupili podatke za prethodna tri mjeseca.

PJ Sokolac

                                                           ZASNOVAN OGLED MALINE U RUDOM

Dana 03.04.2014. godine u Rudom je na imanju Milivoja Vajića podignut ogledni zasad maline uz stručni nadzor savjetodavaca MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Zasađene su tri nove sorte i to Kilarney (50 komada), Boyne (113 komada) i Latham (237 komada), a sadnja je izvršena na međuredno rastojanje od 2.6 m i rastojanje u redu od 0.30 m. Cilj ogleda je da se vidi kako će ove sorte reagovati na klimatske uslove u Rudom gdje je nadmorska visina oko 400 m.

Ogled je zasnovan u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Projekta  USAID/SIDA FARME i  PZ „Uvac“.

Proizvodnja maline u Rudom bilježi konstantan rast, a plan je da se osim standardnih sorti (Vilamet i Miker) u proizvodnju postepeno uvode i nove sorte koje imaju sve veću potražnju.

PJ Sokolac

 
 

                                                                   Registrovan napad gubara

Na osnovu kontrole voćnih zasada i prikupljenih informacija sa terena, na širem području sjeverozapadnog dijela RS u određenom broju voćnjaka registrovan je napad gubara (Lymanthria dispar).

Gubar je isključivo štetočina listopadnog drveća i šuma. Oštećenja od gubara nastaju usled njegove ishrane listom. Napadnute biljke su izložene stresu, podložna su napadu sekundarnih štetočina a u slučaju jače defolijacije dolazi do ponovnog prolistavanja i niza pratećih negativnih efekata. Pojavi gubara na poljoprivrednim kulturama doprinijela je blaga zima i neodgovarajuće suzbijanje ove štetočine u šumama.

Gubar ima jednu generaciju godišnje. Gusjenice koje u proljeće napuštaju jajno leglo, intenzivno se hrane listom i pri tome prolaze kroz 5-6 stadijuma razvoja. Razvoj gusjenica traje oko 40 dana a glavni period aktivnosti traje od faze "zbijeni buketić" do precvjetavanja.

Kritičnim pragom brojnosti smatra se 12-15 larvi na 100 pregledanih mladara ili cvijetnih gronja.

Suzbijanje gubara vrši se kombinacijom mehaničkih, bioloških i hemijskih mjera. Primjena mehaničkih (lovni i ljepljivi pojasevi, lovne klopke) i bioloških mjera (zaštita korisnih insekata i ptica) imaju isključivo preventivni karakter. U uslovima intenzivnijeg napada za suzbijanje gubara koriste se biološki i hemijski preparati.

Izbor preparata treba prilagoditi intenzitetu napada i razvojnom stadijumu gusjenica.

Primjena preparata na bazi Bacillus thuringiensis, NPV bacilovirusa ili Saccharopolyspora spinosa preporučuje se u uslovima slabijeg napada i u prvim fazama razvoja gusjenice. Kod napada srednjeg intenziteta u svrhu suzbijanja koristiti preparate uskog spektra djelovanja iz grupe inhibitora sinteze hitina, tetranoterpenoida ili insekticide iz MAC grupe. S obzirom da navedeni preparati imaju isključivo utrobno, a manje izraženo kontaktno djelovanje, njihova primjena vezana je za početne faze razvoja gusjenica a efekat se vidi nakon nekoliko dana.

U uslovima jakog napada koriste se preparati sa izraženim kontaktnim djelovanjem iz grupe piretroida na bazi deltametrina ili lambda cihalotrina. Efekat piretroida je brz ali treba naglasiti da ovi preparati imaju izražen negativan uticaj na korisne organizme pa se savjetuje primjena nižih doza.

Tretiranje gubara treba obaviti u ranim jutarnjim časovima ili tokom noći. Naime, glavna aktivnost gusjenica 1-3 stepena odvija se u periodu od zore do 10 časova, a gusjenica od 4-6 stepena od sumraka do zore, iako u uslovima jakog napada, aktivnost gusjenica se dešava i tokom dana.

O svim dodatnim detaljima suzbijanja voćari treba da se posavjetuju sa svojim konsultantom.

MPŠV: Mirko Jokić, PJ Prijedor; Bojana Šukalo, PJ Gradiška                                                      ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U LjUBINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Trebinje i Odjelenja za privredu i poljoprivredu Opštine Ljubinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača dana 07.04.2014. godine održana je jednodnevna obuka na teme :

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela,
2. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva,
3. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu ,

Predavanju je prisustvalo 67 poljoprivrednih proizvođača, nakon čega su postavljena mnogobrojna pitanja koja su se uglavnom odnosila na Pravilnik o uslovima i načinima ostvarivanja novčannnih podsticaja i projektu samozapošljavanja.

PJ Trebinje

 
 

                                                      ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U TREBINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje dana 09.04.2014. godine održana je jednodnevna obuka kojoj je prisustvovalo 38 poljoprivrednih proizvođača a pri tom su obrađene sljedeće teme:

1. Pravilni o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela
2. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu ,
3. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.


PJ Trebinje

 
 

                   PREZENTOVANI PRAVILNICI U ČAJNIČU, NOVOM GORAŽDU, VIŠEGRADU i RUDOM

U saradnji sa opštinskim odjeljenjima za privredu i društvene djelatnosti, UPP „Zavičaj“ iz Višegrada, PZ „Uvac“ iz Rudog radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac 09.04.204. i 10.04. 2014. u opštinama Čajniče, Novo Goražde, Višegrad i Rudo prezentovali su Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalana i nekomercijalana i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

PJ Sokolac

 
 

                                                  ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U NEVESINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje dana 10.04.2014. godine održana je jednodnevna obuka na kojoj je prisustvovalo 37 poljoprivrednih proizvođača. Obuka je održana na sledeće teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela,
2. Pravilnik o razvrstavanju poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva,
3. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu , Olga Vidačić


Istog dana savjetodavci su obišli farmere na području opštine Nevesinje koji su u sistemu vođenja knjigovodstva na farmama – FADN i prikupili podatke za prvi kvartal 2014.godine.

PJ Trebinje

 
 

                                                     ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U GRADIŠCI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Gradiška, dana 11.04.2014.godine, u saradnji sa USAID/Sida „FARMA“ projektom, organizovana je jednodnevna obuka iz oblasti tradicionalne proizvodnje sira na dvije farme: farma Vranić Duška, selo Lužani, pština Gradiška i farma Babić Siniše, selo Glamočani, opština Srbac .

Ispred „FARMA“ – projekta prisutnima se obratila Majda Tumpej, specijalista inženjer za tradicionalno sirarstvo, koja je analizirala proizvodnju sira na tradicionalan način na ovim prostorima, te je dala korisne preporuke i savjete u smislu podrške ovakvoj proizvodnji, kao i prijedloge za proširenje proizvodnje i obogaćivanje asortimana ponude novim proizvodima.

Farmeri su bili zadovoljni posjetom stručnjaka, sugestijama u pogledu daljeg bavljenja ovom proizvodnjom a dogovoreni su i kontakti u cilju buduće saradnje.


                                                                  Obnova vinograda u Hercegovini

Na parcelama A.D. „Popovo Polje“ iz Trebinja u toku je sadnja vinskih i stonih sorti vinove loze na površini od 55 ha. Po riječima upravnika vinogradarske proizvodnje dipl.ing.polj.

Ljubiše Vučkovića da sada je posađeno oko 20 ha, a sadnja se planira završiti do kraja mjeseca aprila. Pod stonim besjemenim sortama biće posađeno 12 ha u uzgojnom obliku pergola-tendona, na međurednom rastojanju od 3m i rastojanjem u redu 2 m, te 15 ha na klasični uzgojni način sorti Kardinal, Viktorija i Prima na međurednom rastojanju od 2,8 m i rastojanjem u redu 1,2 m. Vinske sorte vinove loze Vranac, Šardone i Sirah biće posađene na površini od 28 ha, od kojih će biti najzastupnjeniji Vranac.

Međuredni razmak kod vinskih sorti iznosi 2,8 a razmak u redu od 0,7-1,2 m a zavisno od uzgojnog oblika. Prvoklasne sadnice su nabavljene dijelom iz BiH, a dijelom iz zemalja EU.

Zemljište je idealno pripremljeno, a sama sadnja se obavlja mašinski uz najsavremenije satelitsko navođenje.Sve površine su pokrivene sistemom za navodnjavanje i biće primijenjena najsavremenija tehnologija. Ovo je najveća sadnja vinove loze u Popovom polju od posljednjeg rata i ova grana poljoprivrede će sigurno biti jadan od stubova razvoja Istočne Hercegovine.


PJ Trebinje


 

                                       STRUČNA POSJETA GOVEDARSKKIM FARMAMA U HAN PIJESKU

Dana 08.04.2014. godine i 11.04.2014. godine , savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, posjetili su domaćinstvo Veljka Draganića iz opštine Pale i farmu AD“ Planina“ za poljoprivredno stočarsku proizvodnju u Han Pijesku, koje se bave uzgojom goveda u sistemu krava–tele. Veljko Draganić već duži niz godina bavi se uzgojem goveda kombinovanih rasa na svom porodičnom imanju. U 2012. godini sugerisano mu je od strane savjetodavaca, da se počne baviti uzgojem u sistemu krava- tele, što nam je od strane uzgajivača potvrđeno da je ekonomski isplativo. Farma AD „Planina“, je jedina farma na Sarajevsko – Romanijskoj regiji koja se bavi uzgojem tovnih goveda rase Hereford.

Uzgoj tovnih rasa goveda postaje sve više aktuelan i u našoj regiji, prvenstveno kod onih uzgajivača koji raspolažu prostranim travnatim površinama za uzgoj u sistemu krava-tele. Njihova glavna odlika je rano stasavanje i dobra mogućnost adaptacije na različite uslove držanja. Prednost im je nad drugim rasama što su skromnije u ishrani i prikladnije za upotrebu lošije zelene mase.

Osnovni uzgojni cilj u sistemu krava – tele je plansko unapređenje proizvodnje mesa uz precizno određivanje svih ekonomski relevantnih osobina. Važna je sveobuhvatna kontrola proizvodnosti i usmjerena selekcija kako bi se postigao što viši uzgojni napredak.

Veljkovo gazdinstvo i farma AD“ Planina“, Han Pijesak, izabrani su kao lider gazdinstava PJ Sokolac i prilokom posjete savjetodavci su pored ostalog prikupili neophodne podatke za lider gazdinstvo.

PJ Sokolac

dipl. ing. Svjetlana Mičić


 

                                                   Održano predavanje za pčelare u Oštroj Luci

U organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi a u saradnji sa službom za unapređenje poljoprivrede Opštine Oštra Luka dana 12.04.2014. održano je predavanje za pčelare.

Iskusni predavač Rajko Radivojac, autor više knjiga i pulikacija iz ove oblasti, održao je predavanje prisutnim pčelarima o trenutnim radovima i aktivnostima u pčelinjacima.

Dio sastanka se odnosio i na novoobjavljeni Pravilnik o uslovima i načinima ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela o kojem je prisutne upoznao dipl. inž. Egić Danijel.

PJ Prijedor

 
 

                                        ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U ČELINCU I BRANEŠCIMA

U saradnji sa odsjekom za poljoprivredu opštine Čelinac, predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banja Luka dana 15.04.2014. godine održali su su predavanja za poljoprivrednike u Čelincu i Branešcima.

Teme koje su prezentovane su bile sledeće:

1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela 2014 – Mile Lalović,
2. Higijena muže i postupak sa mlijekom nakon muže – Miroslav Bojić,
3. Zaštita voća – Milovan Ćućić i
4. FADN (Vođenje knjigovodstva na farmama) – Nedeljka Rokvić.

U narednom periodu predviđene su praktične obuke za poljoprivredne prizvođače na području opštine Čelinac.

PJ Banja Luka

 

                                 ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA NA GOVEDARSKOJ FARMI U ČAJNIČU

Dana 16.04.2014. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, na porodičnom imanju Aleksandra Mašića u opštini Čajniče, na novoizgrađenoj farmi koja posjeduje 32 muzna grla, održana je praktična obuka na teme: Kontrola mliječnosti u skladu sa Pravilnikom Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnje (ICAR-u) i vođenje pomoćne matične evidencije, a sve u skladu sa zakonom i propisima koji su vezani za ovu problematiku.

Cilj obuke je da se vlasnik farme upozna koliko su bitni podaci koji su dobijeni iz kontrole mliječnosti krava, zajedno sa podacima o reproduktivnim osobinama, linearnim ocjenama i podacima iz pedigrea grla. Vlasniku je pored ostalog obješnjena pravilna upotreba Tru-testa, način muže, higijena mlijeka.

Sugerisano je da se tokom kontole mliječnosti mora obratiti pažnja na stanje plotkinja, mora se evidentirati prisutna pojava estrusa, promijenjeno zdravstveno stanje, povrede, preduzeto liječenje i druge promjene.

Aleksandrovo gazdinstvo izabrano je kao jedno od lider gazdinstava PJ Sokolac i prikupljeni su potrebni podaci za lider gazdinstvo.

dipl. ing. Svjetlana Mičić

PJ Sokolac                                                                 ODRŽANA OBUKA U KALINOVIKU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i odjelenja za poljoprivredu Opštine Kalinovik Dana 17.04.2014. godine održana je jednodnevna obuka za poljoprivredne proizvođače na teme:

1. Pravilnik o uslovima i načinima za ostvarivanje novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela;
2. Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
3. Vođenje pomoćne matične evidencije u stočarstvu

Predavanjaima je prisustvovalo 28 poljoprivrednih proizvođača nakon čega su postavljana pitanja koja su se uglavnom odnosila na Pravilnik i upis u Registar porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

 

                                          PRVA FARMA U SISTEMU KRAVA TELE NA REGIJI DOBOJ


Predstavnici Resora za pružanje strunih usluga u poljoprivredi, područne jedinice Doboj 24.04.2014. godine posjetili su farme „Ignjić“ -Obudovac 2, koja se dugi niz godina uspješno bavi tovom junadi.

Prije tri godine gazdinstvo pored „klasičnog“ tova junadi uvodi sistem krava-tele. U početnom periodu na farmu je uvezeno šest krava križanaca (SIM x AA) Danas farma broji trideset krava, 5-6 teladi te desetak grla priplodnog podmlatka. U početnom periodu praktikovao se prirodni pripust, a kasnije vještačko osjemenjavanje sa bikovima mesnih rasa. Korištena su sjemena Limuzina, Šarolea i Angusa. Najbolje rezultate pokazao je Limuzin (dobra koncepcija, lako telenje i vitalan podmladak). U narednom periodu će se uglavnom koristiti ova rasa.

Obrok krava čini prirodna ispaša, silaža, slama i sijeno bez posebnog koncentratnog obroka sa obaveznim lizalicama. Telad se odbijaju sa četiri mjeseca a prihranjuju se kukuruznom prekrupom u koji se dodaje do 5% sojine sačme i do 10% suncokretove sačme.

Ovaj oblik uzgoja može da bude primjer i drugim farmerima sa sličnim uslovima ishrane i ambijenta.

PJ Doboj

 
 

                                             ODRŽANA DVODNEVNA OBUKA U GACKU I KALINOVIKU

U organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Češke razvojne agencije 24.04.2014.g. u Gacku i 25.04.2014.g. u Kalinoviku održana je dvodnevna obuka poljoprivrednih proizvođača koji su u sistemu uzgoja krava – tele, a vezana su za projekat „ Razvoj uzgoja tovnih pasmina goveda“ u Republici Srpskoj. Teme obuke i predavači :

1. Značaj uspostavljanja sistema selekcije tovnih goveda; Stadnik Ludek,
2. Osnovni genetički parametri; Jaromir Duchaček,
3. Ocjenjivanje - procjena rasne vrijednosti; Zuzana Biniova,
4. Uvod u genetiku proizvodnih osobina; Jaromir Duchaček,
5. Osnovni genatički pojmovi; Jaromir Duchaček,
6. Procjena rasne vrijednosti kod tovnih goveda; Martina Doležalova

Cilj obuke je da se proizvođači upoznaju sa osnovnim principima i metodama selekcijskog uzgoja u govedarstvu, prvenstveno tovnih rasa kao i istorijatom razvoja ovog sistema u Republici Češkoj.
U okviru drugog dana obuke izvršen je i obilazak objekata repro centara koji se nalaze u opštini Kalinovik.

PJ Trebinje

 
 

                             U VIŠEGRADU ODRŽANA PROMOCIJA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA


Dana 27.04.2014. savjetodavac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJSokolac, u kancelariji u Višegradu, sastao se sa predstavnicima projekta SWG Drina – Tara.

Cilj sastanka bio je da se pomogne zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima od strane savjetodavca kako da apliciraju na aktuelne javne pozive, koji su objavljeni na portalu pomenutog projekta.
Regija Drina-Tara pokriva teritoriju koja pripada BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Načelnici 15 opština ove regije u 2013. godini potpisali su Memorandum o razumjevanju čiji je cilj stvaranje preduslova za buduću prekograničnu saradnju usmjerenu na ruralni razvoj i razvoj preduzetništva, turizma i zaštite životne sredine.
Razgovarano je i o daljoj saradnji ove dvije kancelarije, a sve u cilju da bi poljoprivredna gazdinstva ove regije bila konkurentnija na tržištu.

Istog dana ispred Hotela ,,Andrićev konak„ održana je manifestacija u organizaciji projekta SWG na kojoj su poljoprivredni proizvođači izlagali i promovisali svoje prizvode.

Na manifestaciji su uzeli učešće proizvođači: iz Rudog „Neven“, proizvođač meda „Novaković“, a iz Višegrada UPP ,,Zavičaj“, kućna radinost „Soko“ i drugi proizvođači iz okruženja.

dipl.ing.polj. Milanka Malović

                                                                   ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA

Na poziv Turističke organizacije opštine Derventa i Udruženja građana „Trstenci“ 27.04.2014. godine u Trstencima, opština Derventa u okviru manifestacije „Tucijada i izložba kućne radinosti“ održana je jednodnevna obuka iz oblasti seoskog turizma.

Izvođači obuke bili su stručni saradnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Područne jedinica Doboj. U okviru obuke prezentovane su dvije teme:

• Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva,
• Ruralni turizam u funkciji ruralnog razvoja

Iz diskusije koja je uslijedila nakon prezentacija primjetan je interes za razvoj Seoskog turizma na ovom području, ali i nedostatak informacija kada je u pitanju zakonska regulativa iz ove oblasti (način registracije, prava i obaveze nakon registracije, način pružanja usluga i plasmana proizvoda u okviru agroturizma).

Posjećenost manifestacije je bila dobra i opravdala je očekivanja učesnika.

 
 

                                  PREZENTOVANI PRAVILNICI U OPŠTINI ISTOČNI STARI GRAD

U saradnji sa opštinskim odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti i UPP „Istočni Stari Grad“, radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac 29.04. 2014. godine u opštini Istočni Stari Grad prezentovali su Pravilnik o razvrstavanju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalana i nekomercijalana i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela.

Poslije završenih predavanja , poljoprivrednici su postavili veliki broj pitanja koja su se uglavnom odnosila na Pravilnik i na problem pojave zarazne šepavosti ovaca.

Da bi se ova bolest zaustavila, i da ne bi došlo do masovnijeg širenja, savjetodavci su najavili jednodnevnu obuku na kojoj će poljoprivrednici koji se bave ovčarstvom biti edukovani kako da postupe i šta treba da urade kada je u pitanju ova bolest, koja nanosi velike ekonomske štete u ovčarstvu.

PJ Sokolac

 
 

              ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE O PLASTENIČKOJ PROIZVODNjI U OPŠTINI PRNjAVOR


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede RS ,Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ GRADIŠKA i opštine Prnjavor dana 30.04.2014.održano je teoretsko predavanje na teme :
1. Povrtarstvo – plastenička proizvodnja –prof. dr. Vida Todorović
2. Tehnologija proizvodnje pasulja – prof. dr Vida Todorović
3. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela 2014. god – dip. ing. poljoprivrede Nenad Erceg .

Takođe, obavljene su i tri praktične obuke kod poljoprivrednih proizvođača u vezi plasteničke proizvodnje . Na obuci je bilo prisutno 20 poljoprivrednih proizvođača , te predstavnici opštine Prnjavor sa svojim referentima i predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška. Obuka je propraćena sa lokalnim medijima.

PJ Gradiška                          NASTAVAK PROJEKTA PROIZVODNjE KVALITETNOG PRIPLODNOG PODMLATKA
                                                              NA PODRUČJU OPŠTINE PETROVO


Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Doboj, opština Petrovo, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljoprivrednik 04“ i Veterinarska stanica treću godinu rade na realizaciji projekta „Stvaranje osnove za proizvodnju kvalitetnog priplodnog podmlatka u govedarstvu na području opštine Petrovo“ čiji je osnovni cilj odgojiti kvalitetan priplodni podmladak na vlastitim farmama i smanjiti uvoz junica.

Projekat finansira opština Petrovo (nabavka sjemena, troškovi osjemenjavanja, podsticaj za podmlatak koji se odgoji na farmi iz programa). Resor za pružanje stručnih usluga, područna jedinica Doboj vrši linearnu ocjenu grla, pravi plan pripusta, pruža savjetodavne usluge farmerima, prati realizaciju i rukovodi projektom. Veterinarska stanica vrši osjemenjavanje prema planu. Obaveza farmera članova udruženja je da primjeni preporuke na svojim farmama, te da vode urednu matičnu evidenciju kvalitetno priplodnih grla.

Materijalna situacija, procedure oko nabavke sjemena dovele su do zastoja u realizaciji projekta. Na sastanku održanom 30.04.2014. kome su prisustvovali učesnici projekta sa Načelnikom opštine sumirani su postignuti rezultati i dogovorene naredne aktivnosti.
Učesnici su zaključili da je projekat opravdao ulaganja te je zaključeno da treba nastaviti aktivnosti jer su rezultati već vidljivi na terenu kroz odgojeni priplodni podmladak.

Pj Doboj

 
 

BANjALUKA, Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da su obilne kiše nanijele velike štete poljoprivrednim proizvođačima, te da su najveći problemi nastali na području banjalučke regije i odnose se na stanje usjeva kukuruza.

„Problem je što dosta poljoprivrednih proizvođača još nije završilo sjetvu, jer nemaju priliku da uđu u svoje parcele. Tamo gdje je sjetva obavljena na nekoliko lokacija imamo problema ‘ležanja vode’, naročito na teškim zemljištima gdje sjeme nije ni niklo, a na zemljištima povoljnije strukture kukuruz je u fazi razvoja do tri lista i tu nema problema“, pojasnio je Pašalić.

On je istakao da se može očekivati nova sjetva tamo gdje je sjeme propalo u zemljištu, dodajući da nema velikog broja takvih površina.

„To će dovesti do poskupljenja sjetve. Naši poljoprivredni proizvođači moraće da ulažu dodatna sredstva kako bi proizvodnju priveli kraju“, rekao je Pašalić za Alternativnu televiziju.

Prema njegovim riječima, pšenica se nalazi u dosta dobrom stanju, ali postoji opasnost od pojave određenih bolesti.„Ne možemo govoriti o šteti, ali biće problema. Ne znamo na koji način će reagovati Vlada i pomoći proizvođačima, jer u budžetu nemamo sredstava za tu namjenu„, rekao je Pašalić i dodao da će za nekoliko dana biti poznato kolike su štete.

Govoreći o isplati podsticaja za 2013. godinu, Pašalić je poručio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ispoštovati sve obaveze prema proizvođačima. Srna

 

BANjALUKA - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić rekao je da šteta od poplava na poljoprivrednim usjevima u Republici Srpskoj, prema prvim procjenama, iznosi nekoliko desetina miliona KM.

On je naglasio da je već sada izvjesno da će rod žitarica i povrća biti gotovo prepolovljen, što će dovesti do rasta cijena osnovnih prehrambenih namirnica – hljeba, povrća i mesa.
"Više informacija imaćemo nakon povlačenja vode sa zasijanih površina i detaljnijeg pregleda usjeva kukuruza. Stručne službe Ministarstva na terenu će utvrditi štetu na poljoprivrednim kulturama", izjavio je Mirjanić za "Večernje novosti".

On je naveo da je osnovni problem zasićenost zemljišta vlagom usljed velikih količina padavina, pri čemu su otežane osnovne agrotehničke operacije i istakao da je najugroženiji kukuruz.
"Sjetva kukuruza planirana je na 140.000 hektara, ali kasni u pojedinim regionima i, prema informacijama resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, do sada je zasijano 70 odsto planiranih površina. Prema prvim procjenama, ponovnu sjetvu kukuruza potrebno je obaviti na oko sedam odsto planiranih sjetvenih površina", rekao je Mirjanić.

Mirjanić je naglasio da će resorno ministarstvo i Vlada Republike Srpske nastaviti da ratarima pružaju finansijsku i svaku drugu vrstu pomoći. Nezavisne                                 OBUKA ZA PROIZVOĐAČE MLIJEKA SA PODRUČJA OPŠTINE DERVENTA

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Reasor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Doboj u saradnji sa projektom „Farma“ i ZZ „Lan“ 08.05.2014. godine u Velikoj Sočanici održali su jednodnevnu obuku za farmere koji se bave proizvodnjom veće količine mlijeka.

Farmeri su upoznati sa sledećim temama:

 Ishrana krava
 Proizvodnja kabaste stočne hrane

Na dvije farme izvedene su i praktične obuke kroz koje je ocijenjena tjelesna kondicija krava i date preporuke u skladu sa stanjem na farmi, te skrenuta pažnja na pojave izazvane nepravilnom ishranom i držanjem.

Gostujući predavač bio je Igor Tumpej iz savjetodavne službe Slovenije koji je prenio pozitivna iskustva iz Slovenije, posebno naglašavajući potrebu za upotrebom trava u ishrani goveda, kao silaže, sjenaže ili zelene mase.

PJ Doboj 

                                                    POSJETA STOČARSKOJ IZLOŽBI U AUSTRIJI

Predstavnici opštine Gacko, OZZ Gacko i predstavnici MPŠiV RS Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi boravili su u Austriji u periodu od 03.05. do 06.05. 2014. godine i u tom periodu posjetili izložbu stoke u Imstu.

Na izložbi je predstavljeno Sivo tirolsko govedo. Organizacija izložbe je bila na visokom nivou a prikazana su visokokvalitetna grla tako da je za predstavnike opštine Gacko i farmere ovo jedno dobro iskustvo. Namjera predstavnika opštine Gacko i farmera je da dobro iskustvo sa izložbe u Austrijio pokušaju primjeniti na stočarskoj izložbi u Gacku koja će se održati u avgustu tekuće godine.

Pored prisustva izložbi održan je sastanak sa predstavnicima Austrijskog Udruženja uzgajivača goveda u Tirolu o mogućoj saradnji sa opštinom Gacko jer su gatački farmeri izrazili želju da uvezu njihove junice i bikove.

Gatačko goveče je kvalitetno za prostor čitave Hercegovačke regije jer je lako prilagodljivo u brdskoplaninskim područjima. Međutim, dugo vremena ništa nije urađeno na unapređenju genetskog potencijala i poboljšanja proizvodnih sposobnosti Gatačkog govečeta, s toga predstavnici gatačke opštine ozbiljno razmišljaju o uvozu bikova i junica Sivog tirolskog govečeta.


PJ Trebinje
                                                      Proizvodnja u plastenicima u opštini Višegrad

Dana 15.05.2014. godine radnik Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi obišla je gazdinstvo poljporivrednog proizvođača Nebojše Stojanovića iz Višegrada koji se bavi proizvodnjom povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Od povrća proizvodi: rani krompir, rani kupus, luk, mrkvu, salatu i špinat te paradajz, krastavac i papriku. Bavi se i proizvodnjom rasada. Ova proizvodnja se odvija na površini od 3200 m². Proizvođač ima status preduzetnika. Proizvođaču je dat savjet kako treba obratiti pažnju na bolesti koje se mogu pojaviti, obzirom da imamo puno kišnih dana i vlažnost je velika, a temperature su već duži period dosta niske, što se može negativno odraziti na biljke. Pored ostalog proizvođaču je dat savjet kako će osvremeniti svoju proizvodnju.

Treba posebno obratiti pažnju oko berbe i pakovanja povrća. Savjetovano je da kod proizvodnje rasada treba obratiti pažnju na temperatura, vlažnost, svjetlost kao i izbor najkvalitetnijeg sjemena odabrane sorte (hibrida) sve u cilju kako bi bila uspješna.

Ovaj proizvođač ostvario je proizvodnju robnog karaktera. Proizvode plasira sem svoje opštine još i u susjedne opštine Gornje Drinskog regiona: Foču, Rogaticu, Sokolac i Čajniče.

Dipl. inž. polj. Milanka Malović

 
 
 

Svi poljoprivredni proizvođači koji su prije poplava započeli kupovinu regresiranog dizel goriva na benzinskim stanicama određenog distributera, koje zbog poplava više nisu u funkciji, mogu da nastave da kupuju gorivo u najbližim benzinskim stanicama, ali kod istog distributera.

Ministarstvo je poslalo instrukcije svim administrativnim službama opština i svim distributerima nafte. Poljoprivrednicima će u nadležnoj administrativnoj službi biti izdat novi duplikat zahtjeva za regresiranim dizelom, na kojem će biti navedena odobrena količina goriva i naziv ovlašćenog distributera kod kojeg je korisnik započeo kupovinu.

Npr. Ukoliko je korisnik prije poplava kupovao regresirano gorivo na benzinskoj stanici „Nešković“ u Doboju koja više nije u funkciji i iskoristio 200 od odobrenih 500 litara, preostalih 300 litara može da kupi na benzinskim stanicama „Nešković“ u Tesliću ili Modriči.

 

                                                            ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA NA PALAMA

Dana 12.06.2014. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac na ergeli konja kod Radislava Ilića u opštini Pale, održali su praktičnu obuka na temu: Tehnologija hranjenja i držanja konja.

Cilj obuke je da se vlasnik ergele upozna sa pravilnom ishranom konja u zimskom i ljetnom periodu i kako se hrane konji po određenim kategorijama. Osim ishrane objašnjeno je pravilno držanje konja, kako bi se što više prilagodili prirodnim uslovima, zbog dobijanja zdravog i sposobnog grla koje je prilagođeno uzgojnim ciljevima.

Sugerisano je da se za ostvarivanje uzgojnog cilja uzme u obzir udio nasleđivanja koji je usmjeren ka privrednom cilju za unapređenje osobina eksterijera, dobre reprodukcije, otpornosti na bolesti, dobru anatomsku građu, poslušnost i druge osobine vezane za lipicansku rasu konja.

Ergela Ilić izabrana je kao jedno od lider gazdinstava PJ Sokolac.

PJ Sokolac


 

                                                    Održana manifestacija „Zlatne ruke Podrinja“

U subotu 14.06.2014.godine u Višegradu održana je manifestacija „Zlatne ruke Podrinja“ na kojoj su uzeli učešće izlagači iz opština Gornje Drinskog regiona i šire: Foče, Čajniča, Novog Goražda, Goražda, Ustikoline, Rogatice, Rudog, Višegrada, kao i opštine Ljubovije i Užica iz Srbije.

Ovdje je pokazano da ovaj region raspolaže sa velikim resursima kao što je pitka voda, proizvodnja šljive koja ima dugu tradiciju u ovim krajevima i više od sto godina, proizvodnja merkatilnog i sjemenskog krompira, kao i povrća. Poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iznijeli su svoje najbolje proizvode i specijalitete ovih krajeva. Posjetioci su imali priliku da konzumiraju i kupe proizvode od osamnaest izlagača koji su bili učesnici manifestacije.

Vrijeme kada su siromašni poljoprivrednici ovih krajeva sušili šljivu da prehrane svoje porodice tokom duge zime, prošlo je. Sada u ovim krajevima imaju sušare za voće (manjeg kapaciteta), ali ipak trud vrijednih poljoprivrednika ostao je.

Ovdje su se sabrale majstorske tajne proizvođača, a sve to za savršene ukuse. Manifestacija je bila izuzetno posjećena.

Dipl.inž.polj. Milanka Malović

 
 
 
 

                                                           Berba višnje u Potkozarju u punom jeku

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor posjetili su i razgovarali sa vlasnikom zasada višnje Forić Nihadom.

Berba višnje je u punom jeku, trenutno se bere sorta Hajmanov Rubin, a završena je berba Marele. Vremenske prilike od početka vegetacije nisu bile dobre za rast i razvoj višnje.

Zbog prevelike vlažnosti bio je povećan napad i intenzitet pojave biljnih bolesti, pa je bilo i više troškova za proizvođače u smislu zaštite protiv istih.

Posebno je bila izražena bolest čiji uzročnik je Monilia laxa-sušenje cvjetova, grančica i trulež plodova koštićavog voća, zbog koje su voćari u ovoj vegetaciji morali skoro udvostručiti broj tretiranja. Ovakva situacija se naravno odrazila i na rod pa ovaj voćar očekuje samo oko 20% od očekivanog prinosa.

PJ Prijedor

 
 

                                         ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA NA LIDER GAZDINSTVIMA

Dana 01.07.2014. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac, održali su praktičnu obuku kod poljoprivrednih proizvođača Krsta Markovića u opštini Rogatica i kod Milomira Zoranovića u opštini Sokolac, na teme:

• Mastis test
• Preventiva u liječenju mastitisa.

Cilj obuke je da se vlasnici farme upoznaju da mastitis predstavlja bolest koja nanosi velike štete mliječnom govedarstvu i vrlo često je razlog za isključenje iz proizvodnje visoko produktivnih krava muzara. Takođe je rečeno da je mastitis pokazatelj zdravlja muznog grla i da od mastitisa potiče povećan broj somatskih ćelija u mlijeku i da se somatske ćelije ne razmnožavaju u mlijeku poslije muže za razliku od mikroorganizama koji prouzrokuju onečićšenje mlijeka i koji su nastali od nehigijenskog držanja muznih grla i postupka sa mlijekom poslije muže.

Sugerisano je da u cilju sprečavanja mastitisa kao i poboljšanju higijenskih uslova u proizvodnji mlijeka treba obratiti pažnju na sledeće faktore: kravama treba obezbjediti izbalansiran obrok, posebnu pažnju treba obratiti na nivo energije, makro i mikro elementa, izbjagavati stresove, povrede vimena, potpuno izmuzivanje, higijenu vimena, ruku kao i pribora za mužu.

Takođe treba održavati higijenu štale, liniju za mužu i ličnu higijenu. Pored svih ovih faktora potrebno je obezbjediti dobar ambijent, temperaturu, vlažnost vazduha i provjetravanje. Bitno je takođe obezbjediti suva ležišta kao i pravilno funkcionisanje muznih uređaja.


PJ Sokolac

 
 
 

                             Postepeni oporavak poljoprivrede na poplavljenim područijima u Prijedoru

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor posjetili su farmu koka nosilja ,,Babić,,.

U proteklim poplavama koje su pogodile opštinu Prijedor ova Farma je imala značajne gubitke. Naime, vlasnik Babić Dragan je u poplavama imao štetu od 1200 koki nosilja koje su se ugušile u vodi, a i veći dio hrane za koke mu je bio uništen kao i dio umjetnog gnojiva namijenjenog za proljetnu sjetvu kukuruza i soje. Takođe, poplavljeni su bili i objekti za držanje koki i skladište hrane i žita.

Marljivi domaćin je uselio novo jato od 3000 komada koki i zajedno sa preostalom količinom koki nosilja koje je uspio spasiti od poplave započeo je ponovnu proizvodnju. Takođe posijao je i 6 ha soje i 9 ha kukuruza. Usjevi se nalaze u dosta dobrom stanju. Trenutno radi korektivni tretman herbicidima u usjevima soje.

PJ Prijedor

 
 

U subotu 2014. godine održana je radionica za voćare sa područja opštine Novi Grad. Radionica je održana u voćnjaku Milana Kneževića a teme na radionici odnosile su se na ljetnu rezidbu jabuke i kruške, ishranu i navodnjavanje voćnih zasada. Radionica je održana u saradnji Resora za pružanje stručnih usluga - Područne jedinice Prijedor, Internet portala „Dobar Voćar“, Udruženja voćara Novi Grad i Opštinske poljoprivredne službe iz Novog Grada.

U pogledu ljetne rezidbe, skrenuta je pažnja na to da intenzivan uzgoj voća zahtjeva ne jednu, već nekoliko zelenih intervencija sa ciljem postepenog smanjenja zelene mase i izbjegavanja fiziološkog stresa na biljkama. Govorilo se i o značaju navodnjavanja i ljetne ishrane zasada, sa posebnim osvrtom na probleme vezane za nedostatak kalcijuma u plodovima. Uzgajivačima su date korisne i praktične preporuke i upućen poziv na dalju saradnju sa našom stručnom službom.

Skup je protekao u veoma pozitivnoj i domaćinskoj atmosferi. Naredni skup je zakazan za jesen.

07.07.2012.
Područna jedinica Prijedor

 
 

                                                         53. IALB DANI ODRŽANI U TERMAMA TUHELj

Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS, boravili su u Termama Tuhelj gdje su održani 53. IALB Dani – evropski kongres poljoprivradnih savjetodavaca s temom „Mogućnosti nove poljoprivredne politike – uloga savjetovanja“. Kongres je održan u periodu od 18. do 20. juna 2014. godine. Tokom trodnevnog kongresa na okruglom stolu i radionicama razgovarano je o evropskim inovacionim partnerstvima, poljoprivrednoj produktivnosti i održivosti, novim mogućnostima za ruralni razvoj kao i umrežavanju za prenos znanja u poljoprivredi. Trećeg dana kongresa organizovano je ukupno pet stručnih izleta s različitim temama iz područja rada savjetodavaca.

Ono što je bitno naglasiti za Tuheljski skup jeste da se provlačila ideja o stvaranju mreže koju bi činile zemlje jugoistoka Evrope, odnosno Balkanske zemalje koje bi na taj način ušle u sastav EUFRAS-a. Tu mrežu sačinjavale bi pored zemalja bivše Jugoslavije i Austrija, Mađarska, Rumunija i Bugarska, dok bi BiH imala dvije nezavisne savjetodavne službe (RS i FBiH).

Prednosti takve mreže (jugoistoka Evrope) bi bila lakša aplikacija za zajedničke projekte iz EU fondova i mnoge druge zajedničke aktivnosti, koje bi bile podržane iz međunarodnih sredstava. Ovom prilikom nije definisano sjedište mreže, a takođe nisu definisane ni obaveze po pitanju članstva. Sledeći korak koji bi trebalo napraviti jeste da se kontaktiraju regionalne službe, imenuju predstavnici za zajednička tijela mreže i organizuju sastanci.                                                                        Stručna posjeta Šipovu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Banja Luka (Stojan Kozomara) je 11.07. 2014 godine je organizovalo stručnu posjetu farmi goveda Jović, selo Dragnjić podovi opštini Šipovo. Farmer Dragan Joviće trenutno broji devetnaest grla goveda, uglavnom junice i prvotelke.

Proizvede se oko četiri hiljade litara mlijeka mjesečno, stim da još sva grla nisu uključena u laktaciju, količna proizvedenog mlijeka će rasti kad se istele sve junice. U toku je i izgradnja novog objekta za smještaj grla, čime će se značajno unaprijediti proizvodnja na farmi, i stvoriti uslovi za povećanje kapaciteta. Jedan od ključnih problema s kojim se farmer susreće a i ostali poljoprivredni proizvođači iz sela Dragnjić podovi jeste nedostatak vode za piće i napajanje stoke.

Trenutno se koriste alternativna pojila, lokve. Kapaciteti farme su prepoznati od strane Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Banja Luka, te je farma uvrstena u program Lider gazdinstva, gdje će biti pod stručnim nadzorom savjetodavaca..

 
 

                                          Domaća autohtona rasa ovaca, pramenka, u Ustibaru kod Rudog

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac, dana 10.07.2014.godine su obišli poljoprivrednog proiuzvođača, Vujadinović Nenada iz Ustibara, opština Rudo.Poljoprivredni proizvođač se bavi proizvodnjom i uzgojem kvalitetno priplodnih ovaca autohtone rase pramenka više od 50 godina. Uzgaja još sjeničke i križane rase.

Pramenka daje odlične rezultate u našim uslovima gajenja i klime po svojim proizvodnim osobinama, nije puno zahtjevna, otporna je i mliječna. Stado broji oko 180 ovaca, od toga 107 umatičenih odraslih grla. Trenutno selekcija se vrši u dva pravca: meso-mlijeko. Ovdje je dat savjet da se vrši selekcija na plodnost, i da se redovno ubacuje svježa krv u stado preko pažljivo biranih elitnih ovnova.

Treba da se obezbijedi kvalitetna ishrana ovaca kako bi proizvodnja bila rentabilna. Kod ishrane prvenstveni cilj je obezbijediti kvalitetnu a što jeftiniju hranu koju će ovca najbolje iskoristiti a samim tim dati svoj maksimum. Pored napasanja ovaca na kvalitetnim pašnjacima, trebala bi se vršiti prihrana koncentrovanom hranom (ječam,kukuruz,ovas itd.). Vrijeme trajanja ispaše na dobrim pašnjacima treba da iznosi oko 4-5 časova dnevno uz dodatak od 200-400 grama koncentrovane hrane ili žita po grlu.

Ovaj proizvođač do sada je sakupio 100 metara sijena a planira još 150 metara, a sve u cilju kako bi obezbijedio potrebnu hranu za stado. Zbog sve većih suša u ovim krajevima i šire, smatramo da će se sve više koristiti alternativna hraniva, kao što su silirana trava, siliran stočni sirak, sudanska trava, grahorice itd.

Dipl.ing.polj.Milanka Malović
                                                           Obuka za procjenu eksterijera steonih junica

Dana 16.07.2014. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, održali su praktičnu obuku na gazdinstvima kod poljoprivrednih proizvođača Vitomir Srđana u opštini Sokolac, Jele Gavrilović i Vitomira Perišića u opštini Rogatica.Praktična obuka je održana na temu: Eksterijerne karakteristike steonih junica u tipu simentalske rase.
Cilj obuke koja je prezentovana poljoprivrednim proizvođačima je da se vlasnici farmi upoznaju da eksterijer u zootehnici podrazumjeva opšti izgled životinje i tjelesnu građu. To je metod koji nam pomaže da steknemo utisak o zdravstvenom stanju, proizvodnom tipu i procjeni dužine eksploatacije. Procjena eksterijera predstavlja metodu koja se koristi u selekcijske svrhe, odnosno može nam pokazati da li se neko svojstvo može odraziti na potomstvo i u kolikoj mjeri.
Proizvođačima je sugerisano da je uzgoj podmlatka najvažniji zadatak svakog uzgajivača goveda. Uzgoj junica za obnovu stada odličan je način povećanja zarade i sa dobrim programom obnove stada proizvođači mlijeka će biti u mogućnosti zamjeniti izlučene krave sa junicama većeg genetskog, odnosno proizvodnog kapaciteta.
Iz svega ovog proizilazi da bi se svaki uzgajivač kvalitetno priplodnih goveda trebao pridržavati uzgojnog programa goveda u Republici Srpskoj.

PJ Sokolac


      POČETAK UZIMANjA UZORAKA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA ANALIZU KONTROLE PLODNOSTI

Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška, dana 01.08.2014 godine počeli su sa uzimanjem uzoraka poljoprivrednog zemljišta za analizu kontrole plodnosti.

Prema članu 55. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela , sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imaju porodična poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalna i koja zaključno sa 15. majem tekuće godine u Registru poljoprivrednih gazdinstva imaju minimalno propisanu površinu poljoprivrednog zemljišta prijavljenu pod korišćenjem.

 

                                    SAJAM POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I RUČNIH RADINOSTI

U okviru 139. Nevesinjske olimpijade 17.08.2014.godine održan je deseti jubilarni sajam poljoprivrednih proizvoda i kućne radinosti.

Ove godine na sjmu je uzelo učešća oko 40 izlagača koji su izlagali mliječne i suhomesnate proizvode, med i ostale pčelinje proizvode, domaće rakije i ručne radinosti. Učešće u Stručnom žiriju uzeli su i predstavnici MPŠiV RS Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Jedinice za koordinaciju projekata.

Dodijeljene su nagrade u 7 takmičarskih kategorija i nagrada za najljepše uređen štand.


PJ Trebinje


 
 

          SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE SA                                                                                 UDRUŽENjEM VOĆARA RS


Dana 15.08.2014 godine u kancelariji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područne jedinice Gradiška, održan je radni sastanak između predstavnika Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i predstavnika Udruženja voćara Republike Srpske.

Tema sastanka su bili aktuelni problemi u voćarstvu, te dogovor na koji način sanirati štete pričinjene gradom, kao i korekcije postojećih mjera od strane Ministarstva i prilagođavanje mjera novonastaloj situaciji.

Sastanak je bio konstruktivan sa dosta prijedloga, ali i zahtjeva, te u narednom periodu treba da se definišu tačne mjere podrške poljoprivrednim proizvođačima, kako bi im se pomoglo da saniraju pričinjene štete.

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi
Područna jedinica Gradiška
Dipl. ing. polj. Bojana Šukalo 

 

                                                                    SAJAM MEDA I VINA TREBINjE

19.08.2014. godine u Trebinju je u okviru Preobraženskih svečanosti i Slave grada otvoren sedmi po redu“ Sajam meda i vina Trebinje 2014.“
Na sajmu je uzelo učešće tridesetak izlagača iz Trebinja i okoline.

PJ Trebinje

 
 

PODRŠKA UNAPREĐENjU KVALITETA OSNOVNOG STADA UZAGJIVAČIMA KOZA IZ ISTOČNOG DIJELA RS

Dana 23.08.2014. godine radnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i predstavnici Udruženja kozara „ Jugoistok“ Republike Srpske boravili su u Rotholcu, Austrija gdje su prisustvovali aukcijskoj prodaji kvalitetno priplodnih jarčeva.

Tom prilikom Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, Ministarstva poljoprivrede je izvršila nabavku 12 kvalitetno priplodnih jarčeva (8 alpskih, 2 sanska i 2 burska), za potrebe uzgajivača iz Republike Srpske. Cilj nabavke jeste unapređenje osnovnog stada i osvježavanje krvi, jarčevima sa izraženim kvalitetno-priplodnim osobinama.

Zajednička ocjena učesnika je: da se radi o interesantnoj i korisnoj posjeti, da je dobro odabrano odredište za sticanje novih saznanja i iskustava, da ova posjeta inspiriše kreativnost i nove ideje koje se mogu primijeniti na našim prostorima. Posebno se ističe neophodnost unapređenja selekcijskih aktivnosti, od vođenja matične evidencije, do uspostavljanja precizne kontrole proizvodnosti. Obe mjere su osnova unapređenje kvaliteta gajenih životinja, ali omogućuju i ostvarivanje bolje cijene priplodnih grla na tržištu.

Kao poseban cilj u narednom vremenu se postavlja organizacija Udruženja kozara „ Jugoistok“ Republike Srpske u skladu sa EU legislativama, a posebno onima koje određuju organizaciju rada udruženja uzgajivača. U EU Udruženja pružaju podršku farmerima u vođenju matične evidencije, kontroli proizvodnosti, obilježavanju domaćih životinja i izdavanju određenih dokumenata.

Ovo je u poslednjih godinu dana već treća posjeta naših kozara Austriji. U međuvremenu je potpisan sporazum o saradnji između Udruženja uzgajivača koza iz Austrije, koje predvodi g. Josef Stoeckl, te uzgajivača koza Jugoistok Republike Srpske, koje predvodi g. Spasoje Čamur. Za očekivati je zajedničko učešće na projektima koji se finasiraju iz evropskih i drugih fondova.
U GACKU ODRŽANA 40. REGIONALNA STOČNA IZLOŽBA


31.08.2014. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Opštine Gacko i Zemljoradničke zadruge u Gacku je održana 40. regionalna stočna izložba u sledećim kategorijama:

1. Bikovi vlastiti uzgoj dobi od 1 do 2 godine,
2. Bikovi vlastiti uzgoj dobi preko 2 godine,
3. Telad muška starosti 3 do 6 mjeseci,
4. Telad muška starosti 6 do 12 mjeseci,
5. Telad ženska starosti od 3 do 6 mjeseci,
6. Telad ženska starosti od 6 do 12 mjeseci,
7. Junice dobi od 12 do 18 mjeseci,
8. Steone junice,
9. Krave dobi do 10 godina,
10. Krave i junice plemenitih rasa iz vlastitog uzgoja,
11. Ovce za priplod (stado od 10 ovaca),
12. Jagnjad za priplod (stado od 10 jagnjadi),
13. Ovnovi za priplod,
14. Kobile za priplod,
15. Pastuvi,
16. Nerasti,
17. Nazimice,
18. Krmače,
19. Izložba pasa
20. Gatačka korida

Stručna komisija je imala zadatak da ocijeni i odabere najbolja grla i da najboljim odgajivačima uruče diplome i novčane nagrade a u sklopu ove manifestacije održana je i tradicionalna „Gatačaka korida“. Kvalitet ovogodišnje izložbe je bolji nego prethodnih godina, u nekim kategorijama je konkurencija bila i oštrija, tako da se može reći da je ova izložba u potpunosti uspjela.

PJ Trebinje

 
 
 

                                                                  U Modriči održana peta izložba stoke

U sklopu sajma privrede i poljoprivrede u Modriči je 05.08.2014 godine održana peta izložba stoke na kojoj su učestvovali proizvođači mlijeka i priplodnog podmlatka sa opština Modriča, Vukosavlje i Šamac.

Komisija sastavljena od stručnih saradnika stočarstva Resora i Veterinarske stanice Modriča je imala zadatak da odabere najbolja grla u kategoriji junica i krava te kolekcije junica i šampionku sajma.


Za šampionku sajma je proglašena krava Stević Jove iz Modriče koja je nagrađena od strane SO Modriča i proizvođača stočne hrane.

Izložba je opravdala svoju funkciju u promovisanju stočarske proizvodnje koja u Posavini iz godine u godinu i pored nepovoljnih ekonomskih i prirodnih uslova bilježi rast kako u broju grla tako i količini proizvedenog mlijeka po grlu.

SO Modriča je prepoznala značaj ovih manifestacija i materijalno podržava UPP“ Modrička polja“ u njihovom radu na razvoju i organizovanju stočarske izložbe na opštini .

 

        ODRŽANA MANIFESTACIJA DANI VOĆA „POTKOZARJE 2014“ U DONjIM PODGRADCIMA, GRADIŠKA

Dana 11.09.2014 godine, sa početkom u 12:00 časova u Donjim Podgradcima održani su tradicionalni dani voća „Potkozarje 2014“. Voćari su se potrudili i izložili najbolje plodove , koji su i ocijenjeni od strane stručnog žirija.

Kiša koja je padala tokom cijelog dana, nije omela izlagače, ali ni posjetioce da obiđu štandove sa izloženim voćem.

Ovoj manifestaciji prisustvovala je predsjednica Vlade RS , Željka Cvijanović i ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Stevo Mirjanić.
              ODRŽANA MANIFESTACIJA „DANI POLjA KUKURUZA – 2014.“ U DUŠANOVU KOD NOVE TOPOLE


Dana 18.09.2014. godine, sa početkom u 11:00 časova u Dušanovu kod Nove Topole, opština Gradiška, održana je manifestacija „Dani polja kukuruza“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na oglednom polju površine 2,5 ha, posjetioci su mogli da vide 73 hibrida kukuruza iz 10 selekcijskih kuća (BC, ZP, PKB, Osijek, NS, BL, AS, Agris, Syngenta, KWS). u ogledu su učestvovale sve selekcijske kuće koje prodaju svoje hibride na našem tržištu, osim Pioneera, Monsanta i LG.

Ogled je realizovan u saradnji sa kompanijama:

- „Syngenta“ - obezbjedila sredstva za zaštitu,
- „Elixir Zorka“ - obezbjedila đubriva za kompletan ogled,
- „Farmland“ - obezbjedila parcelu za postavljanje ogleda.

Posjetioci su mogli da na jednom mjestu vide kako se koji od zasijanih hibrida ponaša i reaguje na ovogodišnje teške proizvodne uslove. Imali su priliku da od najeminentnijih stručnjaka iz ove oblasti saznaju informacije, kako o pojedinačnim hibridima, tako i o proizvodnji kukuruza uopšte. Bilo je dosta riječi o problemima koji nas čekaju kada su u pitanju žetva kukuruza i njegovo skladištenje.

Manifestaciji je prisustvalo preko 200 posjetilaca uglavnom poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja. Pored njih prisutni su bili predstavnici velikog broja instituta, i trgovačkih kuća, fakulteta, brojni agronomi... Manifestaciji je prisustvovao i ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić, sa svojim pomoćnicima Borisom Pašalićem i Zoranom Kovačevićem.                                                          ZAVRŠENA IZGRADNjA BAZENA ZA KUPANjE OVACA


Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata je u saradnji sa MPŠiV podržala izgradnju bazena za kupanje ovaca u opštinama Istočni Stari Grad, Foča i Čajniče, a slijedi i nastavak izgradnje u opštinama Nevesinje, Ljubinje, Bileća i Berkovići. U pomenutim opštinama ovčarstvo je veoma razvijeno, i kako bi se spriječilo širenje zarazne šepavosti ovaca i drugih zaraznih bolesti bilo je neophodno da se izgrade bazeni i pojačaju mjere zdravstvene zaštite .

Republika Srpska ima dugu tradiciju u uzgajanju ovaca, i već dugo ukazujemo na to da domaće ovčarstvo kao djelatnost koja iza sebe ima snažne prirodne resurse, a ispred sebe ima neispunjene kapacitete domaćeg tržišta za autohtone ovčje proizvode, uz mogućnost njihovog izvoza na bliža regionalna pa i dalja evropska tržišta.

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac će raditi na daljoj edukaciji farmera, kako bi farmeri vodili više računa o zdravlju životinja,kao i da pasminsko unapređenje putem uzgoja i selekcije bude ključni faktor razvoja stočarstva.

PJ Sokolac

 

                                                         PODJELA KVALITETNO – PRIPLODNIH JARČEVA

20.09.2014. godine izvršena je primopredaja jarčeva koje je uvezla iz Austrije Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata za potrebe Udruženja uzgajivača koza „ Jugoistok“ Republike Srpske.

Potpisan je sporazum između Udruženja i MPŠiV RS. Sporazum su potpisali direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata Mr Radenko Jeftić, pomoćnik ministra Doc.dr Boris Pašalić i predsjednik Udruženja gospodin Spasoje Čamur.

Farmeri su dužni da odnjeguju isti broj polno zrelih priplodnjaka, potomaka zaduženih jarčeva, nakon dvije godine uzgoja i stave ih na raspolaganje drugim članovima Udruženja, koje će izabrati stručnjaci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Takođe su dužni da vode svu matičnu evidenciju, a posebno registar pripusta i jarenja radi ocjene samih jarčeva, bez obzira na testove koje posjeduju.

U narednom periodu će se raditi na unapređenju selkcijskih aktivnosti, od vođenja matične evidencije do uspostavljanja precizne kontrole proizvodnosti.
                                                             BERBA JABUKE NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA

Na području opštine Gradiška berba jabuke je uveliko u toku. Proizvođači uprkos kišnom periodu nastoje da pravovremeno obave berbu.

Berba je pored vremenskih uslova otežana kao i zbog kvaliteta plodova koji su jednim dijelom oštećeni od grada, zatim bolesti, pa se jabuka mora klasirati prilikom berbe.

Berači dolaze sa područja Gradiške i jedan dio iz Hercegovine. Manji proizvođači završavaju berbu zlatnog delišesa i počinju sa berbom ajdareda, dok kod velikih proizvođača još je u toku berba zlatnog delišesa i pinove.

Ono što proizvođače dodatno opterećuje, pored lošeg kvaliteta ove godine jeste i plasman ubrane robe.

 
 

                                                         PJ SOKOLAC ZAVRŠILA UZORKOVANjE ZEMLjIŠTA

Nakon zaprimljenih elektronskih spiskova potencijalnih korisnika analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta od strane MPŠiV RS, PJ Sokolac, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi je u periodu od 27.08.2014. do 25.09.2014. uspjela završiti tu aktivnost. Uzorkovanje zemljišta je obavljeno kod 87 poljoprivrednih proizvođača sa područja opština Čajniče, Han Pijesak, Pale, Rogatica, Rudo, Višegrad, Sokolac i Trnovo.

Uzorci i sva propratna dokumentacija su predati u Poljoprivredni institut u Banja Luci na ispitivanje, nakon čega će svaki poljoprivredni proizvođač dobiti gotov izvještaj o rezultatima analize zajedno sa stručnim preporukama.

Inače, pravo na ova podsticajna sredstva za finansiranje jedne analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imala su porodična poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar Poljoprivrednih Gazdinstava kao komercijalna, i koja su zaključno sa 15. majem tekuće godine imala minimalny površinu poljoprivrednog zemljišta prijavljenu pod korištenjem u područjima iznad 500 metara nadmorske visine za ratarske kulture 0.5 ha, za voćarske i povrtarske kulture 0.5 ha i za plastenike 300 m2.


                                                        Podjela sjemenske pšenice na području PJ Gradiška

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga - PJ Gradiška, iz donacije Svjetske organizacije za hranu FAO podijeljena je sjemenska pšenica sorta Renesansa (NS).

Na području tri (3) opštine Gradiška, Laktaši i Srbac sjemensku pšenicu preuzelo je 280 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava ukupne količine 70 tona. Ovu donaciju dobili su proizvođači koji su pretrpjeli štete od majskih i junskih poplava te grada koji je oštetio usjeve na ovom području.

Nadamo se da će proizvođači uspjeti zasnovati jesenju sjetvu i da će ova pomoć biti od velikog značaja ugroženim domaćinstvima.

 
 

   Poljoprivrednici Sarajevsko – Romanijske regije i Hercegovine u posjeti farmama u Prnjavoru i Novoj Topoli

U organizaciji Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, 20 proizvođača mlijeka sa Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije posjetili su nekoliko savremenih farmi u Prnjavoru i Novoj Topoli.

Jedna od posjećenih farmi je farma predsjednika Udruženja mljekara RS gospodina Vladimira Usorca koja je i ujedno jedna od najsavremenijih farmi u RS. Farmeri su imali priliku da vide potpunu automatizaciju, kako u ishrani tako i u automatskoj muži krava tj vrhunsku tehnologiju koja se primjenjuje u EU. Takođe, posjećena je farma Farmaland, koja broji preko 2000 grla, od čega je 1100 muznih krava.

Poljoprivrednicima je bila interesantna njihova fabrika stočne hrane Farmland Foods. Primarna djelatnost Farmland Foods-a je proizvodnja potpunih i dopunskih smješa. Posjeta je organizovana u cilju uspostavljanja kvalitetnije saradnje i razmjene iskustava sa poljoprivrednicima i poljoprivrednim Udruženjima u RS, ali i upoznavanje sa novim tehnologijama u mljekarstvu.

Poljoprivrednici su zadovoljni sa onim što su vidjeli, i smatraju da će im to mnogo značiti u daljem radu.

PJ Sokolac

 

                                                                       IZGRADNjA FARMI KOZA

Dana 24.10.2014. godine u Bileći je predstavljen Projekat „ Strateški pristup razvoju sektora stočarstva BiH – izgradnja 1000 farmi koza“ u organizaciji Udruženja uzgajivača ovaca i koza „Tor“ Mostar i investitora projakta turske firme „MILKSA“. Projekat se odnosi na finansiranje izgradnje 1000 farmi koza u BiH kapaciteta od 150 grla. Proizvođačima bio obezbijeđen otkup cjelokupne proizvodnje mlijeka i mesa.

Otplata investicije će trajati 10 godina sa grejs periodom od tri godine. Prednost pri aplikaciji bi imali mlađi poljoprivredni proizvođačai a jedan od uslova je da imaju minimalno pet hektara poljoprivrednog zemljišta. Prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

 
 

                           ODRŽANA PRAKTIČNA OBUKA NA PALAMA SA PROIZVOĐAČIMA BOROVNICE

Dana 27.10.2014. održana je praktična obuka na zasadu borovnice kod vlasnika Nebojiše Jeftovića na Trebeviću, opština Pale.

Tema obuke bila je Uzgoj i zaštita zasada borovnice. Cilj obuke je bio edukacija novih učesnika koji imaju za cilj podizanje novih zasada borovnice, obradi zemljišta kao i mjerama njege i zaštite novog zasada.

Područna jedinica Sokolac će uz stručnu podršku ispratiti podizanje novih zasada borovnice na području opštine Pale.

PJ Sokolac

 

                     Udruženje žena „ Snop“ iz Rogatice zainteresovano za plantažni uzgoj ljekovitog bilja


Dana 27.10.2014. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održali su sastanak sa Udruženjem žena „ Snop“ iz opštine Rogatica na kom je održana i uvodna obuka o sakupljanju, berbi, pakovanju ljekovitog bilja kao i samom marketingu i prodaji. Veliki broj žena iz pomenutog Udruženja je zainteresovano da se bavi plantažnim uzgojom bilja, i neophodno ih je educirati o savremenim principima i tehnologijama uzgoja i sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja, ali i praktično im demonstrirati kako procesi u tom poljoprivrednom podsektoru funkcionišu.

Na taj način, tim ženama će se pružiti prilika da krenu iskorištavati ovaj potencijal koji donosi dodatni prihod od proizvodnje na malim parcelama, ali će se stvoriti i prilike da se unaprijedi saradnja, kako među samim ženama, tako i između žena i kupaca ljekovitog i aromatičnog bilja.

Sarajevsko – Romanijska regija, a naročito Gornjo – Drinjska ima dobre preduslove za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja zbog prirodnih i ljudskih resursa i dobre ekološke situacije.

Savjetodavci PJ Sokolac će nastaviti da prate rad ovoga Udruženja sa kojim imaju odličnu saradnju od samoga osnivanja, koje postiže značajne rezultate u različitim oblastima, a akcenat je na poljoprivredi, tako da im se treba pružiti sva moguća podrška i ovo Udruženje ima sve predispozicije da u skorijoj budućnosti preraste u zadrugu.

PJ Sokolac

 

                                    POČELA ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE VOĆA U ROGATICI

U saradnji sa Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti Opštinske uprave Rogatica, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac i Prijedor, 06.11.2014. započele su realizaciju Zimske škole za proizvođače voća.

U okviru zimske škole za proizvođače voća govorilo se o pravilnom zasnivanju voćnjaka kao i da svaki dobar voćnjak svoj životni vijek započinje odabirom kvalitetnog sadnog materijala. Sljedeće o čemu treba povesti računa jeste izbor dobre parcele na kojoj će se saditi. Zbog česte pojave kasnog mraza, koji je jedan od najvećih neprijatelja voćarstva, neophodno je odabrati parcelu koja nije izložena ovoj meteorološkoj pojavi, odnosno onu koja je relativno zaštićena od mraza. Zatim, govorilo se o analizi i kvalitetnoj pripremi zemljišta za sadnju, te je naglašeno da samo kopanje rupa i zasnivanje voćnjaka na ledini nije ozbiljno bavljenje voćarstvom.

Sljedeća aktivnost “Zimske škole voćarstva” biće praktična obuka sadnje na jednom od voćnjaka u zasnivanju.

Inače opština Rogatica realizuje u saradnji sa Japanskom razvojnom agencijom „Jica“, projekat pod nazivom „Povratak povjerenja kroz ruralni razvoj“ u koji su u BiH uključene samo još dvije opštine: Bratunac i Srebrenica. Kroz projekat, ova agencija finansirala je 6700 sadnica jabuke, kruške i šljive za 45 poljoprivrednih proizvođača iz Rogatice.

PJ Sokolac

 
 

                                                    PODIZANjE NOVOG ZASADA JABUKE U TURJAKU

Iako je godina bila teška za sve poljoprivredne proizvođače, neki od njih, mada rijetki, našli su načina da dalje prošire svoju proizvodnju.

U Turjaku, na imanju Dragana Kovačevića, podiže se novi zasad jabuke, na površini oko 3 ha.
Biće to monosortni zasad, na dvije parcele, a zastupljen sortiment zlatnog delišesa i gale.
Ovaj vrijedni voćar, pripremio je teren, postavio stubove, zategao žicu, te na potpuno pripremljenoj parceli sada obavlja sadnju.

Na susjednoj parceli, prije par godina, na isti način, podigao je zasad zlatnog delišesa,sa postavljenom protivgradnom mrežom, sistemom za navodnjavanje,kvalitetnim sadnim materijalom, sa kojeg sada ima izuzetno kvalitetan i dobar rod.

Ovaj proizvođač je za primjer svima u okruženju,koji je svojim zalaganjem, ali i njegove porodice,te poštovanjem savjeta agronoma sa kojima sarađuje, uspjeo da se izdvoji od proizvođača sa ovog područja i da postepeno, ali kvalitetno proširuje svoje zasade.

 
 

                                                    PODIZANjE NOVIH ZASADA ARONIJE U ČAJNIČU


Udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Čajniča u okviru Projekta „Do sigurnog zapošljavanja mladih kroz organsku proizvodnju aronije“ koji je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a u sklopu projekta zapošljavanja mladih (YEP) sprovelo je krajnji cilj projekta, sadnju aronije.

Sa jedanaest parcela, onih koji su aplicirali, uzeti su uzorci zemlje i dostavljeni u labaratoriju Poljoprivrednog fakulteta u Istočnim Sarajevu gdje je izvršena hemijska analiza zemlje i na osnovu toga komisija Udruženja poljoprivrednih proizvođača odabrala je četiri korisnika na čijim parcelama će biti zasađena aronija. Glavni cilj pojekta je podsticanje razvoja komercijalnog – tržišno orijentisanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kroz samozapošljavanje mladih na selu i povećanje konkurentnosti.

Savjetodavci su na poziv UPP-a, 11.11.2014. godine, praktično pomogli sadnju na gazdinstvu Radomira Živkovića, gdje je naglašeno da se izvrši što bolja predsjetvena priprema zemljišta i đubrenje, da se izabere najbolja gustina sadnje i obavi malčiranje posle sadnje.

PJ Sokolac
                    ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE O ZAŠTITI AUTOHTONIH PROIZVODA U SOKOCU

26.11.2014. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, njemačkom organizacijom GIZ čija je djelatnost održivo poboljšanje uslova za život ljudi i odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Sokolac održano je stručno predavanje na temu Zaštita autohtonih proizvoda. Predavanje je održala stručni konsultant GIZ-a, Ana Marušić Lisac dipl.ing., inače direktor Biotehnicon centra za certifikaciju proizvoda iz Zagreba.

Predavanju su prisustvovali predstavnici iz opština, Sokoca, Rogatice i Han Pijeska, predstavnici iz turističkih organizacija, pčelari i članice Udruženja proizvođača Romanijskog sorupa-kajmaka.

Predavač je istakao da su se radom na ispitivanju tehnoligije Romanijskog skorupa-kajmaka i ocjeni kvaliteta, stvorili uslovi za njegovu geografsku zaštitu. Skorup-kajmak potrebno je zaštiti prije svega zbog mogućnosti da proizvod dobije veću cijenu i bolju poziciju na tržištu, da se ostvari prepoznatljivost takvog proizvoda na tržištu a isto tako da se zaštiti od zloupotrebe i falsifikata imena. Govorila je, takođe, uopšteno o zaštiti autohtonih proizvoda, procedurama, iskustvima iz drugih zemalja o razlici između zaštite imena proizvoda i zaštiti samog proizvoda.

PJ Sokolac

 
 

                     ODRŽANA PRAKTIČANA OBUKA U SKLOPU ZIMSKE ŠKOLE VOĆARSTVA U ROGATICI

Dana 26.11.2014. godine nastavilo se sa realizacijom Zimske škole voćarstva za proizvođače voća u Rogatici. Ovog puta savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održali su praktičnu obuku na temu Sadnja voća na gazdinstvu Boža Jankovića.

Tom prilikom se proizvođačima ukazalo na najbitnije postupke za pravilnu sadnju, a to su:
- plan sadnje
- pregled sadnice i njenog korijena
- razmak u redu i između redova
- đubrenje pri sadnji
- dubina sadnje - krečenje sadnica i zaštita od divljači

Odjeljenje za privrednu i društvenu djelatnost opštine Rogatica i područna jedinica Resora će nastaviti Zimsku školu u voćarstvu i praćenje svih radova na novoosnovanim voćnjacima u toj opštini.

PJ Sokolac


              NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA „ RAZVOJ UZGOJA TOVNIH PASMINA GOVEDA U RS“

27.11.2014. godine u opštini Kalinovik ispred MPŠiV RS Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održana su predavanja za predstavnike Češke Republike koji učestvuju u realizaciji projekta „ Razvoj uzgoja tovnih pasmina goveda u RS“ i farmere opštine Kalinovik koji su opredjeljeni na sistem uzgoja krava – tele, kao i predstavnike zadruge Gvozno.

Teme predavanja:
- Centralni sistem evidencija u RS
- Sistem subvencija u RS
Nakon održanih predavanja razgovaralo se o onome što je do sada urađeno i šta treba da se uradi u narednom periodu kako bi se stvorili preduslovi za uspješnu realizaciju druge faze projekta.

Projekat je značajan ne samo za razvoj opštine Kalinovik već za razvoj stočarstva u cijeloj Republici Srpskoj, naročito za uzgoj tovnih pasmina goveda, jer reprocentar će služiti kao osnova za proizvodnju genetskog materijala.

PJ Sokolac

 


                              Mikrobiologija zemljišta uticaj žetvenih ostataka na plodnost zemljišta


Dana 28.11.2014 godine u prostorijama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška organizovano je stručno predavanje na temu „Mikrobiologija zemljišta i uticaj žetvenih ostataka na plodnost zemljišta“.

Predavač je bila Prof.dr. Vera Raičević sa Poljoprivrednog Fakulteta iz Zemuna. Svojim predavanjima profesorica je prisutnima objasnila uticaj žetvenih ostataka na plodnost zemljišta. A isto tako uticaj spaljivanja ili iznošenja žetvenih ostataka,manje količine organske materije i manjeg prisustva mikroorganizama na kvalitet zemljišta.

Predavanju je prisustvovalo 15 poljoprivrednih proizvođača koji obrađuju veće površine i koje se isključivo bave ratarskom proizvodnjom. U poslednjih nekoliko godina na prostoru dijelovanja PJ Gradiška poljoprivredni proizvođači imaju velikih problema sa kvalitetom zemljišta. Na osnovu ovih saznanja Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede od ove godine u pravilniku o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja ima i mjeru o uzorkovanju i besplatnoj analizi plodnosti zemljišta za komercijalna domaćinstva. Zaposleni u Područnoj jedinici Gradiška ove godine izvršili su uzorkovanje 798 uzoraka zemljišta na opštinama Gradiška,Prnjavor, Laktaši i Srbac.


          U RUDOM ODRŽANA OBUKA U OKVIRU PROJEKTA „SPOZNAJ MOGUĆNOSTI OKRENI SE BIZNISU“

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa NVO „Perpetum mobile“ u Rudom dana 09.12.2014. održao je radionicu na kojoj su zainteresovani upoznati o načinu korištenja podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za zapošljavanje mladih u ruralnim područjima.

Radionica jeodržana u okviru projekta „Spoznaj mogućnosti okreni se biznisu“, a skupu u Birou za zapošljavanje u Rudom prisustvovalo je desetak mladih.

Predstavnik Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske , ispred područne jedinice Sokolac prisutnima je objasnila da je za ovu godinu planirano zapošljavanje agronoma koji se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje, te napomenula da se podsticaji mogu koristiti za proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda.

Predstavnik „Perpetum mobile“ rekao je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za podsticaj u sektoru poljoprivrede godišnje raspolaže sa 60 miliona KM, ali da je malo poznato da se dio ovih sredstava usmjerava za zapošljavanje mladih koji žele da se bave poljoprivrednom proizvodnjom u ruralnim sredinama.

Osim Rudog, radionice su održane ili će se održati i u Modriči, Tesliću, Srpcu, Novom Gradu, Gradišci, Banjaluci, Derventi, Doboju i Nevesinju.
Finansijsku podršku za realizaciju projekta „Spoznaj mogućnosti okreni se biznisu“ pruža Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

PJ Sokolac

 
 
 

                           Projekat „Spoznaj mogućnost okreni se biznisu“-samozapošljavanje mladih

U okviru projekta „Spoznaj mogućnost okreni se biznisu“ Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina u saradnji sa NVO „Perpetum mobile“ održao je u Zvorniku 08.12.2014. godine radionicu na kojoj su zainteresovani upoznati o načinu korištenja podsticajnih sredstava MPŠiV RS za zapošljavanje mladih. Radionici je prisustvovalo 15 mladih koji se nalaze na Birou za zapošljavanje u Zvorniku.

Finansijsku podršku realizaciji projekta pruža Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.
U sklopu projekta „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH – Region Birač“ CAR International u saradnji sa projektnim partnerima Regionalnom savjetodavnom službom Bratunac, Udruženje Žena „Maja“ Kravica i opštinama Bratunac i Srebrenica organizovao je trening za izradu biznis plana.

Trening je održan 10.12.2014. godine za udruženja žena i 11. 12.2014. godine za zadruge i poljoprivredne proizvođače. U okviru ovog treninga Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina održao je po dvije radionice u Bratuncu i Srebrenici na kojim su učesnici upoznati sa mogućnostima i načinu korištenja podsticajnih sredstava MPŠiV RS. Na radionicama je prisustvovalo po 20 učesnika raznih ciljnih grupa.

 
 

                                                                   ANALIZA STOČNIH HRANIVA

Na teritoriji PJ Banja Luka počela je aktivnost uzimanja uzoraka stočne hrane.

Uzorci hrane se uzimaju radi analize na prisustvo mikotoksina, a pri tom se uzimaju uzorci silaže, kukuruza u klipu iz koševa, kukuruza u zrnu iz skladišta, te kukuruza u klipu s parcela.

 
 

                                                          PRIMJENA ĐUBRIVA U VOĆU I POVRĆU

Dana 16.12.2014 godine u prostorijama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška, organizovano je stručno predavanje na temu ishrane i folijarne prihrane voća i povrća.

Predavanje o primjeni đubriva u voćarskoj proizvodnji , prvenstveno u zasadima jabuke i kruške održao je profesor sa Poljoprivrednog fakulteta iz Skoplja. Predstavljena je i paleta tečnih đubriva kompanije „ Alkaloid“ Skoplje i njihove programe prihrane .

Proizvođačima je pojašnjena primjena mineralnih đubriva, odnos hraniva, značaj unošenja đubriva u zemljište, prihrana putem sistema za navodnjavanje, folijarna prihrana i dr. Kada je u pitanju proizvodnja povrća, date su preporuke za đubrenje paprike,paradajza i krastavaca. Proizvođači su mogli da čuju dosta korisnih savjeta, te se nadamo da će neki od njih naći primjenu i u praksi.

                                                         OŠTEĆENjA NA SADNICAMA OD DIVLjAČI

Već rano u jesen, nakon opadanja lišća, a naročito nakon što padne snijeg i nestane druge hrane, divljač počinje sa ishranom korom voćaka, mladim grančicama, te oštećivanjem sadnica. Mlade voćke mogu se zaštititi od divljači mehaničkim ili hemijskim putem.

Mehanička zaštita podrazumjeva ograđivanje zasada ili zaštitu pojedinačnih sadnica pomoću zaštitnih mrežica.

Kada su u pitanju hemijske mjere zaštite, praktikuje se tretitanje zasada repelentima , koji svojim mirisom odbijaju divljač. Od repelenata kod nas najčešće se koristi preparat Kunilent R-17 (sulfonirano riblje ulje), u koncentraciji 5-10 %, po mirnom i suhom vremenu, pri temperaturama iznad 5°C. Poželjno je premazati ili poprskati deblo i donje grane, visine do 1 m.
                         Pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povratničkom udruženju
                                                                          ,,Podgrmeč,, u Federaciji BiH


Vlada RS preko resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 13.12.2014. u mjestu Lušci Palanka, opština Sanski Most uručila donaciju koja se sastoji od traktora sa osnovnim priključcima. Donacija je uručena novoformiranom udruženju povratnika u ovaj dio Federacije BiH .

Takođe, uručena je i motorna pila za jednu višečlanu porodicu. Ministarstvo je pored ove pomoći formiralo i jedan tim od stručnjaka različitih oblasti poljoprivrede koji su ovom prilikom održali i predavanja i svojim savjetima uputili poljoprivredne proizvođače sa ovih područija kako da unaprijede i povećaju proizvodnju.

Resor za pružanje stručnih usluga obezbjedio je tehničku podršku kao i jednog predavača koji je održao predavanje na temu uzgoja maline i kupine. Skup je protekao u radnom i optimističkom tonu sa zahvalom domaćina gostima i zaključkom kako bi ovo udruženje trebalo da podstakne i bude nosilac aktivnosti u osnivanju poljoprivredne zadruge.

 
 

                                     RAZVOJ OVČARSTVA U SARAJEVSKO – ROMANIJSKOJ REGIJI


Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac 16.12.2014. i 22.12.2014. održali su stručna predavanja u opštinama Sokolac i Rogatica za poljoprivrednike koji se bave uzgojom ovaca.

Teme predavanja su bile:
1. Uzgojno – selekcijski rad u ovčarstvu
2. Tov jagnjadi
3. Uzgoj stočnog graška

S obzirom da se vrlo malo posvećuje pažnje selekcijskom radu, a da se posjeduje veliki potencijal za uzgoj ovaca savjetodavci su istakli značaj uzgojno – selekcijskog rada i da se prevashodno mora posvetiti velika pažnja planiranju uzgoja, što će dovesti do genetskog unapređenja i poboljšanja proizvodnih svojstava ovaca. Zbog nepostojanja sistemskog selekcijskog rada do sada, vrlo je teško procjeniti mogući potencijalni proizvodni kapacitet naših ovaca.

Poljoprivrednicima je objašnjeno, da kada je pramenka u pitanju najveću pažnju treba posvetiti planiranju uzgoja. Uzgoj nije jednostavno držanje životinja, već ciljano parenje najboljih jedinki kako bi se definisani uzgojni cilj postigao u što kraćem vremenskom roku.
Poljoprivrednici koji se bave uzgojom ovaca moraju definisati svoj uzgojni cilj, jer uzgoj bez jasnog uzgajivačkog cilja nije moguć. Cilj je da se izaberu roditeljski parovi sa namjerom da se dobiju potomci onih proizvodnih osobina koje bolje odgovaraju zadatom uzgojnom cilju (fenotipski, a time i genotipski) u odnosu na roditeljsku generaciju.

Potrebno je izvršiti procjenu značajnih genetskih i ekonomskih vrijednosti koje su od interesa za uzgoj. Moraju se definisati metode vezane za kontrolu proizvodnih osobina i sakupljanja podataka.
Takođe se mora definisati način kako će se sprovesti uzgojne vrijednosti i na osnovu toga bazirane selekcije sa parenjem kao i mogući uzgojni napredak kojeg će koristiti uzgajivači.

PJ Sokolac

                               U RUDOM ODRŽANO STRUČNO PREDAVANjE ZA MALINARE POČETNIKE

Na zahtjev zadrugara ZZ „Uvac“ iz Rudog, 24.12.2014. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac u saradnji sa Projektom Usaid/ Sida Farma organizovalo je stručno predavanje za malinare.

S obzirom da su uočene greške u tehnologiji proizvodnje maline, iskusniji malinari su htjeli ovim predavanjima ukazati na greške koje se dešavaju prilikom sadnje maline, te tako olakšati početnicima u ovoj proizvodnji da ne dođe do istih grešaka. Na predavanjima su obrađene sledeće teme:

1. Izbor zemljišta i sadnja maline
2. Đubrenje na osnovu analize zemljišta
3. Zaštita maline i
4. Branje i zaštita maline.

Predavanju je prisustvovalo 30-tak malinara.

PJ Sokolac
                                                                                LEPTOSPIROZA

Dana 24.12.2014 godine u prostorijama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška, organizovano je stručno predavanje na temu pojave i suzbijanja leptospiroze kod životinja.
Predavanje je održano poljoprivrednim proizvođačima sa područja opština Gradiška, Prnjavor, Laktaši i Srbac. Pored poljoprivrednih proizvođača prisutni su bili i veterinarski inspektori, predsjednici Udruženja i lokalni veterinari.

Bolest izazivaju bakterije Leptospire, koje imaju veliki broj serotipova.
Najčešće oboljevaju goveda,svinje i psi.
Bolest se lančasto širi, a izvore infekcije predstavljaju oboljele životinje i glodari.
Liječenje ove bolesti je vakcinacijom kod goveda, svinja i pasa na osnovu izolovanog serotipa leptospire u određenom području.

Neke od mjera za spječavanje i kontrolu ove bolesti jesu serološko ispitivanje sumnjivih i bolesnih životinja, kao i životinja koje su bile u kontaktu sa oboljelim, zatim liječenje i izolacija oboljelih životinja, dvokratna kontrola, zabrana prometa mesa i mlijeka oboljelih životinja, redovna dezinfekcija i deratizacija objekata, vakcinacija.

S obzirom da se bolest lako prenosi, samo opreznošću i odgovornim pristupom moguće je suzbiti bolest i izbjeći dalje širenje.
Za ovo predavanje bila je velika zainteresovanost, kao i posjećenost, te je naredno predavanje zakazano za januar/februar 2015 godine iz oblasti aktuelne stočarske problematike.                                                                   Održano predavanje u Ribniku

MPŠiV , Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa udruženjem žena „Previja“ iz Ribnika dana 26.12.2014. godine je organizovalo edukativno predavanje na temu „Plastenički uzgoj povrća“. Predavanju je prisustvovalo petnaestak proizvođača.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme zemljište za podizanje plastenika i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru.

Zainteresovani poljoprivrednici su izrazili želju da već uskoro počnu sa podizanjem novih plastenika, a oni koji već imaju plastenike su postavljali pitanja iz tehnologije koje su ih interesovale.

Dipl.ing.Milovan Ćućić

 

                    ODRŽANA PREZENTACIJA ISHRANA I ZAŠTITA VOĆA, POVRĆA I VINOVE LOZE

U organizaciji Podruma Vukoje, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i ZZ Trebinje u Trebinju je 22.01.2015. godine održana prezentacija firme Agromarket iz Kragujevca. Dragan Đorđević je predstavio program zaštite povrtarskih i voćarskih kultura sa posebnim akcentom na zaštitu vinove loze. Dipl. ing. polj.

Miloš Stojanović predstavio je program ishrane povrtarskih, voćarskih kultura i vinove loze sa vodotopivim đubrivima i đubrivima za folijarnu ishranu i biostimulatorima. Prezentaciji je prisustvovalo 45 proizvođača povrća, voća i vinove loze.

Pojašnjena je primjena i značaj vodotopivih đubriva, folijarna prihrana i upotreba biostimulatora. Poseban akcenat je stavljen na ishranu i zaštitiu paprike, paradajza, breskve, jagode i vinove loze. Proizvođači su mogli da čuju dosta korisnih savjeta, te se nadamo da će neki od njih naći primjenu i u praksi.


PJ Trebinje

 
 

                                  U LjUBINjU ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUŽENjA KOZARA

Dana 28.01.2015. godine u Ljubinju je na inicijativu uzgajivača koza iz Istočne Hercegovine a uz podršku Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, održana osnivačka skupština Udruženja uzgajivača koza „HERCEGOVINA VILAN“.

Pored Skupštine kao najvišeg organa izabrani su i ostali organi udruženja: predsjednik, članovi upravnog i nadzornog odbora.

Glavni programski ciljevi Udruženja odgajivača koza „HERCEGOVINA VILAN“ je okupljanje pojedinaca, organizacija i institucija koje se bave uzgojem koza i preradom kozijih proizvoda u cilju stvaranja boljih uslova za uzgajivače u regiji Hercegovine kao i organizovan nastup i predstavljanje na tržištu roba i usluga, popularizacija proizvodnje kozijih proizvoda, edukacija, razmjena znanja i iskustava, uvođenje novih tehnologija u kozarstvu te očuvanje i promocija autohtonih kozjih proizvoda.

 
 

                                          POČEO INTERVENTNI OTKUP SVINjA NA REGIJI DOBOJ

Na području regije Doboj, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske, počeo je interventni otkutu tržišnih viškova tovnih svinja.

Prva isporuka svinja obavljena je na farmi „Agrocentar“ Obudovac. U prvoj grupi isporučeno je trideset tovljenika prosječne težine 124 kilograma. Na farmi ima oko 400 tovljenika, a više od pola plasirat će se kroz interventni otkup. Svinje su isporučene za prerađivača mesa Natura Vita iz Blatnice. DOO „Agrocentar“ Obudovac jedna je od vodećih svinjogojskih farmi na regiji. Ukupan broj svinja na fari je oko 2000 komada, različitih kategorija.

Vlasnik firme doo „Agrocentar“ Nikola Perić u razgovoru sa savjetodavcima Resora za pružanje stručnih usluga u poljopriredi, PJ Doboj istakao je značaj interventnog otkupa i izrazio zadovoljstvo ovakvom mjerom, kao i ostalim mjerama podrške od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

 

                                                                     U POSJETI FARMI „BERAK“

Savjetodavci PJ Doboj u okviru redovnih aktivnosti „Posjete Lider farmerima“ obišli su ovčarsku farmu Ratomira Berak opština Teslić.

Na ovoj uzornoj farmi jagnjenje je pri kraju. Dobra njega, smještaj i ishrana, posebno pred pripust, doprinijela je velikom broju bližnjenja. Jedna od plotkinja na svijet je donijela čak četvoro vitalne jagnjadi. Računajući i prethodno jagnjenje, za manje od gidinu dana dala je šest potomaka.

Dobra plodnost na ovoj farmi rezultat je i pravilnog izbora priplodnjaka i plotkinja, kao i konstantna saradnja sa strukom.

Farma broji stotinjak ovaca rase Pramenka-Dubski soj i po riječima ponosnog farmera broj će povećavati, dokle mu to kapaciteti dozvole.

 

U Crnči opština Derventa održana je jednodnevna obuka za poljoprivredne proizvođače sa ovog područja. Obuka je održana 02.02.2014. a organizovana je na zahtjev farmera. Savjetodavci Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područna jedinica Doboj su realizovali obuku za farmere.

Na obuci su prezentovane teme:

Fiziologija i ekonomika proizvodnje mlijeka;
Gazdovanje stajnjakom u skladu sa preporukama Nitratne direktive.

Obuci je prisustvovalo oko 50 farmera.
Ovim savjetovanjem Područna jedinica Doboj je počela sa zimskim obukama koje će trajati do početka maja mjeseca.

 

                                            ODRŽANO PREDAVANjE POVRTARIMA U KOSJEROVU

Dana 06.02.2015 godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška i Udruženja povrtara RS, održana su teoretska predavanja za proizvođače povrća sa ovog područja.

Proizvođači su mogli da čuju iskustva o proizvodnji povrća u nepovoljnim vremenskim uslovima, o zaštiti povrća, ali i trendovima proizvodnje kako kod nas, tako i kod vodećih svjetskih proizvođača povrća.

Pored toga, upoznati su i sa programom rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2015. godinu.

Predavanju je prisustvovalo 50 poljoprivrednih proizvođača koji su aktivnio učestvovali u predavanjima.

 

                                                               JEDNODNEVNA OBUKA U TREBINjU

Dana 11.02.2015. godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, u prostorijama Poslovnog inkubatora održana je teoretska obuka uzgajivača goveda. Teme obuke su bile:

1. Upis i promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
2. Vođenje matičnog knjigovodstva na farmama;
3. Bolesti goveda;
4. Reprodukcija u govedarstvu

Postavljeno je dosta pitanja na koje su dati i odgovori a uzgajivači su upoznati i sa programom rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2015. godinu.

Obuci je prisustvovalo 26 uzgajivača goveda.

PJ Trebinje

 
 

                                                          Održano stručno predavanje u Novom Gradu

Stručnim predavanjem za poljoprivredne proizvođače u Novom Gradu, održanom 11.02.2015. započela je serija edukativnih aktivnosti, organizovanih u saradnji Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Opštinskih poljoprivrednih službi.

Prisutne je pozdravio Danijel Egić iz PJ Prijedor, upoznavši prisutne sa aktivnostima Resora i planom za predstojeću sezonu. Učesnici su obavješteni o aktivnostima resora na postavljanju makro-ogleda u sezoni 2015. na teritoriji opštine Novi Grad:

„Namjera nam je da na jednom mjestu predstavimo preko 40 hibrida kukuruza iz različitih sjemenskih kuća. Na ovaj način, uzgajivači će na licu mjesta moći da vide rezultate u gajenju različitih sorti u domaćim uslovima, pri korištenju iste agrotehnike, da ih uporede i izvuku zaključke“, istakao je.
Predavanje posvećeno gajenju kukuruza u stresnim klimatskim uslovima održao je Mr Goran Ostić, sa Poljoprivrednog instituta. Mr Goran Đurašinović govorio je o aktuelnoj problematici i tehnologiji u uzgoju strnih žita. Ukazano je na značaj održavanja plodnosti zemljišta sa posebnim naglaskom na mjeru korištenja plodoreda.

„Primjena plodoreda je univerzalna mjera koja, osim opšte popravke kvaliteta zemljišta i povećanja prinosa, često predstavlja jedini efikasan način suzbijanja bolesti i štetočina ratarskih usjeva.“
Tokom skupa, predstavljeni su hibidi kukuruza i strnih žita poljoprivrednog instituta RS.
Nada Zavišić, šef odsjeka za voćarsvo, govorila je o aktuelnim problemima u uzgoju voćnih kultura.

Treba istaknuti da je opština Novi Grad u 2015, pravilnikom o podsticajima, obezbjedila sredstva kojima će podržati uzgajivače koji namjeravaju da urade analizu zemljišta. Namjera ove službe jeste da kroz seriju aktivnosti u 2015. podignu svjest uzgajivača o značaju izvođenja ove mjere, kao komponente kvalitetnijeg upravljanja plodnošću zemljišta.

 
 

                                                          Održana radionica u Kozarskoj Dubici

U prostorijama opštine Kozarska Dubica, u četvrtak 13.02.2015., poljoprivredni uzgajivači imali su priliku da prisustvuju predavanju koje su vodili predstavnici Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.

Na predavanjima se govorilo o proizvodnji kukuruza u stresnim uslovima. Dr Goran Đurašinović je predavanje posvetio mogućnostima unapređenja tehnologijestrnih žita dok je Dr Svetko Vojin govorio o uzgoju krmnog bilja. Istom prilikom, učesnici su upoznati sa radom Instituta na stvaranju novih hibrida kukuruza, strnih žita kao sa i novim sortimentom trava, djetelina i travno-djetelinskih smjesa.

Predavanju je prisustvovalo oko 20 učesnika sa područja opštine Kozarska Dubica. Skup je organizovan u saradnji instituta sa Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i sa poljoprivrednom službom opštine Kozarska Dubica.

 

                                                  ODRŽANO PREDAVANjE RATARIMA U KUKULjAMA

Dana 15. 02.2015 godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška i Poljoprivrednog instituta Banja Luka, održana su teoretska predavanja ratarima .

Predavanja su održali eminentni stručnjaci iz ove oblasti, te su obrađene sljedeće teme :

1. Proizvodnja kukuruza u nepovoljnim vremenskim uslovima,
2. Aktuelno stanje i problemi u proizvodnji strnih žita,
3. Proizvodnja voluminozne krme na oranicama i aktuelni sortiment krmnog bilja,
4. Program „Syngenta“ u 2015 godini .

Predavanje je bilo veoma posjećeno,te su proizvođači imali priliku da čuju navedene teme i postave pitanja predavačima, na koja su dobila i odgovarajuće odgovore.

Savjeti koje su dobili, sigurno će im koristiti u praksi.


 

                                                TESTIRANjE ATOMIZERA I ZNAČAJ OVE KONTROLE

Dana 16.02.2015 godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška izvedena je praktična demonstracija testiranja atomizera.

Period pred kretanje vegetacije, idealno je vrijeme da voćari prekontrolišu svoje atomizere i pripreme ih za predstojeću sezonu.

Na ovoj edukaciji proizvođači su imali priliku da vide kako se obavlja testiranje i podešavanje atomizera, ta da postavljaju pitanja u toku testiranja. Predavač se potrudio da proizvođačima ukaže na neke od operacija koje mogu da primjene tokom sezone i na taj način održavaju svoj atomizer u dobrom stanju.

Ova kontrola ima veliki značaj, jer koliko god je bitan izbor kvalitetnog pesticida koji ćemo koristiti prilikom zaštite i momenat primjene, isto tako je veoma važno da aplikacija sredstva bude dobra, jer samo na taj način postićemo željeni cilj, a to je zdravo voće.

PJ GRADIŠKA

 
 

                                                                             OBUKA ZA STOČARE OPŠTINE TESLIĆ

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi-Područna jedinica Doboj i Odjeljenje za poljoprivredu opštine Teslić 12.02.2015. godine organizovali su jednodnevnu obuku za stočare opštine Teslić.

Prezentovane su sledeće teme:
Ishrana krava,
Korištenje livada i pašnjaka,
Matična evidencija u stočarstvu.

Nakon predavanja razgovarano je o problemima u sektoru mlijeka a vezano za analize mlijeka i velikog broja proizvođača koji su ostali bez klase, te su predložene aktivnosti od strane Resora i SO Teslić. Dogovoreno je da se održe obuke na četiri lokaliteta, vodeći računa da se pokrije područje čitave opštine i da se svim poljoprivrednicima pruži mogućnost da odslušaju predavanja o higijeni mlijeka ,proizvodnji kabastih hraniva i vođenju matične evidencije.
Obuci je prisustvovalo 60 poljoprivrednih proizvođača.

Područna jedinica Doboj

 

                                       Predavanja za poljoprivredne proizvođače u Rakelićima kod Prijedora

U selu Rakelići 16.02.2015 godine, održano je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Predavanje su održali stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke. Obrađene su aktuelne teme iz oblasti proizvodnje kukuruza, krmnog bilja i iz voćarske proizvodnje.

Predavanje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa poljoprivrednom službom Grada Prijedora. Predavanju je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača sa ove regije koji su izrazili zadovoljstvo obrađenim temama i predavačima.

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa poljoprivrednom službom Grada Prijedora organizovao je 16.02.2015 godine, predavanje za poljoprivredne proizvođače sa regije Omarska. Predavanje su održali stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke.

Obrađene su sledeće teme:
- Proizvodnja kukuruza u nepovoljnim vremenskim uslovima,
- Proizvodnja krme na oranicama i aktuelni sortiment krmnog bilja,
- Aktuelni problemi u voćarstvu i tehnologija podizanja novih zasada.

Prisutni su aktivno učestvovali u predavanjima i izrazili su zadovoljstvo odabranim temama kao i predavačima.

 

                                       OBUKE I RADIONICE NA PODRUČJU OPŠTINE BIJELjINA

U okviru redovnih aktivnosti Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina 13.02.2015. godine u saradnji sa opštinom Osmaci održala je jednodnevnu obuku za poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom prezentovane su sledeće teme:

- Ekonomska opravdanost proizvodnje mlijeka
- Unapređenje proizvodnje krme na livadama i pašnjacima
- Proizvodni program Pionir-a

Obuci je prisustvovalo 50 poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja.

Takođe, PJ Bijeljina je u saradnji sa“ CAR International „u okviru njihovog treninga za žene i poljoprivredne proizvođače održala po dvije radionice u Milićima i Vlasenici. Radionice su održane 17.02.2015. godine za udruženja žena i 18.02.2015. godine za poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom učesnici su upoznati sa aktivnostima Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi kao i mogućnostima korištenja podsticajnih sredstava MPŠiV RS. Na radionicama je prisustvovalo po 20 učesnika raznih ciljnih grupa.

PJ BIJELjINA

 
 

                                                                      WELLFOOD trening u Banjaluci

U okviru projekta “WELLFOOD Promovisanje prehrambenih inovacija, wellness u jadranskom području”, agencija LIR Evolucija je organizovala ciklus treninga u Muzičkom pavionu “Staklenac” u Banjaluci u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Osnovni ciljevi WELLFOOD projekta su : unapređenje razmjene znanja između preduzeća, istraživačkih centara, proizvođača i potrošača vezano za sigurnost i kvalitet hrane te zdravog stila življenja; unapređenje inovativnih mogućnosti sektora poljoprivrede i unapređenje svjesnosti potrošača o najbitnijim dostignućima u oblasti prehrambeno-poljoprivrednog sektora (zdrava i kvalitetna hrana).

Predavač je bio dipl. inž. polj. Mile Gluvačević. Prvog dana treninga je obrađena tema „Sljedivost“. Polaznicima su predstavljeni najznačajniji standardi u poljoprivredi : GlobalG.A.P., HACCP, ISO 22000, Organska poljoprivreda, kao i ciljevi pomenutih standarda a to su : bezbjednost hrane, zaštita životne sredine, zdravlje i bezbjednost radnika, i sljedivost. Obrađeni su pojmovi interne i eksterne sljedivosti. Razmotrena su i pravila u okviru Global G.A.P. standarda, koja se odnose na praćenje svih inputa u poljoprivredi, svih proizvodnih procesa, svih pravila, obuka, zapisa, i svih izlaza iz proizvodnje. Na kraju treninga je odrađen i praktični dio.

Trening je bio posjećen i prusustvovali su savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, predstavnici lokalnih uprava, , nevladinih organizacija, udruženja, kao i studenti i poljoprivrednici. Trening je bio nastavljen i u srijedu, kad je obrađivana tema „Procjene rizika u poljoprivrednoj proizvodnji“ ; kao i 24.02. sa temom „Inputi u poljoprivredi“.
Za 25.02. je predviđena terenska posjeta firmi „Agrovoće“ u Aleksandrovcu.                                          ODRŽANA PREZENTACIJA PRIMJENA FOLIJARNIH ĐUBRIVA

Dana 20.02.2015. godine u Trebinju u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i „ Farm-Plus „iz Banjaluke održana je prezentacija primjena tečnih folijarnih đubriva. Primjenu topivih folijarnih đubriva u vinogradarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu prezentovali su predstavnici ALKALOID-a sa Poljoprivrednog Fakulteta Skoplje.

Predstavnici mikrokreditne organizacije Mikrofin predstavili su kredite za mikrobiznis u poljoprivredi iz kreditne linije Investiciono- razvojne banke Republike Srpske. Prezentaciji je prisustvovalo 30 proizvođača vinove loze, voća i povrća.


PJ Trebinje

 
 

                                                OBUKE ZA VOĆARE PENZIONERE OPŠTINE DOBOJ

Udruženje Penzionera iz Doboja obratilo se Područnoj jedinici Doboj, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi za podršku u aktivnostima njihovih članova. Procijenjena je potreba za proširivanjem znanja članova Udruženja u oblasti voćarstva, jer veliki broj penzionera ima amatrske voćnjake na kojima proizvodi voće za vlastite potrebe. U tom cilju savjetodavna služba Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi uz podršku Udruženja organizovali su i realizovali dvije teoretske i dvije praktične obuke iz oblasti voćarske proizvodnje.

Učesnicima je prezentovana savremena proizvodnja voća, a kroz praktične obuke u voćnjaku su demonstrirani principi pomotehnike. Obukama je prisustvovalo oko 80 penzionera.

Preduzete aktivnosti će obezbijediti dovoljno znanja i vještina u cilju boljeg korištenja voćarskih kapaciteta, radne snage i postojećih zasada. Na ovaj način penzioneri svoju ljubav prema voćarstvu će materijalizovati korisnim trošenjem slobodnog vremena uz dopunu kućnog budžeta.

 

                                  SARADNjA MINISTARSTVA I NAUČNO ISTRAŽIVAČKIH INSTITUCIJA

Zajednički cilj Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Naučno istraživačkih institucija RS je razvoj poljoprivredne proizvodnje na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Jedana od aktinosti u tom pravcu su zimske obuke poljoprivrednika, za što je početak godine optimalno vrijeme.

Resor za pružanje stručnih usluga, Područna jedinica Doboj je kroz svoje redovne aktivnosti organizovala predstavljanje istraživačkih aktivnosti, tehnologija i sortimenta nastalog na Poljoprivrednom institutu Banja Luka. Najviše pažnje prisutnih proizvođača privukao je sortiment krmnog bilja, kao i mogućnosti nabavke istog.

Ove aktivnosti organizovane su na tri lokacije: Teslić, Modriča i Pelagićevo a u narednom periodu i par aktivnosti o prooizvodnji soje i projektu Dunav-soja. Suorganizatori bili su Odjeljenja za privredu pomenutih opština.

 

U okviru redovnih aktivnosti Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina 12.02.2015. godine u mjestu Donja Trnova opština Ugljevik, u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Perom Jovićem održana je jednodnevna obuka za poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom prezentovane su sledeće teme:

- Matična evidencija u sočarstvu
- Tehnologija gajenja i pravilan izbor hibrida u funkciji postizanja maksimalnih prinosa kukuruza u Republici Srpskoj
- Izbor ZP hibrida kukuruza za sjetvu u 2015. godini
- NS sorte krmnog bilja – prinos i kvalitet

Obuci je prisustvovalo 33 poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja.

 
 

U okviru redovnih aktivnosti Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina 13.02.2015. godine u saradnji sa opštinom Zvornik je održana jednodnevna obuka za poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom prezentovane su sledeće teme:

- Matična evidencija u sočarstvu
- Tehnologija gajenja i pravilan izbor hibrida u funkciji postizanja maksimalnih prinosa kukuruza u Republici Srpskoj
- NS sorte krmnog bilja – prinos i kvalitet

Obuci je prisustvovalo 45 poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja.

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS, PJ Banja Luka u saradnji sa opštinom Kneževo su dana 12.02.2014. godine organizovali edukativna predavanja na teme : „Američka gnjiloća pčelinjeg legla“ i „Oblici organizovanja pčelara“ u Kneževu.

Cilj predavanja je bilo obučiti pčelare kako prepoznati ovu opasnu bolest u pčelinjaku i kako riješiti probleme koji mogu nastati ako se pojavi; kao i na koji najbolji način da se pčelari organizuju.
Takođe, izvršena je podjela rješenja i pločica za upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj.

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi predavanja su održali dipl. inž. Saša Dragičević i dipl. inž. Boris Jeličić.

 

                             Predavanja za poljoprivredne proizvođače u Gornjoj Piskavici i Borkovićima

U mjesnim zajednicama Gornja Piskavica i Borkovići 18.02.2015 godine, održano je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Predavanje su održali stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke. Obrađene su aktuelne teme iz oblasti proizvodnje kukuruza, strnih žita i iz voćarske proizvodnje.

Predavanje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske.
Predavanju je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača sa ove regije koji su izrazili zadovoljstvo obrađenim temama i predavačima.

 

                                                                                            OBUKE

U okviru redovnih aktivnosti Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina održao je niz obuka u opštinama koje pripadaju PJ Bijeljina(Osmaci, Vlasenica, Skelani, Lopare, Pilica, Bratunac..). Tom prilikom prezentovane su sledeće teme:

- Matična evidencija u sočarstvu
- Tehnologija gajenja i pravilan izbor hibrida u funkciji postizanja maksimalnih prinosa kukuruza u Republici Srpskoj
- NS sorte krmnog bilja – prinos i kvalitet

Obuci je prisustvovalo 31 poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja.

 

                                                    JEDNODNEVNA OBUKA STOČARA U BERKOVIĆIMA

Dana 23.02.2015. godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi održana je teoretska obuka uzgajivača ovaca i goveda. Teme obuke su bile:

1. Vođenje matičnog knjigovodstva na farmama;
2. Bolesti ovaca;
3. Bolesti goveda.

Postavljeno je dosta pitanja na koje su dati i odgovori a uzgajivači su upoznati i sa programom rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2015. godinu. Predstavnici mikrokreditne organizacije Mikrofin predstavili su kredite za mikrobiznis u poljoprivredi iz kreditne linije Investiciono- razvojne banke Republike Srpske.

Obuci je prisustvovalo 33 stočara.

PJ Trebinje

 

                                   Predavanja za poljoprivredne proizvođače u Mrkonjić Gradu i Šipovu

U Mrkonjić Gradu i Šipovu 23.02.2015 godine, održano je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Predavanje su održali stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke. Obrađene su aktuelne teme iz oblasti proizvodnje kukuruza, krmnog bilja, strnih žita i iz voćarske proizvodnje.

Predavanje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske, PJ Banjaluka.
Predavanju je prisustvovao po tridesetak poljoprivrednih proizvođača sa ove regije koji su izrazili zadovoljstvo obrađenim temama i predavačima.

 

                                                   ODRŽANO PREDAVANjE PROIZVOĐAČIMA MLIJEKA

Dana 23. 02.2015 godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška, održana su teoretska predavanja proizvođačima mlijeka.

Ovo predavanje su održali stručnjaci iz ove oblasti, te su obrađene sljedeće teme :

1. Smještaj muznih krava
2. Higijena mlijeka
3. Linearna ocjena tipa
4. Organizacija udruženja uzgajivača

Proizvođači su imali priliku da čuju predavanja na navedene teme, ali i postave pitanja predavačima, na koja su dobili i odgovarajuće odgovore.

Takođe su mogi da čuju iskustva kako se to radi u Norveškoj.

Savjeti koje su dobili, sigurno će im koristiti u praksi.

 

                                                            ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U GACKU

Dana 25.02.2015. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, a u okviru međunarodnog naučno-istraživačkog projekta „ Ocjena dobrobiti i smještaja muznih goveda,“ održana je teoretska obuka za uzgajivače goveda u Gacku na sljedeće teme:

1. Smještaj muznih grla u Norveškoj,
2. Higijena u proizvodnji mlikeka,
3. Linearna ocjena tipa.

Predavanja su održali stručnjaci iz oblasti stočarstva. Proizvođačima su uručene liste sa rezultatima analiza i ispitivanja koji su rađeni na njihovim farmama i podijeljeni priručnici „Preporuke za smještaj muznih krava 2015.“

Obuci je prisustvovalo 25 uzgajivača.

PJ Trebinje

 
 

                                                    Predavanja za poljoprivredne proizvođače u Bistrici

U mjesnoj zajednici Bistrica 26.02.2015 godine, održano je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače. Predavanje su održali stručnjaci sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke.

Obrađene su aktuelne teme iz oblasti proizvodnje kukuruza, strnih žita i iz voćarske proizvodnje.
Predavanje iz organske proizvodnje je održao dipl.inž. Kecman Bojan.

Predavanje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske., PJ Banjaluka.

Predavanju je prisustvovao četrdesetak poljoprivrednih proizvođača sa ove regije koji su izrazili zadovoljstvo obrađenim temama i predavačima.

 

                                                             OBUKA ZA VINOGRADARE U TREBINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga, ZZ Trebinje i Agro Centra iz Trebinja, a pod pokroviteljstvom firme Agromarket iz Bijeljine, je dana 26.02.2015. godine održan seminar na temu program zaštite i ishrane vinove loze. Prezentaciju su radili predstavnici Agromarketa a prisustvovalo je 40 vinogradara.

PJ Trebinje

 

                                       ODRŽANO PREDAVANjE PROIZVOĐAČIMA SOJE I KUKURUZA

Dana 25. 02.2015 godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška i Poljoprivrednog instituta Banja Luka, održana su teoretska predavanja proizvođačima soje i kukuruza.

Predavanje su održali stručnjaci iz ovih oblasti, te su obrađene sljedeće teme :

1. Tehnoliogija proizvodnje soje
2. Dunav-soja inicijativa, proizvodnja genetski nemodifikovane soje
3. Iskustva u gajenju soje
4. Tehnologija proizvodnje kukuruza u nepovoljnim vremenskim uslovima

Ovo predavanje je bilo jako posjećeno i održano je kod jednog od najvećih proizvođača soje kod nas, Neđe Vujića iz Sitneša, opština Srbac.

 

                                                            OBUKA ZA VINOGRADARE U TREBINjU

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga, ZZ Trebinje i Agro Centra iz Trebinja, a pod pokroviteljstvom firme Agromarket iz Bijeljine, dana 26.02.2015. godine održan je seminar na temu program zaštite i ishrane vinove loze. Prezentaciju su radili predstavnici Agromarketa.
Seminaru je prisustvovalo 40 vinogradara.

PJ Trebinje

 
 

                                                      PODIJELjENO 40 JUNICA U OPŠTINI ROGATICA

Dana 25.02.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac prisustvovali su podjeli četrdeset visoko steonih junica simentalske rase. Junice je donirala Japanska razvojna agencija preko projekta „Izgradnja povjerenja kroz ruralni razvoj“ poljoprivrednicima iz mjesnih zajednica Borike, Berkovići, Gučevo i Žepa.

Pomenuti projekat obuhvata širok spektar aktivnosti unapređenja poljoprivrede i poboljšanja uslova života na selu, kako povratničkog tako i domicilnog stanovništva.

S obzirom da se radi o socijalnom programu, i da poljoprivrednici koji su dobili junice nemaju iskustva u bavljenju govedarskom proizvodnjom Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa lokalanom zajednicom je organizovao stručna predavanja koja su održana 17.02.2015. godine sa akcentom na ishranu i smještaj krava.

Ishrana ima presudan uticaj na rezultate i profitabilnost govedarske proizvodnje, posebno kada je intezivna proizvodnja mlijeka u pitanju.

Proizvođači treba da imaju osnovna znanja o principima ishrane svih kategorija goveda na farmi, da poznaju hraniva i njihovu hranljivu vrijednost, kao i način kombinovanja pojedinih hraniva.

PJ Sokolac

    ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA O PROIZVODNjI KABASTE STOČNE HRANE I ISHRANI MUZNIH KRAVA

U periodu od 23.02. do 25.02.2015. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti održana su stručna predavanja u opštinama Višegrad, Čajniče, Sokolac, Rogatica i Pale.

O proizvodnji kabaste stočne hrane tj o proizvodnji kukuruza i krmnog bilja govorili su stručnjaci sa Instituta za ratarstvo i povrtlarstvo iz Novog Sada dok je o ishrani muznih krava govorio konsultant iz Projekta Farma.
Zainteresovanost poljoprivrednih proizvođača bila je velika, ali njihove mogućnosti o zasnivanju kukuruza na ovom području je mala iz razloga što im nedostaje adekvatna mehanizacija.

Inače PJ Sokolac planira na ovom području zasnovati 15-ak ogleda sa kukruzom i par ogleda sa stočnim graškom i žitaricama.

PJ Sokolac

 

                                  U RUDOM PRVI SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA I STRUČNA PREDAVANjA

U Rudom je 26.02. 2015 godine, otvoren „PRVI SAJAM DOMAĆIH PROIZVODA“ kao podrška razvoju preduzetništva i poljoprivrede koje se temelje na domaćoj proizvodnji u opštini Rudo i Drina – Tara regiji.
Dio sajma je imao i edukativni karakter gdje je i PJ Sokolac učestvovala sa stručnim predavanjem na temu „ UTICAJ PESTICIDA NA PČELARENjE“.

PJ Sokolac

 
 

                               U VIŠEGRADU ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA ZA MALINARE POČETNIKE

Na inicijativu Opštine Višegrad i UPP „Zavičaj“, savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i PJ Doboj, održali su stručno predavanje za proizvođače maline koji su tek posadili ili imaju namjeru saditi malinu.

Predavanje je bilo izuzetno propraćeno, a obuka je sadržavala sve elemente kvalitetnog pristupa zasnivanju malinjaka, kroz sadnju, đubrenje, zaštitu i plasman maline.

PJ Sokolac

 

                                                         REZIDBA VINOGRADA , LIŠNjA, PRNjAVOR

Dana 01.03.2015 godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška, Poljoprivrednog fakulteta iz Banja Luke i Odjeljenja za poljoprivredu, Opštine Prnjavor, održana je rezidba vinograda u Lišnji.

Profesor Dragutin Mijatović, objasnio je rezidbu vinograda i na šta to proizvođači treba da obrate pažnju prilikom rezidbe. Takođe je ukazao na potrebu uklanjanja stare kore, zatim početne tretmane sa bakrom, ali i neophodnosti prihrane vinove loze, kako zemljišno, tako i folijarno.

Proizvođači su mogli da čuju dosta korisnih savjeta, ali i da postave pitanja o svemu što ih je zanimalo u toku rezidbe.

 
 

                                                            OBUKA PROIZVOĐAČA MLIJEKA U BILEĆI

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, projekta FARMA i Udruženja poljoprivrenjdnih proizvođača u Bileći je dana 04.02.2015.godine održana jednodnevna obuka proizvođača mlijeka na teme:

1. Standardi u proizvodnji mlijeka;
2. Ishrana muznih krava;
3. Iskorištavanje prirodnih livada i pašnjaka

Proizvođači su upoznati i sa aktivnostima iz projekta IFAD vezanim za nabavku kvalitetnih junica. Obuci je prisustvovalo 35 proizvođača.

PJ Trebinje

 

                                      POSJETA SVINJOGOJSKIM FARMAMA U DRAKULIĆU I MOTIKAMA

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banja Luka, Stojan Kozomora i Boris Jeličić, posjetili su 04.03.2015 godine svinjogojske farme: Darije Tadić iz Drakulića i Milorada Brkovića iz Motika, Banja Luka.

Farmer Darija Tadić uzgaja preko dvadeset krmača i nazimnica. Orijentisali su se za proizvodnju prasića a godišnje utove i do sto tovljenika. Razgovarano je o ishrani, higijeni, te pružanju pomoći pri umatičavanju krmača, radi upisivanja u Registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke,te na poboljšanju uzgoja kvalitetno priplodnih krmača i nazimica.

Farmer Milorad Brković uzgaja oko dvadesetak krmača i nazimnica, orijentisan je na proizvodnja prasića. Krmače su uredno obilježene, posjeduje uredno popunjenu matičnu evidenciju. Farmeru je objašnjeno kako da podnese zahtijev radi upisivanja u Registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke i ostvarivanju premije za uzgoj kvalitetno priplodnih krmača i nazimnica. Ishrana i higijena objekata su na zavidnom nivou.IV međunarodni simpozijum i XX naučno-stučno savjetovanje agronoma Republike Srpske
Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV RS su prisustvovali IV međunarodnom simpozijumu i XX naučno-stučnom savjetovanju agronoma Republike Srpske u Etno selu Stanišići kod Bijeljine.

Dipl. inž. Mirko Jokić iz PJ Prijedor je održao prezentaciju rada na temu „PRIMJENA PROGNOZNOG MODELA U ANALIZI RIZIKA OD SEKUNDARNIH INFEKCIJA ČAĐAVOM KRASTAVOŠĆU (Venturia inaequalis) NA PLODOVIMA JABUKE U 2014. NA PODRUČJU POTKOZARJA“.

 

                                                 PRIMJENA STANDARDA U VOĆARSKOJ PROIZVODNjI

U periodu od 02.03-05.03.2015 godine, u organizaciji MPŠiV, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška, LIR Evolution, Adriatic IPA, Well Food-a i Srednje stručne i tehničke škole, održana su predavanja učenicima i proizvođačima o standardizaciji u voćarskoj proizvodnji.

Kroz četiri dana teoretskih i praktičnih predavanja, prisutni su mogli da se upoznaju sa standardima GLOBAL GAP-a.

Prvi dan su upoznati sa svrhom sljedivosti, sljedivosti između i unutar subjekata,te pravilima ovog standarda.
Drugi dan,obrađene su teme procjene rizika, pravilnici i procedure, obuke, kontrola, pravila izrade procjene rizika.

Treći dan, tema su bili inputi u poljoprivrednoj proizvodnji, pravila u BiH i svijetu,
laboratorijske kontrole, đubriva, pesticidi, zatim razlike između konvencionalne i Organske proizvodnje.
Četvrti dan, organizovana je posjeta jednom od velikih proizvođača voća u Trebovljanima, koji posjeduje GLOBAL GAP, te su prisutni mogli da se uvjere kako to izgleda primjenjeno na voćnjaku i u hladnjači.

 
 

                             ODRŽANA PREZENTACIJA ZAŠTITA VOĆA, POVRTLARĆA I VINOVE LOZE

Dana 06.03.2015. godine u Trebinju je u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, ZZ „Trebinje“ i firme Syngenta održana prezentacija gdje su predstavljena najnovija rešenja Syngenta tehnologije u zaštiti u vinogradarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu.

Predavači su bili : Dalibor Dončić i Milan Franić predstavnici firme Syngenta. Prezentaciji je prisustvovalo 37 proizvođača vinove loze, voća i povrća.

PJ Trebinje

 
 

                                                      ODRŽANA OBUKA ZA VOĆARE U TREBINjU

Dana 06.03.2015. godine u prostorijama poslovnog inkubatora u Trebinju u organizaciji opštinskog Odjelenja za privredu i društvene djelatnosti i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi održana je obuka za voćare na teme:

1. Priprema zemljišta za podizanje zasada šipka ;
2. Tehnologija podizanja zasada i rezidba;
3. Kalkulacija podizanja zasada šipka

Nakon predavanja i diskusije proizvođačima su podijeljene brošure o uzgoju ove mediteranske voćne kulture. Obuci su prisustvovala 24 voćara.

PJ Trebinje

 
 

                                                   Predavanja za poljoprivredne proizvođače u Šipovu

U opštinskoj sali u Šipovu 06.03.2015 godine održano je stručno predavanje za poljoprivredne proizvođače.
Obrađene su aktuelne teme iz oblasti poljoprivredne proizvodnje :

1. Sistem uzgoja krava-tele
2. Plastenička proizvodnja
3. Američka trulež pčelinjeg legla
Predavanja su održali dipl.inž. Stojan Kozomara, Milovan Ćućić i Saša Dragičević.

Predavanje je organizovao Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske., PJ Banjaluka
Predavanju je prisustvovao četrdesetak poljoprivrednih proizvođača sa ove regije koji su izrazili zadovoljstvo obrađenim temama i predavačima.

 

                                            Održano predavanje za poljoprivrednike u Oštroj Luci

09.03.2015. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga iz PJ Prijedor održali su predavanje za poljoprivredne proizvođače u opštini Oštra Luka.

Obrađene su sledeće teme:
- savremena agrotehnika proizvodnje kukuruza;
- fizičke i hemijske osobine zemljišta.

Predavači su bili savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga iz PJ Prijedor. Teme su birane na osnovu problema koje su uočene terenskim radom kao i na zahtjev poljoprivrednih proizvođača.

PJ Prijedor

 

                                    U NEVESINjU PREDSTAVLjEN PROJEKAT PROIZVODNjE KORNIŠONA

Dana 11.03.2015. godine u Nevesinju su predstavnici njemačke firme „KARL KUHNE“ predstavili projekat proizvodnje krastavaca kornišona. U ugovoru su precizirane obaveze proizvođača, otkupljivača kao i otkupne cijene po klasama.

Prezentovana je kalkulacija proizvodnje kornišona na površini od 1 dunuma. Predstavnici Resora su prezentovali mjere na koje imaju ovi poljoprivredni proizvođači a to su prije svega na premije za proizvedene i predate krastavce kao i mjere za izgradnju sistema za navodnjavanje. Podršku projektu pružila je i lokalna zajednica koja će pomoći oko izgradnje sistema za navodnjavanje.

PJ Trebinje
                                                          Održana radionica za voćare u Novom Gradu

U srijedu, 11.03.2015. u Novom Gradu, u voćnjaku Milana Kneževića, održana je radionica za voćare posvećena aktuelnim radovima u voćnjaku. Na radionici je bilo riječi o proljetnom đubrenju voćnih zasada, primjeni herbicida i fitoregulatora a poseban dio radionice posvećen je demonstraciji rezidbe. Demonstrirana je rezidba jabuke, kruške i šljive, još jednom je uzakano na značaj regulisanja bujnosti voćaka i na njen značaj za postizanje visoke rodnosti voćaka i smanjenja pritiska kruškine buve.

Radionica je održana u saradnji Područne kancelarije Prijedor, opštinske poljoprivrene službe Novi Grad i internet portala „Dobar Voćar“. Na radionici je prisustvovalo oko 20 voćara, uglavnom iz okoline Novog Grada. Skup je protekao u prijatnoj i radnoj atmosferi.

 
 

                   ISPITIVANjE PLODNOSTI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA PORODIČNIH KOMERCIJALNIH GAZDINSTAVA
                                                                                   U REPUBLICI SRPSKOJ U 2014. GODINI 


 

​​​Ministarstvo je pokrenulo aktivnosti na izradi Programa kontinuirane kontrole plodnosti zemljišta registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji ima za cilj povećati kvalitet i kvantitet prinosa gajenih biljaka po jedinici površine pravilnom upotrebom poboljšivača zemljišta, organskih i mineralnih đubriva na osnovu rezultata kontrole plodnosti zemljišta. Programom se takođe namjerava postići popravka plodnosti, zaštita zemljišta i podzemnih voda od zagađenja prouzrokovanih nepravilnom upotrebom organskih i mineralnih đubriva kao i stvaranje baze podataka o plodnosti zemljišta i ostvarenih prinosa registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području Republike Srpske.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovelo je ovaj program radi ostvarivanja dva cilja: prvi da se programom kontrole plodnosti kod ove grupe poljoprivrednih prizvođača da podsticaj i ostalim poljoprivrednim gazdinstvima za upis u Registar kako bi stekle status komercijalnih tržišno orijentisanih gazdinstava i time stekli pravo na ostvarivanje podsticaja. Drugi cilj je stvaranje uslova za povećanje prinosa poljoprivrednih biljnih vrsta po jedinici površine, tj da se umjesto prosječnog prinosa pšenice od 2.5 t/ha postiže 5-6 t/ha, da se umjesto prosječnog prinosa kukuruza od 5 t/ha postiže 10 t/ha, da se umjesto 36 t/ha jabuka postiže 60-80 t/ha, itd.

Postoji niz argumenata koji ukazuju na činjenicu da je prozeklom vremenu poljoprivrednom zemljištu posvećeno nedovoljno pažnje u smislu aktivnosti koje su usmjerene ka zaštiti, očuvanju i povećanju plodnosti zemljišta. Do sada su aktivnosti uglavnom bile usmjerene na druge oblasti poljoprivrede (selekcija, zaštita, mehanizacija,..) ali rezultat koji se valorizuju kroz količinu i kvalitet prinosa je na globalnom nivou ipak izostao. Iz navedenih razloga Vlada Republike Srpske je prihvatila inicijativu ministra poljoprivrede prof.dr Steve Mirjanića na realizaciji programa pod nazivom „Kontinuirane kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta“. Sveobuhvatnom analizom podataka napravljena je projekcija maksimalno mogućeg broja uzoraka zemljišta koje bi trebalo analizirati da bi se kontrolom plodnosti obuhvatile sve poljoprivredne parcele. Za sveobuhvatnu kontrolu plodnosti je potrebno izdvojiti velika finasijska sredstva koja nije realno moguće izdvojiti u sadašnjoj ekonomskoj situaciji pa je Ministarstvo poljoprivrede odlučilo da u prvom četvorogodišnjem ciklusu započne kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta kod registrovanih porodičnih gazdinstava. U 2014. godini je planirano da se izvrši kontrola plodnosti u 3634 prosječna uzorka ali je zbog majskih poplava početak projekta prolongiran za septembar mjesec tako da je do decembra ukupno analizirano 1876 prosječna uzoraka zemljišta što reprezentuje površinu od oko 2320 ha. Izbor korisnika iz Registra izvršilo je ministarstvo poljoprivrede po kriterijumima koji su objavljeni u Službenom glasniku (SL. Glasnik RS br.60/2014). Uzimanje uzorak i dostavljanje u Poljoprivredni institut RS izvršio je Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Na osnovu rezultata ispitanih osnovnih parametara plodnosti zemljišta može se sa sigurnošću zaključiti da je plodnost poljoprivrednog zemljišta jedan od osnovnih ograničavajućih fatora postizanja dobrih prinosa na ispitivanim parcelama jer je kalcifikacija (primjena krečnjaka) kao mjera popravke kiselosti zemljišta preporučena u 45% ispitanih uzoraka, sadržaj humusa je nizak kod 61% ispitanih uzoraka dok je sadržaj lakopristipačnog kalijuma je nizak u 16% ispitanih uzoraka. Ministarstvo poljoprivrede će u 2015. godini nastaviti sa programom kontrole plodnosti i planirano je da se kontrola izvrši u preostalih 1758 uzoraka.

Kompletan Izvještaj „Ispitivanje plodnosti poljoprivrenog zemljišta porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj u 2014 godini" možete preuzeti OVDE.

 

                                                       ODRŽANO PREDAVANjE VOĆARIMA U SRPCU

Dana 17. 03.2015 godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (PJ Prijedor i PJ Gradiška) i Odjeljena za poljoprivredu Opštine Srbac , održana su teoretska predavanja voćarima.

Tokom predavanja voćari su mogli da čuju kako treba da pripreme parcele za podizanje zasada, kako da poprave fizičke karakteristike zemljišta, te kako da vrše prihranu svojih zasada.
Takođe jedna od tema bila je i uzgoj maline i podizanje malinjaka.

Predavanje je bilo posjećeno a proizvođači su imali priliku da čuju predavanja na navedene teme i postave pitanja , na koja su dobila i odgovarajuće odgovore.
Savjeti koje su dobili, sigurno će im koristiti u praksi.

 

                                                              Održana radionica za voćare u Piskavici

U utorak, 17.03.2015. u Piskavici, u voćnjaku Milivoja Kovačevića, održana je radionica za voćare posvećena aktuelnim radovima u voćnjaku. Na radionici je bilo riječi o proljetnom đubrenju i obradi voćnih zasada a poseban dio radionice posvećen je demonstraciji rezidbe.

Demonstrirana je rezidba šljive, ukazano je na značaj regulisanja bujnosti voćaka i na njen značaj za postizanje visoke rodnosti voćaka.

Radionica je održana u organizaciji Područne kancelarije Banjaluka.
Na radionici koju je držao dipl. Inž. Milovan Ćućić je prisustvovalo desetak voćara, iz Piskavice.

 
 

                                                  ODRŽANA RADIONICA ZA VOĆARE U PRNjAVORU

Dana 18. 03.2015 godine, u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (PJ Gradiška i Doboj) i Odjeljena za poljoprivredu Opštine Prnjavor , održana je radionica za voćare.

Demonstracija rezidbe kruške, održana je u voćnjaku Ljubinka Lepira, dok su jabuka, šljiva i breskva orezane kod Željka Kalabe.

Pored demonstracije rezidbe, voćarima je ukazana pažnja na početne zaštitne tretmane u voću,kao i prihrani zasada.

Na ovoj radionici bilo je prisutno oko 20 voćara sa ovog područja.

 
 

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad je dana 19.03.2015. godine organizovala edukativno predavanje na teme „Zimska rezidba voća“ i „Zimska zaštita voća“ u prostorijama Agencije za privredni razvoj u Mrkonjić Gradu.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme voćnjake za novu proizvodnu godinu i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanje je održano za oko 40 proizvođača.
Za voćare sa područja opštine Mrkonjić Grad je organizovana i praktična obuka u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj u MZ Podorugla kojoj je prisustvovalo tridesetak proizvođača.

Na praktičnoj obuci voćarima su prikazani pravilni zahvati u zimskoj rezidbi voćaka na šljivama koja je preovlađujuća voćna vrsta u proizvodnji u ovom kraju.
Ispred Resor za pružanje stručnih usluga predavanja je održao dipl. inž. Milovan Ćućić.

 
 

                                       ZAVRŠENA ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE VOĆA U ROGATICI

19.03.2015. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac i PJ Prijedor te odjeljenja za Privredu i društvene djelatnosti u Rogatici završena je „Zimska škola za proizvođače voća“.

Predavač je u teoretskom dijelu detaljno obradio zaštitu jabuke i šljive, a potom u praktičnom dijelu na voćnjaku Darka Kneževića pokazao kako se pripremaju sadnice za sadnju, kako se orezuju dvogodišnje i tek zasađene sadnice.

Polaznicima zimske škole podijeljeni su i certifikati o završenoj obuci.

PJ Sokolac

 

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Udruženjem voćara i Udruženjem pčelara iz Ribnika je dana 20.03.2015. godine organizovala edukativno predavanje na teme „Zimska rezidba voća“ i „Šljiva“ i „Proljetni razvoj pčelinjih društava“ u prostorijama opštine Ribnik.

Cilj predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme voćnjake za novu proizvodnu godinu i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanje je održano za oko 20 proizvođača.
Za voćare sa područja opštine Ribnik je organizovana i praktična obuka iz rezidbe šljive i obnove starih stabala kojoj je prisustvovalo dvadesetak proizvođača.

Na praktičnoj obuci voćarima su prikazani pravilni zahvati u zimskoj rezidbi šljive koja je preovlađujuća voćna vrsta u proizvodnji u ovom kraju.

I voćari i pčelari su izrazili zadovoljstvo predavanjima i naglasili potrebu za ponovnim susretom.
Ispred Resora za pružanje stručnih usluga predavanja su održali dipl. inž. Milovan Ćućić i dipl. inž. Saša Dragičević.
                                                                 Stanje usjeva strnih žita u Lijevče polju

Trenutno stanje usjeva strnih žita u Lijevče polju je dosta dobro. S obzirim da smo imali probleme u toku sjetve,povećana vlažnost zemljišta i prekomjerne padavine su nepovoljno uticale na ove kulture. Proizvođači koji su uspjeli zasijati određene površine i dosta kasno,poslije agro roka ipak imaju za sad dosta dobre usjeve.

Strna žita se trenutno nalaze u fazi intenzivnog bokorenja. Prve prihrane su već uveliko završene i rade se pripreme za prve tretmane herbicidima,s tim da se posebna pažnja treba obratiti na razvoj korovske flore. Bitno je napomenuti da su na usjevima ječma već primjećeni prvi simptomi biljnih bolesti,na određenim sortama koje imaju slabije izraženu otpornost. Obilaskom terena stručnjaci iz ratarske proizvodnje konstantno prate situaciju i svojim preporukama pomažu poljoprivrednim proizvođačima.

 

       Plan preventive aktivnosti „Osvijetlaj obraz domaćine – označi traktor žutim rotacionim svijetlom“


Dana 24.03.2015 godine u Prnjavoru održana je kampanja pod nazivom „Osvijetlaj obraz domaćine – označi traktor rotacionim svijetlom“. Na ovom skupu bilo je prisutno preko 20 poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Prnjavor koji su sa svojim poljoprivrednim mašinama i traktorima redovni učesnici u saobraćaju.

Prisutnima se obratio direktor Agencije za bezbijednost saobraćaja Republike Srpske, te generalni sekretar Automoto saveza Republike Srpske i predstavnik Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, MPŠiV. Organizatori ove kampanje su Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske,Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS zajedno sa opštinskim službama. Poljoprivrednicima je skrenuta pažnja na veliki broj nezgoda u kojim učestvuju traktori i ostale poljoprivredne mašine te ovom prilikom podjeljena su i rotaciona svijetla prisutnim poljoprivrednim proizvođačima.

 

                                                       OBUKA PROIZVOĐAČA MLIJEKA U BILEĆI

U organizaciji Udruženja poljoprivrednih proizvođača i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Bileći je dana 24.03.2015.godine održana jednodnevna obuka proizvođača mlijeka na teme:

1. Ishrana muznih krava;
2. Uzroci i načini suzbijanja mastitisa.

Predstavnici mikrokreditne organizacije“ Mikrofin“ predstavili su kredite za mikrobiznis u poljoprivredi iz kreditne linije Investiciono- razvojne banke Republike Srpske. Obuci su prisustvovala 23 proizvođača.

PJ Trebinje

 

                             ODRŽANA II RADIONICA TARGETIRANjE, KATEGORIZACIJA I ANKETIRANjA

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u Trebinju održana druga radionica „Targetiranje , kategorizacija i anketiranje korisnika RLDP projekta lanac vrijednosti mlijeka“. U radionici su učestvovali savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi TJ Trebinje, PJ Sokolac, predstavnici udruženja i mljekare.Radionica je održana 24.03.2015 godine.

 

                         ODRŽANA PREDAVANjA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U KRUPI NA UNI

23.03.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor održali su stručna predavanja u opštini Krupa na Uni. U saradnji sa odjeljenjem za poljoprivredu ove opštine izabrane su teme koje odgovaraju ovom dijelu godine i početku aktivnijih radova u poljoprivredi.

Radnici resora održali su predavanja na temu agrotehnika kukuruza i prihrana ozimih usjeva,te su prisutnim prezentovani i aktuelni radovi u voćnjaku sa naglaskom na hemijsku zaštitu.


PJ Prijedor

 

                                                     Održano predavanje za pčelare u Kostajnici

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa PJ Prijedor i Udruženjem pčelara iz Kostajnice je dana 27.03.2015. godine organizovao edukativno predavanje na teme „Proljetni razvoj pčelinjih društava“ i „Američka gnjiloća pčelinjeg legla“ u prostorijama opštine Ribnik.

Cilj predavanja je bila obuka pčelara da što kvalitetnije pripreme pčelinjake za novu proizvodnu godinu i da ostvare što uspješnije rezultate u uzgoju pčela i proizvodnji meda, kao i da obrate pažnju na ovo opasno oboljenje pčela.

Predavanje je održano za oko 15 proizvođača.
Pčelari su izrazili zadovoljstvo predavanjima i naglasili potrebu za ponovnim susretom kao i praktičnom demonstracijom na pčelinjaku.

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga predavanja je održao dipl. inž. Saša Dragičević.

 

                                    U TREBINjU PREDSTAVLjEN PROJEKAT PROIZVODNjE KORNIŠONA

Dana 27.03.2015. godine u Trebinju su predstavnici njemačke firme „KARL KUHNE“ predstavili projekat organizovane proizvodnje i otkupa krastavaca kornišona. U ugovoru su precizirane obaveze proizvođača, otkupljivača kao i otkupne cijene po klasama. Prezentovana je kalkulacija proizvodnje kornišona na površini od 1 dunuma.

Predstavnici Resora su prezentovali mjere na koje imaju ovi poljoprivredni proizvođači a to su prije svega premije za proizvedene i prodate krastavce kao i mjere za izgradnju sistema za navodnjavanje. Prezentaciji su prisustvovala 53 poljoprivredna proizvođača.


PJ Trebinje

 

                         POSJETA SAVJETODAVNOJ SLUŽBI VALjEVO I UZGAJIVAČIMA SJENIČKE OVCE

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i predstavnici opštine Rogatica posjetili su kolege iz Savjetodavne službe Valjevo, službu za matičenje i tri farme sjeničke ovce.
Opština Rogatica ima veliki potencijal za razvoj ovčarstva i zanteresovani su da nastave sa uzgojom sjeničke ovce u čistoj rasi. Postoji incijativa de se izgradi repro centar za sjeničku ovcu, kako bi se proizvodio kvalitetno priplodni materijal i stavljao na raspolaganje proizvođačima opštine Rogatica i šire.

Na farmama u Valjevu poljoprivrednici rade sinhronizaciju estrusa i postigli su 3 jagnjenja u dvije godine.
Zbog ekonomske isplativosti, sinhronizacija estrusa na ovčarskim farmama sve više dobija na značaju. Rentabilnost se najviše ispoljava na velikim farmama ovaca jer je tada ekonomski efekat veoma izražen. Sinhronizacija estrusa predstavlja vještačko izazivanje estrusa izvan normalne, prirodne sezone parenja.

Na taj način parenje i jagnjenje ovaca nije samo sezonskog karaktera već se obavlja tokom cijele godine čime se povećava indeks jagnjenja i proizvodnja mesa po ovci, što je sa ekonomske strane veoma značajno.

PJ Sokolac                                                       OBUKA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Bijeljina je dana 01.04.2015. godine u saradnji sa opštinom Šekovići održala jednodnevnu obuku za poljoprivredne proizvođače. Tom prilikom prezentovane su sledeće teme:

- Podizanje, sortiment i njega zasada maline
- Seoski turizam
- Vođenje matične evidencije u stočarstvu

Obuci je prisustvovalo 20 poljoprivrednih proizvođača

PJ Bijeljina

                                ODRŽANA PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA REZIDBE U KOTOR VAROŠU

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka u saradnji sa Udruženjem voćara opštine Kotor Varoš je dana 02.04.2015. godine organizovao edukativno predavanje na teme „Zimska rezidba voća“ i „Zimska zaštita voća“ u Obodniku i Grabovici.
Cilj praktičnih predavanja je bila obuka proizvođača da što kvalitetnije pripreme voćnjake za novu proizvodnu godinu i da ostvare što uspješnije rezultate u proizvodnji voća. Predavanje je održano za oko 20 proizvođača u Obodniku i desetak u Grabovici.

Za voćare sa područja opštine Kotor Varoš je trenutno organizovana praktična obuka proizvođača a dogovorena je i kontinuirana saradnja na ovom planu u narednim mjesecima.

Na praktičnoj obuci voćarima su prikazani pravilni zahvati u zimskoj rezidbi voćaka na šljivama koja je preovlađujuća voćna vrsta u proizvodnji u ovom kraju, ali i na kruškama i jabukama.
Ispred Resor za pružanje stručnih usluga predavanja je održao dipl. inž. Milovan Ćućić.

 

                                               BRESKVA, MOGUĆI NEPOVOLjNI USLOVI U OPLODNjI

Ovih dana imamo nešto niže dnevne temperature sa jutarnjim mrazevima, koji se najavljuju i u narednih par dana, što može nepovoljno da utiče na oplodnju breskve koja je na nekim lokalitetima već u fazi cvjetanja. Takođe zbog hladnijeg vremena smanjen je let pčela, koje bi potpomogle oprašivanje.

Kao neke od mjera koje se koriste za zaštitu od mraza, jeste korištenje preparata na bazi aminokiselina, koji bi povećali otpornost biljaka na niske temperature, čime bi se jednim dijelom ublažile posljedice.

Kada su pitanju direktne mjere zaštite od kasnih proljetnih mrazeva jesu zadimljavanje, orošavanje, mješanje zraka, korištenje Frosbustera.

 
 

                                                                 FARMA JUNADI U OPŠTINI SOKOLAC

03.04.2015. godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac posjetili su poljoprivredno gazdinstvo Danka Karadžića koji se bavi tovom junadi. Trenutno se nalazi 40 junadi u tovu, prosječne kilaže 400 kg. Porodično gazdinstvo Karadžić namjerava da proširi svoju proizvodnju koja se za sada pokazala kao rentabilna.

Da bi unaprjedio svoju proizvodnju i postigao veći prirast savjetodavci su mu objasnili način ishrane i ukazali na trenutne greške.
Ishrana može biti ograničena, poluobročena ili ad libitum (po volji).
Pri ograničenoj ishrani koncentrati se daju dva puta na dan.
Tov sa vezanim grlima pogodan je kada se primjenjuje ograničena ishrana koncentratom. Bolji su prirasti i iskorištavanje hrane, ali se češće javljaju oboljenja papaka. Pri ishrani po volji za isti prirast upotrebi se više hrane za oko 5 %.

Povoljnije je višekratno hranjenje. Pri ishrani po volji sva grla mogu konzumirati odgovarajuće količine hrane. To ubrzava tov, jer omogućuje veće priraste. Uspjeh u tovu tada zavisi od apetita, kondicije tovljenika i koncentracije energije i hranljivih materija u obroku. Veća koncentracija obroka povećava priraste, ali povećava i akumulaciju masti. Posle privikavanja na ishranu po volji grla postaju mirna i hranu ne jedu halapljivo. Nedostatak ishrane do sitosti je što se ostvaruju nešto veće potrošnje hrane nego pri ograničenoj ishrani.

PJ Sokolac

 
 

Savjetodavci iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi boravili su 03.04.2015. godine u Stričićima, na parceli Vese Đukića, koji će na pet dunuma posaditi ukupno 500 sadnica voćaka (šljiva, jabuka, kruška).

Zemljište je uzorano u jesen 2014. godine, urađena je analiza zemljišta i date su preporuke u vezi sa načinom sadnje i razmakom među voćkama, u zavisnosti od vrste.

 

                                                       AKTIVNOST DRVENARA OVOG PROLjEĆA

Sa kretanjem vegetacije i sokova,te nešto toplijeg vremena ovih dana, počela je i aktivnost drvenara.

Na postavljenim klopkama primjećeno je ponovno prisustvo ove štetočine i početak njegovog ubušivanja u sadnice.

Na voćnjacima u kojima je ova štetočina bila prisutna prethodnih godina, očekivano je prisustvo i ove godine te se preoručuje opreznost, postavljanje klopki i primjena hemijskih mjera.

 
 
 

                        ODRŽANO PREDAVANjE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE U D. AGIĆIMA

U organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u prostorijama ZZ Agrojapra održano je predavanje prisutnim poljoprivrednim proizvođačima.

Radnici Resora PJ Prijedor obradili su aktuelne teme; agrotehnika kukuruza, nedavno izašao pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, ishrana voćaka zatim su izveli praktičnu vježbu orezivanja voća.

Poljoprivredni proizvođači su svojim pitanjima aktivno učestvovali i na kraju zaključili da su ovakva predavanja i praktične vježbe jako korisne i važne u prenosu znanja i ovladavanja tehnologijom poljoprivredne proizvodnje.

 

                                            PROLjETNE AKTIVNOSTI U RATARSTVU NA REGIJI DOBOJ

Na regiji Doboj ozimim usjevima zasijano je oko 19000 ha a pšenica je vodeća sa oko 13 000 ha. Nepovoljni vremenski uslovi u vrijeme sjetve i tokom zime uslovili su da strna žita nisu dostigle potrebni stepen razvoja.
Nepovoljni vremenski uslovi tokom februara i marta onemogućilu su pravovremenu prihranu, tako da je prihrana na pojedinim lokalitetima produžena i do početka aprila. Većina usjeva je u fazi bokorenja i stabilizacijom vremena se očekuje ubrzani intezivni porast.

Usjevi su zakorovljeni i trenutno je aktuelan herbicidni tretman, a već se primjećuje i razvoj bolesti tako da se na nekim gazdinstvima istovremeno primenjuje i fungicidni tretman.Stručni saradnik za ratarstvo u PJ Doboj po pozivu izlazi na teren na licu mjesta preporučuje potrebne mjere s ciljem preventivnog djelovanja .

Na terenu su ubrzane pripreme za proljetnu sjetvu. Farmeri koriste povoljne vremenske prilike da završe što više redovnih poslova, ali i da nadoknade izgubljeno vrijeme.


 

                                               POSJETA ROMANOVSKOJ FARMI OVACA U ŠIPOVU

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banja Luka, Stojan Kozomora i Boris Jeličić, posjetili su 17.04.2015 godine farmu romanovskih ovaca u Vaganu, Opština Šipovo, uzgajivača Turkić Dušana.

Na farmi se trenutno uzgaja oko pedeset grla u čistoj rasi I ukrštanih sa pramenkom. Ovce se jagnje dva puta u toku godine dana, a prije dvadeset dana su ojagnjene prve četvorke. Nema problema s plasmanom jagnjadi, prvi turnus su prodali po 7 KM po kilogramu žive vage po riječima uzgajivača. Na farmi se radi selekcija na plodnost, te se stoga kao priplodni materjial ostavljaju ovnići iz trojki I četvorki.

Razgovarano je o ishrani, te pružanju pomoći pri umatičavanju ovaca, radi upisivanja u Registar uzgajivača kvalitetno priplodne stoke.

 

 

                                                ODRŽANA PREDAVANjA U ČELINCU I BRANEŠCIMA

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka je dana 16.04.2015. godine organizovao predavanje na teme „Pravilnik o novčanim podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela u 2015, “ predavač Bojić Miroslav i „Higijena muže“ predavač Stojan Kozomara u opštini Čelinac i Branešcima.

Predavanjima je prisustvovalo oko tridesetak poljoprivrednih proizvođača u pomenutim mjestima.

Takođe, savjetodavci su prisutnima obrazložili trenutno stanje i problematiku u mljekarskom sektoru i ukazali proizvođačima na njihove eventualne greške u proizvodnji i otklanjanje istih.

 

                                                   PREZENTACIJA PRAVILNIKA U BERKOVIĆIMA

Dana 20.04.2015. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Dabarsko polje“ održana je prezentacija Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2015. godinu.

Prezentaciji su prisustvovala 72 poljoprivredna proizvođača.

 

                                             PJ DOBOJ NA FARMI KOZA „AGRO-NIKE FARM“DOO

U Donjem Skugriću kod Modriče izgrađena je, i uspješno krenula sa radom farma koza „Agro-Nika Farm“ DOO. Farma broji sedamdesetak plotkinja i tri priplodnjaka uglavnom rase Alpina. Raspolaže sa cca 25 ha zemljišta.Veći dio površina čine vještački pregonski pašnjaci.

Jarenje je pri kraju i u toku su radovi na obnavljanju i uređenju pašnjaka. Namjera gazdinstva je da preraste u repro cetatar te da krene u proizvodnju kozjih sireva i fermentisanih prizvoda.

Cilj posjete je prilagođavanje obroka proljetnjoj ishrani, ishrani plotkinja sa više jarića, ishrani priplodnog podmlatka te vođenje matične evidencije.

 

                                                        PREZENTACIJA PRAVILNIKA U LjUBINjU

Dana 21.04.2015. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje, odjelenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Ljubinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Oblo brdo“ održana je prezentacija Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2015. godinu i Zakona o stočarstvu.

Prezentaciji su prisustvovala 42 poljoprivredna proizvođača.

 

                                                      PREZENTACIJA PRAVILNIKA U TREBINjU

Dana 22.04.2015. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u Trebinju je održana prezentacija Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2015. godinu i Zakona o stočarstvu. Prezentaciji je prisustvovalo 26 poljoprivrednih proizvođača.

 

                                                                     ZASNOVAN OGLED KUKURUZA

Na parceli proizvođača Stević Jove iz Dobrinje kod Modriče Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj u saradnji sa šest sjemenskih kuća koje se bave distribucijom sjemena na prostoru Republike Srpske, postavili su ogled kukuruza površine 2 ha.

U ogledu je zasijano trideset hibrida, različiktih FAO grupa, koji će biti praćeni tokom cijele vegetacije.
Pred kraj vegetacije organizovaće se Dani polja, na kome će proizvođači kukuruza iz Posavine na najdirektniji način biti upoznati sa prinosima.

Na bazi dobijenih rezultata i uz pomoć Savjtodavne službe, imat će mogućnost da odaberu hibride koji odgovaraju njihovim mikrolokalitetima i agrotehničkim uslovima.

 

            ZAVRŠENA PREZENTACIJA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA U DESET OPŠTINA PJ SOKOLAC

U periodu od 16.04. do 23.04.2015. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti održana su stručna predavanja u opštinama Trnovo, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad, Pale, Rogatica, Višegrad, Čajniče, Rudo i Novo Goražde.

Prezentovan je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u svim nabrojanim opštinama, dok je u Istočnom Starom Gradu prezentovana i Tehnologija proizvodnje krompira, a u Palama i praktična obuka orezivanja voća.

Na predavanjima je prisustvovao 161 poljoprivredni proizvođač.

PJ SOKOLAC 

             ODRŽANA KONFERENCIJA PROIZVOĐAČA I OTKUPLjIVAČA JAGODASTOG VOĆA U BIH

Pomoćnik Ministra doc. dr Boris Pašalić i predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske su 28.04.2015. godine učestvovali na godišnjoj Konferenciji proizvođača i otkupljivača jagodastog voća u BiH u organizaciji Švicarskog CARITAS-a, u saradnji sa GiZ-om, Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju i Savezom proizvođača jagodastog voća u Bosni i Hercegovini.
Konferenciju su otvorili Hemo Jusović ispred CARITAS-a i Kathrin Resak ispred GiZ-a, a voditelj programa je bio Amel Tutić, menadžer Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj proizvođača jagodastog voća, kao i predstavnici hladnjačara, opština, kao i drugih institucija vlasti.
Tema ovogodišnje konferencije je bilo jačanje lanaca vrijednosti u proizvodnji i plasmanu jagodastog voća i mnogi eminentni stručnjaci su dali svoj doprinos u vidu prezentovanja stanja i novih trendova u ovoj oblasti.
Trenutno zamrznuta malina učestvuje sa 20 % od ukupnog izvoza top 10 izvoznih proizvoda. Prošle godine je proizvedeno oko 10 000 tona maline i oko 8 500 tona jagode u BiH na oko 2 500 hektara bez obzira na teškoće sa vremenskim prilikama i većina roda je izvezena u inostranstvo u zamrznutom stanju.

MPŠiV Republike Srpske stimuliše ovu proizvodnju kroz podsticaje za novopodignute zasade i kroz podsticaje za otkup (prošle godine 0,44 KM/kg maline) i proizvođači su zadovoljni davanjima. Cijena otkupa maline je poslednjih par godina stabilna (3,20-3,30 KM/kg), a proizvođači očekuju da će i ove godine biti oko 3,00 KM/kg. U BiH postoje dovoljni kapaciteti za skladištenje trenutnog nivoa proizvodnje, pa čak i značajno povećanje što se i očekuje u budućnosti.

U sklopu rada kroz okrugle stolove o ulozi savjetodavnih službi u lancu vrijednosti jagodičastog voća koji je moderirao g. Pašalić izloženo je stanje u Republici Srpskoj gdje savjetodavci iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi vrše savjetovanje poljoprivrednih proizvođača i o ovoj proizvodnji, dok je u FBiH ipak stanje u savjetodavstvu znatno lošije.

S obzirom na širenje ove proizvodnje u BiH došlo se do zaključka da treba povesti računa o sadnom materijalu, sortimentu i odgovarajućoj agrotehnici, te čuvanju i plasmanu svježeg i smrznutog jagodastog voća.

 

                                                   PLAN ZASNIVANjA DEMO OGLEDA U PJ SOKOLAC

30.04.2015. savjetodavci PJ Sokolac izvršili su podjelu sjemena kukuruza u Rogatici, poljoprivrednim proizvođačima koji su zainteresovani za zasnivanje ogleda. U pitanju su dvije sjemenske institucije i to NS SEME i PIONEER.
Inače, biće zasijano ukupno 33 ogleda kod 28 poljoprivrednih proizvođača, od toga biće 21 ogled kukuruza i 12 ogleda sa grahoricom, stočnim graškom, sirkom i sudanskom travom. Tabelarni pregled:

Kultura

Sjemenska kuća

Broj ogleda

Površina u hektarima

Kukuruz

PIONEER

13

11

Kukuruz

NS SEME

8

6.5

Grahorica

NS SEME

1

1

Stočni grašak

NS SEME

9

7

Sirak

NS SEME

1

1

Sudanska trava

NS SEME

1

1

Svega

33

27.5

 Opštine obuhvaćene sa ogledima su: Čajniče, Pale, Rogatica, Istočno Novo Sarajevo, Višegrad i Trnovo.

 

 

                                         Postavljen ogled sa 60 različitih hibrida kukuruza u Prijedoru

U organizaciji MPŠiV, PJ Prijedor na parcelama poljoprivrednih proizvođača Ljubana Baltića i Svetozara Japundže postavljeni su ogledi sa 60 različitih hibrida kukuruza. Obuhvaćeni su hibridi FAO grupa zrenja od 200-600 koji se uzgajaju za zrno a takođe i za proizvodnju zelene mase za silažu.

Cilj ogleda je utvrđivanje pogodnosti određenih hibrida i grupa zrenja koji najbolje odgovaraju klimatskim specifičnostima Prijedorske regije. Ovo su ujedno i prvi ogledi koji se rade u organizaciji MPŠiV na teritoriji koji pokriva PJ Prijedor. 

PJ PRIJEDOR

 

                 „ MONSPRODUKT“DOO-UPIS U REGISTAR UZGAIVAČA KVALITETNO PRIPLODNE STOKE

Na obroncima Očauškog lica, opština Teslić, smještena je novo-osnovana farma koza „Monsprodukt“doo.
Farma broji osamdesetak prvojarica rase Alpina, četiri priplodnjaka i 120 jaradi. Jarenje je proteklo uspješno a u toku su radovi na opremanju izmuzišta i sirare kao i priprema grla za ljetnu ispšu.

Komparativna prednost ove farme je što će tokom većeg dijela godine za ishranu koristiti napuštene prirodne livade i pašnjake.

Osnivanje farme pomogli su Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i lokalna samouprava kroz podsticajna sredstva i stručnu podršku Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj.

 

                                                                           Obavještenje voćarima

S obzirom da su temperature u Republici Srpskoj oko 30 stepeni pozivamo voćare, naročito uzgajivače jabuka i krušaka da obave tretiranje voćnjaka preparatima koji će pomoći voćkama da lakše prebrode naglo povećanje temperature, koja bi mogla da dovede do stresa stabala i opadanja zametnutih plodova.

Osim folijarne prihrane mineralnim đubrivima sa naglašenim sadržajem azota preporučuje se i korišćenje preparata na bazi difenokonazola koji će pomoći u suzbijanju čađave krastavosti jabuke i kruške. Slaba i srednja infekcija askosporama ove bolesti zabilježena je proteklog vikenda.

 

VELIKA ZAINTERESOVANOST POLjOPRIVREDNIKA IZ ISTOČNOG STAROG GRADA
ZA PROIZVODNjU   KROMPIRA09.05.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održali su praktičnu obuku na imanju poljoprivrednika Tome Cincara koji je zasijao krompir na površini od 1 ha. Obuci je prisustvovalo 10 poljoprivrednika koji žele da prošire proizvodnju krompira. Udruženje poljoprivrednih proizvođača iz Istočnog Starog Grada dobilo je sadilicu za krompir od MPŠiV RS Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

Za poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojom krompira je veoma značajno dobijanje dozvole da mogu da izvoze krompir na tržište Evropske Unije. Za sada se pažnja posvećuje povećanju proizvodnje krompira kako bi domaći proizvođači bili konkurentni na tržištu Evropske Unije.

 

Obodnik: Predavanje o podsticajima u poljoprivredi

U Agroindustrijskom centru u Obodniku kod Kotor Varoša 12. maja u prisustvu 20-tak proizvođača održano je predavanje o temi “Mogućnost korišćenja sredstava u skladu sa pravilnikom o podsticajima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske”.

Milovan Ćućić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske, PJ. Banjaluka, predstavio je proizvođačima voća sa područja ove opštine pravilnik o podsticajima za ovu godinu, i upoznao ih o proljećnoj zaštiti voća.

“Nakon teoretskog dijela, obišli smo voćnjak jednog proizvođača koji posjeduje zasad kruške i na praktičnom primjeru pokazali proizvođačima iz udruženja kako se pravilno rade zahvati na mladom zasadu i ljetna rezidba”, naglasio je Ćućić.

Osim ljetne rezidbe, proizvođačima voća data su uputstva kako da ovladaju načinima obrade voćnjaka, kako da izvrše razvođenje grana, uklanjanje suvišnih prirasta i sličnih stvari u toku vegetacije.
Predsjednik Udruženja voćara Kotor Varoš Silvana Stojanović rekla je da je ovo predavanje jedna u nizu akcija koje se provode s ciljem bolje informisanosti proizvođača i njihove što bolje pripreme za ljetnu rezidbu.
Predavanje o organskoj proizvodnji održao je diplomirani inženjer Bojan Kecman.
Organizator ovog savjetovanja bilo je Udruženje proizvođača voća opštine Kotor Varoš.

 
 

                             POSJETA 82. MEĐUNARADNOM POLjOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

MPŠiV RS Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata je organizovala posjetu
82. Međunardnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu za 50 poljoprivrednih proizvođača sa Sarajevsko –Romanijske i Hercegovačke regije.

Poljoprivredni proizvođači su na sajmu imali priliku da vide proizvode vodećih domaćih i inostranih firmi za proizvodnju poljoprivrednih mašina, mehanizacije i sve prateće opreme u toj oblasti, kao i da razmijene iskustva sa drugim poljoprivrednim proizvođačima. Pored poljoprivrednih mašina i mehanizacije na sajmu je bilo jako zanimljivo u stočarskom dijelu a bili su izloženi i prehrambeni proizvodi hrane i pića, gdje je bila moguća i degustacija istih.

Takođe su imali priliku da posjete Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Upoznati su sa radom Instituta, posjetili su ogledna polja za silažni kukuruz, strna žita, stočni grašak, krmni sirak, sudanska trava, krmna garhorica kao i distributivni centar.
Saradnja sa Institutom je od velikoga značaja za razvoj stočarstva na Sarajevsko –Romanijskoj regiji, reakcije poljoprivrednika su jako pozitvine i većina je izrazila želju da dođu na dane polja.

PJ Sokolac                                                           U POSJETI PASTRMSKIM RIBNjACIMA

Gornji sliv toka rijeke Velike Usore ima izuzetne mogućnosti za uzgoj i proizvodnju pastrmke. Jedan od projekata je „R&M“ seosko domaćinstvo, smješteno na rječici Očaušnici u mjestu Očauš, 40 km od Teslića.
Seosko domaćinstvo bavi se turizmom, ugostiteljstvom , proizvodnjom mlađi i uzgojem konzumne ribe. Od izgrađenih sadržaja treba izdvojiti ugostiteljski objekat sa domaćom kuhnjom, ribnjak kapaciteta 300 m2 korisne vodene površine i savremeno mrestilište površi 35m2 .

Trenutna proizvodnja mlađi i konzuma zadovoljava vlastite potrebe, a manji dio se plasira na tržište Teslića. Namjera domaćinstva je povećanje kapaciteta za proizvodnju mlađi i konzumne ribe, te promocija i proširenje turističke ponude.

Savjetodavna služba, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pomogla je u projektovanju i osmišljavanju aktivnosti gazdinstva i permanentno prati i nadzire proizvodnju na ribogojilištu.

 

                                                                                  TREŠNjA

Trešnja je na području Potkozarja počela da dozrijeva. U narednih par dana očekuje se prva berba.

Vremenske prilike, sa puno padavina, neće pogodovati ovoj voćnoj vrsti, jer postoji mogućnost da će doći do pucanja pokožice plodova. Neki od proizvođača trešnje uradili su tretman sa okvašivačima, da bi pokušali umanjiti ovu pojavu.

Iako je cvjetanje ove voćne vrste ove godine bilo veoma intenzivno, uslovi u oplodnji nisu bili najpovoljniji, te će rod biti nešto umanjen. Nadamo se da kišni period neće dodatno nepovoljno uticati na količinu i kvalitet plodova.

 
 

                   STRUČNA PREDVANjA ZA UZGAJIVAČE OVACA SA SARAJEVSKO –ROMANIJSKE REGIJE

Dana 23.05.2015. godine u organizaciji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti iz opštine Rogatica i Resora za pužanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac održana je praktična obuka i stručna predavanja na sljedeće teme:

• Bolesti i zdravstveni poremećaji kod ovaca
• Sinhronizacija estrusa kod ovaca

Predvanja je održao dr Radoslav Vujić iz Poljoprivredne savjetodavne službe Valjevo.
Dr Vujić je sa savjetodavcima PJ Sokolac i predstvanicima opštine Rogatica obišao par farmi i odušvljen je prirodnim resursima kojim se raspolaže kao i farmama koje je posjetio. Naravno naglasio je da se treba povesti više računa o selekciji ovaca i vođenju pomoćne matične evidencije.
Unapređenje stočarske proizvodnje pored obezbjeđenja kvaliteta hrane i dobrog smještaja, zasniva se na izboru najboljih životinja za dalju reprodukciju.
Oplemenjivanje postojećih populacija u cilju unapređivanja proizvodnje može se postići dosljednom primjenom selekcije u postojećoj populaciji i primjenom ukrštanja sa priplodnjacima plemenitih rasa uz planski odgajivačko – selekcijski rad.
Poljoprivrednici su iskazali veliko interesovanje i postavili veliki broj pitanja vezano za bolesti ovaca.

Ovo je početak jedne dobre saradnje između Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS i Poljoprivredne savjetodavne službe Valjevo.

PJ Sokolac

 
 

                                      ODRŽANA PREDAVANjA U ŠIPOVU, MRKONjIĆ GRADU I KUPRESU

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka je održalo teoretska i praktična predavanja na teme „Higijena muže i kontrola mastitisa“. Predavanja su održana u opštini Šipovo, Mrkonjić Grad i Kupres.

Predavanjima je prisustvovalo oko pedesetak poljoprivrednih proizvođača.

Takođe, savjetodavci su prisutnima obrazložili trenutno stanje i problematiku u mljekarskom sektoru i ukazali proizvođačima na njihove eventualne greške u proizvodnji i otklanjanje istih, te praktično pokazali kontrolu mastitisa.

 
 
 

                                                    Uspješno završen prvi BiH Ruralni parlament

Prvi bosanskohercegovački Ruralni parlament održan je 15. maja 2015. godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Organizatori Ruralnog parlamenta su bili partneri na projektu ACoRD - Savez za zajednički ruralni razvoj (ACED iz Banja Luke, REDAH iz Mostara, UG "Nešto Više" iz Sarajeva, LAG Una-Sana iz Sanskog Mosta i ELARD iz Brisela), koji je finansiran iz sredstava EU, u saradnji sa Mrežom za ruralni razvoj u BiH koja je takođe, osnovana u okviru ACoRD projekta, a koju trenutno čine 18 organizacija civilnog društva u BiH koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem.

Prvom BiH Ruralnom parlametu prisustvovalo je preko 130 učesnika iz cjele BiH koji su svojim aktivnim radom doprinijeli što konstruktivnijoj diskusiji i svojim komentarima uticali na kreiranje Deklaracije kao izlaznog dokumenta Ruralnog parlamenta. Ruralni parlament pedstavlja događaj na kome se diskutuje o ključnim izazovima za razvoj ruralnih područja te donose zaključci i preporuke koje se prosleđuju svim akterima u ruralnom razvoju, od insitucija vlasti na svim nivoima do ljudi u ruralnim područjima okupljenim u organizacije civilnog društva, zadruge, asocijacije, privredna društva itd.

U skladu sa navedenom praksom i na Prvom BH Ruralnom parlamentu diskutovalo se u panelima na teme koje su generalno podijeljene na tri oblasti i predstavljaju najveći izazov za razvoj ruralnih područja, a to su: Prioriteti razvoja poljoprivrede, Prioriteti ruralnog razvoja i Civilno društvo i ruralni razvoj. U okviru svake oblasti prezentovane su osnovne preporuke, koje su nakon diskusije i glasanja i usvojene, a čine sastavni dio Deklaracije koja je zajedno sa zaključcima na kraju parlamenta usvojena u cjelosti i jednoglasno.

 

                              Rješenja o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj 


Poštovani pčelari,


pozivamo Vas ako to još niste učinili da se javite u područne jedinice Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi i da preuzmete svoje Rješenje o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka u RS i pločicu za Vaš pčelinjak.

Spisak pčelara i brojevi rješenja po regijama u RS:


Krajiška regija 
Romanijska regija 

Dobojska 
Gornje-Drinska 
Hercegovačka 
Podkozarska 
Sembersko-Majevička                                                                    PRAKTIČNA PREDAVANjA U ŠIPOVU

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banja Luka, Stojan Kozomora i Boris Jeličić, posjetili su 26.04.2015 godine deset govedarskih farmi u Opštini Šipovo, koje se bave proizvodnjom mlijeka.

Na farma su održana praktična predavanja na temu: Kako otkriti mastitis? Farmerima je pokazana vježba kako da pomoću Mastitis listića i reagensa otkriju mastitis. Održana su i savjetovanja oko higijene mlijeka, a sve u cilju da se na farmama proizvodi mlijeko ekstra klase.
                                                           ODRŽANA PREDAVANjA U STRIČIĆIMA

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka je dana 27.05.2015. godine organizovao predavanja na teme „Pravilnik o novčanim podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela u 2015, “ predavač Bojić Miroslav i „Higijena muže“ predavač Stojan Kozomara u Stričćima, Banja Luka.
Predavanjima je prisustvovalo oko 25 poljoprivrednih proizvođača.

Takođe, savjetodavci su prisutnima obrazložili trenutno stanje i problematiku u mljekarskom sektoru i ukazali proizvođačima na njihove eventualne greške u proizvodnji i otklanjanje istih.

 

                     KONTROLA OTKUPNIH STANICA MLIJEKA U OPŠTINAMA SOKOLAC I HAN PIJESAK

Dana 02.06.2015. godine u okviru redovne kontrole, savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi su obišli otkupne stanice mlijeka u opštinama Sokolac i Han Pijesak. Otkup mlijeka se obavlja redovno na obostrano zadovoljstvo poljoprivrednika i mljekare i ono što je najbitnije da se isplate vrše na vrijeme.

Male poteškoće pravi nedostatak laktofriza na terenu, ali radi se na otklanjanju tog problema, jer se očekuje isporuka laktofriza do kraja mjeseca koji su nabavljeni preko MPŠiV RS, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekta.

Takođe, savjetodavci su na tri farme uradili kontrolu na mastitis i razgovarli sa poljoprivrednicima o higijeni mlijeka. Obezbjeđenje visoko kvalitetnog mlijeka prerađivačima mlijeka je osnova za obezbjeđenje proizvoda koji će potrošači kupovati i koristiti.

PJ Sokolac

 
 

                                            Predavanja o plasteničkoj proizvodnji u Mrkonjić Gradu

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske, u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj iz Mrkonjić Grada, organizovao je 03.06.2015. u ovoj opštini predavanja o plasteničkoj proizvodnji za poljoprivrednike.

Predavači Draško Bašić i Milovan Ćućić su nakon teorijskog dijela, u plasteniku Zorana Gvere u mjestu Kotor praktično pokazali neke bitne postupke u okviru plasteničke proizvodnje.

Savjetnik za poljoprivredu u Agenciji za privredni razvoj u opštini Mrkonjić Grad Dijana Eremija rekla je da su ova predavanja veoma korisna, posebno praktični dio koji omogućava ljudima da pitaju sve što ih zanima.
Praktično je pokazano skidanje zaperaka, skidanje donjih listova, zaštita, prihrana i slično. Pojašnjeno je poljoprivrednicima kako pravilno treba da postave sistem kap po kap.

Dijana Eremija je dodala da na području opštine Mrkonjić Grad imaju 16 korisnika plastenika, koje je opština dodijelila poljoprivrednicima.

 

                                                    Predavanja o plasteničkoj proizvodnji u Šipovu

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Srpskeorganizovao je 03.06.2015. u Šipovu predavanja o plasteničkoj proizvodnji za poljoprivrednike.

Predavači Draško Bašić i Milovan Ćućić su u plastenicima Ilić Dragana, Đukić Slavka i Kaurin Milenka praktično pokazali neke bitne postupke u okviru plasteničke proizvodnje.

Praktično je pokazano skidanje zaperaka, skidanje donjih listova, zaštita, prihrana i slično. Pojašnjeno je poljoprivrednicima kako pravilno treba da postave sistem kap po kap.

Ovo je jedna u nizu redovnih aktivnosti u posjetama savjetodavaca opštini Šipovo.

 

                                                    POSJETA OVČARSKOJ FARMI U NOVOM GORAŽDU

03.06.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac su posjetili poljoprivrednika Miljana Mutlaka iz Novoga Goražda koji se bavi ovčarskom i kozarskom proizvodnjom. Iako je prošla godina bila izuzetno teška i kišna, a prema tome i loš kvalitet sijena ovce su ostale u dobroj kondiciji i dobrog zdravstvenog stanja.

U stadu je primjećeno da ima šepavosti, i savjetodavci su ovom prilikom objasnili da je šepavost ovaca bakterijsko oboljenje, te da se upornošću i stalnim tretmanom antibioticima, uz stalno orezivanje papaka i odgovarajuću higijenu smještaja, bolest može ograničiti pa i u potpunosti izliječiti.

Posebno se treba voditi računa da se na vrijeme oboljela grla počnu tretirati, a najbolje je u početnoj fazi bolesti.


Pj Sokolac

 

                                                               Priprema parcele za matičnjak u Rudom

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac su dana 03.06.2015. godine posjetili parcelu za podizanje matičnjaka u opštini Rudo.

Jedan od projekata Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru IFAD-a jeste podizanje matičnog zasada maline u sklopu aktivnosti ZZ „Uvac“ iz Rudog. Zadrugari će osnivanjem matičnog zasada maline biti u prilici obezbjediti zdrav, sortno čist i visokokvalitetan sadni materijal svojim članovima, kooperantima i regionalnim udruženjima, svim kategorijama stanovništva, shodno socijalnom statusu stanovništva uključujući prioritete.

U toku su završni radovi predsjetvene obrade zemljišta za matični zasad i nabavka 14000 sadnica maline iz renomirane firme Hengartner pflanzen iz Švajcarske. Završetak radova na matičnom zasadu je planiran do kraja juna.                                                           DANI STRNIH ŽITA U DUŠANOVU I NOVOM SELU

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS u saradnji sa jedanaest selekcijskih kuća, kao i Syngente (zastupnika zaštitnih sredstava) je u Dušanovu opština Gradiška predstavilo ogledno polje površine 2ha i u Novom Selu kod Bijeljine takođe na površini od 2ha.

Predstavljeno je ukupno 48 što novih što starih sorti strnih žita, pšenice,ječma i zobi .
Manifestacija u Dušanovu je održana 28.05.2015.godine, a prisustvovalo je 200 posjetilaca, a manifestacija u Novom Selu je održana 04.06.2015.godine i prisustvovalo je oko 150 posjetilaca.

Cilj manifestacije „Dani strnih žita“ je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže koje sorte daju najbolje proizvodne rezultate u našim agroekološkim uslovima.

 
 

Savjetodavna služba MPŠV u obilasku voćnjaka u okolini Banjaluke

Kruška

U zasadima kruške u okolini Banjaluke uočeno je prisustvo svih stadijuma kruškine buve, (Cacopsylla pyri) odnosno, lučenje medne rose. Potrebno je obaviti tretman insekticidima na bazi abamektina uz dodatak mineralnog ulja, kao okvašivača. U slučaju da se to ne uradi može doći do pojave „prljavih“ plodova, naročito na mjestu gdje se spajaju dva ploda, a koji imaju manju vrijednost na tržištu, nakon berbe.

Jabuka

Na stablima jabuke prisutna su jaja prve generacije savijača jabuke (Carpocapsa pomonella). U zavisnosti od lokaliteta u toku je intenzivno piljenje larvi iz jaja i njihovo ubušivanje u plodove. Kada je riječ o zaštiti treba primijeniti insekticide koji imaju ovicidno-larveni efekat. Iako prva generacija smotavca pričinjava manje šteta u odnosu na drugu, potreban je još jedan tretman insekticidima jer su visoke temperature uslovile produžen let ženki i duži period polaganja jaja. Isti tretman uraditi i u zasadima krušaka.
Što se tiče biljnih bolesti prošao je period primarnih infekcija sporama čađave krastavosti jabuke i kruške ali bi, u slučaju padavina, bilo poželjno da se odradi jedno prskanje sistemičnim fungicidima.

Kod proizvođača koji u prethodnom periodu nisu na vrijeme uradili tretmane fungicidima protiv čađave krastavosti uočeni su prvi simptomi ove bolesti. Ukoliko su pjege na listovima jabuka i krušaka svijetlo zelene boje moguće je spriječiti širenje bolesti upotrebom sistemičnih fungicida koji imaju duže eradikativno dejstvo kao što su Score i Indar. Ako su pjege tamno zelene boje svaki dalji tretman je uzaludan i bolest će se širiti u narednom periodu.

Šljiva

Uočeno je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). Kao i kod jabuke i kruške neophodna je primjena insekticida sa ovicidnim i larvenim djelovanjem jer će uskoro doći do piljenja jaja štetočine.
                                                       MODRIČKI FARMERI U POSJETI SLOVENIJI

Opština Modriča i projekat „Farma“ organizovali su trodnevnu stručnu posjetu Sloveniji za proizvođače mlijeka iz Modriče. Za tri dana Modrički farmeri posjetili su pet farmi, jednu porodičnu siraru i jednu mljekarsku zadrugu.

Ova posjeta imala je za cilj sticanje novih znanja i vještina u proizvodnji mlijeka.Akcenat je stavljen na proizvodnju kabaste stočne hrane. Posebno je ukazano na značaj trava u ishrani krava, resursa koji se kod nas još uvijek nedovoljno koristi. Pored pitanja vezanih za proizvodnju mlijeka Modričke farmere zanimao je položaj proizvođača mlijeka u Sloveniji, te stanje u mljekarskom sektoru nakon ukidanja kvota.

Pored predstavnika opštine, stručnu podršku farmeri su imali i od Savjetodavne službe Slovenije i Resora za pružanje stručnih usluga,

PJ Doboj

 

                                   Eksperimentalni zasad energetske vrbe-SalixViminalis u Donjem Žabaru

Region Posavine lociran uz korita rijeka Save i Bosne ima velike površine poljoprivrednog zemljišta graničnih vrijednosti za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti. Vlasnici tih zemljišta pokušavaju na sve poznate načine kako bi mogli da stiču prihode za obezbeđenje egzistencije.Jedan od tih primjera je i pokušaj Zarić Jovana iz Čović Polja opština Donji Žabar koji je eksperimentalnio zasadio 2000 sadnica energetske vrbe porijeklom iz Švedske kojoj u potpunosti odgovaraju zeljišni i klimatski uslovi.

Radi se o korištenju obnovljivih izvora energije, poboljšanju degradiranih zemljišta uzgojem energetske vrbe koja ima veoma brz porast 3-3,5 cm dnevno,postižući visinu 6 do 7 m, prečnika 6-10 cm i prinosom do 100t/h godišnje (uz preporučenu agrotehniku,) biomase visoke kalorične vrijednosti kroz proizvodnju peleta (4900 kcl /kg).Eksplatacioni vijek je 25-30 godina a može se koristiti i za druge namjene(farmaceutska i drvoprerađivačka industrija,proizvodnja celuloze i papira,sanacija klizišta).

Na gazdinstvu pored merkantilne proizvodnje planira se zasnivanje matičnjaka radi širenja proizvodnje jer trenutno sadnice se mogu nabaviti samo van prostora BiH.

PJ Doboj

 

                                     Nove tehnologije u oblasti voćarstva - studijsko putovanje u Sloveniju

U okviru ARDP projekta Svjetske banke, MPŠiV i Institut za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora relizovali su studijsko putovanje za pet savjetodavaca Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.Studijsko putovanje obuhvata tri modula pod nazivom Nove tehnologije, a od doga su do sad realizovana dva modula od koji je drugi realizovan u periodu periodu od 08.do 12.06.2015 godine.U okviru ovog modula savjetodavci su bili upoznati oblastima iz voćarske proizvodnje.

Tokom petodnevene posjete, bile su organizovane posjete poljoprivrednim proizvođačima, gdje su savjetodavci imali priliku da se upoznaju sa načinom uzgoja i rezidbom jabuke, postavljanjem protivgradne mreže i sistemima za navodnjavanje. Pored toga posjetili su i oglednu stanicu u Gačniku koja se prostire na površini od 14 ha, a na kojoj je prikazana mašinska rezidba zasada, Darwin uređaj za prorjedu, zatim ogledi tretirani različitim pesticidima i trenutno stanje tih ogleda,kao i modeli praćenja bolesti Venturia inaequalis i štetočina Cydia pomonella. Poslednjeg dana posjete prezentovan je rad uređaja i priključaka za voćarsku proizvodnju.

Tokom ove posjete, kroz teoretski i praktični rad predstavljena je savremena voćarska proizvodnja, a pozitivna iskustva vezana za način rada i pristupe gajenju voća biće razmijenjena sa poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj.

 
 

                                              Podizanje novih zasada malina na području grada Prijedora

Na poziv poljoprivrednog proizvođa Elvira Nasića radnici PJ Prijedor posjetili su novopodignuti zasad malina u selu Rakovčani.Na površini od oko 8 dunuma posađena je sorta maline Vilamet.Sadnja je obavljena u proljeće ove godine.

Savjetodavci su prilikom posjete predložili mjere i radnje koje bi trebalo još obaviti kako bi se ovaj mladi zasad maline zaštitio od bolesti i štetočina kao i poboljšao prijem sadnica.

Ovo je samo dio površina koje se planiraju podići u ovoj mjesnoj zajednici jer ima još zainteresovanih mještana za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje.Sa zaineresovanim je dogovorena i uskoro će biti i realizovana obuka i edukacija o načiniu podizanja i tehnologiji proizvodnje maline.

 

                   OBUKA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE KOJI SE BAVE PROIZVODNjOM MLIJEKA
                                                                       U ISTOČNOM STAROM GRADUDana 17.06.2015 godine savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac su održali stručna predavanja za poljoprivrednike iz Istočnog Starog Grada.

Teme predavanja su bile:
Reprodukcija u govedarstvu
Rase goveda
Selekcija u govedarstvu

Najveći broj pitanja se odnosio na uvoz kvalitetno priplodnih junica, jer bi se kroz unapređenje rasnog sastava i povećanje kapaciteta dovelo do povećanje proizvodnje mlijeka i mesa.
Takođe, ovom mjerom bi poljoprivredna gazdinstva bila motivisana da sačuvaju grla u proizvodnom zapatu i da počnu da povećavaju njihov broj.

PJ Sokolac

 

                                                          ADEKVATNO UZIMANjE UZORAKA MLIJEKA

17.06.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac su održali praktičnu obuku u Han Pijesku-otkupna stanica „Kraljevo polje“ o pravilnom uzimanju uzoraka mlijeka.

Takođe, su objasnili da otkupna i sabirna mjesta moraju zadovoljiti higijenske uslove za potrebe sabiranja i otkupa mlijeka, odnosno imaju obezbjeđen priključak struje i mikrobiološki ispravne vode, te da su materijali korišteni u izgrađenoj sabirnoj stanici od neporoznog materijala.

Na otkupnim i sabirnim mjestima moraju jasno biti istaknuti spiskovi proizvođača mlijeka sa navedenim brojem muznih grla i količinama proizvedenog sirovog mlijeka.

PJ Sokolac

 

                                                                      POČELA BERBA PARADAJZA

Na području PJ Gradiška počela je berba paradajza u plastenicima. Trenutno stanje ove kulture je dosta dobro,određeni klimatski faktori su pogodovali razvoju ove biljke i već se u ponudi može naći paradajz sa naših domaćinstava.

Poljoprivredni proizvođači koji se bave ovom proizvodnjom su za sad zadovoljni cijenom i tržištem što ohrabruje proizvođače i daje im podstrek za dalji rad. Kvalitet paradajza je veoma dobar, a očekuju se i dosta dobri prinosi ukoliko je ispoštovana agrotehnika i ostali potrebni uslovi za razvoj ove biljke.

Predstavnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,PJ Gradiška obišli su opštinu Srbac i posjetili povrtlare sa ovog prostora. Od ove godine u Sitnešima kod Srpca proizvodnja paradajza je inetnzivnija i u plasteniku od 4000m2 , koji je jedan od najvećih i najsavremenijih plastenika na našoj regiji, zasađena su tri hibrida koji su poznati našem tržištu i imaju za sad siguran plasman.

 

                                                     PODIZANjE NOVOG ZASADA MALINE U ČELINCU


Na poziv poljoprivrednih proizvođača Berić Nebojše i Đurić Igora savjetodavci PJ Banjaluka su posjetili parcelu u mjestu Branešci predviđenu za novi zasad malina.

Na površini od oko 2 hektara predviđena je sadnja malina, sorte Vilamet i Miker. Sadnja je predviđena za jesen ove godine.

Savjetodavci su prilikom posjete predložili mjere i radnje koje bi se trebale obaviti kako bi se zasad maline podigao na pravilan način. Uzeti su i uzorci zemljišta koje su proizvođači poslali na analizu. Takođe je izvršena i procjena terena za postavljanje redova po izohipsama pošto je teren blago valovit i nagnut. U blizini parcele postoje i dva potoka koji će poslužiti za navodnjavanje.

Dogovorena je i uskoro će biti realizovana obuka i edukacija o načinu podizanja i tehnologiji proizvodnje maline i za ostale proizvođače sa područja ove mjesne zajednice. U Čelincu je takođe u toku i realizacija projekta UNDP-a o podizanju novih zasada malina čime se ova proizvodnja širi u ovom kraju.

 

                                                                       PROIZVODNjA KORNIŠONA

Na širem području sjeverozapadnog dijela Republike Srpske ugovorena je proizvodnja krastavaca tipa kornišona “na otvorenom“ na površini od oko 30 ha.

Sva ugovorena proizvodnja u očekivanoj količini od oko 1500 tona krastavca prve i druge klase biće plasirana na tržište EU (Njemačka). Proizvodnju su ugovorile i organizovale zajedno sa lokalnim zajednicama dvije kompanije.
Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Predstavnici PJ Gradiška obilaskom terena i pregledom zasada ustanovili su da je ova kultura u vrlo dobrom stanju za ovaj period fenofaze razvoja biljaka i da se prva berba očekuje u naredna dva tri dana.

Interes od strane poljoprivrednih proizvođača je veliki za ovaj vid proizvodnje te se u narednoj godini očekuje višestruko povećanje površina pod ovom kulturom.

 

                      OSNOVANO UDRUŽENjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI STANARI

Dana 27.06.2015. godine u novoosnovanoj opštini Stanari održana je Osnivačka skupština na kojoj je formirano Opštinsko udruženje poljoprivrednih proizvođača UPP „Poljoprivrednik“ Stanari.

Skupštini je prisustvovalo 52 poljoprivrednika iz svih MZ opštine. Na skupštini su izabrani organi upravljanja i usvojena potrebna dokumenta. Cilj udruženja je da okupi sve proizvođače sa opštine bez obzira kojom granom poljoprivredne proizvodnje se bave i da kroz organizovan nastup olakšaju i poboljšaju svoj status i proizvodnju.

Skuštini su prisustvoval i njen rad pomogli predstavnici opštine Stanari i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj.

 

                                                        BERBA RANIH SORTI KRUŠKE I BRESKVE

Na području PJ Gradiška, počela je berba ranih sorti voća. U toku prošle sedmice obrana je kruška, sorta junska ljepotica, koje nema mnogo na ovom području.

Takođe ovih dana počelo se i sa berbom ranih sorti breskve.
Trenutno je u toku berba sorte Springbelle.

Većina proizvođača breskve ima nekoliko sorti, različitog vremena dozrijevanja, tako da tokom ljetnih mjeseci imaju kontinuiranu berbu i plasman na tržište.
Kvalitet obranih plodova je dobar.

 
 

                                                                           “CICVARIJADA” 2015

Turistička organizacija opštine Teslić na “Etno plaži“ Milan Polje i ove godine organizovala je tradicionalnu manifestaciju „Cicvarijada“ 2015. Blatnički dio opštine Teslić od davnina poznat je po domaćem specijalitetu cicvari, koja se pravi od najfinijeg domaćeg kukuruznog brašna, pavlake i punomasnog blatničkog sira.

Manifestacija ima za cilj očuvanje tradicije i promociju autohtonih proizvoda. Centralna aktivnost je priprema i ocjena cicvare, a brojni si i propratni sadržaji. Ove godine posjećenost je bila izuzetna, a prisutni su bili i majstori ovog specijaliteta sa susjednih opština. Za prestižnu nagradu borile su se 24 ekipe. Manifestaciju su uljepšali nastupi Kulturno-umjetničkih društava, narodnim igrama i pjesmama.

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj svojim aktivnostima pomogao je u organizaciji i realizaciji manifestacije.

 
 

                                                                              POSJETA FARMI PRO AGRO SD DOO

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Banja Luka, posjetili su 26.04.2015 godine farmu PRO AGRO SD DOO, Pervani, Banja Luka.

Na farmi se trenutno tovi oko osamdeset grla uglavnom Šarole, Limuzin i Aberdin-Angus rase. Grla su uvezena iz Češke Republike,a početkom avgusta biće isporučene klaonicama na domaćem tržištu.

Razgovarano je o ishrani i smještaju goveda, te mogućnosti proširenja proizvodnje, tj proizvodnje sopstvenog tovnog materijala. Najveći problem je nedostatak zemljišta za obrađivanje. Ako bi uspjeli dobiti zemlju na korišenje (zakup), proširili bi proizvodnju na sistem krava-tele,te na taj način proizvodili sopstveni materijal za tov.

 
 

Savjetodavci Banjalučke Područne jedinice Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Milovan Ćućić i Bojan Kecman, posjetili su imanje Dragana Ljevara, u selu Zelenci, na obroncima Manjače. Porodica Ljevar zasadila je, u avgustu prošle godine, na jedan dunum površine, jagodu mjesečarku.

Pregledom zasada koji je u relativno dobrom zdravstvenom stanju utvrđeno je da se zasad treba češće navodnjavati, naročito u predstojećem sušnom periodu.

Takođe je data preporuka da se prilikom navodnjavanja koriste vodorastvorljiva hranjiva sa više fosfora i kalijuma pošto je, na pojedinim listovima, primijećen nedostatak ovih elemenata. Porodica Ljevar očekuje na zasađenoj površini prinos od dvije tone jagode. 

 
 

                                 PROIZVODNjA KORNIŠONA U ISTOČNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE

Proizvodnja kornišona predstavlja izuzetno profitabilnu povrtlarsku proizvodnju.Sa relativno malih zemljišnih površina postižu se odlični prinosi, što se odražava i na financijske rezultate. Posebno je značajno da proizvodnja ove vrste krastavaca ima zagarantovanu cijenu, siguran otkup po utvrđenim pravilima i normativima tehnologije i otkupa.

Promotor projekta kooperantskog uzgoja i otkupa kornišona je „Voćar-promet“ iz Zvornika članice „Adriatic Group“. Do sada su te aktivnosti podizanja zasada kornišna započete na područjima opština Rogatica, Višegrad, Rudo i Istočna Ilidža. Vrijednost paketa u kome je uračunata sva potrebna oprema za uzgoj kornišona i sva zaštitna sredstva te potrebno đubrivo tokom uzgoja iznosi oko 1.300 KM za 1 dunum zasijanog zemljišta, a ova sredstva poljoprivrednik vraća tokom kasnijeg otkupa.


U Višegradu 44 poljoprivredna proizvođača, u Istočnoj Ilidži 39, u Rudom 50 i u Rogatici 23 poljoprivredna proizvođača se odlučilo za ovu proizvodnju i podiglo zasade kornišona, ukupne površine 11,7ha. Sadnja kornišona je izvršena krajem maja i početkom juna. Prva berba se očekuje za 7 dana. Savjetodavna služba ,Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac će nastavitui sa praćenjem stanja i razvoja zasada krastavaca kornišona.

 

                                                                   MATIČNjAK MALINE U RUDOM

01.07.2015. savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac posjetili su novopodignuti matičnjak maline u Poljoprivrednoj zadruzi „UVAC“ Rudo. Sadnja je izvršena 27.06.2015 godine sa međurednim razmakom od 1,5m i razmakom u redu od 0,3m.

Matični zasad je podignut u saradnji sa MPŠiV, Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru IFAD-a koja sprovodi jedan od projekata, a to je „Od zdravog matičnjaka do zdrave privrede i fabrika pod otvorenim nebom“, od elitnog sadnog materijala firme "Hengartner Pflanzen", Švicarska, sorte WILLAMETTE u količini od 14000 sadnica. Dobra predsjetvena priprema i dobre vremeske prilike posle sadnje uticale su na veoma dobro stanje matičnjaka maline.

 

                                                           ODRŽANA PREDAVANjA U PODRAŠNICI

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka je dana 30.06.2015. godine organizovao predavanje na teme „Pravilnik o novčanim podsticajima za razvoj poljoprivrede i sela u 2015, “ predavač Boris Jeličić i „Higijena muže“ predavač Stojan Kozomara u Podrašnici, Mrkonjić Grad.

Predavanjima je prisustvovalo oko tridesetak poljoprivrednih proizvođača u pomenutom mjestu, a predavanja su organizovana za koperante PZ “Nova” iz Mrkonjić Grada. Pomenuta zadruga sakuplja mlijeko za Livanjsku mlijekaru na teritoriji opština Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Kupres RS.

Takođe, savjetodavci su prisutnima obrazložili trenutno stanje i problematiku u mljekarskom sektoru i ukazali proizvođačima na njihove eventualne greške u proizvodnji i otklanjanje istih.

 

                                                                        Najava sušnog perioda


​Obavještavamo poljoprivredne proizvođače u Republici Srpskoj da se do kraja jula očekuje vrijeme sa izuzetno visokim temperaturama što će imati negativan uticaj na sve poljoprivredne kulture. Narednih dana se očekuju vrlo toplo vrijeme bez padavina i doći će do još većeg isušivanja zemljišta i nedostatka vlage u zemljištu za biljke.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske naredne sedmice se očekuju vrlo visoke temerature od 33 do 38°C a ponegdje u srijedu čak i do 40°C. Kratkotrajno osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove se očekuje u petak i za vikend (10-12.07.). Količina padavina će biti mala i vrlo neujednačena, a ponegdje će biti lokalnih nepogoda uz pojavu grada. Od 13.07. do kraja jula će ponovo biti vrlo toplo i sparno. Visoke temperature i suvo vrijeme će imati negativan uticaj i na razvoj poljoprivrednih kultura. Od početka vegetacije evapotranspiracija je uglavnom iznad količine padavina i zemljište je isušeno. U narednom periodu predviđa se dalji stres poljoprivrednih kultura prouzrokovan nedostatkom vlage u zemljištu. U svim regionima Republike Srpske je primjetan razvoj suše a najugroženiji su regioni Posavine i Semberije koji i jesu poljoprivredno najrazvijeniji.

Žetva strnih žita je u toku i njima suša ne smeta za razliku od kukuruza, voća i povrća koji će uskoro osjetiti nedostatak vlage.

Apeluje se na sve poljoprivredne proizvođače koji imaju mogućnost navodnjavanja kultura da isto obavljaju redovno i obavezno u večernjim ili ranim jutarnjim časovima kako bi se izbjegao temperaturni šok za biljke.

Takođe se preporučuje da se pri povećanim dnevnim temperaturama izbjegava primjena sredstava za zaštitu, biostimulatora i prihrana preko lista u toku dana, već se tretiranje treba obavljati u noćnim terminima.

 

    DONIRANA OPREMA ZA PETNAEST ČLANICA UDRUŽENjA PROIZVOĐAČA „ROMANIJSKI SKORUP-KAJMAK“

03.07.2015. savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivrede PJ Sokolac okupili su članice Udruženja proizvođača Romanijskog skorupa-kajmaka u prostorijama UPP „Agropartner“ u Rogatici iz više razloga.
Prezentovana im je problematika higijene u proizvodnji tradicionalnih proizvoda. U ovom slučaju to je ROMANIJSKI SKORUP-KAJMAK i kako predstaviti proizvod široj javnosti na izložbama.

Po 5 domaćica iz Rogatice, Sokoca i Han Pijeska, članica Udruženja proizvođača „Romanijski skorup-kajmak“ koje djeluje na području ovih opština, dobile su i kompletnu opremu za proizvodnju u kućnoj radinosti. Drvenu kačicu za spremanje kajmaka, šerpe za razlijevanje mlijeka i kante za mužu krava. Oprema će im pomoći da proizvodnju vrše u maksimalno higijenskim uslovima i po autohtonoj tehnologiji.

Projekat vrijedan 6.100km finansiran je od strane Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) u iznosu od 80% dok su dio od 20% finansirale opštine projektnog područja. Realizovan je putem Jedinice za koordinaciju projekata Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske uz podršku Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Rogatica i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Agropartner“.

Udruženje proizvođača „Romanijski skorup-kajmak“ registrovano je prošle godine za područje opština Rogatica, Han Pijesak i Sokolac. Imaju u planu, skupa sa opštinskim upravama i partnerima koji ih podržavaju, da u dogledno vrijeme i brendiraju ovaj proizvod.

 

                                           POSTAVLjENA METEOROLOŠKA STANICA U TREBINjU

Dana 03.07.2015. godine uz pomoć Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje na lokalitetu Petrovo Polje, a u vinogradima kojima gazduje ”Agrofin” d.o.o Trebinje postavljena je agro- meteorološka stanica tipa „IMetos II base unit“ sa pratećom opremom. Stanica je nabavljena kroz sredstva HERD projekta pod nazivom Primjena ICT-a u poljoprivrednom sektoru BiH u cilju poboljšanja integralnog upravljanja štetnim organizmima (IPM).

Rad meteorološke stanice „IMetos“ u potpunosti je automatizovan i zasnovan na Internet tehnologiji. Stanica sadrži senzore za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha, solarne radijacije, dužine trajanja vlažnosti lišća, količine padavina, brzine i smjera vjetra.Na osnovu stručnog tumačenja podataka sa stanice, davaoc usluga savjetodavac ima mogućnost da prozvođačima daje pravovremene stručne informacije o vremenu i načinu zaštite.

                  U Novom Gradu održano predstavljanje rezultata ogleda sa kontrolom bujnosti na krušci

U četvrtak, 8.07.2015. u voćnjaku Milana Kneževića u Novom Gradu održano je predstavljanje rezultata ogleda Resora koji se odnosio na ispitivanje efikasnosti primjene regulatora rasta u kontroli bujnosti na krušci. Manifestacija je održana u sklopu aktivnosti organizovanih u saradnji Resora sa kolegama iz Italije iz konzorcijuma “La Trentina“, koji su ovom prilikom u sali opštine Novi Grad održali predavanje o ishrani, navodnjavanju i fertigaciji jabuke. Nakon predavanja, gosti su posjetili voćnjak gdje su na licu mjesta mogli da se uvjere u rezultate ogleda.
U ogledu su korištena dva preparata – Regalis (proheksadion-kalcijum) i fungicid Mistik (tebukonazol), koji se odlikuje jakim retardantskim efektom u više varijanti.

                       

„Radi se o tome da u pogledu primjene ovih sredstava postoji mnogo različitih mišljenja, često se misli da primjena regulatora rasta može negativno da utiče na krupnoću plodova, kvalitet mladara i slično. Željeli smo da u praksi, kroz nekoliko različitih varijanti tretiranja, provjerimo ove navode u praksi“ – rekao je Mirko Jokić, stučni saradnik Resora.

Najbolji rezultati postignuti su u varijanti gdje je korišten Regalis u standardnoj dozi. Varijante gdje je korišten tebukonazol (preparat Mistik) nisu dale tako ujednačen efekat. Takođe, kod tebukonazola registrovana je izražena pojava fitotoksije, manfestovane kroz pojavu periferne i internervalne hloroze lista.

„Kontrola bujnosti na krušci ima veliki potencijal, koji se ogleda u tri korisna efekta: prvi je pozitivan uticaj na zametanje plodova i njihov kvalitet, drugi je smanjenje potencijala za razvoj kruškine buve i treći smanjenje potrebe za rezidbom i ljetnim zahvatima na krušci“
U nastavku sezone, plan resora je ispitivanje uticaja primjene regulatora rasta na diferencijaciju i kvalitet pupoljaka, kao i nastavak sličnih ogleda u narednoj sezoni.

                       

Ovom prilikom Resor za pružanje stručnih usluga želi da se zahvali svim prisutnim na manifestaciji, koji su uprkos velikoj vrućini pažljivo ispratili manifestaciju.
Posebnu zahvalnost dugujemo dipl.ing. Mariju Kneževiću koji je pomogao izvođenju ogleda i gospodinu Milanu Kneževiću u čijem voćnjaku je održan ogled i koji nas je ovom prilikom srdačno ugostio. Zahvaljujemo se i Opštinskoj poljoprivrednoj službi Novi Grad, koja je takođe pomogla organizaciji ove aktivnosti.

 

                                                         POJAVA PRVIH OŽEGOTINA NA PLODOVIMA

U proteklih nekoliko dana visoke temperature imaju negativan uticaj na rast i razvoj voća, naročito na parcelama koje nemaju sistem za navodnjavanje.

Dnevne tremperature koje prelaze i 35°C prouzrokovale su i pojavu prvih ožegotina na plodovima. Iz prethodnih godina poznato nam je da su u voćnjacima pod protivgradnom mrežom zasadi zasjenjeni , pa je procenat ožegotina na takvim parcelama znatno manji nego na zasadima bez mreže.

Preporuke, da bi se ublažila pojava ožegotina, jeste korištenje preparata na bazi kaolinske gline (Surround, Cutisan i sl.).

 
 

                                                                  PROTIVGRADNA MREŽA U ROGATICI

28.07.2015.god. savjetodavci PJ Sokolac obišli su jedan od modernijih voćnjaka u istočnom dijelu Republike Srpske koji je podignut na imanju Darka Kneževića u opštini Rogatica. Površina zasada jabuke nešto je veća od 1ha, sa zalivnim sistemom kap po kap i protivgradnom mrežom, što je novitet na ovim prostorima.

Protivgradna mreža postavljena je ove godine i osim što štiti voćnjak od leda, ima ulogu i da pri visokim temperaturama smanjuje štete od ožegotina. Investicija nije mala (vrijednost jednogodišnjeg prinosa u punoj berbi) ali treba znati da oštećenja od grada, pored toga što oštećuju biljku, nanose štetu na prinosu i za narednu godinu za oko 50%.

Savjetodavci su ovom veoma vrijednom voćaru pomogli oko podnošenja zahtjeva prema Agenciji za agrarna plaćanja pri MPŠiV da ostvari podsticajna sredstva na koja ima pravo i to u iznosu od 50 % od investiranih sredstava.

 
 

                                                 U Šetićima, kod Borika održani Dani polja krompira

Udruženje proizvođača sjemenskog krompira „Solanun produkt“ Rogatica i „Agromont“ d.o.o Rogatica, u srijedu, 29. jula organizovalo je tradicionalnu manifestaciju „Dani polja krompira“, u okviru koje se predstavila sjemenska proizvodnja na boričkom platou. Prisutni su imali priliku da vide proizvodni sortiment, ogledne parcele i skladišne objekte sa opremom za smještaj, doradu i pakovanje sjemenskog krompira.

Udruženje proizvođača sjemenskog krompira "Solanum produkt" i proizvodno preduzeće "Agromont" u Borikama, na području opštine Rogatica, posluju kao jedna cjelina i uspješno se bave proizvodnjom sjemena krompira već 15 godina. Za to vrijeme savladane su brojne teškoće koje prate poljoprivrednu proizvodnju, počev od nepovoljnih vremenskih prilika (suša, mraz, olujne kiše...) do problema sa plasmanom na neuređenom tržištu uz nelojalnu konkurenciju.

Ključno je bilo opredjeljenje stručnog rukovodstva da je najvažnije proizvesti zdrav sjemenski materijal. U prodaji se ne smije pojaviti ništa što ne odgovara standardima kvaliteta. Na taj način sticano je povjerenje kupaca i to je razlog što je od početne proizvodnje na 14 hektara, uz izgradnju savremeno opremljenog skladišta u Brankovićima, kapaciteta 400 tona, danas već napravljen veliki korak naprijed proizvodne površine povećane dva puta a izgrađeno još jedno skladište za 300 tona u Šetićima. Plasman sjemena je unaprijed obezbjeđen od strane stalnih kupaca.

Na manifestaciji je „Agromont“, pored proizvodnih parcela pod sjemenskim krompirom, na oglednoj površini od jednog hektara prikazao funkcionisanje sistema navodnjavanja "kap po kap", što se prvi put pokušava primijeniti u proizvodnji krompira na planinskom području. Sušne godine uzimaju sve veći dio potencijalnog prinosa i rentabilnost proizvodnje je neizvjesna, a vode iz manjih izvora i potoka mogu se na ovaj način iskoristiti i postići visok prinos i kvalitet. Proizvođači u Borikama vjeruju da će u tome uspjeti.

 

                      SAJAM RURALNE PRIVREDE TURIZMA I KULTURNO-UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

Opšta poljoprivredna zadruga „Tarevci“ p.o. Tarevci od 30. jula do 1.avgusta 2015.godine u Tarevcima, opština Modriča, organizuje Sajam ruralne privrede i kulturno-umjetničkog stvaralaštva Tarevci 2015. Godine.

Prvog sajamskog dana organizovana je Praktično - teoretska obuka za unapređenje proizvodnje i brendiranje prehrambenih proizvoda i Okrugli sto na temu „Vizija i strategija razvoja seoskog turizma na području Opštine Modriča“. Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj na Okruglom stolu predstavili su temu: „Mogućnosti i perspektive razvoja seoskog turizma sa posebnim akcentrom na razvoj Agro-turizma“

Narednih dana bit će organizovan Stručni skup na temu: “Lokalni ekonomski razvoj – uloga i značaj poslovnih/agroinkubatora u unapređenju ruralnog razvoja”, svečano otvaranje trokomorne hladnjače kapaciteta 240 tona, smotra kulturno – umjetničkih društava, predsatvljanje svih izlagača na Sajmu kao i takmičenje i proglašenje pobjednika u aranžiranju izložbenih štandova.

Radi se o tradicionalnoj manifestaciji koja iz godine u godinu ima sve veći broj posjetilaca.

PJ Doboj

 

                                                      RAZVOJ OVČARSTVA U OPŠTINI ROGATICA

06.08.2015. godine Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti iz opštine Rogatica organizovali su stručna predavanja za poljoprivrednike koji se bave uzgojom ovaca.

Teme predavanja su bile:
• Isharana ovaca
• Vođenje pomoćne matične evidencije u ovčarstvu

Poljoprivrednici opštine Rogatica bave se veoma ozbiljno stočarskom proizvodnjom. Broj grla koji oni uzgajaju je respektabilan. Ono na čemu se mora više raditi je da ovako ozbiljnu stočarsku proizvodnju prate i odgovarajućom proizvodnjom žitarica. Za svaku pohvalu je što su se opredjelili da budu takozvani robni proizvođači mesa. Proizvodnja mesa predstavlja značajan interes odgajivača ovaca na cijelom području Republike Srpske, a posebno na brdsko-planinskom području. Zbog toga je i težnja za povećanjem količina i poboljšanjem kvaliteta prije svega jagnjećeg mesa, veoma izražena.

Ono što je moguće popraviti u njihovom radu jeste opšta kondicija ovaca. To bi se moglo postići upravo intezivnijim uzgojem žita, odnosno obezbjeđivanjem zrnaste hrane, ili dopunom ishrane koncentratnim smješama.

PJ Sokolac
U zasadima kruške završena je berba sorti Butira i Trevuska. Uočljivo je da je kod većine proizvođaca bio slabiji kvalitet zbog napada bolesti, kao sto je čađava krastavost ili kruškine buve koja je, u značajnoj mjeri ove godine, „uprljala“ plodove.

Na tržište stiže sorta Santa Marija, koja se počela brati prošle sedmice, odnosno, nekoliko dana ranije nego prethodnih godina. Cijena Santa Marije je od 0.75 KM/kg do 0.90 KM. Proizvođači, uglavnom, još oklijevaju sa prodajom jer čekaju bolju cijenu zbog slabijeg roda krušaka ove godine.

I sa kvalitetom Santa Marije ista je situacija kao i sa Butirom i Trevuskom. Razlog za to, između ostalog, jeste u povećanom inokulumu prouzrokovača čađave krastavosti iz prethodne godine, zbog čega je bilo više tretmana fungicidima, dok su problemi sa kruškinom buvom prouzrokovani njenom otpornošću na aktivne materije u insekticidima kojima se tretira.

Što se tiče šljive, na tržištu su prisutni plodovi čačanske ljepotice i čačanske najbolje. Nije prisutna velika ponuda jer je u rijetkim područjima šljiva dobro rodila, zbog hladnog vremena prilikom cvjetanja i oplodnje. Otkupna cijena na pijacama šljiva je od 0.80 do 1.00 KM/kg, a u prodavnicama do 2.00 KM/kg.
Plodovi jabuke dostigli su 80% veličine. Primjeno je da plodovi, u većini zasada, nisu krupni zbog suše i izostanka navodnjavanja.

 

                                    Sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti u Nevesinju

U okviru 140. Nevesinjske olimpijade u subotu 15.08.2015 na Gradskoj pijaci održan je jedanaesti sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti. Učešće u sajmu uzelo je oko pedeset izlagača iz Hercegovine u kategorijama: punomasni sir iz mijeha, kajmak,tradicionalna jela,pčelinji proizvodi,voćne rakije i ručne radinosti.

Stručni žiri u čijem radu su učestvovala dva člana iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi odlučili su da prilikom dodjele nagrada obuhvate što veći broj izlagača. Na ovogodišnjem sajmu četiri nagrade osvojila je porodica Savić iz Krekova. Mirjani Savić pripala su dva prva mjesta, u konkurenciji za najbolji kajmak i najukusnije tradicionalno jelo i druga nagrada u konkurenciji za najbolji punomasni sir iz mijeha i u kategoriji pčelinjih proizvoda.


PJ Trebinje

                                                 U Trebinju održan tradicionalni 8. sajam vina i meda

Povodom Krsne slave Grada Trebinja i Sabornog hrama, dana 18.i 19.08.2015. godine, na Trgu slobode održan je tradicionalni „Sajam vina i meda“. Na sajmu je uzelo učešće 27 proizvođača vina, meda, pčelarske opreme, materijala i kozmetike na bazi pčelinjih proizvoda iz RS, BiH, Srbije i Crne Gore.

Ove godine na sajmu je uzelo učešća i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na čijem štandu je predstavljen projekat "WELLFOOD" koji je finansiran od strane IPA Programa jadranske preko-granične saradnje čiji je cilj unapređenje razmjene znanja, inovativnih mogućnosti sektora poljoprivrede kao I unapređenje svjesnosti potrošača o najbitnijim dostignućima u oblasti prehrambeno-poljoprivrednog sektora ( zdrava i kvalitetna hrana ).
                                                                              OVNOVIJADA 2015.

Tradicionalna privredno-turistička Manifestacija „Ovnovijada“ održana je proteklog vikenda 29. i 30. Avgusta na Vučijoj planini, opština Teslić. Organizatori manifestacije su Turistička organizacija opštine Teslić i Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Područna jedinica Doboj je angažovan u stručnom dijelu manifestacije na pripremi izložbenih grla, uređenje izložbenog prostora i kroz rad komisija.

U cilju promocije stočarske proizvodnje na ovom područjuj, u okviru manifestacije, organizovana je jednodnevna izložba ovaca i sira. Komisija je birala najbolje kolekcije ovaca, dvizica i podmlatka, najbolje ovnove i sir. Sir je izložilo šesnaest proizvođača, a na izložbi ovaca predstavljene su 33 kolekcije različitih kategorija.

Mnogobrojni posjetioci iz BiH, i okruženja mogli su da uživaju i u tradicionalnim sportskim disciplinama, bogatom kulturno-umjetničkom programu, izložbi rukotvorina, degustaciji tradicionalnih jela iz domaće kuhnje i kvalitetnim domaćim proizvodima.
                                           U GACKU ODRŽANA 41. REGIONALNA STOČARSKA IZLOŽBA

30.08.2015. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Opštine Gacko i Zemljoradničke zadruge u Gacku održana je 41. regionalna stočna izložba u sledećim kategorijama:

1. Bikovi vlastiti uzgoj dobi od 1 do 2 godine,
2. Bikovi vlastiti uzgoj dobi preko 2 godine,
3. Telad muška starosti 3 do 6 mjeseci,
4. Telad muška starosti 6 do 12 mjeseci,
5. Telad ženska starosti od 3 do 6 mjeseci,
6. Telad ženska starosti od 6 do 12 mjeseci,
7. Junice dobi od 12 do 18 mjeseci,
8. Steone junice,
9. Krave dobi do 10 godina,
10. Krave i junice plemenitih rasa iz vlastitog uzgoja,
11. Ovce za priplod (stado od 10 ovaca),
12. Jagnjad za priplod (stado od 10 jagnjadi),
13. Ovnovi za priplod,
14. Kobile za priplod,
15. Pastuvi,
16. Nerasti,
17. Nazimice,
18. Krmače,
19. Izložba pasa
20. Gatačka korida

Stručna komisija je imala zadatak da ocijeni i odabere najbolja grla i da najboljim odgajivačima uruče diplome i novčane nagrade.U sklopu ove manifestacije održana je i tradicionalna „Gatačka korida“. Kvalitet ovogodišnje izložbe je bolji nego prethodnih godina, u nekim kategorijama je konkurencija bila i oštrija, tako da se može reći da je ova izložba u potpunosti uspjela.

PJ Trebinje

 

                                               ODRŽANE OBUKE ZA ŽENE U ISTOČNOJ HERCEGOVINI

U periodu od 26.08. do 31.08.2015. godine u opštinama Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Bileća i Berkovići Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i nevladina organizacija „Ženski centar“ iz Trebinja održali su obuke za žene na temu: Prezentacija poljoprivredne proizvodnje žena u Istočnoj Hercegovini - stanje i mogućnosti. Cilj obuka je da se predstave mogućnosti ekonomskog osnaživanja žena kroz model zadrugarstva.           
PJ Trebinje

 

 

27.08.2015. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS PJ Bijeljina usaradnji sa jedanaest selekcijskih kuća organizovalo je Dane polja kukuruza. Manifestacija je održana na oglednom polju površine 3 ha na parceli PD „Semberija“ u Novom Selu. Tom prilikom predstavljeno je 80 hibrida kukuruza različitih selekcija kao i dužine vegetacije .

Manifestaciji je prisustvovalo oko 120 poljoprivrednih proizvođača. Cilj manifestacije je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže kako se različiti hibridi kukuruza ponašaju i koje prizvodne rezultate daju u agroekološkim uslovima Semberije.

 

                                                                    ODRŽAN DAN POLjA KUKURUZA

Na imanju Jove Stevića u Modriči 08.09.2015 godine je održana manifestacija „Dan polja kukuruza“ u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj. Predstavljeno je trideset hibrida kukuruza iz šest sjemenskih kuća, a na manifestaciji se okupilo stotinjak farmera iz Modriče, Šamca, Vukosavlja i Doboja.

Uz predstavljanje sjemenskih kuća i hibrida bilo je govora i o uslovima proizvodnje kukuruza u uslovima promjene klime tako da su farmeri mogli doći do potrebnih informacija važnih za proizvodnju kukuruza i nova saznanja prenijeti u proizvodnju radi ublažavanja negativnih efekata klimatskih promjena.


Nakon radnog dijela manifestacije učesnicima je priređeno druženje sa predstavnicima sjemenskih kuća i Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,RS a manifestaciji se priključio i načelnik opštine Modriča.

 
 

                                                               IZLOŽBA STOČARSTVA U MODRIČI

U okviru Mogričkog sajma privrede, koji je održan 04. I 05. septembra organizovana je šesta izložba stočarstva. Pokrovitelj i organiztor sajma i izložbe stočarstva je opština Modriča. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područna jedinica Doboj aktivno je učestvovala u pripremi i realizaciji izložbe.

Ovogodišnja izložba i po kvalitetu i po broju izloženih grla nadmašila je prethodne. Komisija je birala najbolje krave i junice simentalske pasmine. Pored ovih kategorija izložbu stočarstva uljepšali su štandovi na kojima je izložen priplodni podmladak, koze, i druge sitne životinje.

 

                                                      Održani ,,Dani polja kukuruza,, U Novom gradu

U Organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi 10.09.2015.godine održana je manifestacija ,,Dani polja kukuruza“ u Opštini Novi Grad. U mjestu Donji Rakani na porodičnom imanju Japundža, na parceli od 3 ha prezentovan je ogled od 60 hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja. Ogled je postavljen u saradnji sa 10 sjemenskih kuća i instituta.

Cilj je da se upotrebom istih agrotehničkih mjera za sve hibride utvrdi koji sa svojim genotipom u ovim vremenskim uslovima najbolje odgovara datom proizvodnom području.

Manifestaciji je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz ove opštine kao i iz okolnoh opština. Svi su ovakav način prezentacije ocjenili kao jako dobar i koristan jer su se na licu mjesta mogli upoznati sa osobinama pojedinih hibrida i donijeti odluku koji će od njih sijati na svojim parcelama.

 
 

                                                    ODRŽANA STRUČNA PREDAVANjA U ROGATICI

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Sokolac, u saradnji sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Odjeljenjem za privredu i društvene djelatnosti opštine Rogatica, 14.09.2015.realizovali su predavanje za poljoprivredne proizvođače na sljedeće teme:
NS sorte strnih žita, agronomske karakteristike, tehnološki kvalitet i preporuka za sjetvu u 2015/16 godini,
Tehnologija gajenja krmnog bilja i izbor sortimenta u funkciji unaprjeđenja stočarstva,

NS ultra tehnologija gajenja kukuruza i plan realizacije ogleda u 2016. godini na području Republike Srpske.
Branko Gajičić sa Odjeljenja strnih žita Instituta u Novom Sadu govorio je o „NS“sortama strnih žita, agronomskim karakteristikama i tehnološkom kvalitetu i iznio je preporuke za sjetvu u 2015/16.godini.

Doktor Dragan Milić iz Odjeljenja za krmno bilje govorio je o tehnologiji gajenja krmnog bilja i izboru sortimenta u funkciji unapređenja stočarstva.

Doktor Ivica Ćalović predstavio je "NS ultra“tehnologiju gajenja kukuruza i plan realizacije ogleda u 2016. godini na području RepublikeSrpske.

Predavanju su prisustvovali i proizvođači iz susjednih opština (Istočni Stari Grad, Han Pijesak i Sokolac) a ono što je primjetno je da su postavljena brojna pitanja o nedoumicama kod ove vrste proizvodnje sa kojima se susreću poljoprivredni proizvođači sa ovog područja.

 

                                                        POSJETA GAZDINSTVU VLAČIĆ U TREBINjU

16.09.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje, posjetili su Gazdinstvo Vlačić i Udruženje proizvođača i prerađivača smokava Trebinje.

Svježe i suhe smokve, džem, slatko od smokava, rakija i likeri su neki od proizvoda koji se mogu naći u ponudi Gazdinstva Vlačić, a od nedavno su pokrenuli i preradu lista smokve za kojeg se još od davnina zna da je veoma ljekovit, praveći od njega brašno.

Gazdinstvo Vlačić i Udruženje proizvođača i prerađivača smokava Trebinje ovih dana vrši pripreme za posjetu Međunarodnom poljoprivrednom sajamu "Interagro 2015" koji će biti održan u Bijeljini od 24. do 26. Septembra, na kojem će izložiti širok asortiman svojih proizvoda.

PJ Trebinje

 
 

                                                          SAJAM VOĆA I POVRĆA, GRADIŠKA 2015

U nedelju, 20.09.2015 godine u organizaciji Opštine Gradiška, Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i međunarodne organizacije GIZ održan je sajam voća i povrća.

Na ovom sajmu učešće je uzelo više od 200 izlagača iz 17 opština. Pored izložbe voća i povrća, posjetioci su imali priliku da vide tradicionala jela, eko proizvode od voća i povrća, i etno izložbu.

Ovom prilikom organizator je nagradio najbolje proizvođače, te su im uručene diplome za kvalitet proizvedenog voća i povrća.

 

                                                                  IZLOŽBA STOKE U NOVOM GRADU

U subotu 19.09.2015. godine, u Novom gradu (mjesto Blatna) održana je četvrta izložba junica i krava simentalske rase.Resor za pružanje stručnih usluga u poljopr PJ Prijedor aktivno je učestvovala u pripremi i realizaciji izložbe ( izboru i ocjeni grla). Ovogodišnja izložba bila je siromašnija od prethodnih po broju izloženih grla, ali je po kvalitetu eksponata bila sasvim zadovoljavajuća.

 

                                                  13. REGIONALNA STOČARSKA IZLOŽBA GRADIŠKA

Na hipodromu u Gradišci organizovana je 13. regionalna stočarska izložba, na kojoj se predstavio 31 izlagač iz Gradiške, Srpca i Kozarske Dubice.

Otvarajući izložbu, načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović rekao je da ova izložba pokazuje koliki su potencijali opštine i cijele regije u proizvodnji mlijeka i mesa.

Na stočarskoj izložbi u Gradišci predstavilo se 13 izlagača goveda, osam svinjogojaca, četiri izlagača ovaca, dva izlagača koza, tri peradara i jedan pčelar.

Za šampionku sajma proglašeno je muzno grlo Radomira Tošića iz Elezagića, a nagrade za izložena goveda još su dobili izlagači sa područja gradiške opštine Milorad i Željko Đukić iz Rogolja, Dindić Sakib i Samir Malkoč iz Dubrava i Goran Šinik iz Cimirota.

Nagrade za najbolje izložene svinje na sajmu dobili su Savo Radivojac iz Trošelja, Goran Lukić iz Karajzovaca i Zlatko Cvijić iz Lužana sa područja Gradiške, te Milan Radulović iz Kozarske Dubice i Milovan Dobrnjac Srbca.

 

                                                                   POČELA BERBA KUKURUZA

Na imanju Rajka Janjića iz Osječana 22. septembra skinut je mikro-ogled kukuruza. Na površini od jednog hektara bilo je postavljeno šest hibrida “Pioneer” kompanije. Ogled je skidan u zrnu a zatim je na njivi vršeno vaganje hibrida. Prinosi su se kretali od 7.264 do 8.799 kg suvog zrna po hektaru. Prosječni prinos ogleda je 7.932 kg.

Na istoj parceli u istim uslovima gajenja u 2014. godini ostvaren je prosječan prinos od 12.474 kg, što znači da je na ovom području usled suše prinos smanjen za 37%.

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Doboj pratili su ogled od zasijavanja do vaganja istog.

 

                                                               IZLOŽBA OVACA U IMLjANIMA

Dana 26.09.2015. god održana je izložba ovaca u Imljanima. Izložbu su organizovali radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, MPŠiV RS. Na izložbi je učestvovalo tridesetak izlagača sa svojom stokom, u kategoriji ovaca i ovnova.

Najboljim grlima ovaca i ovnova,odnosno njihovim vlasnicima su uručene plakete i simbolične nagrade. Manifestacija je bila jako posjećena a svojim prisustvom ju je uveličao pomoćnik ministra, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivriredi Boris Pašalić, kao i šef područne jedinice Banja Luka Mile Lalović.

Posebna zahvalnost ispred Resora je i radnicima, Draganu Gavranoviću, Dejanu Vrućiniću i Vladimiru Gajiću koji su učestvovali u pripremi cijele izložbe te vodili računa da izložba protekne u najboljem redu.

 

                                               51. Regionalna poljoprivredna izložba, Rogatica 2015.

Uvod u 51. regionalnu poljoprivrednu izložbu u Rogatici, održanoj 2.oktobra, u sali Skupštine opštine održana su tradicionalna stručna predavanja na aktuelne teme iz oblasti poljoprivrede na kojima su govorili eminentni poljoprivredni i veterinarski stručnjaci.
U prisustvu preko 30 poljoprivrednih proizvođača,kao i o značaju lokalnih proizvoda na primjeru romanijskog skorupa-kajmaka i njihovoj vrijednosti uz poruku „kupujte domaće“ govorilaje diplomirani inženjer poljoprivrede Ana Marušić Lisac.
O metaboličnim poremećajima kod mliječnih krava i njihovim posljedicama na životinje i njihove vlasnike govorio je doktor Dragutin Matarugić, a o perspektivama plasteničke proizvodnje povrća profesor doktor Mile Dardić, oba sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci.
Posebno interesantno za prisutne, pogotovo uzgajivače sjemenskog i mertkantilnog krompira, a njih je u opštini najviše, bilo je predavanje dugogodišnjeg posjetioca izložbe u Rogatici, profesora doktora Vojislava Trkulje sa Poljoprivrednog instituta u Banja Luci na temu:

I. Nadzor nad karatinskim bolestima krompira radi mogućnosti izvoza u Evropsku uniju.

U subotu, 3. oktobra, u organizaciji Odjeljenja za privredu opštine, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Sokolac te pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonmomskih odnosa BiH, održana je 51. regionalna poljoprivredna izložba. Na izložbi je po strogim kriterijima odabranih, prestavljeno više desetina najboljih uzgajičava goveda, ovaca, koza, konja iz oblasti stočarstva, te proizvođača sjemenskog i krompira za jelo iz oblasti povrtlarstva te tradicionalnih domaćih proizvoda skorupa-kajmaka, proizvida od voća i povrća, pčelinjih proizvoda, domaće kuhinje i kućne radinosti. Proizvođači krompira i ove godine došli su sa zapaženim rezultatima u kategoriji sjemenskog i krompira za jelo.
U kategoriji goveda izloženo je 40 grla Uzgaivači ovaca izložili su 255 grla.
Na ovogodišnjoj izložbi po prvi put ocjenjivane su i koze.
Desetu godinu zaredom ocjenjivani su i proizvođači skorupa-kajmaka. Ove godine bilo ih je 17.

PJ Sokolac

 
 
 

                                                        U Prijedoru održan okrugli sto za voćare

Na području Prijedora u proteklih deset godina voćarstvo se intenzivnije razvija i voćarima sada predstoje ulaganja u sisteme za navodnjavanje i protivgradnu zaštitu, izjavio je danas predsjednik gradskog Udruženja voćara Radivoj Vujković.

„Osim pitanja kako doći do sredstava za ta velika ulaganja, problem je što nemamo skladišnih kapaciteta i osiguran plasman. Imamo toliko velikih trgovinskih centara u Prijedoru i nemamo mogućnosti da uđemo ni u njih, a kamoli šire“, rekao je Vujković na okruglom stolu o temi „Resursi i mogućnosti za unapređenje plasmana voća u prijedorskoj regiji“.

„U podsticanje voćarstva je u proteklih 10 godina iz gradskog budžeta izdvojeno 374.946 KM, najbolji su nagrađivani, kupljena je prognozna stanica, organizovane su edukacije i ustupljene kancelarije udruženjima“, navela je Tatjana Marić, šef odjeljenja za poljoprivredu Opštine prijedor i dodala da je sertifikovano devet voćara, a na području grada ima i jedan rasadnik na površini od 12 hektara.

Stanje na tržištu voća, izvoz u Evropsku uniju i Rusku Federaciju prezentovala je rukovodilac prijedorske kancelarije Privredne komore Republike Srpske Dijana Komosar.
„Vrlo često čujemo da se Republika Srpska strateški opredijelila za poljoprivrednu proizvodnju. To strateško mora se provesti na svim nivoima, a voćari se moraju fokusirati na ulaganje u prerađivačke kapacitete“, istakla je Komosareva.

O udruživanju i razvoju saradnje u voćarskoj djelatnosti govorio je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Mirko Jokić, a o razvoju inovativnih projekata u voćarstvu kroz fondove Evropske unije predstavnik Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD““ Zoran Dimitrijević. Na pitanja vezana za osiguranje voćarske proizvodnje u svom predavanju osvrnuo se Danijel Egic, Rukovodilac područne jedinice Resora u Prijedoru.
Okrugli sto „Resursi i mogućnosti za unapređenje plasmana voća u prijedorskoj regiji“ održan je u okviru Dana voća 2015. koji su ove godine u Prijedoru održani po prvi put u periodu 29.09 – 02.10.2015. Skup je organizovan u saradnji kancelarije Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora, Privrednom komorom republike Srpske, Udruženjem voćara “Prijedor” I odjeljenjem za poljoprivredu grada Prijedora.

PJ PRIJEDOR,                                                                  RADIONICE ZA SAVJETODAVCE

U prostorijama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška,u organizaciji GIZ-a, u periodu od 07.10.- 13.10.2015 godine održane su radionice za savjetodavce.
Radionice su trajale četiri dana, svaki dan su obrađene po dvije teme i to :

1. Upravljanje savjetodavnom službom
2. Zaštita u povrtarskoj proizvodnji
3. Rad sa IP stanicama
4. Zaštita u voćarskoj proizvodnji
5. Đubrenje u voćarskoj proizvodnji
6. Osnove poljoprivredno-proizvodnih standarda (opšti dio)
7. Đubrenje u povrtarskoj proizvodnji
8. Osnove poljoprivredno-proizvodnih standarda (praktični dio)

Radionice su bile veoma posjećene i interesantne, te su razmjenjena iskustva između predavača i prisutnih. Ovakav vid druženja i razmjene iskustava ocjenjen je kao veoma koristan, te su dogovorena okupljanja i u narednom periodu.

 

                                                                        Berba jabuke u Potkozarju

Savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka su u srijedu, 28.10.2015. u okviru uobičajenih aktivnosti obišli voćnjake u selima Potkozarje i Verići.

Zbog loših vremenskih uslova u voćnjacima i dugog kišnog perioda tek je u poslednjih nekoliko dana nastavljeno sa berbom jabuke što je u odnosu na prosjek poslednjih godina kašnjenje od 10-15 dana. Niske temperature i velika količina padavina koje su pale otežavaju kretanje mehanizacije, kao i sam ulazak voćara u vlažne zasade.

Prethodni period sa hladnim noćima i toplijim danima je doveo do odlične obojenosti plodova kod sorte Ajdared ali je takođe došlo i do priličnog prezorijevanja koje utiče na otežanu berbu a što bi moglo negativno da utiče i na čuvanje u hladnjačama.

Za naredni period je prognozirano održavanje povoljnih vremenskih prilika tako da će se berba uspješno privesti kraju.

Dipl. inž. Milovan Ćućić

                                                       Postavljen ogled strnih žita u PJ Prijedor

26.10. u selu Gornji Orlovci na parcelama Zorana Karajice postavljen je ogled sa 45 različitih vrsta i sorti strnih žita. Naime, radi se o sjetvi različitih sorti pšenice, zatim ječma, tritikalea i jednoj sorti zobi. Ogled je postavljen u cilju podizanja saznanja i upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa novim sortama pomenutih strnih žita. Ogled je postavljen ispred MPŠiV RS, a postavili su ga radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,koji se već duže vrijeme bave ogledima.

 

                                         Studijsko putovanje malinara iz istočnog dijela RS-e u Čačak

Cilj ove studijske posjete malinara opština Rogatica, Novo Goražde, Čajniče, Rudo i Višegrad je razmjena iskustava kao i upoznavanje sa savremenim tehnologijama koje malinari u zapadnoj Srbiji koriste, kao i prisustvovanje stručnim predavanjima iz oblasti malinarstva i proizvodnje rakije na Institutu za voćarstvo u Čačku. Posjetu je organizovalo MPŠiV RS, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih prrojekata u trajanju od nepuna tri dana tj od 27.-29. oktobra.2015.

Učesnici studijske posjete su malinari, članovi Poljoprivredne zadruge „Uvac“ Rudo, Udruženja Malinara „Lastar“ Višegrad, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Zavičaj Višegrad, Udruženje voćara Rogatica, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Čajniče i Udruženje poljoprivrednih proizvođača Novo Goražde. Domaćin studijske posjete bio je „Institut za voćarstvo “ Čačak.

Teme stručnih predavanja na Institutu za voćarstvo Čačak koje su se prezentovale malinarima bile su:
Malina u svetu i Srbiji, tehnologija gajenja, zaštita i prerada dr Aleksanar Leposavić
Tehnologija proizvodnje rakije od šljiva dr Branko Popović

Učesnici su obišli i zasade maline i borovnice Ljubiše Milijanovića iz Stupčevića kod Arilja i zasad maline Višeslava Radovanovića iz Arilja. Oba proizvođača su uspješni u proizvodnji i gajenju maline te imaju višedecenijsko iskustvo u ovim oblastima.

Obišla se i destilerija rakije Minić, opština Čačak mjesto Donja Trepča. Tu je vlasnik Stanimir Minić proveo učesnike kroz njegov „muzej rakije“ nazvan Minićeva kuća rakije koja se bavi proizvodnjom kvalitetnih ljutih rakija od voća više od 30 godina.

 

                                                                   MAKRO OGLEDI STRNIH ŽITA

Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede Republike Srpske, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška u svojim aktivnostima vrši i postavljanje makro ogleda strnih žita u ovom periodu. Na lokalitetu Dušanovo postavljen je makro ogled strnih žita sa ukupno 47 sorti koje su dostupne proizvođačima na našem tržištu.

Na pomenutom ogledu zasijano je 12 različitih sorti ječma, 29 pšenica, 4 tritikalea i 2 zobi na ukupnoj površini od 2 ha. Za sve sorte primjenjena je identična agrotehnika a norme sjetve su prilagođene preporukama selekciskih kuća i instituta koji su zastupljeni u ogledu.

 

                                                           Počela Zimska škola za voćare u Rogatici

I ove kao i proteklih godina tokom zimskih mjeseci u organizaciji MPŠiV RS Resora za pružanja stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti kao i Udruženja voćara iz Rogatice, 06. novembra 2015. održana je prva teoretska obuka u sklopu Zimske škole za voćare.Obuka je održana na temu osnovnih principa u podizanju voćnjaka kako izabrati parcelu, zatim kvalitetnu sadnicu,a potom kako pripremiti zemljište za sadnju i kako posaditi sadnice.

Istog dana je dogovoreno da se i praktična obuka sadnje voća održi za dva do tri dana.
Cilj organizovanja ove Zimske škole za voćare jeste podizanje nivoa znanja oko podizanja voćnjaka i njege i zaštite istog kako onima koji se tim poslom profesionalno bave tako i korisnicima donacije preko projekta.
Ove godine preko ovog projekta nabavlja se 6900 sadnica, od toga 3150 sadnica jabuke i 3750 sadnica šljive.

Raspodjela je koncipirana na dva programa i to:

• socijalni program u kome ima 35 domaćinstava koji dobivaju po 100 sadnica
• ekonomski program u kome 10 domaćinstava dobivaju po 400 sadnica s tim da određeni procenat kupuju sami.

 

                                            Obavljeni završni radovi na ogledu kukuruza u Novom Gradu

Radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi obavili su završne radove na oglednom polju kukuruza u selu Gornji Rakani u opštini Novi Grad. Lijepo vrijeme omogućilo je da se izvaže sav rod kukuruza i utvrdi vlažnost zrna na svim posijanim hibridima.

Generalno prinos je bio vrlo dobar, pojedini hibridi su dostizali i preko 1,1 t/ha vlažnog zrna. Druga važna karakteristika kukuruza iz ovog ogleda jeste da je vlaga ove godine visoka kod svih FAO grupa zrenja i kreće se od 22 do 29 % pri samom branju.

 
 

    ODRŽAN SEMINAR U JAPANU I TAJLANDU „RURALNI RAZVOJ I LOKALNA SAMOUPRAVA  ZA IZGRADNjU                                                                                          POVJERENjA“

Japanska razvojna agencija za međunarodnu saradnju je organizovala obuku za predstavnike MPŠV RS i opština Rogatica, Bratunac i Srebrenica u kojima se implementira projekat „Izgradnja povjerenja kroz ruralni razvoj“.Ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Jelena Vlačić prezantovala je Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske. Takođe je predstavila projektni prijedlog osnivanja Repro-centra za uzgoj ovaca na području opštine Rogatica.

Obuka sa putovanjem je trajala od 15.10-08.11.2015. godine i održana je u Japanu i na Tajlandu, a odnosila se na D-HOPE model (Decentralized Hands-on Exhibition Program) razvoja ruralnih područja tj. model Decentralizovane proaktivne izložbe koji JICA već godinama sprovodi u Tajlandu, Butanu, Paragvaju i Nikaragvi.
Ovaj model podrazumijeva organizovanje proaktivnih programa na cijelom području (opštine, regije ili države) gdje poljoprivredni proizvođači ili preduzetnice sami pružaju programe u kojima učestvuju zainteresovani stanovnici tog područja, turisti ili predstavnici drugih država.

Učesnici obuke su pripremili akcione planove za svoje opštine koje sada treba prilagoditi i doraditi uz učešće potencijalnih pružalaca programa/ istaknutih poljoprivrednih proizvođača.U narednom periodu treba pristupiti realizaciji pomenutih planova uz izradu promotivnih materijala/kataloga.
Organizacija JICA je obećala tehničku i finansijsku podršku u implementaciji ovih programa.

 

                            UDRUŽENjE VOĆARA IZ ROGATICE BOGATIJE, DOBILO SUŠARU ZA VOĆE

Udruženje voćara opštine Rogatica preuzelo je 11.11.2015. univerzalnu komornu sušaru za voće na čvrsto gorivo. Namijenjena je za sušenje voća, povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, a njen kapacitet je 500 kg za 24 časa.
Projekat putem kojeg su ovu sušaru dobili rogatički voćari je IFAD-ov projekat "Poboljšanje uslova na selu". Njegov konačni cilj jeste smanjenje siromaštva stanovnika, posebno ruralnih područja. Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede, opština Rogatica i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede partnerski su ga realizovali.

IFAD ima jasan princip po kome projekte realizuje tamo gdje je obezbijeđeno sufinansiranje. Opština Rogatica pozdravlja i rado prihvata ovakav stav, pa su zajednički realizovali više projekata, uključujući i aktuelni. Sufinasirali su 20% od ukupne vrijednosti sušare koja košta 20.000 KM.

Ono što je već sada sasvim izvjesno jeste da će je ravnopravo koristiti svi članovi udruženja, njih oko stotinu.
Jedan od ciljeva ovog projekta jeste da voćari dođu do finalnog proizvoda i ostvare što veću korist. Uz pomoć japanske Agencije za međunarodnu saradnju JICA preko 13.000 sadnica voća stiglo je već do rogatičkih voćara. Ova sušara nije velikog kapaciteta ali jeste prvi korak ka pružanju prilike voćarima da na tržište izađu sa gotovim proizvodima i uvećaju svoju dobit.


 

                                                      Održana praktična obuka sadnje voća u Rogatici

Dana 17.11.2015. godine nastavilo se sa realizacijom Zimske škole voćarstva za proizvođače voća u Rogatici Ovog puta savjetodavci Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac održali su praktičnu obuku na temu Sadnja voća na gazdinstvu Obrenović Slobodana.

Tom prilikom ukazalo se proizvođačima na prednosti jesenje sadnje i jednu od značajnih karika za uspješno gajenje voćaka te pravilnu sadnju Ona podrazumjeva sačinjavanje rupa za sadnju, vrijeme kopanja, pripreme sadnica i dubinu sadnje, kao i pravilno dodavanje mineralnih i organskih đubriva. Takođe, ukazano je da se sve greške napravljene prilikom podizanja voćnjaka više nikada ne mogu popraviti jer izazivaju smanjenje produktivnosti i ekonomsku štetu.

Odjeljenje za privrednu i društvenu djelatnost opštine Rogatica i područna jedinica Resora će nastaviti Zimsku školu u voćarstvu i praćenje svih radova na novoosnovanim voćnjacima u toj opštini.


                                  ODRŽANA PREDAVANjE ZA PČELARE I VOĆARE U MRKONjIĆ GRADU

U Mrkonjić Gradu su 18. I 19.11.2015. godine održana sledeća predavanja:

1. o pripremi pčela za zimu na kojem je istaknuto da je bitno da se pčele zazime na pravom medu, koji je najbitnija hrana, a ne na šećernom sirupu ili pogači koji ne mogu da im nadomjeste pravu hranu.

Dipl. inž. Saša Dragičević iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske rekao je da je godina bila zahvalna, prinosi solidni i da se računa na to da pčelari nisu pčele ostavili sa malim količinama meda.

On je dodao da su tereni na ovom području izuzetno pogodni za razvoj pčelarstva jer ima mnogo medonosnog bilja.
"Naše planine su jako zahvalne, imamo dovoljno prirodnog bilja, jedino nam veliki problem predstavljaju klimatske promjene. Imamo godine kada glavne paše poput bagrema izostanu zbog kiše, mraza, suše", naveo je Dragičević.

2. Dipl. inž. Milovan Ćućić iz Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi MPŠiV Republike Srpske je 19.11.2015. održao predavanje o uzgoju maline za poljoprivrednike u Mrkonjić Gradu.

Malina, kao perspektivna voćna vrsta se širi na području Republike Srpske, a s obzirom na veoma dobru otkupnu cijenu ove i prethodnih godina ima sve veću prođu kod naših poljoprivrednika. Trendovi su takvi da će cijene i u narednom periodu biti slične ovogodišnjim, a potražnja neće opadati.
Najvažnije je da proizvođači odaberu dobar i zdrav sadni materijal jer sve greške koje se naprave u podizanju voćnjaka žive kroz cijeli životni vijek tog zasada. Treba obratiti pažnju i da se tehnologija uzgoja sprovodi od početka do kraja kvalitetno kako bi dobili kvalitetan i ispravan rod.

Poljoprivrednici mogu još računati i na podsticaje od strane Ministarstva koji iznose 15% od prosječne otkupne cijene (0,44 KM/kg prošle godine), kao i na podsticaje za podizanje novih zasada voća (za poljoprivredna gazdinstva upisana u APIF). Istaknuto je takođe da je proizvođačima uvijek dostupno i savjetovanje od strane savjetodavaca Resora.

Predavanja su održana u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad u okviru manifestacije "Aranđelovdanski vašar", koja traje od 16. do 21. novembra.

 
 

                                     Farma krava “Simić” i proizvodnja mlijeka u selu Vršani kod Bijeljine

Svojim radom i zalaganjem Vićo Simića iz sela Vršani kod Bijeljine ,odlučio je da svoje sposobnosti usmjeri u uzgoj krava i proizvodnju mlijeka. Poslove oko farme obavljaju tri generacije Simića. Gazdinstvo je jedna prava mala poljoprivredna zadruga, sa svom poljoprivrednom mehanizacijom neophodnom za obradu zemljista, te objektima za smjestaj stoke.

Simići trenutno obradjuju prek 80 hektara, od toga kukuruza na 37, ječam na 12, pšenicu na 25, lucerku i travnodjetelinske smeše 10 i čičoke 2 hektara.
Potrebnu hranu za ishranu stoke obezbeđuje uglavnom sam a ostalo kao što su premiksi, sojina sačma i suncokret kupuje u onolikoj mjeri koliko mu je potrebno za dodatak ishrani stoke.
Odlučio se za nabavku i primjenu novih tehnologija koji se smatraju uobičajenim u zemljama zapadne Evrope. Svaka krava na nozi ima trenspondere koji u izmuzištu nailaze na čitače, te se bitni parameri za uzgoj i proizvodnju automatski očitavaju na računaru. Na taj način Vićo prati i koliko je svaka krava dala mlijeka kao i bitne prametre o plodnosti tj. da li je koja krava u estrusu, sto mu računar prezentuje nakon muže, posle obrade podataka preuzetih iz transpondera.

Stoka je smještena u tri odvojene štale, od kojih je prva sa vezanim sistemom držanja. Druge dvije štale su sa slobodnim držanjem stoke od kojih jedna jedna ima duboku stelju, dok je novi objekat sa rešetkastim podom, prostran i prozračan. Simići vode računa o dobrobiti svojih grla te im nastoje obezbjediti sto bolje uslove smještaja a samim tim olakšati i smanjiti sebi obim posla U okviru nove štale sagrađene 2013 godine nalazi se i savremeno izmuzuište u kome se istovremeno muze 10 krava Sistem muže je zatvoreni ,te se pomuženo mlijeko odmah transportuje u laktofriz. Vićo ističe da dnevno isporučuje 1000 -1500 litara svježeg pomuženog mlijeka što zavisi od sezone i perioda laktacije.

Na njegovoj se farmi trenutno nalazi 60 krava u muži i isto toliko grala ostalih kategorija. Njegove krave u laktaciji daju u prosjeku 7000 litara mlijeka.
Sa ponosom ističe rekorderku iz svoje štale koja je za jednu laktaciju dala 12000 litara mlijeka.
Na početku bavljenja ovim poslom u štali su preovladavala grla simentalske rase, međutim kako su svoju proizvodnju sve više orjentisali na mljekarstvo tako se i rasni sastav mijenjao tako da sada u štali preovladavaju grla holštajn rase.

Grla potrebna za remont stada obezbeđuje iz vlastite štale.
Vićo je završio i kurseve osjemenjavanja te na svojoj farmi sam vrši vjestačko osjemenjavanje, uz pravi i odličan izbor testiranih bikova kako bi unapredio svoju proizvodnju. Naglašava odličnu saradnju sa resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede RS.
Simići su dugogodišnji izlagači kvalitetno priplodnih junica na međunarodnom sajmu "Interagro" u Bijeljini i nosioci su najčešće šampionskih nagrada za izložena grla.
Bez obzira na teško stanje u kojem se nalazi poljoprivreda i stočarstvo, Vićo namjerava da se i dalje bavi ovom proizvodnjom.Rad, upornost i odgovoran odnos prema obavezama su osobine ovih domaćina. Zato je i njihovo domaćinstvo uzorno, veliko i uspješno.

 

                           ČLANICE UDRUŽENjA“ ROMANIJSKI SKORUP KAJMAK“ BORAVILE U ZAGREBU

U organizaciji MPŠiV RS Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata u periodu od 03 05.12.2015. godine članice Udruženja „Romanijski skorup –kajmak“ i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS boravili su u Zagrebu, gdje su posjetili brojne Zelene tržnice, razgovarali sa proizvođačima sira i kajmaka i time su razmjenili svoja iskustva.

Takođe za njih je pripremljeno niz predavanja na Institutu „Biotechnicon“ u Zagrebu, na teme brendiranja i marketinga u organizaciji gospođe Ane Marušić Lisac.

Pozdravili su ih i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Poljoprivrednog Fakulteta iz Hrvatske koji su govorili o oznakama, podršci koju pružaju proizvođačima, te projektima od interesa za članice Udruženja. Naglasak je bio na proizvodima od mlijeka.

Osnovni cilj studijske posjete je bio da se članice Udruženja upoznaju sa pitanjima standardizacije kvaliteta i plasiranja autohtonih proizvoda na tržište u nastojanju da se takvim proizvodima omogući bolja pozicija na tržištu, da se ostvari prepoznatljivost takvog proizvoda i zaštiti od zloupotrebe i falsifikata imena.

PJ Sokolac

 
 

                                     PRIMOPREDAJA KVALITETNO PRIPLODNIH JUNICA U ROGATICI

Rogatički proizvođači mlijeka 04.12.2015. preuzeli su 22 rasne, steone junice nabavljene putem IFAD projekta koji sprovodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri MPŠiV RS. Nabavka je finansirana kreditnom linijom komercijalnih banaka, a krajnji cilj jeste povećanje obima proizvodnje mlijeka na području opštine Rogatica. Zainteresovani proizvođači preuzete junice otplaćivaće isporukama mlijeka prerađivaču „Pađeni“ iz Bileće, dok će mljekara zauzvrat izmirivati njihove finansijske obaveze prema komercijalnim bankama.Podrška je obezbjeđena iz Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, Vlade Republike Srpske i Opštine Rogatica.

Ukupno 48 junica dopremljeno je 03.12.2015.iz Češke te su istog dana isporučene korisnicima u Berkovićima i 04.12.2015. u Rogatici. Iz Austrije uskoro stiže još oko 50 junica, takođe za ovo područje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će učestvovati u sufinansiranju nabavke junica sa 25% od ukupne vrijednosti grla. Poljoprivredni proizvođači koji žele da uvećaju svoju proizvodnju junice su dobili na otplatu. To im je znatno olakšalo nabavku, posebno što obaveze ne izmiruju kešom nego isporukom mlijeka. Grla su izuzetnog kvaliteta i genetskog potencijala, s tim što i briga o njima mora biti odgovarajuća, kako njihov smještaj tako i ishrana. Poljoprivrednicima je značajno i to što sada imaju zagarantovan otkup. Mljekara „Pađeni“ bila im je i garant za kreditna sredstva.

 

                                            POSJETA FARMI „MIVAS – MILK“ U BERKOVIĆIMA


Dana 08.12.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje posjetili su farmu „Mivas-Milk“ u Berkovićima. U okviru projekta nabavke kvalitetnih priplodnih grla koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, a zahvaljujući kreditnim sredstvima Međunardnog fonda za razvoj poljoprivrede IFAD, farma „Mivas-Milk“ iz Berkovića je nabavila 15 steonih junica rase češki simentalac.

Na farmi se treunutno nalazi oko 100 grla, a u planu je izgradnja još dva objekta za smještaj grla.U bliskoj budućnosti u planu je formiranje reprocentra. Farma za potrebe proizvodnje hrane za stoku trenutno obrađuje oko 60 ha zemlje, na kojoj se nalazi lucerka, grahorica i tritikale. S obzirom da su potrebe za stočnom hrnom uvećane farma je zainteresovana za dodjelu koncesije na poljoprivredno zemljište u opštini Berkovići.
U narednom periodu radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje će nastaviti pratiti nabavljena grla koja su izuzetnog kvaliteta i genetskog potencijala.Briga o njima, ishrana i smještaj mora biti odgovarajuća, a sve u cilju da se njihov genetski potencijal maksimalno iskoristi.

 

Dana 08.12.2015. godine u 11 časova otvaranju plastenika u RiTE Ugljevik ,ispred MPŠiV,Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, prisustvovao je Rukovodilac područne jedinice Bijeljina Dr Zoran Maletić.

Izgrađeno je ukupno 5 plastenika, pojedinačne površine 500 m2, odnosno ukupno 2500 m2.
Plastenici su izgrađeni od noseće konstrukcije koja se sastoji od čeličnih cijevi , zaštićenih dvostrukim premazom i duplim folijama sa naduvavanjem.
Osim toga osposobljeni su sa uređajima za automatsku kontrolu mikroklimatskih uslova kao i sisitemima za automastko otvaranje i zatvarnje, te navodnjavanje, odnosno orošavanje.
Krajem novembra 2015.godine izvršena je sadnja - sjetva sledećih kultura:
zelena salata na površini od 1000m2
mladi luk na površini od 1000m2
spanać na površini od 500m2.

Takođe, planirano je da se plastenici snabdiju toplotnom (otpadnom) energijom kako bi se omogućilo i gajenje vansezonskih kultura.

Ukupna cijena izgradnje je 150 hiljada konvertibilnih maraka.


                                                            OBUKA ZA PČELARE U ROGATICI

Ispred Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, MPŠiV RS, u opštini Rogatica održano je predavanje za pčelare udruženja „Sat“. Predavanja su održana 07.12.2015. godine u 12 sati, a predavač je bio dipl. ing. polj. Saša Dragičević.

Teme koje je predavač obradio su:

1. Zaštita pčelinjih društava od varoe;
2. Zazimljavanje pčelinjih društava;
3. Proljetni razvoj i prihrana;
4. Američka gnjiloća pčelinjeg legla.

Velika posjećenost predavanjima govori o velikoj zainteresovanosti za ove teme, kao i o samom bavljenju pčelarstvom. Predavač je nastojao da na najbolji način svaku pojedinačnu temu objasni, te uputi prisutne šta i kako raditi sa pčelinjim društvima u različitim godišnjim dobima, te šta učiniti u slučaju bolesti pčelinjeg društva. Postavljana su i brojna pitanja na koja je predavač nastojao da adekvatno odgovori.

O tome kolika je bila zainteresovanost za predavanja a i dobro poznavanje tematike sa kojom se predavač i sam bavi, govori da su među prisutnima bili i oni koji se direktno ne bave samo pčelarstvom ali ih je tematika jako zainteresovala i ubuduće su odlučili da se više bave sa pčelarstvom. Prisutni su tražili još predavanja na teme iz oblasti uzgoja pčela, i pokazali veliko interesovsnje a predavač je nastojao da objasni i neke nedoumice koje su bile kod prisutnih. Sve pohvale su upućene predavaču a i samoj organizaciji sa željom da se ubuduće češće sreću i održavaju ovakva predavanja. Predavanju je prisustvovalo kupno 36 pčelara.

 

                           ODRŽANA PREZENTACIJA CENTRA ZA EKONOMSKI I RURALNI RAZVOJ (CERD)

Dana 16.12.2015. godine u Trebinju je održana prezentacija „ Projekta održivosti civilnog društva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH“ sa posebnim akcentom na promociju organske poljoprivredne proizvodnje, uspostavljanje i unapređenje zakonskog okvira za organsku proizvodnju, sistema podrške organske proizvodnje u BiH i edukacije proizvođača i potrošača o organskoj proizvodnji.

Održana je takođe i promocija decembarskog broja magazina za poljoprivredu i ruralni razvoj "Moje selo" koji uređuje i izdaje Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD).


Pored predstavnika Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS PJ Trebinje, predstavnici Grada Trebinja i zainteresovani poljoprivredni proizvođači.

 

                                                                        POSJETA ZZ „UVAC“ RUDO

Dana 15.12.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac posjetili su zemljoradničku zadrugu „Uvac“ Rudo. MPŠiV RS Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata izvršila je nabavku 10000 gajbi za malinu (holandeza) i 5000 gajbi za šljivu. U sezoni berbe potreban je veliki broj gajbi, a porastom površina i povećanjem otkupljenih količina maline u opštini Rudo to je evidentirano kao problem. Nabavkom novih gajbi za malinu će se povećati efikasnost berbe i kvalitet ubrane maline.

Takođe, tom prilikom savjetodavci su prisustvovali vađenju sadnica maline iz novopodignutog matičnjaka maline. Ustanovljeno je da su sadnice u perfektnom stanju i da se može početi vršiti eksploatacija sadnica. Sadnice imaju sve karakteristike pripadajućoj sorti i normalno su razvijene. Vađenje se vrši ručno i dobro se pazi da ne dođe do oštećenja stabla sa pupoljcima i korijenovog sistema. Izvađeni izdanci maline dobro se pregledaju i klasiraju. Nakon toga, sadnice se slažu u snopiće od 50 komada i utrapljavaju. Procjenjuje se da će biti utrapljeno i proizvedeno oko 10000 sadnica za proljetnu sadnju.

Savjetodavci će nastaviti da prate sve aktivnosti zemljoradničke zadruge „Uvac“.

PJ Sokolac

 
 

                                                                           Predavanja u Ribniku

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizovao je 14.12.2015. u Ribniku predavanja za poljoprivrednike.
Predavač dipl. inž. Milovan Ćućić je održao predavanja na teme „Prikupljanje ljekobilja i šumskih plodova“ i „Gljive“.

Predavanjima je prisustvovao veliki broj poljoprivrednih proizvođača, đaka srednje šumarske škole i ljubitelja prirode koji su izrazili zadovoljstvo predavanjima i kroz diskusiju i razgovor dali svoje viđenje na ove teme, a izrazili su i želju da se pripremi još jedan niz predavanja za zainteresovane.

Ovo je jedna u nizu redovnih aktivnosti u posjetama savjetodavaca opštini Ribnik, a dogovoreno je i proširenje saradnje u narednom periodu.

 

                                                       PROIZVOĐAČIMA MLIJEKA 35 STEONIH JUNICA

22.12.2015. godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje obišli su karantin u Bileći u kojem su smještena grla koja su nabavljena u okviru projekta nabavke kvalitetnih priplodnih grla koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, a zahvaljujući kreditnim sredstvima Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede ( IFAD ).

Za proizvođače mlijeka iz Bileće i Nevesinja dopremljeno je 35 steonih junica, od toga 26 grla sivo tirolsko i 9 grla simentalca. Junice su dopremljene sa pedigreom i kompletnom zdravstvenom dokumentacijom, grla su zdrava i u dobroj kondiciji a telenja bi trebalo uskoro da počnu. Junice će narednom periodu biti smještene u propisanom karantinu kako bi se uradile neophodne veterinarske analize.                                      U Babićima kod Prijedora održana radionica posvećena rezidbi šljive

Lijepo vrijeme u decembru izmamilo je mnoge voćare u njihove voćnjake. Počela je da se vrši zimska rezidba, poneki voćari sa blagim zakašnjenjem vrše kalcifikaciju. U pojedinim zasadima takođe mogu da se vide okrečena stabla, što naročito raduje jer su voćari počeli da uvažavaju savjete stručnjaka u pogledu izvođenja ove dvije operacije.

Ova i druga pitanja motivisala su Područnu kancelariju Resora iz Prijedora da u četvrtak 24. 12. 2015. u saradnji sa „Udruženjem voćara Prijedor“ organizuje radionicu u selu Babići, na južnim obroncima Kozare, u zasadu Duška Aleksića. Smješten na nadmorskoj visini oko 350m, iznad maglovitog prijedorskog polja, zasadi na ovom području daju izvrsnu šljivu. Gaje se sorte Čačanska Rodna, Čačanska Ljepotica, Č. Najbolja i Stenli.
Demonstraciju rezidbe vodio je dipl.inž. Aleksandar Popović iz Područne kancelarije Doboj.

„Jako je važno da se kod rezidbe šljive povede računa o osvjetljenosti krošnje, naročito ako se proizvodi šljiva namjenjena za preradu u alkoholna pića. O ovome treba voditi računa prilikom izbora sorte, podloge, sadnje i rezidbe“ – bio je jedan od korisnih savjeta uzgajivačima . Jedan od uobičajenih problema u ovom dijelu RS jeste problem pretjerane bujnosti i slabog zametanja kod sorte Čačanska Najbolja: - „Rezidbu kod ove sorte najbolje je pomjeriti nakon cvjetanja jer biljka dio bujnosti utroši na cvjetanje. Takođe treba voditi računa u prvim godinama nakon sadnje da se dobro formira osnovni skelet krošnje i da se u narednim godinama održava njegova vitalnost. Važna je i ishrana biljaka fosforom i borom“

Na skupu je bilo riječi i o problemu pseudomonasa na šljivi. „Činjenica je da u proteklih nekoliko godina imamo produžene, tople jeseni. Istovremeno imamo pojavu vremenskih ekstrema – izražene sušne ili kišne godine, što često dovodi do lošeg uvođenja biljaka u zimu. Upravo loša priprema voćaka za ulazak u zimsko mirovanje uzrokuje povećanu osjetljivost na pojavu pseudomonasa. Zbog toga, uvođenje tretmana bakrom nakon berbe i krečenje stabala pred pojavu prvih snijegova moraju postati redovne mjere u ovakvim uslovima“ – rekao je Mirko Jokić, dipl. ing. iz kancelarije resora u Prijedoru.

Na skupu je prisustvovalo oko 20 voćara iz Prijedorske regije. Druženje je potrajalo cijelo poslijepodne u srdačnoj i domaćinskoj atmosferi.

 
 

                                                          U POSJETI MLADOM FARMERU IZ NEVESINjA

Dana 13.01.2016 godine radnici Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje posjetili su mladog proizvođača mlijeka u selu Bratač kod Nevesinja.

Posjeta je bila sa razlogom jer je u njegov novoizgrađeni objekat stiglo 5 steonih junica simentalske rase iz Austrije zahvaljujući projektu koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede te Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u okviru Ministarstva. Na farmi se trenutno nalazi 30 a kapacitet objekta je 65 muznih grla.

Štalski prosjek prelazi 20 litara što je za naše uslove izuzetno dobro. Ovaj mladi proizvođač preuzete junice otplaćivaće isporukom mlijeka mljekari Pađeni iz Bileće dok će mljekara za uzvrat izmirivati njegove finansijske obaveze prema komercijalnim Bankama. Važno je istaći da su grla izuzetnog kvaliteta i genetskog potencijala stim što i briga o njima mora biti odgovarajuća kad je riječ o smještaju i ishrani prije svega.


PJ Trebinje

 

                                        Posjeta mladom poljoprivrednom proizvođaču u Kotor Varošu

Savjetodavci resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, PJ Banja Luka su dana 19.01.2016. godine posjetili mladog poljoprivrednika Aleksandra Jokanovića u Zabrđu kod Kotor Varoša.

Za poljoprivrednike-mljekare sa područja opštine Kotor Varoš je trenutno najveći problem prestanak otkupa mlijeka i trenutno se vode razgovori sa otkupljivačima da se popravi kvalitet higijene sirovog mlijeka a dogovorena je i pomoć savjetodavaca na rješavanju ovog problema u narednim mjesecima.

                                                   PROTIVGRADNE MREŽE U VOĆARSKOJ PROIZVODNjI

Dana 22.01.2016 godine u prostorijama Resora za pružanje stručnih usluga PJ Gradiška održano je predavanje za voćare na temu postavljanja protivgradnih mreža.

Predavanje je održao gospodin Rupert Matzer jedan od austrijskih stručnjaka iz ove oblasti.
Proizvođačima su prikazani standardni sistemi postavljanja protivgradnih mreža, ali i novosti iz ove oblasti.
Takođe je ukazano na početničke greške pri postavljanju ovih mreža, te pojašnjeno na šta treba da obrate pažnju prilikom postavljanja mreže.

Veoma bitno je da se urade i određena testiranja da bi sistem mogao da izdrži opterećenja kojima će biti izložen tokom perioda eksploatacije, koji je od 10-20 godina, što zavisi od kvaliteta mreža koji se postavi.
S obzirom da postavljanje protivgradnih mreža predstavlja jednu od većih investicija u ovoj oblasti proizvodnje, veoma važno je da se sistem postavi na adekvatan način.

 

                                                    ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA U BERKOVIĆIMA

Dana 25.01.2016. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Dabarsko polje“ održana je jednodnevna obuka za uzgajivače goveda na teme :Zakon o stočarstvu, prihrana ozimih žitarica, reprodukcija u govedarstvu, vođenje pomoćne matične evidencije i prezentacija projekta nabavke junica.

Cilj ove obuke prvenstveno je bio da se uzgajivači upoznaju sa novim Zakonom o stočarstvu, aktuelnim radovima u ratarstvu kao i detaljima nabavke kvalitetnih priplodnih grla u okviru projekta koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata iz kreditnih sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede ( IFAD ).

Predavanju je prisustvovalo 38 poljoprivrednih proizvođača.

PJ Trebinje

 

                                                              Održano predavanje u Novom Gradu

Radnici resora za pružanje stručnih usluga PJ Prijedor 25.01.2015 god.održali su predavanje za poljoprivredne proizvođače u opštini Novi Grad. Predavanje je održano u zgradi opštine. Prisustvovalo je preko 30 poljoprivrednih proizvođača.

Ovo je ustvari bilo samo nastavak saradnje jer je osnovna tema bila prezentacija rezultata ogleda koji su održani prošle godine u selu D. Rakani. Usko sa tim obrađena je i tema savremene agrotehnike i problemima koji se javljaju u proizvodnji kukuruza.

Takođe, bilo je riječi i o suzbijanju kukuruzne zlatice iz razloga jer se ova štetočina prvi put pojavila na prostorima opštine Novi Grad. U kratkim crtama obrađena je i tema hemijska analiza zemljišta radi upoznavanja značaja i važnosti analize zemljišta. Ovo dobija na značaju jer i opština Novi Grad namjerava da u svoj posticaj za poljoprivredu uvede mjeru plaćanja ili subvencionisanja troškova analize zemljišta za sva gazdinstva.                                        ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE MLIJEKA U MODRIČI

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj u saradnji sa Opštinom Modriča organizovali su zimsku školu za proizvođače mlijeka.

Program škole će se realizovati kroz trodnovnu teoretsku i praktičnu obuku iz oblasti stočarstva i proizvodnje stočne hrane na farmama. Nakon završne obuke farmerima će biti podijeljeni certifikati kao dokaz o usavršavanju.

Realizacija zimske škole je počela 29.01. a trajaće do 12.02.2016 godine.
Pored savjetodavaca Resora u obuci će uzeti učešće i predstavnici poznatih kompanija koje su prisutne na farmama kroz razne vidove saradnje.

Polaznicima škole će opština Modriča obezbijediti štampani materijal koga je pripremio Resor.

 

                                                                    OBUKE ZA PROIZVOĐAČE SOJE

PJ Doboj počela je sa aktivnostima vezanim za edukaciju poljoprivrednih proizvođača po pitanju GM organizama i konvencionalnoj proizvodnji soje. Aktivnosti su rezultat akcije koje MPŠiV preduzima na terenima gdje postoji sumnja na gajenje GM soje. Planirano je da se u periodu januar-mart na desetak lokaliteta održe ovi skupovi gdje će se proizvođači upoznati sa svim opasnostima koje ista nosi sa sobom i sa zakonskim sankcijama koje slijede svim nesavjesnim proizvođačima.

Sa ovim aktivnostima započelo se 29.01.2016 u Modriči i Donjem Žabaru a nastaviće se u saradnji sa referentima opština Pelagićevo, Šamac i Vukosavlje gdje se nalaze najveće površine pod sojom na regionu.
Skupovi su bili dobro posjećeni uz veliki broj pitanja i reakcija po ovim aktivnostima.


 

                                                          ČETVRTO SAVJETOVANjE VOĆARA RS

Dana 30.01.2016 godine, u Kulturnom centru u Gradišci održano je četvrto savjetovanje voćara Republike Srpske.
Nakon pozdravne riječi predstavnika Udruženja voćara, zatim načelnika Opšine Gradiška gospodina Zorana Latinovića, Savjetovanje je otvorio Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS,prof. dr Stevo Mirjanić. Voćari su na ovom savjetovanju mogli da slušaju predavanja eminentnih profesora sa poljoprivrednih fakulteta iz Beograda, N.Sada, Osijeka i Banja Luke. Izlagane su sljedeće teme :

1. Potrebe i prednosti udruživanja – Prof. dr Miladin Ševarlić
2. Evolucija i evaluacija voćarstva u Vojvodini i Srbiji u poslednjih 15 godina – Doc. dr Nenad Magazin
3. Voće – markentiški standardi i EU – Prof. dr Aleksandar Ostojić
4. Problemi u proizvodnji sadnog materijala u postupku ulaska u EU – Dr. Krunoslav Dugalić

Predstavnici hemijskih kuća, takoće su predstavili voćarima palete proizvoda za ovu sezonu.
Fokus ovog savjetovanja bio je usmjeren na udruživanje i zajednički nastup na tržištu, kao jednu od neophodnih radnji za dalji napredak ovog sektora poljoprivredne proizvodnje.

 

                                                               SARADNjA RESORA I INSTITUTA

U okviru redovnih obuka na terenu, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj organizuje i obuke u saradnji sa institucijama koje se bave istraživanjima, selekcijom i proizvodnjom sjemenskog i sadnog materijala. Cilj ovakvih skupova je da poljoprivrednici dobiju informaciju o istraživanjima u oblasti agrotehnologija i o sjemenskom i sadnom materijalu direktno od proizvođača istih kako bi odabrali najbolje za svoje uslove proizvodnje.

Prvi u nizu ovakvih seminara održan je 03. februara u Doboju i Modriči. Sortiment i nove tehnologije u oblasti sjemenarstva predstavio je Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Pored predstavljanja sjemena i hibrida kukuruza i krmnog bilja, proizvođači su imali priliku da odslušaju predavanje o agrotehnici gajenja kukuruza, prihrani strnih žita i GM soji.

Slijede obuke i sa drugim institutima i sjemenskim kućama zastupljenim na regionu.

 

                                               ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA STOČARA U BILEĆI

Dana 04.02.2016. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Bileća“ održana je jednodnevna obuka za uzgajivače goveda na teme : Zakon o stočarstvu, Kontrola kvaliteta svježeg sirovog mlijeka i obračun premije za mlijeko, reprodukcija u govedarstvu, vođenje pomoćne matične evidencije i prezentacija projekta nabavke junica.

Cilj ove obuke prvenstveno je bio da se bilećki stočari upoznaju sa novim Zakonom o stočarstvu kao i sa produžetkom aktivnosti projekta nabavke kvalitetnih priplodnih junica koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata iz kreditnih sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede ( IFAD ).

Predavanju je prisustvovalo 46 poljoprivrednih proizvođača.

 

                                  ZIMSKA ŠKOLA ZA PROIZVOĐAČE MLIJEKA U ROGATICI I SOKOCU

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac u saradnji sa Opštinama Rogatica i Sokolac organizovali su zimsku školu za proizvođače mlijeka.

Program škole će se realizovati kroz petodnevnu teoretsku obuku iz oblasti agroekonomije (FADN), bolesti goveda, Ishrane i spremanja stočne hrane, smještaja krava i higijene muže. Nakon završne obuke farmerima će biti podijeljeni sertifikati kao dokaz o usavršavanju.

Realizacija zimske škole je počela 04.02. a trajaće do 10.03.2016 godine.
Pored savjetodavaca Resora u obuci će uzeti učešće i predstavnici ostalih institucija koje su prisutne na farmama kroz razne vidove saradnje.

PJ Sokolac

                                                                      Posjeta farmi Škundrić

Savjetodavci PJ Prijedor posjetili su jednu od najvećih farmi na teritoriji grada Prijedora. Na farmi Škundrić razgovarali su o trenutnoj situaciji u otkupu mlijeka, kao i ostalim poteškoćama koje prate ovaj sektor poljoprivredne proizvodnje. Farma je bila 2014. godine u potpunosti poplavljena ali su vlasnici velikim trudom i radom uspjeli da stanje normalizuju i nastave dalje sa proizvodnjom. 2015. godina sa svojim sušnim periodom nepovoljno je djelovala na količine i kvalitet zasijanih usjeva.

Prema tome zadnje dve godine bile su izuzetno teške za ovu farmu ali i pored toga farma neprestano raste i razvija se. Trenutno se radovi odvijaju na proširenju izmuzišta za krave koje će poslije ove intervencije imati ukupno 32 mjesta.

Na farmi se nalazi trenutno 280 grla različitih kategorija. U muži je oko 120 grla. Dnevna proizvodnja se kreće oko 3000 l. Mlijeko je uvijek ekstra klase. Za januar mjesec isporučeno je 97 000 litara mlijeka.

 

 

                                                                           Predavanja u Šipovu

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske organizovao je 05.02.2016. u Šipovu predavanja za poljoprivrednike.
Predavač dipl. inž. Stojan Kozomara je održao predavanja na teme „Sistem krava-tele“, “Pomoćna matična evidencija u govedarstvu i ovčarstvu“

Predavanjima je prisustvovao oko šezdeset poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednici su praktično popunjavali pomoćnu matičnu evidenciju (registre teladi i jagnjadi, kartone upotrebe u priplodu), te su na kraju predavanja popunili upitnik.
Ovo je jedna u nizu redovnih aktivnosti u posjetama savjetodavaca opštini Šipovo, a dogovoreno je i proširenje saradnje u narednom periodu.                                                        PORODIČNI BIZNIS GARANCIJA USPJEHA

Hercegovina,zemlja kamena i sunca.I tu u sred kamena gdje se svrhova planina prostiru nepregledni pašnjaci i livade,vjekovna usmjerenost Nevesinjskog gorštaka je ka stočarstvu.Ne baš sklon promjenama ovaj čovjek kroz vijekove zadrža orginalne proizvode od mlijeka a oskudan život nije ni ostavio mnogo prostora za rizik.
Upravo je mljekara Perfeto Plus iz Nevesinja svojim proizvodnim programom krenula da očuva autentičnost i istrajnost našeg seljaka poštujući njegovo iskustvo i to davne 1997 godine.

Danas kada slavi punoljetstvo u svom radu započela je proizvodnju sa pedesetak litara mlijeka dnevno i prvim čašama jogurta.Nakon toliko godina uspješnog rada paleta proizvoda se proširila na dvadesetak sireva među kojima je kao najpoznatiji sir iz mijeha.Nevesinjski sir iz mijeha i kajmak zbog svog karakterističnog ukusa nezaobilazni je dio trpeze Hercegovaca a naročito su omiljeni kod ljudi koji žive u dijaspori.

U procesu proizvodnje učestvuje porodica i četiri stalno zaposlena radnika i današnji dnevni ulaz mlijeka premašio je 2000 litara.Ovdje treba naglasiti činjenicu da je u ovoj mljekari pružena šansa malim proizvođačima mlijeka kojih u ovom momentu ima 150, radi se o proizvođačima koji pretežno na svom imanju drže po nekoliko muznih grla,istine radi nekolicina kooperanata posjeduje preko deset muznih grla.Sa kooperantima sa kojima smo imali priliku razgovarati imaju samo riječi fale posebno kada je upitanju redovna isplata za preuzeto mlijeko.

Sirovo mlijeko prerađeno u mljekari je proizvedeno velikim dijelom ispašom krava na pašnjacima hercegovačkog krša na nadmorskoj visini koja prelazi 850 metara.U cilju osiguranja kvaliteta proizvoda,konstantno se kontroliše kvalitet osnovne sirovine,prati tok tehnološkog postupka,te proizvodi organoleptička,hemijska i mikrobiolška provjera svih gotovih proizvoda.

Ono što je posebno zanimljivo u biznisu ove porodice jeste da nikad nisu koristili kredite prema njihovim riječima proizvodnja koja ne može sama sebe finansirati osuđena je na propast.
Svoje proizvode uglavnom plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine.Neki dugoročni planovi kompanije su da se proizvodnja izmjesti na novu lokaciju što će omogućiti brži rast i bolje uslove rada.
Ovi vrijedni ljudi su pravi primjer da se može pristojno živjeti od vlastitog rada na ovom prostoru Hercegovine.

PJ Trebinje

 

   AKTUELNO STANjE U PROIZVODNjI GENETSKI MODIFIKOVANE SOJE NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE

Dana 05.02.2016 godine, Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,PJ Gradiška organizovalo je stručno predavanje na temu „Proizvodnja i aktuelni problemi u proizvodnji genetski modifikovanih biljaka“. Stručna predavanja održana su u Opštini Srbac i Kočićevu,opština Gradiška gdje je ukupno prisustvovalo oko 60 proizvođača soje sa ovih prostora.

Predavači su bili sa Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske koji su govorio o izazovima i problemima u proizvodnji soje,te ispred Ministarstva poljoprivrede na temu aktuelnog stanja u proizvodnji GM biljaka.


Ovo predavanje imalo je veliki značaj i uticaj na proizvođače soje koji nisu bili upoznati o problemima koje mogu izazvati genetski modifikovane biljke.

Dana 09.02.2016.god. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, područna jedinica Gradiška, organizovano je predavanje za proizvođače svinja i svinjskog mesa.Teme predavanja su bile: ishrana svinja po kategorijama, uzgojne bolesti svinja i aktuelna problematika udruženja svinjara. Predavanju je prisustvovalo 32 farmera.

Cilj predavanja je bio da se okupe svi značajniji proizvođači svinja pod ingerencijom područne jedinice Gradiška (Gradiška, Laktaši, Srbac), kao i susjednih opština Dubica i Prnjavor, da im se približi aktuelna problematika iz gore navedenih tema, kao i da se podstakne njihovo zajedničko djelovanje u rješavanju nagomilanih problema u ovoj oblasti u smislu organizovanijeg nastupa na tržištu, nabavke stočne hrane, priplodnog podmlatka, sjemena za vještačko osjemenjavanje i sl.

 

                                                     OREZIVANjE VINOGRADA ILI REZIDBA VINOVE LOZE

Srpska pravoslavna crkva proslavlja 14. februara praznik Svetog Trifuna, koji se u narodu slavi kao zaštitnik mnogih zanata, pre svega vinogradarskog, ali i bračne ljubavi i vernosti.
Vinogradari na dan Svetog Trifuna idu u vinograde, orezuju lozu i vinom zalivaju čokote, da bi time povratili vinogradu malaksalu snagu posle dugog zimskog perioda, pa da počne bujati u proleće koje se već počinje primicati.

Ovaj običaj u potpunosti uvažava i klimatske prilike u našim vinogorjima. Naime, do sredine februara se u našim vinogorjima javljaju jaki zimski mrazevi, a nakon toga nastupa toplije vreme, povoljno za obavljanje rezidbe. U to doba se veoma precizno može utvrditi zdravstveno stanje i rodnost zimskih okaca, kako bi se obavila pravilna rezidba i na čokotima ostavio potreban broj rodnih okaca za donošenje određene visine prinosa i kvaliteta grožđa u narednoj vegetaciji. Osnovni period rezidbe u našim uslovima je mart i početak aprila, što ukupno iznosi 30-40 dana. Jesenja i zimska rezidba se obavljaju u većim zasadima kako bi se uspjela završiti do početka kretanja okaca.Veliki broj sorti, i uzgojnih oblika vinove loze, zahtijevaju pažljivu i znalačku rezidbu. Neki vinogradari se u tom poslu ne snalaze najbolje, pa prave greške koje se kasnije teško popravljaju. Često se to ne može ni učiniti.

Zato treba poštovati osnovna pravila rezidbe:
• Stalno se mora imati u vidu da osnovni cilj rezidbe nije samo postizanje što većeg prinosa, nego i njegovanje i očuvanje uzgojnog oblika čokota.
• Rezidbom prvo treba odstraniti sve dijelove čokota koji ugrožavaju njegov osnovni uzgojni oblik, tj. izdužene krakove ili deformisane rodne čvorove, nedozrele i sasušene lastare. Na taj način se i na najsloženijim uzgojnim oblicima lakše uočavaju rodni elementi, odnosno jednogodišnji zreli lastari s pravim zimskim okcima. Potom se oni orezuju na rod i tako se postiže najpravilniji raspored rodnih okaca.
• U zavisnosti od sorte i gustine sadnje, svaki čokot treba opteretiti odgovarajućim brojem okaca. Najbolje je da se opterećenost čokota, umjesto odoka, određuje prema jedinici površine, što je 7-10 okaca po kvadratnom metru. Ako je razmak sadnje 2 h 1 metar, po čokotu treba ostaviti najmanje 14, a najviše 20 okaca, u zavisnosti od toga koja je sorta u pitanju.
Treba znati da sve dok loza "miruje" vlada negativan pritisak, ali čim lozu orežemo nastupi prodiranje vode u lastare, te se zbog toga smanjuje otpornost loze na niskim temperaturama. Zimski pupoljci podnose -13 do -15°C, jednogodišnji lastari -18 do -20°C, a staro drvo do -25°C. Vrlo rana, kao i vrlo kasna rezidba ima za posledicu kasnije pupljenje i kasnije zrenje grožđa. Prekasna rezidba pojačava "suzenje", gubitak hranjivih materija a ponekad i "gušenje" pupoljaka.

 

                                                                          Stanje u voćnjacima

Na nekim lokalitetima u zasadima koštičavog voća ( breskva, kajsija,trešnja ) primjetno je da su pupovi u fazi bubrenja pupoljaka ili pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića ( BBCH 1 i BBCH 03 ).
Ako topliji period potraje može se desiti da dođe do potpunog kretanja vegetacije.

Što se tiče jabučastog voća pupoljci jabuka i krušaka su u fazi mirovanja ali su vidno otečeni i ukoliko se nastavi period sa visokim temperaturama postoji realna opasnost da dođe do kretanja vegetacije.
Savjetujemo proizvođačima da obave tretman koštičavog voća bakarnim preparatima kako bi se smanjio infektivni potencijal patogenih bolesti i prezimljujućih formi štetnih insekata i usporila vegetacija za nekoliko dana.

U svakom slučaju savjetujemo proizvođačima da budu u stalnom kontaktu sa svojim savjetodavcima.

 
 

                                                                            Predavanja za uzgajivače svinja

10.02.2016. u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Prijedor u Kozarskoj Dubici održano je predavanje za uzgajivače svinja. Predavanje je održano u zgradi opštine u saradnji Resora i kompanije Savić. Ispred ove kompanije predavanja su održali tehnolog nutricionista i veterinar sa velikim iskustvom u radu na velikim farmama.

Radom na terenu sa vlasnicima farmi svinja na područiju opštine Kozarska Dubica utvrđeno je niz problema koji muče ovu vrstu poljoprivrednih proizvođača. Naime, problemi su vezani za pobačaje krmača, za slaba legla, za uginuće tek oprašenih prasadi kao i onih starijih pa sve do ishrane istih. Utvrđrno je da su problemi gotovo identični kod većine farmera.

Na predavanjima pored ovih tema bilo je i riječi o potrebama reaktiviranja udruženja proizvođača svinja na ovoj opštni, neophodnosti upisa u registar PPG koji je u toku i uplati doprinosa vezanih za ovaj registar, pravilniku o posticajima koji je u izrad.

Farmeri su posebno naglasili da se ova proizvodnja nalazi u najvećim teškoćama u zadnjih par godina, da je krajnje vrijeme da se zaštiti domaća proizvodnja i apeluju na potrošače da kupuju domaće proizvode.

  

                                                            Završena zimska škola u opštini Modriča

Dodjelom certifikata i štampanog materijala 12.02.2016 god završila je sa radom zimska škola za proizvođače mlijeka opštine Moriča u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj i odjeljenja za poljoprivredu opštine Modriča.Tokom četvorodnevne obuke obuhvaćene su najvažnije teme iz oblasti proizvodnje krme, zootehnike, ishrane ,smještaja, odgoja, poremećaja i prevencije .

Farmerima su se predstavile i vodeće kuće u proizvodnji sjemenskog materijala, zaštite i proizvodnje stočne hrane. Dodjeli certifikata prisustvovao je i načelnik opštine Modriča sa saradnicima.

 

                                                       Jednodnevna obuka za farmere opštine Stanari

U okviru zimskih obuka Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Doboj i udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljoprivrednik“ Stanari dana 13.02.2016 god. organizovali su jednodnevo predavanje na nekoliko aktuelnih tema iz oblasti stočarske i ratarske proizvodnje kao što su mikotoksini,metabolički poremećaji kod mliječnih krava i proizvodnja kukuruza.

Predavanje je pratilo više od trideset vodećih proizvođača a prisutnima su se predstavile i sjemenske kuće te proizvođači zaštitnih sredstava. 

Na području koje pokriva Područna jedinica Bijeljina u periodu od 08.02.do 12.02.2016. god.održano je šest obuka za poljoprivrednike. Obuke su organizovane i održane u Opštini Osmaci ,Gradu Zvorniku ,Opštini Bratunac,Opština Vlasenica te u Skelanima I jedna u organizaciji “Mljekara Dule,,-u Donjem Dragaljevcu , kao organizatoru proizvodnje i čuvanja maline u narednom preriodu.

Obuke su održane prema planu obuka Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi usaglašeno sa prestavnicima organizatora . Ono što je bitno za poljoprivredne proizvođače I što im je od koristi u njihovom privređivanju na frmr odnosilo se na na pitanja tehnologije proizvodnje pojedinih biljnih I voćnih vrsta, zaštite poljoprivrednih kultura, Pri ovom, preovladavale su teme iz oblasti stočarske proizvodnje ,ruralnog turizma kao i,,Procedure upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava sa posebnim akcentom na ažuriranjem podataka shodno Uredbi o RPG I RK.

Cilj navedenih obuka koje organizuje Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa pomenutim organizatorima je da se prezentuju “goruće” (najznačajnije) teme koje interesuju poljoprivrednike kao i da se upoznaju sa novim zakonskim propisima.

U toku narednog perioda planirane su obuke proizvodjača i u drugim opštimama koje ovom prilikom nisu obuhvaćene sa temama koje su prilagođene uslovima gajenja pojedinih vrsta u njihovom području (Lopare, Šrekovići, Ugljevik, Srebreneica...).

PJ Resora Bijeljina

 
 

                                             STRUČNA PREDAVANjA ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Dana 16.02.2016 godine, Ministarstvo Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,PJ Gradiška organizovalo je stručno predavanje u saradnji sa Poljoprivrednim institutom RS. Teme predavanja su bile aktivnosti instituta i predstavljanje njihovih mogućnosti u cilju poboljšanja i rješavanja problema u poljoprivrednoj proizvodnji, analize i plodnost zemljišta, pedološka karta opštine Gradiška i proizvodnja kukuruza u otežanim vremenskim uslovima. Akcenat ovog predavanja bio je na analizama i plodnsti zemljišta koje su rađene kod komercijalnih poljoprivrednih proizvođača. U protekle dve godine PJ Gradiška uzela je 1204 uzorka koji su podsticajnim mjerama bili besplatni za navedene poljoprivredne proizvođače.

Na ovom predavanju bilo je prisutno oko 130 poljoprivrednih proizvođača,među kojima je bilo i oko 20 Agronoma sa našeg područja koji su od stručnjaka sa instituta mogli da da čuju dosta korisnih informacija i savjeta u cilju poboljšanja proizvodnje.

 

                                                             PREDAVANjE ZA PROIZVOĐAČE DUVANA  

Dana 17.02.2016 godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Poljoprivrednog Instituta Republike Srpske i Odjeljenja za poljoprivredu Opštine Ljubinje održano je predavanje za proizvođače duvana.

Poslednjih nekoliko godina proizvođači duvana na području Ljubinja imaju velike probleme sa prisustvom bolesti i štetočina koji su doveli u pitanje ovu proizvodnju.U organizaciji Resora i Odeljenja za poljoprivredu uzeti su uzoci zaraženih biljaka duvana i poslati na analizu na Poljoprivredni Institut Republike Srpske u Banja Luku Utvrđeno je prisustvo bronzastog virusa paradajza ili virusa pjegavog venuća paradajza „Tomato spotted will virusa“ (TSWV). Radi se o najrasprostranjenijem biljnom virusu koji izaziva brojne epidemije na povrću, duvanu, ukrasnom bilju i nanosi velike ekonomske štete.

Predavanje je održala Gordana Babić sa Poljopriverednog Instituta Republike Srpske i tom prolikom prezentovala čitav niz mjera i radnji koje je neophodno preduzeti da bi se dugoročno riješio ovaj problem.Proizvođači duvana su istakli i veliki problem nepostojanja organizovanog otkupa duvana. S tim u vezi u toku 2015. godine radnici Resora uzeli su uzorke raznih sorti i tipova duvana s raznih lokaliteta i poslali na analizu u Fabriku duvana Banja Luka radi utvrđivanja odgovarajućih kvaliteta koje odgovaraju njihovoj tehnologiji proizvodnje.

Nakon dobijanja ovih rezultata poljoprivrednici će znati koje sorte da uzgajaju kao i o mogućnosti organizovanja otkupa duvana.Nedeljka Rokvić ispred MPŠiV upoznala je prisutne sa projektom FADN i značaju vođenja knjigovostva na farmi.Ovom predavanju su prisustvovala 44 poljoprivredna proizvođača duvana. 

PJ Trebinje      

 

Visoke temperature uslovile su početak kretanja vegetacije u voćnjacima. Voćke su, u zavisnosti od vrste i sortimenta, u fazi kraja bubrenja pupoljaka ili cvjetanja. Rane sorte breskve, višnje, trešnje i kajsije su procvjetale, kod jabuka sorta Pink Lejdi je u fazi mišjih ušiju, dok su ostale sorte pred početkom ove faze. Isto je i kod krušaka i šljiva.

Voćari ne bi trebalo da pršću sorte koštičavog voća koje su u fazi cvjetanja, a trebalo bi odmah da počnu sa zaštitom jabučastih voćaka bakarnim preparatima, a nakon toga, ukoliko su u mogućnosti, pred cvjetanje do kojeg će, skoro izvjesno doći, poželjno je da voćke tretiraju biljnim antifrizima, odnosno, sredstvima za jačanje sposobnosti stabala da izdrže niske temperature.

 

                                               Završena zimska škola za voćare u opštini Rogatica

I ove kao i proteklih godina tokom zimskih mjeseci u organizaciji MPŠiV RS Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti kao i Udruženja voćara iz Rogatice, 06. novembra 2015. počela je prva teoretska obuka u sklopu Zimske škole za voćare, na temu osnovnih principa u podizanju voćnjaka gdje je obrađeno i to kako izabrati parcelu, kako izabrati kvalitetnu sadnicu, kako pripremiti zemljište za sadnju i kako posaditi sadnice.

18.02.2015. nastavljeno je sa predavanjem o osnovama u voćarstvu kao i sa praktičnom obukom orezivanja voća u voćnjaku.
Cilj organizovanja ove Zimske škole za voćare jeste podizanje nivoa znanja oko podizanja voćnjaka i njege i zaštite istog kako onima koji se tim poslom profesionalno bave tako i korisnicima donacije preko projekta.
Ove godine preko ovog projekta nabavlja se 6900 sadnica, od toga 3150 sadnica jabuke i 3750 sadnica šljive.

Raspodjela je koncipirana na dva programa i t:

• socijalni program u kome ima 35 domaćinstava koji dobivaju po 100 sadnica
• ekonomski program u kome 10 domaćinstava dobivaju po 400 sadnica s tim da određeni procenat kupuju sami.
Podjelom sertifikata za 34 učesnika zimske škole, 18.02.2016.je završena i ova zimska škola.

PJ Sokolac

                                                    MOGUĆNOSTI ZA NAVODNjAVANjE U POTKOZARJU

Dana 20.02.2016 godini u Jablanici, opština Gradiška, održan je sastanak na temu idejnog projekta irigacionih sistema i mogućnosti navodnjavanja u Potkozarju.

Ovom sastanku prisustvovao je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS sa pomoćnicima, zatim predstavnici MPŠiV- APCU, Zavod za vode,J.U. „Vode Srpske“, načelnik Opštine Gradiška Zoran Latinović sa saradnicima, predsjednik Udruženja voćara RS Dragoja Dojčinović i proizvođači sa ovog područja.

Predstavnici Zavoda za vode prezentovali su na koji način bi se mogli iskoristiti vodni resursi sliva rijeka Jablanice, Vrbaške i Lubine za navodnjavanje na ovom području.

Svi prisutni složili su se da je ovo veoma važan projekat, te da će se svi u skladu sa svojim mogućnostima učestvovati u cilju realizacije istog.

 

                                                                 UGOVORENA PROIZVODNjA KROMPIRA


Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Gradiška u saradnji sa firmom Srebreničanka iz Srebrenice održali su predavanje o proizvodnji krompira. Na ovom predavanju bilo je prisutno oko 25 proizvođača krompira sa našeg područja, a tema je bila koperativna proizvodnja industriskog krompira za preradu, ishrana krompira i uslovi ugovaranja proizvodnje.

 

                                              STRUČNO PREDAVANjE ZA PROIZVOĐAČE KORNIŠONA

Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi u saradnji sa Njemačkom firmom“ Kunee“ odražali su predavanje o proizvodnji krastavaca kornišona na našem području.

Na ovom predavanju bilo je prisutno oko 30 proizvođača koji su proizvodili krastavce prošle sezone, ali i oni koji to žele da rade u narednoj proizvodnoj godini. Pomenuti proizvođači su imali priliku da potpišu i ugovore o saradnji sa pomenutom firmom, te da čuju iskustva i osnove agrotehničkih operacija koje su potrebne da bi se ostvario kvalitetan prinos.

 

                                                            Predavanja za proizvođače soje u Drakseniću

19.02. 2015. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Prijedor,u Drakseniću održana su predavanja o tehnologiji uzgoja soje. Na predavanjima su prestavljeni i rezultati analize i kontrole uzgoja GMO soje u Republici Srpskoj, sankcije i konačno opasnosti konzumiranja hrane u kojoj ima genetski modifikovanih organizama.

Predavanja su održana u prostorijama firme Jelena doo, firme koja ove godine namjerva da proizvodi pored sjemena pšenice i prvi put sjemensku soju.

Predavanja su održali dr Dragan Zarić i Danijel Egić. Predavanja su od strane prisutnih pohvaljena i ocjenjena kao veoma dobra i korisna.

 

                                                                ODRŽANA JEDNODNEVNA OBUKA FOČI

Dana 23.02.2016. godine u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Trebinje i Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Foča“ održana je jednodnevna obuka poljoprivrednih proizvođača na teme : Zakon o stočarstvu, bolesti ovaca, kontrola kvaliteta svježeg sirovog mlijeka i obračun premije za mlijeko i prezentacija projekta nabavke junica.

Cilj ove obuke prvenstveno je bio da se poljoprivrednici upoznaju sa novim Zakonom o stočarstvu i nastavkom aktivnosti na projektu nabavke kvalitetnih priplodnih junica koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata iz kreditnih sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede ( IFAD ).

Predavanju je prisustvovalo 20 poljoprivrednih proizvođača.


PJ Trebinje

 

USPJEŠNA PRIČA Datum: 22.02.2016.


GLOGOVCI - Primjer uspješnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva


Područje Gacka je od pamtivjeka bilo izrazito stočarski kraj. Seosko stanovništvo se isključivo bavilo stočarstvom, a svjedočenja govore da se, ne tako davno, na Gatačkom polju, okolnoj površi i planinskim obroncima Lebršnika, Volujaka i Zelengore, napasalo hiljade goveda, ovaca i koza. Na žalost, danas je situacija dosta drugačija, stočni fond se poslednjih decenija u Gacku znatno smanjio, a najveći poljoprivredni gigant u okruženju „Planinsko dobro“, od nedavno je prestao sa radom. Mnoga gatačka sela, a pogotovo ona u brtsko-planinskom dijelu, razvojem industrijalizacije, ostala su skoro prazna. Međutim, ako bi u današnje vrijeme tražili porodično poljoprivredno gazdinstvo koje ne odustaje i ne posustaje, uspješno održava i unaprađuje svoju proizvodnju, onda je to svakako gazdinstvo Milana Glogovca iz gatačkog sela Dražljevo. Penjući se prilično širokim i vijugavim asvaltnim putem prema Dražljevu, selu udaljenom desetak kilometara sjeverno od Gacka, pažnju privlače velike površine pašnjaka Ponikve, idealne za napasanje sitne stoke. Selo se nalazi na oko 1100 metara nadmorske visine, a iako ima dosta povoljan geografski položaj i idealne uslove za bavljenje stočarstvom, u selu osim Glogovaca gotovo da i nema stalnih stanovnika.

Porodično gazdinstvo Glogovaca broji desetak članova, uglavnom mlađe životne dobi. Teško je u ovoj porodici odvojiti više vremena za razgovor. Za radno vrijeme niko i ne zna, dan i noć smjenjuju se uz svakodnevni rad na farmi od preko 400 priplodnih ovaca i dvadesetak muznih krava. Uz obavezno posluženje gostoljubivih ukućana, započinjemo kraći razgovor. Kao i većina gatačkih porodica koje žive na selu, stočarstvom su se bavili i Milanovi roditelji. Ipak, počeci intenzivnijeg uzgoja stoke na ovom gazdinstvu, vezuju se za posleratni period, kada su braća Milan i Dragiša sa svojim porodicama krenuli da se ozbiljnije bave poljoprivredom. Od tada, gazdinstvo se iz godine u godinu širi i unapređuje. Nabavlja se nova savremena poljoprivredna mehanizacija i vodi računa o odabiru kvaliteno priplodnog podmlatka. Takođe, radi se na renoviranju stambenih objekata i podizanju životnog standarda uopšte. U poslednje vrijeme najviše se ulaže u izgradnju, odnosno proširenje smještajnih kapaciteta za stoku. Tako je prije par godina izgrađen namjenski objekat za smještaj ovaca, površine oko 400 kvadratnih metara. Osim toga gazdinstvo posjeduje uređenu klaonicu i sušare za meso, te nekoliko objekta za skladištenje kabaste stočne hrane.

Iako je po broju ovaca ubjedljivo najveće gazdinstvo u okruženju, ipak bi se moglo reći da je primarna djelatnost na ovom gazdinstvu proizvodnja i prodaja kravljeg mlijeka. Do prije par godina u selu nije bilo organizovanog otkupa, pa su Glogovci jedan period odvozili mlijeko u susjednu Gračanicu, gdje je bila stacionirana otkupna stanica mljekare „Pađeni“ iz Bileće. Sada, zahvaljujući ovoj mljekari, na sopstvenoj farmi imaju postavljen laktofriz kapaciteta 1000 litara, gdje zajedno sa još dvojicom proizvođača iz susjednog sela Bahori, dnevno isporučuju oko 500 litara mlijeka. Iz razgovora o njihovoj saradnji sa mljekarom, može se zaključiti da je ona izuzetno korektna i ostvarena na obostrano zadovoljstvo. Možda jedina primjedba Glogovaca jeste niska otkupna cijena mlijeka, ali kako mlijeko njihovih krava uglavnom ima standardni kvalitet, to se ova proizvodnja može smatrati rentabilnom. Sve to je u mnogome doprinijelo da se krene u smjeru povećanja proizvodnje mlijeka, te proširenju kapaciteta za smještaj muznih krava. Tako je protekle jeseni uz već postojeći štalski objekat kapaciteta 20 ležišta, izgrađen dodatni objekat sa 15 ležišta. Muški priplodni materijal za osjemenjavanje krava uglavnom se koristi iz sopstvenog stada. Većina grla je u tipu gatačkog sivog govečeta, a grla su izuzetno prilagođena pašnom načinu uzoja. Selo posjeduje velika prostranstva za ispašu stoke, pa zavisno od vremenkih uslova, grla na ispaši provode od 7-8 mjeseci godišnje. U zimskom periodu uglavnom se hrane sijenom uz dodatak koncentrovane hrane od oko 1,5-2 kg po grlu, zavisno od faze laktacije. Nabavkom rolo prese, omogućeno je da u zimskom periodu imaju uvijek na raspolaganju svježu kabastu hranu. Većinu ove hrane, Glogovci sakupljaju na vlastitom imanju, a jedan dio i na površinama koje uzimaju u zakup. Poslednjih godina dosta se siju travno-dj